Sunteți pe pagina 1din 21

Jtares (1527-1538), §1 anume ca „ t a r a e p l i n a de ogoare, de v i i ,

i n alta strecuratoare, ce se leaga i n p a t r u colour! si se aga^a


de turme, de hele^tee §i bal^i c u pe§ti alesi ?i f e l u r i t i " . *
i n comarnic. Dupa 24 de ore, ca§ul se ia d i n strecuratoare fji
se pune i n comarnic la uscat. Z a r u l ramas se toarna i n t r - u n Documente §i alte materiale b i b l i o g r a l i c e p u n i n evldenta,
cazan cu o capacitate de p i n a la 70 1 si se fierbe, p e n t r u a se i n special p e n t r u perioada feudalismului dezvoltat, n u m a r u l
scoate urda. mare de i a z u r i (hele§tee) d i n zona, speciile de p e § t e existente
etc. Iazurile au avut u n r o l i m p o r t a n t i n viata economica a
Produsele rezultate sint impar^ile fiecarui partafj la stina,
afjezarilor d i n zona ; ele erau bazine piscicole, dar constituiau,
pe r i n d .
i n acela^i t i m p , l a c u r i de acumulare a caror apa punea i n f u n c -
Aspectele semnalate se intilnesc p r e t u t i n d e n i i n zona ^iune morile, amplasate de obicei la capatul d i n jos a l i a z u l u i .
Botosani, deoarece cre^terea oilor ocupa i n prezent o pondere Uneori, i n loc de moara se amenaja piua de sumane. Astfel,
iiisemnata i n economia j u d e l u l u i . Pe coline, la ses, pe c t m p i i l c p r i n t r - o jalba d i n 22 i u n i e 1787, I o n Gherghel arata d o m n i e i
d i n t r e Si ret si P r u t so vad numeroase stine. ca, a v i n d o moara i n t r - u n vad vechi, pe mosia sa Sendriceni,
Rasele de oi i n t i l n i t e frecvent sint k a r a k u l , ^igaie, m e r i - un ,,Petre Chioar "^din Dorohoi „ a u facut chioi de sumani §i-au
nos §i turcana. Zona Botosani este r e n u m i t a p e n t r u pielicelele ezit mai j i o s " . I a z u r i l e , cu flora lor spscifioa, erau i n acela^i
de a-strahan. t i m p l o c u r i p e n t r u popasul pasarilor salbatice. S t u f u l , a t i t de
C r e § t e r e a cornutelor m a r i cunoa^te i n prezent i n zona o des folosit pina i n secolul al X X - l e a la confectionarea acope-
dezvoltare intensiva, dindu-se o mare atenVie ameliorai'ii ra'-e- ri?urilor d i n zona, era procurat cu u^urin^a de l i n g a i a z u r i ,
lor. S-au c.'onslituit complcxe zootehnice p e n t r u cre^terea i n ca f?i papura d i n care se impleteau rogojinile i n t i l n i t e i n i n t e -
sistem i n d u s t r i a l a vacilor cu lapte la H u t a n i (Vladenl) §i r i o r u l modest al caselor t a r a n e § t i d i n secolul a l X l X - l e a .
p g n t r u ingra^area t i n e r e t u l u i t a u r i n la V i r f u C i m p u l u i , T r u - I n zilele f i e r b i n t i ale v e r i l o r , uneori destul de secetoase,
^e^ti, F r u m u s i c a §i U n g u r e n i . apa i a z u r i l o r servea la adapatul oilor §i v i t e l o r aflate la pa-
sunat. I n a?ezarile de pe Jijia, unde n u se aflau p a d u r i , stuful
era folosit iarna si la i n c a l z i t u l locuintelor.
Ne v o m o p r i doar asupra pescuitului ca ocupatie a l o c u i -
OCUPAJIILE SECUNDARE
t o r i l o r d i n zona, favorizata tocmai de mul^imea i a z u r i l o r si de
bogatia lor i n peste.
Peseuitul. Existenta a numeroase c u r s u r i de apa (Prut, Doar o parte d i n l o c u i t o r i i zonei se ocupau cu peseuitul,
Siret, J i j i a , M i l c t i n , Dresleuca, Sitna, Ba?eu etc.), precum §i ^ i anume cei ce aveau gospodariile i n apropierea apelor sau a
a unei ado\'arate re^ele de i a z u r i , a facut ca peseuitul sa consti- iazurilor. Era vorba de practicarea u n u i pescuit r u d i m e n t a r ,
tuie o ocupatie a l o c u i t o r i l o r d i n zona d i n cele m a i vechi t i m -
i n scopul satisfacerii nevoilor de hrana ^ i m a i pu^in p e n t r u
puri.
\'inzare. Pescuiau doar barba^ii. I n fiecare sat d i n apropierea
G r e u t a t i l e p e n t r u pescuit gasite i n ^antierele arheologice apei se aflau ci^iva pescari, neexistind sate compacte de pes-
demonstreaza vechimea acestei ocupatii inca d i n neolitic. Prac- cari. Ca o exceptie m e r i t a a m i n t i t satul Pescari (de linga
ticarea pescuitului se poate u r m a r i de-a l u n g u l l i m p u l u i . P e n - Dorohoi), ce f i g u r a pe har^i p i n a i n 1753. ^ N u m e l e l u i a fost
t r u epoca feudaia, numeroase documente atesta practicarea determinat, se pare, de ocupatia l o c u i t o r i l o r care ,,vinau p e § -
pescuitului i n zona Botosani. I n t r - u n document d i n 2 4 a p r i l i e tele d i n iezer " (este vorba de iazul de pe J i j i a , aflat l i n g a
14;M gasim pomenit ca element de localizare a u n u i loc de pe Dorohoi, u n u i d i n t r e cele m a i m a r i d i n zona, bogat i n caras,
Ba^eu ,,zagazul l u i B a l i t a " , ^ ceea ce i m p l i c a existenta i a z u l u i §tiuca, crap, l i n etc.). Practicarea pescuitului i n zona Botosani
respectiv. Pot f i a m i n t i t e f?i alte asemenea m e n t i u n i ce v i n sa
confirme ceea ce relata Reicherstorf, care a avut p r i l e - 1 Constantin C. Giurescu, Istoria pescuitului si pisciciilturii in
j u l sa cunoasca M o l d o v a i n t i m p u l p r i m e i d o m n i i a l u i P e t r u Romania, vol. I, Bucuresti, 1964, p. 23.
2 Ibid., p. 144.
» Ibid., p. 507.
M. Costachescu, nocumente pnvind istoria Moldovei, I, p. 383.
33
32
are trasaturi comune cu peseuitul practicat i n zonele de cimpie
^ i de deal d i n intreaga M o l d o v a ?i d i n restul \avn, a t i t i n p r i -
vin^a uneltelor, cit §i a procedeelor de pescuit, care au ramas
aproape neschimbate i n decursul t i m p u l u i . Asttfel, la 28 ianua-
rie 1615, Mebojatco u r i c a r u l se intelege cu p i t a r u l loan H a n -
gaul „ p e n t r u hale^teul ce avem i n J i j i a " , §i anume „ s a g o n i m
i n h a l e § t e u l meu cu navod iar i n h a l e § t e u l H a n g a u l u i cu v o -
loace". A A t i t navoadele, cit §i voloacele sint folosite §i i n
prezent la pescuit.
I n 1860, I o n lonescu de la B r a d face prezentarea detaliata
a uneltelor §i procedeelor de pescuit folosite i n p r i m a j u m a -
tate a secolului a l X l X - l e a (cosuri, navoade, crisnice, voloace,
cotete, virsje etc.), precum ?i a speciilor de pe?ti existente i n
apele d i n zona (crap, caras, ^tiuca, ocheana, l i n etc.). ^ Unele
d i n t r e acele procedee si unelte se intilnesc si astazi.
Clasificate dupa m a t e r i a l u l d i n care sint confec^ionate,
uneltele de pescuit d i n zona Botosani pot f i incluse i n t r e i
categorii : d i n l e m n (nuiele) — co^ul, vir§a, c o t e t u l ; d i n metal
— undita, p r i p o n u l ; d i n plasa — navodul, volocul, crisnicul.
Prezentind pe scurt citeva detalii cu p r i v i r e la confecti-
onarea uneltelor, v o m incepe cu undita, cea m a i simpla uneal-
ta de pescuit, aflata la indemina oricui. Ea este formata d i n t r - o
nuia flexibila, a v i n d la u n capat o sfoara de care este p r i n s
u n c i r l i g i n care se pune nada. Pripoanele sint formate d i n t r - o
sfoara groasa, lunga de 15-20 m , de care se leaga 8-10 cirlige
m i c i , cu a j u t o r u l unor ate m a i s u b t i r i (lungi de 0,40-0,50 m ) ,
a v i n d o distanta de a p r o x i m a t i v 1 m i n t r e ele. U n capat al
sforii este legat de u n par batut i n m a i , iar la celalalt capat
se leaga o p i a t r a mica, cu a j u t o r u l careia p r i p o n u l se ancoreaza
pe f u n d u l apei. Dupa ce i n cirlige se pune nada (mamaliga sau
rime), p r i p o n u l se arunca de pe m a i , de-a curmezi^ul apei, de
obicei seara. Dimineata se stringe pe^tele p r i n tragerea la m a i
a p r i p o n u l u i . Acest procedeu a fost folosit de pescarii ce l o c u -
i a u i n apropierea S i r e t u l u i , a P r u t u l u i sau a altor ape d i n zona
pina acum 5-6 decenii. Cu p r i p o n u l se pescuia p e § t e m a i mare
(somn, crap etc.).

I n t r - o masura m a i mare au fost ifolosite uneltele lucrate


d i n nuiele de rachita (,,lozie"), care c r e § t e a d i n abundenta
i n luncile S i r e t u l u i §i P r u t u l u i sau chiar pe m a l u r i l e i a z u r i l o r .
Co§ul, v i r ^ a ?i cotetul sint unelte care s-au folosit la pescuit

^ Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 146.


^ Ion lonescu de la Brad, op. cit., p. 54—56.

