Sunteți pe pagina 1din 2

26.03.

2020

direcțiile principale ale Controlulului exercitatde în domeniul administraţiei publice


Parlamen și Președintele R.M
1. Ședințele Parlamentului, în plenul cărora se ascultă dările de seamă și rapoartele
conducătorilor autorităților administrației publice și se iau decizii pe marginea acestora.
2. Activitatea comisiilor parlamentare permanente sau speciale în diferte domenii, care pot
audia persoanele oficiale și solicitările cărora trebuie îndeplinite de autoritățile
administrative;
3. Întrebările sau interpelările adresate de deputați ca un mijloc destul de eficient de control
al administrației publice.
Președintele R.M
 Suspendă actele Guvernului, ce contravin legislației, până la adoptarea hotărârii
Curții Constuționale.
 În limitele prevăzute de Constituția R.M, participă la numirea Guvernului, precum
și la numirea și eliberarea din funție a unor membri ai Guvernului în parte.
Curtea Constituțională
 Exercită, la sesizarea , controlului constuționalității decretele Președintelui R.M., a
hotărârilot și ordonanțelor Guvernului.
 Ea exercită, de regulă, controlul asupra actelor Președintelui R.M. și Guvernului doar cu
caracter normativ, însă actele emise de Parlament ,Președinte R.M. și Guvern referitoare
la persoanele oficiale exponente ale unui interes public deosebit,alese sau numite pentru
durata mandatului atribuit, pot face obiect al controlului constituționalității sub aspectul
formei și procedurii de adoptare.
Curtea de Conturi

1. formarea şi utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurărilor sociale


de stat, ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, ale fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv:

 formarea, utilizarea şi gestionarea fondurilor speciale, precum şi a fondurilor de


tezaur

public;

 formarea şi gestionarea datoriei publice, respectarea garanţiilor guvernamentale


pentru creditele interne şi externe;
 utilizarea de către instituţiile publice a granturilor şi finanţelor alocate de donatorii
externi pentru realizarea programelor la care participă Republica Moldova;
 utilizarea alocaţiilor bugetare pentru investiţii, a subvenţiilor şi altor forme de
asistenţă financiară din partea statului;

4)Evaluarea regularității, legalității, conformității, economicității, eficienței și eficacității


gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public;
5)Promovarea standardelor, recunoscute internațional, privind transparența și
responsabilitatea în domeniul managementului finanțelor publice;
6)Asigurarea transparenței prin informarea autorităților publice responsabile și publicului
despre planurile sale strategice și anuale, despre constatările și recomandările sale;
7)Certificarea personalului cu atribuții de audit public.

Temă pe acasă
Particularitățile controlului exercitat de Avocații parlamentari în domeniul administraţiei
publice
să aibă acces liber la toate autorităţile publice centrale şi locale, să asiste la şedinţele lor,
inclusiv la şedinţele organelor colegiale ale acestora;

1. să aibă acces liber în instituţii, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de


proprietate, asociaţii obşteşti, în comisariate de poliţie şi locurile de detenţie din
cadrul acestora, în instituţii penitenciare, în izolatoare de detenţie provizorie, în
unităţi militare, în centre de plasament al imigranţilor sau al solicitanţilor de azil, în
instituţii care acordă asistenţă socială, medicală sau psihiatrică, în şcoli speciale
pentru minori cu devieri de comportament şi în alte instituţii similare;
2. să solicite şi să primească de la autorităţile publice centrale şi locale, de la
persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile informaţiile, documentele şi
materialele necesare pentru exercitarea atribuţiilor;
3. să aibă acces nelimitat la orice informaţie privind tratamentul şi condiţiile de
detenţie ale persoanelor private de libertate;
4. să primească explicaţii de la persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile
asupra chestiunilor ce urmează a fi elucidate în procesul efectuării controlului;
5. să sesizeze instituţiile de stat respective pentru a efectua investigaţii de expertiză şi
a pregăti rapoarte asupra chestiunilor ce urmează a fi examinate;
6. să aibă întrevederi nelimitate şi convorbiri personale, fără martori, iar în caz de
necesitate, prin intermediul traducătorului, cu persoana aflată în locurile de detenţie,
precum şi cu oricare altă persoană care, în opinia sa, ar putea oferi informaţiile
necesare;
7. să atragă, la efectuarea vizitelor preventive în locurile unde se află sau se pot afla
persoane private de libertate, specialişti şi experţi independenţi din diferite domenii;
8. să colaboreze cu mijloacele de informare în masă, precum şi cu asociaţiile obşteşti
care activează în domeniul protecţiei drepturilor omului atât în ţară, cât şi peste
hotare.