Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE BIOLOGIE ŞI PEDOLOGIE


DEPARTAMENTUL BIOLOGIE ŞI ECOLOGIE

CURRICULUM

la disciplina

EXPERTIZA ECOLOGICĂ

Ciclul 1, Licență
Program Ecologie, Silvicultură

AUTOR
Sergiu Dobrojan
dr., conf. univ.

APROBAT
la şedinţa Departamentului
din „ ____” __________ 2019
Şef Departament____________________

CHIŞINĂU, 2019
PRELIMINARII
1
Prezentarea generală a disciplinei.
Expertiza ecologică reprezintă o evaluare în prealabil a influenței activităților economice
preconizate asupra stării mediului, conformitatea acestora cu acțiunile de protecție a mediului, cu
actele legislative naţionale şi internaționale din domeniu la care Republica Moldova este parte.
Scopul principal al expertizei ecologice este menținerea echilibrului ecologic, a fondului genetic şi
biodiversităţii, crearea condiţiilor optime de trai şi contribuie la etapa de planificare şi proiectare la
adoptarea unor soluţii argumentate şi raţionale privind utilizarea resurselor naturale şi protecţia
mediului şi a componentelor lui. La această disciplină se vor studia cerinţele faţă de componenţa,
conţinutul şi volumul documentaţiei de proiect şi planificare pentru toate categoriile de obiecte,
modalitatea de elaborare, avizare şi expertizare a documentaţiei, în acelaşi rând actele legislative,
normative, metodice şi instructive referitoare la curs, precum şi modalitatea de organizare şi
efectuare a expertizei ecologice de stat, obştească şi departamentală.
Locul şi rolul disciplinei în formarea competențelor specifice ale programului de formare
profesională/specialităţii și misiunea curriculumului în formarea profesională.
Prin specificul său interdisciplinar și aplicații orientate în evaluarea impactului activităților
umane preconizate asupra componentelor de mediu la etapa de proiect, însușirea disciplinei date
contribuie la formarea unor competențe generale și specifice ale programului de studii pentru
specialitatea Ecologie.
Cursul dat va contribui la realizarea următoarelor competențelor specifice ale programului de
studii pentru specialitatea Ecologie:
 Caracterizarea componentelor, proceselor şi fenomenelor naturale şi antropice de caracter
ecologic;
 Studierea şi aprecierea legităților, proceselor şi fenomenelor ecologice la nivel local, regional şi
mondial.
 Aplicarea metodelor de cercetare din domeniul ecologiei;
 Aplicarea unor elemente din alte științe (matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, economie
ş.a.) în studierea şi cercetarea mediului ambiant;
 Măsurarea, calcularea şi determinarea parametrilor cantitativi în studierea şi cercetarea mediului
ambiant;
 Identificarea şi argumentarea relaţiilor cauzale dintre componente, procese şi fenomene naturale
şi sociale;
 Adaptarea şi comunicarea coerentă a informaţiilor şi a problemelor de caracter ecologic
specialiştilor şi nespecialiştilor în domeniu;
 Aplicarea instrumentelor legislative, economice şi tehnice pentru identificarea şi soluționarea
problemelor ecologice.
Cunoștințele însușite pe parcursul studierii acestei discipline vor permite studenţilor să
devină consultanți (în cadrul ministerelor de resort), analiști de mediu, viitori experţi în cadrul
sitemului naţional de expertiză ecologică, vor fi apţi să activeze în domeniul protecţiei mediului
atât, în cadrul întreprinderilor şi instituţiilor, cât şi în subdiviziunile autorităţii centrale de mediu.
Limba de predare a disciplinei.
Disciplina va fi predată studenților din grupele ce vorbesc limba română, însă după necesutate
poate fi citită și grupelor de studenți vorbitori de limbă rusă.
Beneficiarii.
Beneficiarii disciplinei vor fi studenții care își fac studiile la specialitatea Ecologie din cadrul
Departamentului de Biologie și Ecologie a Facultății de Biologie și Pedologie, Universitatea de
Stat din Moldova.

I. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

2
Nr. de credite
Ore total:

Evaluarea
Forma de Codul Denumirea Responsabil inclusiv
Semestrul
învăţământ disciplinei disciplinei de disciplină Total

C S L LI
cu Expertiza S. Dobrojan VI 180 45 30 10 E 6
S.05.A.
frecvenţă ecologică 5 x.
037
redusă*

II. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Nr Ore
. Lucrul
Unităţi de conţinut Curs Seminar
d/o individual
zi f/r* zi f/r* zi f/r*
1. Istoria apariției expertizei ecologice - 4 - 2 - 10
2. Principiile şi scopurile expertizei ecologice - 4 - 4 - 10
3. Baza legislativă a expertizei ecologice - 4 - 2 - 10
4. Importanța expertizei ecologice în activitatea de protecție - 4 - 4 - 10
a mediului din Republica Moldova
5. Structura şi funcțiile sistemului de expertiză ecologică de - 4 - 4 - 10
stat
6. â Tipurile de expertiză ecologică - 4 - 2 - 10
7. Expertiza ecologică obștească - 4 - 4 - 10
8. â Activitățile supuse expertizei ecologice de stat - 4 - 2 - 10
9. Organizarea expertizei ecologice de stat - 4 - 2 - 10
10. Plata pentru expertiza ecologică - 4 - 2 - 10
11. Răspunderea juridică pentru încălcarea expertizei - 5 - 2 - 5
ecologice de stat
Total 0 45 0 30 0 105
--
III. COMPETENŢE PROFESIONALE ŞI FINALITĂŢI DE STUDIU
Cursul dat va contribui la realizarea următoarelor competențelor generale ale programului de
studii pentru specialitatea Ecologie:
 Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a
factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora;
 Însuşirea şi aplicarea metodelor practice pentru evaluarea impactului asupra mediului;
 Aplicarea cunoștințelor teoretice în studiul mediului ambiant;
 Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activități de măsurare
şi monitorizare a stării componentelor de mediu
 Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu;
 Aplicarea instrumentelor practice pentru asigurarea protecției eficiente a mediului;
 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi
răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională.
 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice.
Totodată, însușirea prezentei discipline va contribui și la formarea următoarelor competențe
specifice ale programului de studii pentru specialitatea Ecologie:
 Caracterizarea componentelor, proceselor şi fenomenelor naturale şi antropice de caracter
ecologic;
 Studierea şi aprecierea legităților, proceselor şi fenomenelor ecologice la nivel local, regional şi
mondial.
 Aplicarea metodelor de cercetare din domeniul ecologiei;
 Aplicarea unor elemente din alte științe (matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, economie
ş.a.) în studierea şi cercetarea mediului ambiant;

3
 Măsurarea, calcularea şi determinarea parametrilor cantitativi în studierea şi cercetarea mediului
ambiant;
 Identificarea şi argumentarea relaţiilor cauzale dintre componente, procese şi fenomene naturale
şi sociale;
 Adaptarea şi comunicarea coerentă a informaţiilor şi a problemelor de caracter ecologic
specialiştilor şi nespecialiştilor în domeniu;
 Aplicarea instrumentelor legislative, economice şi tehnice pentru identificarea şi soluționarea
problemelor ecologice.
Cursul dat va contribui la realizarea competențelor nemijlocit specilae așa cum ar fi:
1. Competența privind ”cunoașterea domeniului profesional”:
 Cunoașterea fundamentelor teoretice și practcice ale expertizei ecologice din perspectiva
aplicării acestora în practica de expertiză naţională.
2. Competența privind ”proiectarea și realizarea activității profesionale”:
 Aplicarea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice specifice domeniului dat în
realizarea unor expertize ecologice.
3. Competența privind ”posedarea de tehnici de autodezvoltare în cadrul profesional”:
 Proiectarea și realizarea procesului de profesionalizare continue în raport cu necesitățile proprii,
instituționale și naționale.
4. Competența privind ”deschiderea spre dezvoltare, schimbare, inovare”:
 Cercetarea proiecte expertizate ecologic și compararea rezultatelor cu cerinţele legislaţiei
protecţiei mediului.
5. Competența privind ”organizarea rațională a activității profesionale”.
 Gestionarea timpului acordat pentru efectuarea expertizei ecologice în raport cu etapele
tehnologice şi complexitatea obiectului expertizat.