34
i n intreaga zona. Cosul este i m p l e t i t d i n nuiele, a v i n d forma
conica alungita (circa 5 m) §i gura intoarsa, prevazuta cu u n in susul ei. C i n d se u m p l e cu peijte, volocul este ridicat fji dus
g i r l i c i . Co§ul se a§eza po f u n d u l apei, fie i m p r e u n a cu bolo- la m a i .
v a n i , fie f i x a t cu a j u t o r u l u n u i bat. Ca nada se folosea m a m a - I n zona Botosani s-a folosit destul de m u l t crisnicul, cu
liga, cu care se ungea gura cosului. Pe^tii i n t r a u i n gura co- care se pescuia n u m a i de pe m a i . C r i s n i c u l se compune d i n t r - o
?ului §i n u m a i puteau sa iasa. Co^ul se punea i n apa seara plasa cu ochiuri m i c i (cu dimensiunile de circa 2 mp), care
§i se lasa pina dimineata. se leaga de capetele a doua nuiele groase indoite ^i puse i n
Vir^ele se construiesc t o t d i n nuiele §1 au fie o forma curmezis, sub f o r m a de arc. De acestea se fixeaza o coada ce
conica (cu gura rotunda), fie p i r a m i d a l a (cu gura d r e p t u n g h i u - serve.ste /la m i n u i r e a c r i s n i c u l u i . Plasa c r i s n i c u l u i formeaza
lara, rasfrinta i n i n t e r i o r ) . Capetele interioare ale nuielelor la m i j i o c u n b u r d u f care n u permite pestelui sa sara atunci
se ascut §i se lasa libere, astfel ca r a m i n ca niste 1;epi care n u cind este scos d i n apa. Rareori, cu crisnicul pescuiau ^[ fe-
dau voie pe?te'lui capturat sa iasa afara. Nuielele dinspre meiie.
f u n d u l v i r ^ e i se string bine la u n loc §1 se leaga cu o sfoara Etra este u n sac de plasa, cu aspectul u n u i c i l i n d r u , i n t i n s
care se desface atunci cind se scoate pe?tele. Vir?ele cu doua pe cercuri de nuiele de frasin, g o r u n etc. Gura sacului
i n t r a r i se confectioneaza d i n nuiele dispuse i n l u n g l m e ?i este rasfrinta i n a u n t r u , a v i n d la m i j i o c o mica deschidere
fixate d i n loc i n loc cu cite u n cere transversal. La mijioc, (girliciul). Etra este fixata cu a j u t o r u l unor bete i n f i p t e i n
v l r § a este m a i umflata, a v i n d la fiecare capat cite u n g i r l i c i . p a m i n t . Aceasta era unealta folosita de pescari i n toate ano-
Cotetele pescare^ti sint forme vechi de capcane, confec- t i m p u r i l e , i n ape cu adincime mica.
tionate d i n stuf. I n prezent n u se m a i folosesc. Cotel^ele i n t i l - D i n t r e uneltele §i procedeele de pescuit prezentate, frec-
nite i n zona pina acum 4-5 decenii erau compuse d i n camera vent folo.^ite pina acum 3-4 decenii i n apele d i n zona, i n
de prindere (capcana propriu-zisa) §i una sau doua a r i p i care prezent se m a i practica doar peseuitul cu navodul, i n i a z u r i l e
alcatuiau gura cotetului. Cotetele se instalau la marginea mai m a r i (Dracsani, Hanesti etc.). I n t r - o masura m a i m i c a s e
s t u f u l u i , fie izolate, fie m a i m u l t e la r i n d . Ele se f i x a u p e n t r u utilizeaza de catre pescari volocul §i crisnicul.
t i m p m a i indelungat, f i i n d controlate i n fiecare dimineata,
U n d i t a ramine unealta eel m a i des folosita.
cind se scotea p e § t e l e prins.
Analiza uneltelor §i procedeelor de pescuit folosite i n
D i n t r e uneltele de pescuit care se folosesc si i n prezent
zona ilustreaza ingeniozitatea §i s i m t u l practic ale ta^'anului,
trebuie a m i n t i t e navodul, volocul, c r i s n i c u l §1 etra.
dovedite i n fiecare indeletnicire, de-a l u n g u l t i m p u l u i . A t i t
N a v o d u l este o plasa lucrata d i n bumbac pescaresc sau uneitele, ,cit ?i procedeele de pescuit s-au transmis d i n gene-
d i n cinepa, lunga de circa 50-100 m §i lata de 5-6 m , preva-
ratie i n generatie, unele d i n t r e ele a v i n d o vechime considera-
zuta la mijioc cu u n sac (,,matita ") l u n g de circa 3 m si cu
bila (navodul §i v o l o c u l sint atestate i n documente inca
d i a m e t r u l de 3—6 m . N a v o d u l se arunca i n apa, plasa i n -
conjura p e § t e l e si i l aduna la u n loc de pe suprafele intinse, d i n 1615).
II p r i n d e ^ i - l scoate afara d i n apa chiar la locul pescuitului, S t r u c t u r a l , uneltele d i n zona se i n s c r i u i n t r - o tipologie
fara a m a i f i tras la m a i . P e n t r u aceasta, matita trebuie sa mai larga, caracteristica zonelor de cimpie ^i deal d i n intreaga
stea i n apa cu „ g u r a " l a r g deschisa, astfel ca partea superi- tara. I n prezent, i n zona Botosani exista 148 de i a z u r i , cu o
oara sa fie la suprafata, i a r cea inferioara pe f u n d u l apei. suprafata de peste 3 600 ha §i un v o l u m de apa de peste
M a t i t a se leaga de odgoanele „ a r i p i l o r " n a v o d u l u i . Cu n a v o d u l 55 000 000 mc. D i n t r e acestea, a m i n t i m doar citeva : Dracsani,
se p e s c u i e § t e pe supnafetele m a i m a r i ale i a z u r i l o r de la Hane.?ti, Negreni, Tatara?ti, Cal A l b , Stauceni etc. ' Toate
Dracsani, H a n e § t i , Stauceni etc., iar v o l o c u l se folose§te i n acestea sint bazine piscicole cu r o l i m p o i t a n t i n economia
iazurile m a i m i c i , cu apa p u t i n adinca (Corni, Cristine^ti etc.). j u d e l u l u i si a t a r i i , j u d e t u l Botosani f i i n d un mare producator
V o l o c u l este t o t o plasa i m p l e t i t a , lunga de cii-ca 10 m de pe§te.
§i lata de circa 3 m . Plasa v o l o c u l u i se baga i n apa ^ i se trage
^ Victor TufescLi, Judeful Botosani, p. 49.
36
37
In. peisajul boto^anean, m u l t i m e a i a z u r i l o r — a^ezate ca T a r a n i i aveau de regula p u t i n i stupi pe l i n g a casa ;^i, a§a
0 salba pe Sitna, Baseu §i J i j i a — constituie m i n u n a t e l o c u r i cum sublinia §i I o n lonescu de la B r a d , doar u n i i d i n t r e ei
de popas §i agrement. av.'iau prisaci i n t r e g i . P r i m a v a r a (martie-aprilie), ^tiubeiele se
scoteau d i n zamnice, unde erau pastrate peste iarna, §i se a^e-
A i b i n a r i t u l . C i m p i i l e molcome, bogate i n planie melifere, zau p r i n livezi, poieni, v i i etc., unde ramineau pina catre
colinele joase, cu petece razlete de padure, constituie cadrul toamna. P e n t r u scoaterea fagurilor d i n stiubeie, acestea se a f u -
propice p e n t r u practicarea a l b i n a r i t u l u i , care, a l a t u r i de pes- m a u cu pucioasa, care omoara albinele. Se scotea f u n d u l s t i u -
cuit, a fost de totdeauna o ocupatie secundara a l o c u i t o r i l o r beielor §i apoi, p r i n izbire, f a g u r i i ie^eau afara. Mierea se sco-
d i n zona. tea d i n f a g u r i p r i n incalzire. F a g u r i i se fierbeau i n continuare
I n u r m a sapaturilor arheologice efectuate la Stince^ti s-au i n t r - u n cazan cu apa, pina se topeau, amestecul rezultat se
descoperit strachini m a r i (secolul V i.ie.n.) c u care se aco- strecura si se t u r n a i n c a l u p u r i , obtinindu-se ceara.
pereau buduroaiele. Cre^terea sistematica a albinelor a inceput destul de t i r -
Practicarea a l b i n a r i t u l u i poate f i u r m a r i t a fara inti-eru- ziu i n zona Botosani ( i n c e p u t u l secolului al X X - l e a ) . Astfel,
pere i n toate epocile istorice. P e n t r u epoca feudaia, n u m a r u l i n 1906, d i n 7 903 stupi existenti i n zona, doar 1 029 erau
documentelor i n care se pomene^te existenta prisacilor este sistematici. f I n u l t i m e l e decenii, a p i c u l t u r a s-a dezvoltat i n
impresionant. zona, i n r e g i s t r i n d progrese i m p o r t a n t e , datorita g r i j i i statu-
Frecventa t e r m e n u l u i prisaca i n t o p o n i m i a zonei poate l u i , care s p r i j i n a §i incurajeaza a p i c u l t o r i i p r i n aprovizionarea
constitui, de asemenea, o dovada a p r a c t i c a r l i a l b i n a r i t u l u i ^ : l o r cu toate cele necesare cresterii sistematice a albinelor. I n
§ t i u b i e n i , Prisacani, Valea Prisaca, Balta Prisacei, piralele P r i - livezi, la poalele padurilor, stupinele fac parte integranta d i n
secareanu §i Prisaceni, cotul Prisacani, padurea Prisacele, peisajul zonei Botosani.
poiana Pi'isacuta, Podisul Prisacei etc.
Mierea era considerata n u n u m a i u n aliment, ci si u n me-
dicament, iar ceara a fost m u l t a vreme folosita ia i l u m i n a t u l
locuintelor. Toate acestea erau articole foarte solicitate i n
comert.
Asupra r e n t a b i l i t a t i i cre^terii albinelor insista si I o n
lonescu de la B r a d i n lucrarea a m i n t i t a : ,.Specula cu s t u p i i
merge ca ^i aceea cu oile", r i d i c i n d a p i c u l t u r a la rang de
^Industrie''. „ I n d u s t r i a insa accesorie a g r i c u l t u r i i d i n aceasta
regiune ( j u d e t u l Dorohoi, n.n.) este prisacaria p e n t r u foloasele
cele m a r i ce le aduce...". ^
I n zona Botosani, la fel ca i n intreaga iaxa, s-a practicat
m u l t a vreme (pina catre i n c e p u t u l secolului a l X X - l e a ) u n
a l b i n a r i t p r i m i t i v , foiosindu-se i n acest scop § t i u b e i e l e care
n u erau altceva decit scorburile copacilor d i n padure, sectio-
nate .^i aduse pe linga casa, Prisacile erau formate d i n m a i
m u l t e § t i u b e i e . I n 1860, pe mo^ia l u i A . Ba^ota de la P o m i r i a
se aiflau 100 de prisaci cu cite 60—80 de m a t c i fiecare, iar pe
mo^ia S t i u b i e n i existau t r e i prisaci cu cite 100 m a t c i fiecare. ^

^ Mara N. Pop, Druviuri ocupatiuni in Tartle Romdne$ti, in


B.S.R.G., L V L I . 1938, p. 283—284.
2 Ion lonescu de la Brad, op. cit., p. 246. ' Dare de seamd asupra stdrii econoniice a judefelor Botosani,
3 /bid., p. 405, 406. Dorohoi, Suceava, p. 136.

