Sunteți pe pagina 1din 3

FAO TCP/MOL/3402 ““Consolidarea Sistemului de Siguranță Alimentară în Republica

Moldova”

Ministerul Agriculturii și Industriei


Alimentare

Cosolidarea sistemului de control a siguranței alimentare prin îmbunătățirea


mecanismului național de coordonare a evaluării riscurilor pe bază științifică și
gestionarea situațiilor de urgență în domeniul siguranței alimentare

Atelier multipartid de consultări

17 februarie 2015

Chișinău, Republica Moldova

Locație: TBD

Contextul: Guvernele naționale, prin instituțiile lor relevante și activitățile de control în sectorul
alimentar, au ca obligațiune de bază protejarea sănătății populației prin furnizarea de alimente
sigure, în cantitate suficientă si de bună calitate. Riscurile în domenul siguranței alimentare provin
atît din producția domestică în diferite sectoare ale lanțului alimenta (fabrică, animale,
hrană/produse, prelucrare, transportare, comerțul cu bucata, gospodărie) cît și din alimentele
comercializate pe plan internațional. Acest fapt face ca siguranța alimentară să fie o responsabilitate
comună a operatorilor economici implicați și să devină un domeniu multidisciplinar . Evenimentele în
domeniul siguraței alimentare, care necesită intervenții în vederea protecției sănătății
consumatorilor, pot varia de la incidente minore la cazuri de criză majoră. Găsirea unor soluții ar
necesita, în unele cazuri, interconexiunea/-acțiuni dintre management, știință și politică/strategie a
principalului responsabil de gestionare a riscurilor în domeniul siguranței alimentare, Agenția
Națională pentru Siguranța Alimentului, împreună cu alte organizații/organisme guvernamentale, așa
ca: Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei și părțile interesate externe, așa
ca: instituțiile academice și cele de cercetare, asociațiile profesionale ale fermierilor și cele din
sectorul industrial, consumatorii, partenerii internaționali. Luînd în considerare nivelurile
semnificative, atît ale responsabilității și autonomiei Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentului,
dar și regulamentele, procedurile și protocoalele de interacțiune ale Agenției cu ministerele și
organismele, care au responsabilități obligatorii, din punct de vedere juridic, în domeniul siguranței
alimentare, ar putea necesita o delimitare, cu roluri distinse și bine definite, agreate și aplicate în
gestionarea permanentă a siguranței alimentare , precum și în cazuri de urgență 1 în domeniu.

Obiectiv: In cadrul atelierului vor fi puse în discuție trei aspecte, menite să facă sistemul național de
control în materie de siguranță alimentară temeinic și eficient: (i) Coordonarea în domeniul
managementului siguranței alimentare, (ii) Procesul decizional de gestionarea riscurilor pe baza
științifică, precum șii (iii) Capacitățile de răspuns la cazuri de urgență. Vor fi prezentate modele de
1
Codex Alimentarius definește drept măsuri de urgență în ceia ce privește siguranța alimentară “o situație,
accidentală sau intenționată, pe care o autoritate competentă o identifică ca constituind un focar cu riscuri
grave si necontrolate/-ibile pentru sănătatea publică și care necesită o intervenție urgentă.”
FAO TCP/MOL/3402 ““Consolidarea Sistemului de Siguranță Alimentară în Republica
Moldova”

coordonare, aplicate în practica internațională. Atelierul va fi o oportunitate pentru principalele părți


interesate să dezbată și sa identifice opțiunile, dar și să propună coordonarea schemelor/sistemelor
adecvate pentru Republica Moldova, de-asemenea să identifice resursele științifice și analitice
naționale, a structurilor și mecanismelor oficiale pentru evaluarea riscurilor în materie de siguranță
alimentară, să ofere consultanță științifică și tehnică în ceia ce privește gestionarea riscului. E
necesară o sensibilizare în cee ce privește ghidurile FAO/OMS privind pregătirea și capacitatea de
intervenție în cazuri de urgență în materie de siguranță alimentară, inclusiv elaborarea planurilor
naționale de intervenție/răspuns în situații de urgență în ceea ce privește siguranța alimentară,
aplicarea analizei riscurilor în cazurile de urgență pentru securitatea alimentară, dar și pentru
dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor naționale de rechemare/retragere a alimentelor.
Capacitatea asociată depășește investigarea intoxicării alimentare. Capacitățile asociate necesare,
împreună cu coordinarea (ce se impune) include trasabilitatea implementată la nivel național de
către autoritățile competente/ relevante și cele ale operatorilor economici în domeniul alimentar,
de asemenea aplicîndu-se capacitățile lor analitice și științifice.