Finalitățile disciplinei
La nivel de cunoaştere şi înţelegere
 să determine rolul expertizei ecologice de stat în procesul de protecție a mediului din Republica
Moldova;
 să determine destinația expertizei ecologice de stat;
 să cunoască condiţiile de organizare a expertizei ecologice de stat;
 să identifice activitățile economice supuse expertizei ecologice de stat;
 să determine structura şi funcțiile sistemului expertizei ecologice de stat
 să explice modul de organizare şi funcționare a comisiei mixte de experți ecologici.
La nivel de aplicare
 să clasifice tipurile de expertiză ecologică în funcție de puterea decizională;
 să stabilească legăturile dintre expertiza ecologică de stat, expertiza obștească şi cea
departamentală;
 să examineze modalitatea de efectuare a expertizei ecologice;
 să determine punctele forte şi slabe ale expertizei ecologice de stat din Republica Moldova;
 să separe activitatea de evaluare a impactului pe fiecare componentă a mediului;
 să demonstreze că activitatea de evaluare a impactului de mediu este parte componentă a
expertizei ecologice;
 să aplice cunoștințele acumulate în scopul ameliorării situației actuale a expertizei ecologice de
stat din Republica Moldova.
La nivel de integrare
 să modifice modalitatea de efectuare a expertizei ecologice de stat;
 să proiecteze noi mecanisme pentru implementarea pe larg a expertizei ecologice
 să propună unele modificări ale listelor de acte necesare de a fi prezentate la expertiza ecologica
de stat;
 să construiască o schemă ce va prezenta procesul integru de efectuare a expertizei ecologice de
stat;

4
 să construiască o schemă ce va prezenta procesul de efectuare a expertizei ecologice obștești;
 să revizuiască modalitatea de efectuare a expertizei ecologice obștești pentru îmbunătățirea
acestei activități;
 să recomande unele măsuri pentru realizarea eficientă a studiului la componenta capitolului
„Protecția mediului înconjurător” din documentația de proiect.

Notă. Finalităţile disciplinei (se deduc din competenţele profesionale şi valenţele formative ale
conţinutuluui informaţional al disciplinei).

IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


Obiectivele de referință Unităţi de conţinuturi
−să definească noțiunea de expertiză ecologică; 1. Istoria apariţiei expertizei ecologice
−să determine obiectul de studii al cursului;  Originea expertizei ecologice
−să relateze despre factorul care a influenţat  Apariţia expertizei ecologice în Europa
apariţia expertizei ecologice; Centrală şi se Est
−să clasifice perioada de apariţie a expertizei  Apariţia expertizei ecologice în Ţările
ecologice în funcţie de regiunile globale ale Baltice
Terrei;  Apariția expertizei ecologice în țările
−să construiască o schemă ce va prezenta istoria fostei URSS
apariţiei expertizei ecologice pe plan mondial şi
național.
− să relateze despre principiile internaționale ale 2. Principiile şi scopurile expertizei
protecției mediului reflectate în cadrul ecologice
expertizei ecologice;  Principiile internaționale ale protecției
− să explice scopurile expertizei ecologice de mediului reflectate în cadrul expertizei
stat; ecologice
− să compare, identificând asemănările şi  Principiile expertizei ecologice de stat
deosebirile, principiile internaţionale ale prezentate în legislația națională
protecției mediului reflectate în cadrul  Scopul expertizei ecologice
expertizei ecologice cu principiile expertizei
ecologice de stat prezentate în actele
legislative naţionale;
− să propună modificări ale scopurilor şi
principiilor expertizei ecologice de stat.
− să relateze despre actele normative 3. Baza legislativă a expertizei ecologice
internaţionale ce stau la baza expertizei  Apariția primei legi a protecției mediului
ecologice; pe plan mondial
− să clasifice convențiile internaţionale care  Convențiile internaționale de mediu care
sprijină efectuarea expertizei ecologice în se referă la expertiza ecologică
funcţie de importanţă;  Actele legislative naţionale care constituie
− să evalueze cantitativ şi calitativ actele baza legislativă a expertizei ecologice de
legislative naţionale care stau la baza stat
expertizei ecologice.