38
111. Me^te^ugurile tareine^ti

TORSUL SI JESUTUL

Me^tesug cu o indelungata t r a d i t i e , t ^ s u t u l s-a dezvoltat


c o n t i n u u pe masura t r e c e r i i t i m p u l u i , ajungindu-se la r e a l i -
z a i i deosebite. S-a t^^sut m u l t p e n t r u imbracaminte ^ i p e n t r u
i n t e r i o r u l ^aranesc.
In zona etnografica Botosani, ca §i i n restul ^arii, tesutul
t e x t i l e l o r care impodobesc i n t e r i o r u l taranesc constituie i n
p r i m u l r i n d preocuparea de baza a mamelor ce pregatesc zes-
trea fetelor. Dupa casatorie, tinerele vor continua sa lucreze
p e n t r u c a m i n u l lor a t i t t^saturile de uz, c i t ."ji cele destinate
sa impodobeasca i n t e r i o r u l casei.
In zona Botosani, materia p r i m a de baza folosita a t i t pen-
t r u confectionarea pieselor de imbracaminte, cit ^ i p e n t r u t e x -
tilele de i n t e r i o r a fost lina. Prelucrarea l i n i i cunoa^te aici
aceleasi faze ca %\n restul t a r i i .
Dupa ce oile au fost tunse (catre s f i r s i t u l l u n i i mai), l i n a
este spalata i n citeva ape f i e r b i n t i , clatita cu apa rece pusa
la uscat pe gard, pe f r i n g h i e sau pe prispa. Dupa uscare,
aceasta este scarmanata cu m i n a . A p o i , cu a j u t o r u l a doi piep-
teni, se vor separa firele l u n g i , aspre, rezistente (,,parul") de
l i n a moale (canura).
I n scopul p r e g a t i r i i p e n t r u tors, canura va fi scarmanata
in continuare cu a j u t o r u l fu?alailor. D i n canura astfel prega-
tita se v o r face caierele p e n t r u tors. „ P a r u l ' ' se toarce sub^ire,
bine rasucit, ^\e foloseste ca urzeala, iar canura se toarce Plansa 1 Unelte de tors si tesut : 1 — pieptene pentru tras lina ; 2 —
mai gros, f i i n d i n t r e b u i n t a t a ca bateala. fu?al'au pentru scarmanat ; 3 — furca de tors ; 4 — druga de rasucit ;
5 — ra^chitor ; 6 — letca pentru tevi ; 7 — vn-telnita ; 8 — urzitor
Daca urmeaza sa fie vopsite, firele de Una sint date pe rotund ; 9 — alergatoare ; 10 — vatale pentru stalive ; 11 — fixarea
ra^chitor, p e n t r u a forma sculurile. i^elor ; 12 — suveica

41
40
C o l o r i t u l vegetal, discret, i n nuance calde, c o n t r i b u i e i n I n p r i m u l sistem, i n t r e suprafetele colorate apar spatii
mare masura la valoarea laicerelor ^i scoartelor de Botosani. libere (gauri) create datorita f a p t u l u i ca f i r u l de bateala, a j u n -
M o § t e n i n d o practica indelungata care atinge culmile g i n d la m o t i v u l alaturat, se intoarce, nefacindu-se legatura
raaiostriei, femeile d i n satele zonei Botosani r e u § e s c sa obtina i n t r e cele doua m o t i v e sau suprafete colorate d i f e r i t . Acest sis-
din amestecul m a i m u l t o r plante nuance specifice oarecum tem se n u m e § t e K a r a m a n i , p e n t r u ca i§i are originea i n siste-
i n t r e g i i Moldove : b r u n u l inchis spre cateniu, verdele m a s l i - mul covoarelor orientale d i n acea zona. Aceasta tehnic^
n i u , galbenul i n diferite tonalita^i. I n v o c a b u l a r u l local, t o n u - i m p u n o geometrizarea m o t i v u l u i ornamental i n u n g h i u r i
r i l e de galben sint denumite : galben albinet, galben inchis, drepte. Ea a fost folosita frecvent la tesutul scoartelor pina
g a l b i n i u , galbioi', galben spalacit, galben ro^ietic, galben patat, catre s f i r s i t u l secolului al X l X - l e a . Astazi se alege foarte rar
i m t d c l e m n i u , alamiie etc. Nuan^ele de verde sint denumite i n acest sistem. ^
verde inchis, verde dsschis, b r o t i c i u , curechiu. M a i rar se f o l o - I n cea de a doua tehnica — t^^a-^-i''^ legata — suprafetele
seste ro?ul, care atunci cind apare are nuance stinse. A l b a s - de culoara diferita sint u n i t e i n t r e ele p r i n incruci^area alter-
t r u l este culoarea care apare la fel de rar ca §i ro§ul, desigur nativa a firelor de bateala. Acest sistem este ifrecvent folosit
si datorita f a p t u l u i ca aceste doua culori .se obtineau p r i n p r o - astazi i n zona. I n cazuri m a i rare, firele de bateala colorate
cedee m a i complicate, f i i n d extrase d i n plante orientale. divers se incruci^eaza t r e c i n d peste f i r u l de urzeala d i n t r e ele,
Nuantarea culorilor este i n func^ie de concentra^ia colo- tesatura a v i n d astfel o singura fata.
r a n t u l u i §i de amestecul m a i m u l t o r coloran^i. I n cea de a t r e i a tehnica se l u c r a u paretarele , , i n b o l d u r i " ,
Unele d i n t r e procedeele prezentate de T u d o r Pamfile i n tesaturi cu o vechime de circa 70—80 de ani, precum .si i a i -
lucrarea Cromatica poporului romdn, culese d i n zona Boto^a- cerele „ c u r i d i c a t u r i " .
nilor, se m a i pasti'eaza §i astazi, i n satele m a i izolate, unde
so mai p o t vedea, intinse la uscat, „ t o r t u r i " (sculuri) de Una
vopsite i n nuante calde. OLARITUL
I n cea m a i mare parte a zonei, colorantii vegetaU au fost
i n l o c u i t i cu cei sintetici. I n aceasta situatie, chiar daca gama
ciomatica a tesaturilor s-a i m b o g a t i t aparent, culorile au deve- Practicarea me^te^ugului olariei d i n cele m a i vechi t i m -
n i t m u l t m a i u n i f o r m e , puternice, chiar discordante u n e o r i . p u r i i n zona Boto?ani —• i l u s t r a t a de ceramica scoasa la iveala
Procesul de pregatire a firelor p e n t r u t^sut a fost prezen- i n u r m a cei'cetarilor arheologice efectuate — constituie o do-
tat i n lucrarea noasti'a Arta populard din zona Botosanilor. vada de locuire continua i n c e p i n d d i n neolitic §i pina i n
Scoarte si Idlcere. prezent.
V o m prezenta pe scurt sistemele de tesut i n t i l n i t e i n zona O l a r i t u l poate f i u r m a r i t i n t i m p i n c e p i n d d i n neolitic,
Botosani. epoca s t r a l u c i t reprezentata p r i n a^ezarile de la Tru^e^ti, ^
Cei m a i s i m p l u sistem de tesut, eel i n doua ite, s-a com- Dragu^eni, Corlateni, I b a n e § t i , Hane?ti, G h i r e n i , T o d i r e n i etc.,
plicat cu t i m p u l p r i n alesatura, care ofera p o s i b i l i t a t i m a i m a r i unde s-a descoperit splendida ceramica de t i p Cucuteni, carac-
de ornamentare. P r i n alesatura se intelege introducerea cu m i n a terizata p r i n t i - o mare varietate de forme.
a u n u i f i r colorat d i f e r i t decit fondui, p r i n t r e fdrele de urzeala, Sa poate mentiona chiar existenta c u l t u r i i p r e c u c u t e n i -
u r m a r i n d u n a n u m i t m o t i v care se formeaza. M o t i v u l de ale- ene,''' reprezentata aici i n citeva asezari, d i n t r e care a m i n t i m
satura este izoiat §i poate f i distantat pe suprafata f o n d u l u i
sou poate f i i m b i n a t cu alte motive. M o t i v u l ales se compune i Angela Paveliuc, Arta populard din zona Botoyanilor. Scoarie ?i
d i n t r - o unitate n u m i t a punct (rezultat d i n i n c r u c i § a r e a u n u i
a n u m i t n u m a r de fire de urzeala §1 bateala). "fesatura cu ale- '^''''f\^dTaTc: Flo'escu, ?antierul arheologic Tru.esti, in ,.Materiale .
satura se realizeaza p r i n t r e i sisteme : tesatura „ i n gaurele", ?i cercetari arheologice", vol, H I , 1957, P- 203.
i n care p o r t i u n i l e colorate d i f e r i t n u sint legate i n t r e ele ;
tesatura ,,legata" ; tesiiitura p r i n §i peste fire. in vol. „Din trecutul judelului Botosani", p. 52 sj urm.