Rezultatele scontate includ identificarea opțiunilor adecvate pentru Moldova și instituirea


Grupurilor de Lucru în scopul elaborării caietului de sarcini, procedurilor, protocoalelor aferente și
aplicabile în următoarele:

(i) mecanismul national de coordonare pentru managementul siguranței produselor,


inclusiv în cazuri de urgență. Identificarea Grupului de Lucru pentru elaborarea
proiectului caietului de sarcini;

(ii) structura și mecanismul oficial în scopul evaluării riscuilor pe baze științifice și


consultanța tehnică în domeniul managementului siguranței alimentare . Numirea
principalilor membri ai Grupului de lucru;

(iii) Elaborarea planului național de răspuns în caz de urgență bazat pe principiile de analiză
a riscurilor. Nominalizarea grupului de planificare de răspuns în caz de urgență pentru
siguranța alimentară la nivel național;

(iv) Identificarea necesităților specifice de sporire a capacităților necesare pentru


implementarea a i-ii-iii ;

(v) Consolidarea colaborării în domeniul siguranței alimentului.

Participanți: aproximativ 35 de persoane. Publicul țintă al atelierului include (i) specialiști principali
la nivelul politicilor, care dispun de un mandat ANSA pentru luarea deciziilor, de-asemenea ai
instituțiilor guvernamentale și ministere; (ii) personalul tehnic superior al acelorași departamente
capabile să acorde asistență în ceea ce privește continuarea atelierului; (iii) personalul
laboratoarelor naționale de referință; (iv) directorii principalelor asociații ale producătorilor de
alimente; (iv) managementul Academiei de Științe și principalele institute de cercetare în domeniul
alimentar; (v) Agențiile pentru protecția consumatorului.

Program preliminar

Orele Activitatea Notă

08.30 – 09.00 Înregistrarea MAIA

09.00 – 09.30 Ceremonia de deschidere MAIA, ANSA, FAO


FAO TCP/MOL/3402 ““Consolidarea Sistemului de Siguranță Alimentară în Republica
Moldova”

09.30 – 10.10 Prezentarea obiectivelor atelierului și programului. FAO


Prezentarea participanților și evaluarea constientizării
subiectului de discuție a atelierului

10.10 – 10.30 Pauză

10.30-10.50 Prezentarea generală a stării actuale, părților interesate și Prezentare ANSA


mecanismelor din domeniiul coordonării mangementului
siguranței alimentare, evaluării riscurilor și pregătirii
răspunsului la cazuri de urgență

10.50-11.05 Termenii de referință și activitățile din 2014 ale Codexul Național al


Comitetului Codex Național Moldovei

11.05-11.20 Caietul de Sarcini și activitățile din 2014 ale Punctelor Ministerul Economiei
Naționale de Solicitare a Informației SFS

11.20 – 11.40 Mecanism de coordonare pentru gestionarea incidentelor Prezentare FAO


și cazurilor de urgență în siguranța alimentară

11.40 – 12.10 Deliberare, dezbateri, atingerea consensului Participanții

Crearea unui grup de lucru în scopul elaborării caietului de


sarcini pentru mecanismul de coordonare

12.10 – 12.30 Evaluarea siguranței alimentului în bază științifică Presentare FAO

12.30 – 13.00 Scurt exercițiu de grup pe evaluarea riscului. Participanții

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Constituirea unui grup de lucru pentru crearea Participanții


mecanismului de consultanță științific și support tehnic în
gestionarea siguranței alimentului.

14.30 – 15.00 Cadrul FAO/OMS pentru elaborarea planurilor naționale Prezentare FAO
de răspuns la situații de urgență în siguranța alimentară

15.00 – 15.30 Pauză

15.30 – 16.00 Scurt exercițiu de grup pentru elaborarea planului național Participanții
de răspuns la situații de urgență în siguranța alimentară.

16.00 – 16.30 Nominalizarea grupului de planificare RUSA. Participanții

16.30 – 17.30 Discuții, concluzii, recomandări pentru continuare