− să definească noţiunile de protecţie a mediului, 4. Importanța expertizei ecologice în


instrumente legislative, regim de protecţie; activitatea de protecţie a mediului din
− să clasifice tipurile de instrumente legislative Republica Moldova
aplicate în cadrul expertizei ecologice în  Activitatea de protecție a mediului din R.
funcție de importanța practică; Moldova
− să demonstreze necesitatea efectuării studiilor  Instrumentele legislative pentru protecţia
de protecție a mediului la etapa de proiect; mediului aplicate în cadrul expertizei
− să propună noi modalități de argumentare a ecologice
importanței efectuării expertizei ecologice de  Studiul protecţiei mediului la etapa de

5
stat. proiect şi planificare

− să relateze despre caracteristica generală a 5. Structura şi funcțiile sistemului de


sistemului de expertiză ecologică de stat; expertiză ecologică de stat
− să înțeleagă esența fiecărei funcții ale  Caracteristica generală a sistemului de
sistemului de expertiză ecologică de stat; expertiză ecologică de stat
− să clasifice funcțiile sistemului de expertiză  Structura sistemului de expertiză
ecologică de stat în funcție de prevederile ecologică de stat
actelor legislative din domeniu;  Funcţiile sistemului de expertiză
− să construiască o schemă ce va prezenta ecologică de stat
structura sistemului de expertiză ecologică de
stat.
− să definească noțiunile de expertiză ecologică 6. Tipurile de expertiză ecologică
departamentală şi obștească;  Expertiza ecologica de stat
− să determine asemănările şi deosebirile dintre  Expertiza ecologica departamentală
expertiza ecologică de stat, expertiza ecologică  Expertiza ecologica obştescă
departamentală şi cea obștească;
− să construiască o schemă ce va prezenta
poziția şi valoarea tipurilor de expertiză
ecologică pentru activitatea de protecție a
mediului.
− să relateze despre drepturile cetățenilor şi ale 7. Expertiza ecologică obştească
organizaților obștești pentru efectuarea  Inițiatorii expertizei ecologice obștești
expertizei ecologice obşteşti;  Condiţiile de efectuare a expertizei
− să determine rolul şi poziția avizului expertizei ecologice obștești
ecologice obștești în sistemul de expertiză  Avizul expertizei ecologice obștești
ecologică de stat;
− să clasifice etapele de efectuare a expertizei
ecologice obștești în funcție de prevederile
legislative;
− să propună modificări privind modul de
efectuare a expertizei ecologice obștești.
− să definească noţiunea de activitate 8. Activităţile supuse expertizei
economică; ecologice de stat
− să relateze despre obiectele supuse obligatoriu  Modalitatea de selectare a obiectelor
expertizei ecologice de stat; supuse expertizei ecologice de stat
− să compare activitățile supuse expertizei  Activităţile economice supuse obligatoriu
ecologice în funcție de subdiviziunile cu drept expertizei ecologice de stat
de expertiză;  Direcţiile de expertiză ecologică de stat şi
− să selecteze activitățile economice supuse activităţile economice expertizate de
expertizei ecologice la diferite organizații cu acestea
drept de expertiză şi să le modifice.

− să relateze despre actele ce trebuie prezentate 9. Organizarea expertizei ecologice


pentru efectuarea expertizei ecologice de stat; de stat
− să distingă termenele de efectuare a expertizei  Actele prezentate pentru efectuarea
ecologice de stat; expertizei ecologice de stat
− să clasifice etapele examinării documentației  Examinarea documentaţiei de către
de către expertiza ecologică de stat în funcție expertiza ecologică
de modul de desfășurare;  Termenele de efectuare a expertizei
− să evalueze eficiența modului de organizare a ecologice de stat
expertizei ecologice de stat şi să propună unele
măsuri de îmbunătăţire.
− să cunoască tarifele pentru efectuarea 10. Plata pentru expertiza ecologică
expertizei ecologice de stat;  Tarifele pentru efectuarea expertizei