43
42
la Cucorani Medeleni, care se incadreaza i n cele doua cate-
Belcea ' (Leorda) si Cucoiani, cu o ceramica v a r i a t a ; i n care g o r i i tipice c u l t u r i i geto-dacice : ceramica r u d i m e n t a r a , de uz
predomina vasele cu corpul bombat, cele m a r i , globulare, r o m u n , luci'ata cu m i n a §i l a I'oata, ?i ceramica fina, lucrata
strachinile cu sau fara picior, castronasele (realizate d i n t r - o ae asemenea cu m i n a sau l a roata. ^ Culoarea cenusie-neagra,
pasta de buna caUtate ^ i a v i n d perefii subtiri), cu u n decor care a apar^inut ceramicii dacice, se perpetueaza pina astazi.
combinat cu caneluri, incizii ^ i aplicatii. I n m o d deosebit, cera-
mica cucuteniana, a v i n d pasta fina, p e r m i t e realizarea vaselor D i n categoria ceramicii r u d i m e n t a r e (caracterizata p r i n -
cu pere^i s u b t i r i §i netezi, cu forme de o varietate remaix-abila : t r - o pasta grosiera, amestecata cu c i o b u r i pisate, de culoare
\ase de cult, vase binoclu, fructiere (vase cu picior), vase cu brun-cenu^ie), cu suprafata exterioara aspra, s-au gasit b o r -
capac, strachini, vase m a r i p e n t r u p r o v i z i i . D i n t r e aceste iforme, cane de m a r i m i diferite, cu p e r e t i i aproape v e r t i c a l i sau b o m -
unele pot f i i n t i l n i t e ^ i astazi. Frumuse^ea clasica a ornamen- b a t i , cu baza retezata sau evazata, decorate cu b r i u r i , l i n i i
t i c i i acestora, folosind doar a l b u l , n e g r u l §i ro§ul, i n diferite incizate sau b u t o n i , precum §i s t r a c h i n i cu buza i n d o i t a i n
variante, cu diverse m o t i v e (indeosebi spirala), dovede^te o interior. ^
neintrecuta maiestrie. Cea de a doua categorie de vase, lucrate d i n pasta fina,
de culoare c e n u § i e , este reprezentata p r i n piese cu c o r p u l
Epoca b r o n z u l u i , i n special i n u l t i m a sa faza, apar^inind
bombat, cu g i t u l inalt, cu sau fara toarte, p r i n s t r a c h i n i cu
c u l t u r i i Nona, este atestata la Tru?e?ti, Corlateni,''' Catama-
buza evazata .si p r i n fructiere. ^ P e n t r u secolele TI-TTI e.n.,
ra^ti, Dorohoi, G h i r e n i , Vlasine^ti. ^ Ceramica descoperita la
T r u s e ^ t i p a s t r e a z a din formcle a m i n t i t e strachina cu m a r g i - sapaturile arheologice de la Hane;?ti, L i v e n i , Lunca, i^tefane^ti
nea dreapta sau usor arcuita i n i n t e r i o r , cu c a n e l u r i oblice pe au scos la iveala ceramica cenu^ie d i n pasta fina, lucrata la
margine sau caneluri orizontale paralele, §i c.?a§ca cu buza roata, i n t r - o p r o p o r t i e m a i mica decit cea d i n pasta grosiera.
fatetata. decorata pe u m e r i i a r c u i t i . Ceramica descoperita i n Aceste vase pastreaza caracteristicile ceramicii d i n L a Tene §i
a^ezarea de t i p cenu^ar de la Tru§e§ti sau i n c e a d e la C o r l a - elemente romane. Cei m a i frecvent i n t i l n i t e s i n t s t r a c h i n i l e
teni prezintii unele elemente d i n epoca b r o n z u l u i . ' si oalele.
I n legatura cu meste5ugul o l a r i t u l u i d i n perioada dacica
Sapaturile efectuate i n c o m p l e x u l traco-gctic de la S l i n -
se poate spune ca „ t n c u l t u r a dacica d i n secolele I I - I I T e.n.,
ce5ti (sfcolele V I - I I I i.e.n.) ^ au scos l a iveala ceramica a u t o h -
tov^a de t r a d i t i e hallstattiana — piese c u f o r m a i n t i l n i t a ante- a l a t u r i de p r o d u c t i a me^tesugareasca de olarie, documentata
r i o r (strachini, borcane, vase de p r o v i z i i ) , lucrate cu m i n a , p r i n vase lucrate la roata, de tehnica superioara, i n t i l n i m o
d i n t r - o pasta grosiera, de culoare cenu^ie. productie casnica, reprezentata p r i n vase grosolane, l u c r a t e c u
m i n a . Cantitatea mare de vase lucrate cu m i n a d i n a^ezarile
Coa de a doua epoca la f i e r u l u i . La Tene (450 i.e.n. — dacice (sec. I I — I I I e.n.) arata ca productia casnica de olarie
sec. I e.n.) este, dupa c u m se §tie, perioada de i n f l o r i r e a c u l - avea inca de la data aceea u n r o l insemnat i n economia gospoda-
t u r i i geto-dacice, de constituire a s t a t u l u i dac. reasca. Spre deosebire de ceramica a m i n t i t a , ceramica d i n
U r m e de locuire dacica d i n secolele I I - I I I e.n. au fost a^ezarile Sintana de M u r e § , lucrata cu m i n a , c u p r i z i n d vase
atestate la Cucorani, S t i n c e § t i , Botosani, D i n g e n i , ^^efane^ti. ^ de f o r m e variate, executate i n t r - o maniera foarte i n g r i -
Concludenta p e n t r u aceasta perioada este ceramica descoperita j i t a , i n d i c a u n i n a l t grad de specializare a meste^ugarilor res-
p e c t i v i . Numeroase cuptoare de olarie descoperite dovedesc
' Ibid., p. 52. prezenta me^terilor o l a r i i n cele m a i m u l t e d i n aceste a?czari —
2 Ibid. (foarte posibil chiar i n fiecare d i n ele. Este posibil ca i n cea
Ibid.
mai mare parte produsele erau desfacute pe loc: de l o c u i t o r i i
Istoria Romdniei, vol. I , p. 131.
^ N. Zaharia si t olab., op. cit., p. 42—43.
*' Adrian C . Florescu, op. cit., p. 210.
' Ibid. 1 Silvia Teodor, op. cit., p. 66 si urm.
" Adrian C . Florcscii, Simion Rata. Complcvul de celdfi traco-ye- 2 Ion lonita, op. cit., p. 219.
tice de la Stince$ti-Boto?ani, in „Studii §1 materiale". Suceava, 1969, p. 9. 3 N. Zaliaria ?i colab., op. cit., p. 79.
•* N. Zaliaria ^i L'olab., op. cit., p. 65.
45
44
aceleia^i asezari. N u se poate admite o ^^productie n u m a i p e n - cane si t i p s i i decorate c u alveole si crestaturi. Cea lucrata l a
t r u nevoile locale»-". ^ roata cuprinde t r e i grupe impar^ite dupa particularita^ile t e h -
P e n t r u o etapa urmatoare (sfirsitul secolului al III~lea — nice §i este reprezentata n u m a i p r i n borcane decorate cu benzi
secolul a l I V - l e a e.n.), p r i n descoperirile de l a A l b e s t i , Pogo- incizate, v a l u r i t e sau orizontale. Dupa forma, tehnica §i decor,,
raffti, Corlateni, Stince^ti, ^ s-au identificat u r m e materiale ale ceramica d i n aceste asezari este caracteristica p e n t r u doua
c u l t u r i i Sintana dc Mure?-Cerneahov. Ceramica lucrata la faze : secolele V I I I — I X ?i secolele I X — X . I n p r i m a faza p r e -
roata, d i n pasta grosiera, sau cea fina, de culoare cenu?ie §i cu domina ceramica lucrata cu m i n a , iar i n cea de a doua, cera-
l u c i u , descoperitia la T r u § e s t i si lona^eni, ^ so remarca p r i n t r - o mica lucrata la roata. Acestei u l t i m e faze i i apar^ine ceramica
varietate de f o r m e : cupe, f a r f u r i i , strachini, castroane, ce^ti, cenusie, cu decor l u s t r u i t . 2 E v o l u t i a ascendenta a c i v i l i z a t i e i
ulcioare §i oale, foarte asemanatoare cu vasele dacice. O r n a - locale poate f i u r m a r i t a pe baza r e s t u r i l o r descoperite i n a?e-
mentele acestor vase se bazau i n special pe Unii drepte, l i n i i zarea de la H u d u m - B o t o § a n i , c u p r i n z i n d materiale ce a p a r j i n
in zigzag, i n forma de v a l , m o t i v e vegetale §i geometrice. ^' secoleloi- X I I I — X I V 3 si p r i m e i j u m a t a t i a secolului al X V - l e a .
Fragmentele ceramice descoperite aici p r o v i n d i n vase de talie
Perioada secolelor VI-—-X, perioada de desavirsire a p r o - mijlocie, i n special borcane d i n pasta cenusie, lucrate la roata
cesului de formare a p o p o r u l u i roman, este bine reprezentata cu t u r a t i e medie, a v i n d analogii i n alte asezari urbane §i sate^ti
in c u p r i n s u l zonei Boto?ani. d i n u l t i m e l e decenii ale secolului a l X l V - l e a ^ ^i i n c e p u t u l
Continuitatea de v i e t u i r e a e l e m e n t u l u i autohton .^i con- secolului al X V - l e a . I n t r - o p r o p o r t i e redusa s-au gasit ^ i vase
tactele c u l t u r a l e existente i n t r e acesta §i elementele alohtone lucrate l a roata, de factura arhaica, ^ arse i n m e d i u o x i d a n t .
in perioada de formare a p o p o r u l u i r o m a n s i n t evidentiate de
P e n t r u secolele X V — X V I I , faza mijlocie a f e u d a l i s m u l u i
descoperirile arheologice facute la Lozna-Dorohoi. Ceramica
dezvoltat, n u s-au facut sapaturi arheologice sistematice i n
de origine slava descoperita aici (sfirsitul secolului al V l l - l e a —
zona. Totu^i, i n u r m a sondajelor, s-au facut m u l t e descoperiri
i n c e p u t u l secolului a l V l l l - l e a ) , lucrata cu m i n a , ?i cea a u t o h -
si p e n t r u aceasta perioada. ^ Aceste descoperiri au fost com-
tona, lucrata la roata, argumenteaza cele afirmate m a i sus. A
pletate i n u r m a cercetarilor intreprinse p e n t r u intocmirea
doua categorie, ceramica lucrata la roata, este reprezentata
r e p e r t o r i u l u i arheologic a l j u d e t u l u i B o t o § a n i .
p r i n fragmente de vase t i p borcan, cu buza inal^ata, arcuita,
cu u m e i i i p r o e m i n e n t i si c o r p u l bombat. D e c o r u l acestora Ceramica r u r a l a descoperita, de culoare cenusie sau b r u n -
este f o i m a t d i n benzi orizontale de l i n i i drepte sau v a l u r i t e , roscata (din secolele X V — X V I ) , are unele tangente c u p r o d u -
stilizate, a l t e r n i n d pe toata suprafata. ^ Perioada de desavir- sele ora^ene^ti. I n afara de aceasta ceramica s-a descoperit ?i
sire a f o r m a r i i p o p o r u l u i r o m a n se poate u r m a r i p r i n r e z u l - alta, fina, de .factura o r a § e n e a s c a , §i unele r e s t u r i de cable.
tatele sapaturilor arheologice de la F u n d u H e r t i i , ^ unde au S-au gasit fragmente de oale cu m a r g i n i l e m a i p u t i n ingro^ate,
.fost scoase la iveala doua categorii p r i n c i p a l e de ceramica : fragmente de strachini, talere. D e c o r u l este reprezentat de
cea lucrata cu m i n a §i cea lucrata la roata cu t u r a t i e inceala benzi adincite orizontal, m o t i v e stantate aplicate pe u m e r i i
§i medie. Ceramica l u c r a t a cu m i n a este d i n pasta grosiera, i n vaselor. Sporesc centrele de olarie i n m e d i u l r u r a l . Pentru
care sint amestecate cioburi pisate. Ca forme, i n t i l n i m b o r - secolele X V I si X V I I , olarie r u r a l a este descoperita i n c u p r i n s u l
u n o r asezari cu r e s t u r i de ceramica o r a § e n e a s c a sau otomana,
^ Ion lonHa, op. cit., p. 219.
^ N. Zaharia ?i colab., op. cit, p. 79. 1 ibid., p. 88.
3 Ion loni^a, op. cit., p. 201. 2 Ibid., p. 93.
'• Ibid., p. 202. ^ Victor Spinei, Rodica Popovici-Balta, Rezultate ale sapaturilor
^ Dan Gh. Teodor, Ion Mitrea, Cercetari arheologice in a,^ezarea de la Hudum, din anii 1970—1972, in vol. „Din trecutul judetului B o -
prefeudala de la Lozna, in „Arheologia Moldovei", vol. I V , 1966, p. 282.
^ Ibid., p. 286. tosani", p. 119.
^ M. Petrescu-Dimbovita, Dan Gh. Teodor, Victor Spinei, Princi- ^ Ibid.
palele rezultate ale sapaturilor arheologice de la Fundu IlertH, in vol. 5 Ibid.
„Din trecutul judelului Botosani", p. 88—93. ^ N. Zaharia iji colab., op. cit., p. 65.
' Ibid.
46 47
cu unel3 fj-agmente de cable sau de placi decorative -- (Brae^ti,
Criste^ti, Durne^ti, G h i r e n i , Hanesti etc.) ; ifragmente de oale,
•cani, castroane, strachini, talgere, tigai, capace, ulcioare lucrate
din pasta cenusie-rosietica, decorate cu dungi drepte sau v a l u -
rite, i m p r e s i u n i aplicate cu rotita, cu s m a l t u r i verzi, albe sau
galbui.
Faza tirzie a f e u d a l i s m u l u i dezvoltat este bine cunoscuta
p r i n numeroase descoperiri. S-au gasit si resturi ceramice cu
caracter r u r a l §i altele de factura ora^eneasca sau de i m p o r t .
Aspectul vaselor se apropie de eel actual. -
Studierea ceramicii d i n diferite epoci ale istoriei a demon-
strat n u n u m a i vechimea o l a r i t u l u i pe t e r i t o r i u l zonei, ci si
perpetuarea pina astazi a unor forme §1 elemente de decor.
0^
Secolul al X l X - l e a marcheaza o perioada de dezvoltare
intensa a o l a r i t u l u i i n zona studiata, datorita i n mare parte
existentei materiel p r i m e .^i p o s i b i l i t a t i lor de desfacere a m a r -
f i i . Astfel constatam existenta a numeroase centre de olari i n
care s-a p u t u t ajunge m a i repede decit i n alte p a r t i la o faza
de industrializare a productiei de ceramica, concretizata p r i n
infiintarea m a i m u l t o r „ f a b r i c i " de oale.
Dictionarul geografic al judetului Botosani mentioneaza
existenta i n j u d e t a 16 fabrici de oale i n 1891 (fara a se pre-
ciza localitatile unde functionau acestea) §i indica f a p t u l ca
la acea data erau 22 de olari i n ora^jul Boto.^ani, ca i n comuna
Poiana Lunga (azi Vorona) o parte d i n l o c u i t o r i se ocupau cu
agricultura, iar o parte cu olaria.
Pe l i n g a centrele amintite, i n secolul al X l X - l e a existau
i n zona altele care n u apar i n documentele scrise : M i h a i l e n i ,
i^tefane.sti, Sulita, F u n d u H e r t i i , Smirdan, Li?na, P i r i u Negru,
Tudora, Darabani, Hudesti, Radauti-Prut.
D i n t r e centi^ele amintite, astazi sint active n u m a i 8 : M i h a i - 1. Peisaj specific zonei Boto§ani
leni, Botosani, Stefane^ti, Frumusica, Sulita, Hudesti, Lisna si
Fundu Hertii.
Me^tesugul o l a r i t u l u i are o lunga t r a d i t i e I n c e n t r u l M i h a i - 2. Ibane5ti — a?ezare de coasta
leni, eel m a i i m p o r t a n t d i n zona Botosani. M a t e r i a p r i m a de
buna calitate si piata de desfacere asigurata au creat c o n d i t i -
ile dezvoltarii o l a r i t u l u i , acest centru concentrind i n secolul al
X l X - l e a eel m a i mare n u m a r de olari d i n zona (100—150), care
produceau a t i t ceramica neagra, cit m a i ales ceramica ro^ie

1 Ibid.
^ Alex. Paunescu §1 colab., op. cit., p. 385.

48
smal^uita §i nesmaltuita, cunoscuta p e n t r u calitatile sale. Ace?-
tia au lucrat i n d i v i d u a l pina catre s f i r s i t u l secolului X I X , cind
o parte d i n ei s-au organizat i n ateliere ce cuprindeau
3—10 l u c r a t o r i . I n 1913 existau 7 ateliere. ^ I n 1921 s-a i n f i -
i n t a t 0 fabrica de ceramica. Aceasta concentra olari d i n M i h a i -
leni, P i r i u Negru, R a d a u t i - P r u t §i chiar d i n Cernauti. I n
fabrica s-a folosit munca manuala pina i n 1934, cind s-au
introdus instala^ii moderne de f r a m i n t a t l u t u l , motoare etc.
N u to^i olarii d i n M i h a i l e n i erau l u c r a t o r i i n fabrica. M u l t e
ateliei'e au existat paralel, iar altele au aparut pe parcurs. I n
1921, prefectul de D o r o h o i amintea prezenta la M i h a i l e n i a
8 fabrici de oale, - Intelegindu-se p r i n aceasta si atelierele oare
existau la acea data. N u m a r u l o l a r i l o r d i n M i h a i l e n i a crescut
dupa p r i m u l razboi m o n d i a l . I n 1938 gasim aici 11 ateliere
m i c i , i n t r e care si unele d i n cele men^ionate anterior, a l a t u r i
d^ altele nou infiintate. ^
Dupa eel de-al doilea razboi m o n d i a l , n u m a r u l olarilor
i n d i v i d u a l i incepe sa scada, i n parte ^ i d i n cauza concurentei
produselor de fabrica. Treptat, olarii renun^a la atelierele i n d i -
\-iduale §i se incadreaza ca l u c r a t o r i i n fabrica.
I n prezent, la M i h a i l e n i n u m a i lucreaza n i c i u n olar i n d i -
v i d u a l , to^i f i i n d incadrati la fabrica „ G r a n i t u l " .
Foarte mul^i olari d i n ^tefane^ti s-au s t a b i l i t la Botosani,
f i i n d atra^i de existenta u n e i argile de buna calitate (aflata
chiar la marginea orasului), a p a d u r i l o r apropiate, p r e c u m §i
de posibilitatea de a-^i desface marfa i n conditii avantajoase
i n piata orasului sau la i a r m a r o c u l saptaminal. Ace^tia au for-
niat un earlier al olarilor, cunoscut sub denumirea de „ H i r -
barie". I n 1891, i n acest ora? l u c r a u 22 de olari, p r o d u c i n d
atit ceramica neagra (pina i n j u r u l a n u l u i 1920), cit si cera-
mica rofjie.
I n c e n t r u l Botosani, o l a r i t u l s-a dezvoltat continuu, ajuir-
gindu-se la o faza de industrializare concretizata p r i n existenta
i n 1906 a u n u i atelier mare care avea 8 cuptoare de ars §i
15 r o t i p e n t r u fasonat olaria. I n aceSt atelier l u c r a u 25 de
olari. Gamia produselor era variata : o a l e , strachini, cani.

^ Inforniator Horopciuc Constantin, olar din Mihaileni.


- Expunerea situatiei judelului Dorohoi pe anul 1921, p. 6.
Angela Paveliuc-Olariu, Aria populara din zona Botosanilor.
Ceramica populara. Botosani, 1981, p. 14.
'' Corina Nicolescu. Paul Pctrescu, Ceramica romdneascd Iradifio-
nnjo, Bucuresti, 1972, p. 23.
^ Informator prof, Nicolae Zaharia,