6
− să compare modul de calcul al plății pentru ecologice de stat
efectuarea expertizei ecologice în Republica  Calculul devizelor de cheltueli ale
Moldova cu cel stabilite în ţările Uniunii comisiei mixte de experţi ecologici
Europene;  Finanaţarea activităţii privind efectuarea
− să propună modificări ale modului de expertizei ecologice obşteşti
finanaţare a activităţii privind efectuarea
expertizei ecologice obşteşti şi de stat.
− să definească noțiunea de răspundere 11. Răspunderea juridică pentru
ecologică; încălcarea expertizei ecologice de stat
− să relateze despre tipurile de răspundere  Tipurile de răspunderi pentru
juridică aplicată pentru încălcarea prevederilor nerespectarea prevederilor expertizei
expertizei ecologice de stat; ecologice de stat
− să compare răspunderea juridică aplicată  Răspunderea experților ecologici
pentru la încălcarea prevederilor expertizei  Răspunderea persoanelor cu funcţie de
ecologice de stat din republica moldova cu cea răspundere
aplicată în alte state;
− să propună modificări ale răspunderii
ecologice economice.

V. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Nr Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare Termen de


. realizare
Realizarea unor referate
științifice la temele:
 Istoria apariţiei
şi dezvoltării expertizei
ecologice de stat (EES)
în R. Moldova
 Situaţia actuală a
expertizei ecologice pe
plan mondial;
 Rolul expertizei
ecologice obşteşti în
efectuarea EES • Studiu
 Caracteristica bibliografic
expertizei ecologice • Studiu  Profunzimea studiului
obștești experiment l  Claritatea scrierii
 Rolul EES în • Volumul (15- 20  Structurarea referatului
procesul de protecţie a Până la prima
1. pagini, cules la calculator  Diversitatea surselor atestare
mediului în editorul Word, textul la  Analiza critică a rezultatelor
 Metodologia interval 1,5, corp 12, prezentate
efectuări EES marginile: stânga – 3 cm,
 Plata pentru sus şi jos – 2 cm, dreapta
efectuarea expertizei – 1,5 cm)
ecologice
 Răspunderea
juridică pentru încălcarea
prevederilor expertizei
ecologice
 Modalitatea de
contestare a avizului
general al EES
 Rolul EES în
prevenirea situaţiilor de
avarie
2. Efectuarea expertizei Realizarea studiului de Evaluarea corectă a impactului asupra După prima
ecologice a unor evaluare a impactului mediului. Scoaterea în evidenţă a atestare și
proiecte de activități proiectului expertizat problemelor depistate şi expunerea până la
poluatoare asupra componentelor de acestora în concluziile finale. sfârșitul celei

7
mediu. Formularea
de a doua
concluziilor generale ale
atestare.
Expertizei ecologice.

VI. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE


 Formele de organizare a instruirii
Specificul cursului și particularitățile repartizării orelor pe unități de învățare (30 ore – curs, 30
ore – seminar pentru studenţii ce şi fac studiile cu frecvență de zi) determină și demersul didactic.
Accentul va fi pus pe proiectarea și realizarea cursurilor mixte (sandwich), problematizate, cursul
prelegere clasică, cursul dezbatere. Vor fi realizate seminare introductive, de dezvoltare, aplicative,
trening, de evaluare, dezbatere
care vor fi axate pe unități complexe de învățare și orientate la formarea de competențe sus
menționate. Diversitatea cursurilor și seminarelor va asigura motivația studenților pentru învățare,
dar și contexte reale de învățare prin metode active și interactive.
 Strategii/tehnologii didactice aplicate (specifice disciplinei)
Pentru realizarea procesului de predarea-învățarea a cursului se precinizează aplicarea
următoarelor strategii didactice: strategii expozitive, strategii didactice ilustrativ-explicative,
strategii algoritmice, strategii axate pe acţiunea de cercetare, strategii euristice, strategii
problematizate.
 Strategii/tehnologii didactice aplicate (specifice disciplinei);
Din categoria strategiilor didactice aplicate vpr fi aplicate următoarele metode didactice: Metoda
invatarii pe grupe mici, învăţarea dramatizată, Lanţurile cognitive; Diagrama cauza-efect;
Brainstorming; Interviul de grup; Studiul de caz; Interviu de grup; Ciorchinele; Cascadei.
 Strategii de evaluare a rezultatelor academice, inclusiv cu indicarea modalității de calcul a
notei finale.
Evaluarea rezultatelor studenţilor se va realiza prin evaluarea inițială, pentru a stabili nivelul de
pregătire a studenților pe dimensiunea cursului. Pentru asigurarea evaluării iniţiale se vor utilza
chestionare scrise. Se va mai aplica şi evaluare formativă prin interogarea verbală a studenţilor şi
realizarea unor probe scrise. Evaluarea sumativă scrisă se va aplica în special la susţinerea celor
două atestări realizate pe parcursul semestrului de studiu. Evaluarea sumativă aplicată la atestări se
va realiza conform testelor model prezentate mai jos:
Teste pentru atestări
Testarea nr. 1
Varianta 1
1. Relatați despre istoria apariției expertizei ecologice în Europa Centrală şi de Est……6 pct.
2. Clasificații actele legislative internaționale care stau la baza expertizei ecologice în funcție
de gradul de generalitate (generale, specifice etc.)………………………….……………….. 10 pct.
3. Propuneţi modificări ale listei obiectelor supuse expertizei ecologice de stat la agenţiile şi
inspecțiile raionaleVarianta 2
1. Relatați despre istoria apariției expertizei ecologice în Țările
Baltice…………………………………………………………………………………………..6 pct.
2. Clasificaţi actele legislative naţionale care stau la baza expertizei ecologice de stat în funcție
de autoritatea lor juridică……………………………………………………………….……...10 pct.
3. Propuneţi modificări ale listei obiectelor supuse expertizei ecologice de stat la Direcţia de
prevenire şi asanare a mediului a Ministerului
Mediului……………………………………………………………………………………….14 pct.
Varianta 3
1. Relatați despre istoria apariției expertizei ecologice în RSSM Moldovenească şi în
Republica Moldova……………………………………………………………………………..6 pct.

8
2. Repartizaţi proiectele şi genurile de activități planificate ce trebuie supuse expertizei
ecologice de stat la Direcția de expertiză ecologică de stat a Inspectoratului Ecologic de
Stat……………………………………………………………………………………………10 pct.
3. Construiţi o schemă ce va prezenta etapele evaluării impactului asupra mediului examinat în
cadrul expertizei ecologice de stat…………………………………………………................14 pct.
Baremul de notare
Punctajul acumulat Nota obținută
29-30 10
26-28 9
21-25 8
18-20 7
15-17 6
12-14 5

Testarea 2.
Varianta 1
1. Relatați despre importanţa evaluării impactului asupra mediului a documentaţiei de proiect
şi planificare……………………………………………………………….…………....6 pct.
2. Clasificați etapele de antrenare a publicului în cardul expertizei ecologice obștești în funcție
de prioritate şi rezultatul așteptat………….....……………………………………..…10 pct.
3. Propuneţi modificări ale modului de calcul ale plăţii pentru efectuarea expertizei ecologice
de stat şi pentru remunerarea experților netitulari………..……………………………14 pct.
Varianta 2
1. Relatați despre importanța antrenării publicului în luarea deciziilor de mediu.
…………………………………………………………………………………...6 pct.
2. Clasificați organizaţiile antrenate în efectuare a expertizei ecologice de stat în funcție de
complexitatea proiectelor expertizate....……………………………………………….10 pct.
3. Propuneţi modificări ale modalității de antrenare a publicului în cadrul expertizei ecologice
obștești pentru eficientizarea luării deciziilor…………................................................14 pct.

Varianta 3
1. Relatați despre modalitatea organizării expertizei ecologice de stat……………...
……………………………………………………………………….6 pct.
2. Clasificați obiectele la care se efectuează obligatoriu evaluarea impactului de mediu în
funcție de organul cu drept de expertizare…………………………………………….10 pct.
3. Construiţi o schemă ce va prezenta sistemul de expertiză ecologică de stat şi de expertiză
ecologică obștească………………………………………........................……………14 pct.
Baremul de notare
Punctajul acumulat Nota obținută
29-30 10
26-28 9
21-25 8
18-20 7
15-17 6
12-14 5