49
ulcioare, c h i u p u r i , ulcele ( a p r o x i m a t i v 800 000 buca^i pe an, U n c e n t r u cu t r a d i t i e este §1 eel de l a H u d e s t i , i n care au
i n valoare atunci de 40 000 lei). M a r f a produsa se vindea la existat doar 2—3 olari, aici producindu-se, de la i n c e p u t u l
Baciiu, Roman, Braila, V a s l u i , Podu Iloaiei, Ia§i. ^ T o t la secolului al X X - l e a p i n a i n prezent, atit ceramica neagra, cit
Botosani existau §i ateliere m a i m i c i i n care l u c r a u o l a r i i i n d i - si ceramica ro^ie. AstSzi, aici se afla u n singur olar.
v i d u a l i impreuna cu m e m b r i i f a m i l i i l o r lor. ^ La F u n d u H e r t i i §i la Li^na lucreaza de asemenea cite uix
Cu t i m p u l , i n d u s t r i a ceramica s-a o r i e n t a t spre alte p r o - singur olar.
duse, c u m ar f i caramida, folosita i n construc^iile orasene?ti, I n m u l t e localitati d i n zon& se gase§te materie p r i m a p e n -
§i teracota, i n t r e b u i n t a t a la sobele d i n orase. Inca d i n 1915, t r u olarit : a r g i l a de culoare v i n a t a spre albastru, grasa, u n s u -
doua ateliere produceau, a l a t u r i de oale, ?i teracota. I n t r - o roasa, impermeabila, fji argila de culoare galbena, p u t i n i m p e r -
dare de seama asupra j u d e t u l u i Botosani pe anii 1922—1923, meabila. Cea de culoare vinata, cu u n procent r i d i c a t de fier,
prefectul j u d e t u l u i amintea de existenta a 33 ateliere de o l a - este m a i buna penti'U oalele negre ^ i ro^ii nesmaltuite, iar cea
rie, caramidarie §i teracota. ^ galbena p e n t r u oalele smaltuite.
Incepind cu a doua j u m a t a t e a secolului al X X - l e a , ola- ! n t r - u n tabel c o n t i n i n d numele t u t u r o r olarilor d i n fostul
r i i i n d i v i d u a l i renunta treptat la practicarea acestui m e s t e § u g . j u d e t Botosani, alcatuit i n 1915, se indica §i locul de unde a c e § -
Cei r a m a § i se v o r incadra i n cooperativa „ P r o g r e s u l " , care are tia luau p a m i n t u l p e n t r u oale. De cele m a i m u l t e o r i , §i astazi,
u n atelier ce produce vase de ceramica §i teracota. p a m i n t u l b u n p e n t r u oale se extrage d i n aceleasi locuri, ceea
U n alt centru cu t r a d i t i e i n practicarea o l a r i t u l u i este ce inseamna ca exploatarea u n o r s t r a t u r i de argila b u n a
i^tefane^ti, care i n secolul a l X l X - l e a concentra u n n u m a r dureaza a n i de-a r i n d u l .
mare de olari ce aveau la dispozitie p a m i n t b u n pe §esul t i r - I n procesul de fabricare a vaselor de ceramica se i n t r e -
g u l u i fji posibilitatea de a-si desface marfa, ^tefane^tii f i i n d buinteaza m a i m u l t e unelte, pe care le gasim i n toate atelie-
t i r g cu 0 piata saptaminala. A ce§ ti factori due la i n f i i n t a r e a rele d i n zona : m a i u l p e n t r u batut l u t u l ; cutitoaia cu care se
i n 1915 a u n e i fabrici de oale, cu 40 de l u c r a t o r i , a m i n t i t a taie l u t u l p e n t r u a-l c u r a t i de i m p u r i t a t i ; roata o l a r u l u i , c o m -
i f ' t r - o dare de seama a p r e f e c t u l u i de B o t o s a n i . A i c i se l u c r a pusa d i n roata mare §i roata mica, u n i t e i n t r e ele p r i n t r - u n ax
atit ceramica neagra, cit ?i ceramica ro§ie. Treptat, n u m a r u l de transmisie n u m i t ,,fus" ( i n zona Botosani, roata mica se m a i
olarilor a scazut, astfel ca i n prezent la Stefane^ti se m a i afla nume^te „r-agalie" .^i „ v e r e s n i c " , iar roata mare se m a i nume^te
doar d o i o l a r i . ,,talpta") ; ifiche^ul, o lopatica trapezoidala de l e m n , folosita
D i n 1900, la S u l i t a a functionat u n centru de ceramica. I n p e n t r u netezitul vaselor i n t i m p u l l u c r u l u i ; sirma, folosita
prezent, aici lucreaza u n singur olar, care produce doar cera- p e n t r u desprinderea v a s u l u i de pe roata ; h i r b u l , u n vas p e n t r u
mica ro^ie. apa ; l a v i t a sau masa p e n t r u f r a m i n t a t l u t u l ; ri^nita, u t i l i z a t a
la macinarea colorantilor ; o pensula d i n par de pore ; u n corn
F r u m u s i c a este u n c e n t r u vechi de ceramica, i n productia p e n t r u „infloiuit" ; l i n g u r i ^ i linguroaie p e n t r u turnarea v o p -
caruia se resimte i n f l u e n t a c e n t r u l u i de la Botosani. La F r u - selelor.
musica s-a l u c r a t doar ceramica ro§ie smaltuita ^ i nesmaltuita.
I n zona Botosani, ca pe i n t r e g t e r i t o r i u l t a r i i noastre, p r e -
I n prezent, aici lucreaza o l a r u l Constantin P o m i r l e a n u , care a
lucrarea argilei cunoa^te aceleasi faze. '
i n v a t a t mesena i n a t e l i e r u l tat&lui sau, D u m i t r u P o m i r l e a n u ,
de l a Botosani. Modelarea vaselor c u p r i n d e citeva etape. Se lipe§te b o t u l
de p a m i n t i n c e n t r u l discului mare al r o t i i , asigurindu-se apoi
mifjicarea de rotatie a i n t r e g u l u i sistem al r o t i i , cu a j u t o r u l
' Dare de seamd asupra starii economice a iudetelor Botosani
Dorohoi, Suceava, p. 205. p i c i o r u l u i drept. I n t i m p u l i n v i r t i r i i r o t i i , m i n a o l a r u l u i mode-
^ Angela Paveliuc-Olariu, op. cit., p. 15. Icaza u m e r i i , g i t u l ^i buza v a s u l u i , iar peretii sint neteziti cu
D. Wizanthy, Situafia judetului Botosani pe anii 1922—1923 a j u t o r u l p i e p t e n e l u i . Urmeaza fixarea t o a r t e i ( i n cazul oalelor
p. 38.
Petru Irimescu, Situatia judefului Botosani pe anul 1920, Boto-
ijani, 1929, p. 29. * Angela Paveliuc-Olariu, op. cit., p. 19.

50 51
§1 al ulcioarelor). Strachinile §i castroanele necesita opera^ii de
•modelare m a i reduse. Vasele astfel formate sint desprinse de
pe disc cu a j u t o r u l sirmei ^i a^ezate cu grija pe r a f t u r i de
sirma, p e n t r u a se usca. P e n t r u uscarea i n bune conditii se
cere o temperatura constants (25—30 °C). D u p a uscare urmea_za
arderea vaselor, care difera i n functie de culoarea pe care
urmeaza sa o alba ceramica respectiva.
L a arderea oalelor se foloseste l e m n u l de esenta moale
(plop, salcie, brad etc.), care asigura o flacara puternica. Dupa
o ardere de circa 10 ore, la temperatura de pina la 700—800 °C,
vasele se lasa sa se racoreasca, apoi sint scoase d i n cuptor.
Culoarea ro§ie se obtine atunci cind c u p t o r u l are ,,gura des-
chisa". O x i g e n u l d i n aer oxideaza f i e r u l continut de acestea.
Gazele produse la arderoa lemnelor se evacueaza r a p i d , i a r
sarurile §i o x i z i i de fier se reduc la o x i d u l feric.
Aceasta este arderea oxidanta, care se deosebe^te de arde-
rea reducatoare, i n t i l n i t a i n cazul ceramicii negre.
Ceramica smaltuita este data de doua o r i la cuptor, o data
p e n t r u arderea c u l o r i i §1 a c o r p u l u i vaselor, a doua oara pen-
t r u arderea s m a l t u l u i .
Dupa uscare, vasele sint date cu caolin ( „ g h i l e a l a " ) .
Dupa p r i m a ardere, vasele sint decorate §i unse cu smalt,
o pojghita lucioasa ?1 transparenta care se obtine d i n o x i d de
p l u m b (litarga sau glazura).
Vasele smaltuite sint lasate sa se usuce, dupa care sint
date d i n n o u la cuptor, la o temperatura de 1 000—2 000''C,
t i m p de circa 10 ore. Sint lasate sa se raceasca, apoi sint scoase
d i n cuptor.
D u p a f o r m a §i dupa felul v e t r e i , cuptoarele actuale de
ceramica d i n zona Botosani se i m p a r t i n doua categorii : cup-
toare tronconice ^ i cuptoare semisferoidale, ovoidale. '
Cuptoarele tronconice se i m p a r t ia r i n d u l lor i n cuptoare
tronconice fara vatra organizata ?i cu v a t r a organizata.
Cea m a i simpla forma de cuptor, c u p t o r u l fara vatra orga-
nizata, se afla la ^tefane^ti. Este o groapa de ars oalele, f o l o -
sita la arderea ceramicii negre.

Arta populard romdneascd, Bucureifti, 1969, p. 544.

54
Plansa 5. Tipuri de cuptoare pentru ceramica ; 1, 2 — reconstituirea
cuptorului nr. 1 de la Tru?e:?ti, sectiune perpendiculara ?i sectiune in
lungul gurii de foe (dupa Florea Bobu Florescu) ; 3 — groapa de ars
vase de la Stefanesti ; 4 — sectiune verticala si sectiune orizontala in
groapa de ars vase de la $tefane?ti ; 5 — cuptorul cu „cai" de la
Radeni (Frumusica) ; 6. 7 — cuptor semisferoidal (Li?na), sectiune ver-
ticals §i orizontala ; 8 — „capra" ; 9 — cuptor cu reverberaiie (Boto-
sani)

C u p t o r u l cu vatra organizata este i n t i l n i t la Hudesti, F r u -


musica, Radeni. Tot i n categoria cuptoarelor tronconice cu
vatra organizata i n t r a §1 c u p t o r u l „ c u cai", ^ i n t i l n i t la Radeni-
Frumu^ica. Este vorba de o groapa sapata i n pamint, la a d i n -
cimea de 1,50 m, a v i n d la baza u n d i a m e t r u de 2 m , iar la
gura de 0,60 m , cu o vatra care serve^te drept suport p e n t r u
aranjarea vaselor. Aceasta este construita d i n caramida, cu
carare la m i j i o c .
Cele m a i raspindite t i p u r i de cuptoare d i n zona sint cele
semisferoidal-ovoidale, care se i m p a r t la r i n d u l lor i n c u p -
toare cu cos (Hudesti, Frumusica) si fara co? ^ (Lisna, Radau^i-
P r u t , Darabani, F u n d u H e r t i i , S m i r d a n , Sulita).
Cuptoarele semisiferoidal-ovoidale fara cos apar ca o
movila alungita, iar i n sectiune seamana cu u n ou. ^
Diversitatea de forme a vaselor de ceramica d i n zona s t u -
diata este determinata de func^ia l o r u t i l i t a r a . Toate acestea
sint folosite i n gospodarie, p e n t r u pastrarea §1 t r a n s p o r t u i a l i -

1 Ibid.
2 Ibid.
3 Florea Bobu Florescu, Evolufia cuptoarelor de ceramica din Mol-
dova, in „Studii §i cercetari de etnografie ?i arta popular^", Bucuresti,
1965, p. 134 iji urm.