9
Totodată, la finele anului de studii se va realiza şi evaluarea sumativă prin susţinerea examenelor
în formă scrisă. Un model clasic de test pentru evaluarea sumativă se prezintă mai jos.
TEST nr. 1
Pentru examenul la: Expertiza ecologică, Anul III gr. E- 31, specialitatea „Ecologie”
Subiectul I. Structura şi funcţiile sistemului expertizei ecologice de stat (EES)
1.1. Definiţi noţiunile: expertiză ecologică, beneficiarul documentației…………...2,5 pct.
1.2. Clasificații actele legislative internaționale care stau la baza expertizei ecologice în
funcție de gradul de generalitate…….…………..………………………..……………3 pct.
1.3. Determinaţi rolul EES în realizarea şi implementarea principiului acţiunii
preventive………………………………………….……………………………...…...4,5 pct.
1.4. Propuneți modificări ale listei obiectelor supuse expertizei ecologice de stat la
agențiile şi inspecțiile raionale………………………………..…………………..……..6 pct.
1.5. Rezolvați problema: Beneficiarul X prezintă un proiect „Z” la direcţia de EES care
este finanțat din bugetul de stat al Republicii Moldova. La etapa de prezentare a
documentației la EES persoana responsabilă constată că beneficiarul X nu a prezentat
informația privind Evaluarea Impactului de Mediu şi cere ca el să prezinte aceste materiale.
Beneficiarul nu doreşte să prezinte materialele şi argumenteză că proiectul este finanţat din
bugetul de stat. Cum vor proceda organele competente şi care va fi soarta
proiectului?....................................................................................................................... 9 pct.
Subiectul II. Organizarea şi desfășurarea expertizei ecologice
2.1. Relatați despre importanța antrenării publicului în luarea deciziilor de mediu.
…………………………………………………………………………………………2,5 pct.
2.2 Descrieţi modalitatea de efectuare a EES la casele de locuit ….………………..………….3 pct.
2.3. Clasificaţi organizaţiile antrenate în efectuare a expertizei ecologice de stat în funcție de
complexitatea proiectelor expertizate....………………………….…………………………...4,5 pct.
2.4. Propuneţi modalităţi noi de implementare pe larg a EES în Republica Moldova (menţionând
instrumentele: legislative (3) şi economice (3))……………..…………………………..……...6 pct.
2.5. Evaluaţi activitatea EES de examinare a documentaţiei (în baza criteriilor eficacitate şi
structură logică)……..……………………………...……………………………..…...…9 pct.
Barem de notare

Punctajul acumulat Nota obținută


48- 50 10
41-47 9
34-40 8
29-33 7
24-28 6
19-23 5

Modul de calcul a notei semestriale se va realiza prin determinarea mediei aritmetice a


notelor obţinutre la atestări, lucru individual şi evaluarea semestrială. Nota finală se va calcula în
baza notei semestriale şi a notei la examen. Pentru studenţii la învăţămînt cu frecvenţă, ponderea
notei la simestru este de 60%, iar poanderea notei la examen este de 40%. Pentru studenţii la
învăţămînt cu frecvenţă redusă, ponderea notei la simestru este de 50% şi ponderea notei la examen
este de 50%. Nota finală este exprimată în număr cu zecimale.
BIBILIOGRAFIE RECOMANDATĂ
1. Bulimaga C. Expertiza ecologică a activităților economice (Ghid științifico-metodologic).
Chişinău, 2011.
2. Capcelea A. Republica Moldova pe calea dezvoltării durabile. Chişinău, 1995.
3. Capcelea A., Capcelea V. Managementul ecologic. Chişinău, 2013. 192 p.

10
4. Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context. Espoo, 1991
5. Iftodi M., Guvir T. Expertiza ecologică. Chişinău, 1999.
6. Legea privind protecția mediului înconjurător, nr.1515-XII din 16.06.93.
7. Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, nr.851-
XIII din 29.05.96.
8. May A., Wende W., Hoppenstedt A. Assessment of environmental impacts and Ecological
Expertise: Professional experience of EIA issues in Russia and Germany. Publishing house of
the Sochava Institute of Geography of the SB RAS, 2012.
9. Vicente By, Kim J., JoAnne H W. An ecological theory of expertise effects in memory recall //
Psychological Review, 1998, vol. 105(1), p. 33-57.
10. Донченко В.К. Экологическая экспертиза: Учебное пособие для студентов
учреждений высшего рофессионального образования, обучающихся по специальности
"Экология". Москва: Академия, 2010.
11. Колесников С.И. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую
среду. Ростов-на-Дону, 2001.
12. Черп О.М., Виниченко В.Н, Хотулёва М.В., Молчанова Я.П., Дайман С.Ю.
Экологическая оценка и экологическая экспертиза. Москвa, 2000.

11