56
menteior. Obiecte destinate special i n f r u m u s e t a r i i l o c u i n t e l o r caracter local este v a d i t §1 i n l i n i a s t r a c h i n i l o r , a marcotetelor ]
nu s-au l u c r a t i n zona.
si a durusleagurilor, cu f o r m a tronconica, cu f u n d u l retezat si i
in categoria vaselor p e n t r u pastrat a l i m e n t e i n t r a gava- buza dreapta, i n a l t a t a .
noasele, c h i u p u r i l e §1 „ h i r g a i e l e " , cu u n v o l u m mare (15—2U I j
M e r i t a s u b l i n i a t f a p t u l ca ceramica neagra produsa i n zona
si cu forma adecvata func^iei pe care o indeplinesc. Data f i i n d
functia acestor vase, ele sint smaltuite, de cele m a i m u l t e o r i m e n t i n e forme preistorice. Oalele i n care se pune laptele la
neornamentate ( c h i u p u r i l e au culoarea caramizie, iar gavanoa- prins au forma alungita, asemanatoare cu aceea a c e r a m i c i i
sele sint de obicei colorate i n verde, m a i rar cu m o t i v e florale). dacice.
K e p e r t o r i u l formelor i n t i l n i t e n u este l a fel de bogat ca
Hirgaiele s i n t vase c u f o r m a cilindrica, c u doua toarte,
in alte zone (Banat, Oltenia), dar prezinta t o t u s i o diversitate
cu o capacitate de 10—15 1. F o r m a l o r i?! are originea i n p r e -
i s t o r i e ( h i r g a u l a fost i d e n t i f i c a t cu u n vas de la statiunea care se incadreaza i n tipologia caracteristica M o l d o v e i si poate
dacica Poienesti-Tecuci, a^a c u m arata Florea B o b u Florescu fi sesizata c u u s u r i n t a m a i ales l a M i h a i l e n i si Botosani, unde
i n luci'area Ceramica neagra de la Margmea). pe parcui-sul t i m p u l u i s-au produs unele categoi'ii de vase
n e i n t i l n i t e i n alta parte.
Categoria eel m^ai b i n e reprezentata este cea a vaselor de
Pot f i sesizate si unele deosebin ce apar de l a u n cen-
preparat mincarea : marcotetele ( p e n t r u macinat macul),
durusleagurile (pentru strecurat coltunasii), ravarele ( p e n t r u t r u la a l t u l . Asa, de pilda, la M i h a i l e n i se l u c r a u cani cu picior,
fi-amintat coca), oalele p e n t r u sarmale si oalele p e n t r u lapte. iar l a Botosani aceste cani aveau f u n d u l lat.
Formele c e r a m i c i i d i n zona studiata sint adaptate perfect
Categoria vaselor p e n t r u transportat mincarea este repre-
zentata p r i n bitca, l u c r a t a n u m a i de o l a r i i de l a M i h a i l e n i . f u n c t i e i u t i l i t a r e , fiecare d e t a l i u corespunzind a n u m i t o r nece-
Este o cana cu f u n d u l drept, lat, cu g i t u l foarte ingust, cu s i t a t i practice.
toarta mica. Bitca este s m a l t u i t a si neornamentata. B a u t u r i l e D u p a ce vasele e r a u date c u „ g h i l e a l a " , angobate §i lasate
se pastrau i n ulcioare cu o capacitate de 15—20 l i t r i , cu f o r m a sa se usuce, incepea ornamentarea lor. I n acest scop se folo-
sferoidala caracteristica, cu u m e r i i Inaltati, a v i n d i n j u r u l g u r i i sesc u n e l t e cunoscute i n toata t a r a : c o r n u l si pensula.
u n ,,guler'* de care este prinsa toarta mica ; a u g i t inalt, buza I n zona Botosani s-a folosit si tehnica z g r a f i t a r i i . Se folo-
p u t i n rasfrinta §1 baza foarte ingusta. V i n u l era l u a t de la sea u n c u i c u care se z g i r i a angoba v a s u l u i , i n asa fel i n c i t
caneaua b u t o i u l u i i n niste cani de 3—5 l i t r i , cu f u n d u l lat, aparea culoarea f o n d u l u i i n m o t i v e desenate.
g i t u l m i c si foarte ingust, cu g i r l i c i . Acestea se n u m e a u t a p - S t r o p i t u l cu c u l o r i diferite, scurgerea c u l o r i l o r sint p r o -
cani si se l u c r a u n u m a i l a M i h a i l e n i .
cedee ce \m de o tehnica decorativa m a i noua (secolul X X ) .
I n categoria vaselor de ser'V'it mincarea i n t r a strachina si O r n a m e n t i c a c e r a m i c i i d i n zona este riguros dozata, fara
t a l g e r u l . S t r a c h i n i l e au forma tronconica, buza dreapta, f u n - excese, incadrindu-se i n s t i l u l u n i t a r a l o r n a m e n t i c i i m o l d o -
d u l drept, retezat, si d i m e n s i u n i m a i m a r i decit cele d i n alte \'enesti p r i n gama de m o t i v e , p r i n caracterul acestora si P ' i n
p a r t i ; sint smaltuite si ornamentate. Castroanele (talgerele) au m o d u l p r o p r i u de interpretare.
aceeasi forma tronconica, buza dreapta, inalta, f u n d u l r e t e z a t ; I n general, i n ornamentica veche i n t i l n i m o gama v a r i a t a
^de obicei sint smaltuite si ornamentate.
de m o t i v e geometrice, bazate i n .special pe l i n i i si joc de l i n i i .
Cana de bSut apa este mica, are g u r a largS, toarta mica A l a t u r i de l i n i a dreapta (dungS) apare cea v a l u r i t a . L i n i a s p i -
.§i f u n d u l ingust. ralata se numeste i n t e r m e n i locaU f i e „ c o l b e c s i m p l u " , fie
S t u d i i n d formele c e r a m i c i i produse i n zona Botosani, se ,,colbec d u b l u " . L i n i a i n zigzag, suprapusa pe u n r e g i s t r u de
observa respectarea t r a d i t i e i care apare i n l i n i a ovoidala, cu l i n i i paralele, este cunoscuta i n zona sub denumirea de „ s t r a i f "
u m e r i i i n a l t i (la c h i u p u r i si l a oale), cu buza ingusta fata de sau „zigzag pe u d " .
-corpul v a s u l u i , gura larga si toarta mica. La c h i u p u r i , t o a r t a A l a t u r i de m o t i v e l e l i n i a r e , apar si altele compuse d i n
este asezata i n pozitie verticala, ceea ce constituie o nota buUne. B r a d u t u l apare frecvent i n ornamentica ceramicii vechi,
caracteristica a c e r a m i c i i t r a d i t i o n a l e m o l d o v e n e § t i . Acelasi s i n g u r sau asodat c u alte m o t i v e .

:58 59
I n t r e m o t i v e l e ornamentale ale ceramicii vecln, u n loc spsciile de arbori ce se gasesc i n zona, a m i n t i m stejarul, fagul,
deosebit i l ocupau cele cosmice (steaua, soarele), precum ^ i cele carpenul, p l o p u l , p a l t i n u l , t e i u i , salcia. Esenta lemnoasa ?! g r a -
cu caracter- simbolic, d i n t r e care a m i n t i m crucea. Acestea apar d u l de perfectionare a uneltelor au determinat tehnicile de
stilizate i n t r - o maniera caracteristica p e n t r u arta veche p o p u - ornamentare. Astfel, stejarul, a v i n d fibra consistenta, se p r e -
lara d i n intreaga M o l d o v a . teaza foarte bine l a sculptura si crestaturi, fagul l a o r n a m e n -
I n t r - o faza m a i recenta gasim §1 m o t i v e vegetale ( f l o r i , tarea cu h o r j u l , care lasa i n u r m a o incizle pronuntata, iar
fructo), tratate naturalist, sau zoomorfe (aripi de liliac). p l o p u l la incovoiei'e.
De m u l t e o r i i n t i l n i m o i m b i n a r e reusita a m o t i v e l o r geo- Categoriile m a r i i n care pot f i incadrate obiectele de arta
m.etrice ( l i n i i , b u l i n e etc.) cu aiteie m a i noi, vegetale. populara lucrate d i n l e m n i n zona Botosani sint : elemente
Remarcam ca m o t i v e l e zoomorfe n u apar decit r a r e o r i i n de a r h i t e c t u r a (stiipi, g r i n z i , pazii, ancadramente de usi etc.) ;
ornamentica vaselor d i n zona. m o b i l i e r (polite, blidare, coltare) ; unelte de munca ( j u g u r i ,
Se observa g r i j a duosebita p e n t r u amplasarea m o t i v e l o r i n I'azboaie de tesut, fuse, furci) ; obiecte de uz casnic ( l i n g u r i ,
a.?a fel i n c i t ele sa fie vizibile, sa poata f i puse i n eviden^a. cauce, cofite).
Exista 0 legatura i n t r e ornament §i scopul functional al vasu- Tehnicile decorative I n t i l n i t e i n prelucrarea artistica a
l u i ci-eat. I n cazul ulcioarelor si c h i u p u r i l o r , o r n a m e n t u l dis- l e m n u l u i a u fost folosite i n functie de esenta acestuia, de
cret, l i p s i t de ostentatie, este amplasat de obicei i n t r - o singura forma si destinatia obiectului, de l o c u l pe care i i ocupa in
friza, i n partea supei'ioara a vaselor, pe u m e r i i lor. M o t i v e l e ansamblul d i n care face parte. Astfel, i n a r h i t e c t u r a s-au folosit
ornamentale ale s t r a c h i n i l o r §1 strachinoaielor, bazate pe i m b i - ciopUrea, sculptura si crestatura adinca, i a r l a celelalte cate-
narea 3iniilor drepte ^ i i n zigzag, sint dispuse i n i n t e r i o r , i n g o r i i de obiecte, incizia, crestarea, incovoierea, i m p l e t i r e a si,
cercuri concentrice care pornesc de la buza pina la f u n d u l i n t r - o masura m a i mica, p i r o g r a v u r a , spr,"! dsosebire de B u -
vasului, unde se afla de obicei u n m o t i v central bine conturat. covina, unde se intilnesc toate' t e h n i c i l e de prelucrare a r t i s -
tica a l e m n u l u i . Uneltele sint p u t i n e si destul de simple .
Canile si oalele, m a i p u t i n ornamentate, au m o t i v e dispuse
securea, ferastraul, scoaba, c u t i t u l , dalta, tesla. Spre deosebire
ia buza ^ i pe b u r t a .
de alte zone ale tavii (Bucovina, Gorj, M a r a m u r e s etc.), i n
P r i n varietatea remarcabila a formelor, p r i n ornamentica care este a t i t de evidenta g r i j a p e n t r u ornamentarea diverselor
si colorit, ceramica d i n zona Botosani constituie dovada unei elemente ce t i n de d o m e n i u l a r h i t e c t u r i i , i n zona Botosani
t r a d i t i i milenare a o l a r i t u l u i i n aceasta parte a t a r i i . aceasta preocupare n u s-a bucurat de aceeasi atentie.
A b i a la i n c e p u t u l secolului al X l X - l c a , odata cu aparitia
c:aselor cu p l a n u l compus d i n doua camere si t i n d a la mijioc,
PRELUCRAREA LEMNULUI prispa concentreaza o serie de elemente ce se preteaza la orna-
mentare : s t i i p i , pazii etc.
F i i n d vorba de o regiune de cimpie ?i dealuri, suprafetele Ornamentica s t l l p i l o r d i n zona cercetata este deosebit de
ocupate de p a d u r i au fost destul de reduse. Acest l u c r u se simpla, reducindu-se de m u l t e o r i l a motive i n forma de X ,
constata i n special i n a doua j u m a t a t e a secolului al X V I I I - l e a , (restate pe mijioc. M a i m u l t a atentie se acorda formei s t i l -
cind, i n u r m a exploatarii nerationale, suprafetele i m p a d u r i t e pilor, p r i n cioplirea l e m n u l u i i n diverse m o d u r i . O preocupare
au fost m u l t d i m i n u a t e , chiar §1 i n lunca P r u t u l u i , altadata m a i sustinuta i n p r i v i n t a o r n a m e n t a r i i elementelor de \m de
acoperita de p a d u r i . Doar i n zona de contact cu podi?ul Suce- p i i s p a casei o i n t i l n i m i n u l t i m i i 30-40 de ani, c i n d aceasta
vei, suprafetele i m p a d u r i t e ocupau u n loc m a i insemnat. incepe sa fie inconjurata de u n ceai-dac lucrat d i n scinduri.
p a t f i i n d ca aceasta materie p r i m a n u s-a gasit d i n a b u n - G a r d u t u l ceardacului, format d i n scinduri asezate vertical,
denta, n u p u t e m v o r b i de existenta unei preocupari constante alaturate, are u n decor m a i pronuntat, cu m o t i v e geometrice
si cu t r a d i t i e i n p r i v i n t a p r e l u c r a r i i artistice a l e m n u l u i . D i n t r e sau floi-ale realizate p r i n traforaj ; s t i l p i i (deregii) prispei a u
in partea superioara, sub streasina, arcade (flori de .stilp) orna-
' Angela Paveliuc-Olariu, op. cit., p. 28, mentate de asemenea cu m o t i v e decupate p r i n traforaj.

60 61
Gama decorativa obtlnuta p r i n traforare este variata. cele exi-stau citeva asezari i n care m e s t e r i i l i n g u r a r i foloseau l e m -
m a i frecvente m o t i v e f i i n d vasul cu f l o r i , t r i f o i u l . laleaua,
nul de p a l t i n , d i n care lucrau cu usurinta l i n g u r i si linguroaie
i n i m a etc.
cu forme si d i m e n s i u n i variate, cu o ornamentatie m a i sobra
Daca i n arhitectura laica d i n zona decorul este sarac, n u sau m a i bogata. M o t i v e l e decorative i n t i l n i t e frecvent pe coada
se poate spune acelasi l u c r u §i despre arhitectura bisericeasca, l i n g u r i l o r sint cele zoomorfe. D i n t r e acestea, m o t i v u l sarpelui
unde este evidenta grija m e § t e r u l u i popular p e n t r u o r n a - este des i n t i l n i t , i n conceptia oamenilor sarpele f i i n d p r i e t e n u l
mentarea a n u m i t o r elemente ai'hitecturale a t i t i n i n t e r i o r , casei. Imaginea sarpelui pe coada linguroaielor apare i n m a i
cit si '"^ exterior. P r i n ciestare — tehnica eel m a i des folosita m u l t e variante, reaUzata c u migala si maiestrie deosebita. A l a -
— s-au decorat ancadramentele u^ilor la biser-icile d i n Brae^ti,
t u r i de sarpe, uneori este reprezentat si pestele. M o t i v e l e geo-
Z.aicesti, iialuseni etc. Tot p r i n crestare .si sculptura sint l u -
metrice si C'^ie florale apar i-ar- In ornamentica U n g u r i l o r .
f r a t i s t i l p i i pridvoarelor deschise de la bisericile d i n Brae^ti
si Cervicesti. P r i n sculptura s-a realizat si b r i u l median i n
fringhie, dispus i n partea superioara a peretilor la m u l t e bise-
r i c i . I n t e r i o r u l bisericilor d i n zona impresioneaza p r i n sculp- iNCONDEIEREA OUALOR
tur-a de mare valoare artistica a b o l t i l o r . De asemenea, peretele
d i n t r e naos si pronaos insumeaza o serie de elemente artistice U n alt domeniu al artei populare d i n zona Botosani, i n
sculptate si ci-estate cu g r i j a de mester-ii popular!.
care 99 reflecta t a l e n t u l si niaiestria femeilor, este incondeie-
L e m n u l a fost folosit si la confectionarea pieselor de m o - rea oualor.
b i l i e r , care i n zona Botosani de obicei n u sint ornamentate. Mestesug cunoscut si practicat i n zona, ca de altfel i n
Citeva elemente decorative ce apar la p o l i t e si b l i d a r e s i n t toata taia, d i n cele m a i vechi t i m p u r i , incondeierea oualor- a
realizate p r i n crestare si "^ai recent p r i n traforaj. Mesele r o - fost asociata a n u m i t o r credinte si sarbatorii Pastelui. De
tunde, joase, si scaunele m i c i se d i s t i n g m a i m u l t p r i n e c h i - aici g r i j a gospodinelor de a pregati d i n t i m p t o t u l pentr-u a
n b r u l p r o p o r t i i l o r si p r i n silueta picioarelor. avea la Pasti oua rosii, oua incondelate sau oua „ m u n c i t e ".
Uneltele legate de diferite ocupatii, vasele si obiectele P r i n oua rosii se inteleg oua vopsite i n culoai^ea rosie,
de folosinta gospodareasca constituie o alta categorie i m p o r - fara m o t i v e decorative.
tanta a creatiei artistice i n l e m n . I n zona cercetata, d i n cate- Quale incondeiate sint cele care au pe f o n d u i rosu m o t i v e
govUx uneltelor de l e m n ce prezinta unele elemente de decor r o n t u r a t e cu alb.
fac parte cele legate de i n d u s t r i a casnica t e x t i l a . F u r c i l e de M a i greu de realizat sint ouale „ m u n c i t e " . Acestea au pete
tors sint si aici piesele de m a x i m a valoare artistica. Compa- de culori d i f e r i t e si m o t i v e conturate f i n si cu deosebita
r a t i v cu cele d i n Bucovina, furcile d i n zona Botosani se dis- maiestirie. C o n f o r m t r a d i t i e i , i n i t i a l , ouale de Pasti au a v u t
t i n g p r i n simplitatea o r n a m e n t i c i i (bazata pe imbinarea u n o r doar- culoarea rosie. C u t i m p u l , acestea au fost vopsite si i n
m o t i v e geometrice, plasate i n t r - o friz3 de 3-4 cm, sub „ g a m a - alte culori : albastru, galben, verde etc.
l i a " furcii). I n zona aceasta, i n care v o p s i t u l t e x t i l e l o i ' de i n t e r i o r cu
Uneori, fusele si scripetii de la stative sint frumos cres- coloranti vegetali a atins o adevarata culme a maiestriei, se
tate. Aceleasi m o t i v e simple apar si pe vatale si p i e p t e n i . intelege ca aceiasi coloranti s-au folosit si la v o p s i t u l oualor,
D i n categoria vaseloi' si recipientelor de lemn cu valoare pina i n secolul a l X l X - l e a , cind apar colorantii c h i m i c i .
artistica pot f i a m i n t i t e : cofele p e n t r u apa, impodobite cu Sistemul de vopsire consta i n uscarea si fierberea f r ' u n -
di\ersc m o t i v e realizate p r i n p i r o g r a v u r a , s i caucele p e n t r u zelor, fructeloi- sau cojii de copac, p e n t r u obtlnerea zemuriloi-,
(faina, cai-e se disting p r i n f o r m a l o r ce sugereaza adesea introducerea oualor i n aceste solutii si fixai'ea c u l o i i i p r i n
c o i p u l unei pasari. d i f e r i t e pr-ocedee (ca mordant s-a folosit piatra acra). Culoarea
rosie (,,rosele") se obtinea d i n fi-unza de sovirf, d i n coaja de
Mesterii popular! d i n partea l o c u l u i au acordat u n e o r i o p r u n etc., iar cea galbena ( „ g a l b i n e l e " ) d i n coaja sau fr^unza
deosebita atentie o r n a m e n t a r i i U n g u r i l o r d e ^ l e m n . I n zonS de mar paduret, laptele c i i n e l u i si pojarnita. G a l b e n u l i n c h i s
G2
03
l e z u l t a d i n fierberea f oilor deceapa. D i n frunza de nuc si dedita
se obtineau diferite nuante de verde, iar d i n coaja de a r i n , de
stejar si de artar, culoarea neagra.
Se pregateau d i n vreme oua cu coaja alba si neteda, p e n -
t r u ca vopseaua sa se p r i n d a uniiform. Totodata se pregatea
u n vas foarte curat sau chiar nefolosit. I n d i f e r e n t de culoarea
pe care u r m a u s-o capete, ouale erau introduse i n p r i m u l r i n d
in vopsea galbena, i n care erau lasate aproape o ora, dupa
care se scoteau, se lasau sa se usuce bine si se introduceau
i n culoarea rosie, apoi i n cea neagra.
Daca fiecare gospodina stia sa vopseasca ouale, n u acelasi
l u c r u se poate spune despre i n c h i s t r i r e sau incondeiere.
Inchistrirea presupvme o oarecare practica, indeminare,
fantezie creatoare. I n fiecare localitate existau citeva femei
care inchistreau oua. Asa sint astazi M a r i t a M . Cucu d i n Sapo-
v e n i , Natalia Puscasu d i n Radeni, A n e t a Petras d i n M i n a s t i -
reni, Saveta I . V i t c u d i n Ibanesti, P r o f i r a M a x i m d i n Bold,
M a r i a Aiordachioaiei d i n M i n d r e s t i si P r o f i r a Soroceanu d i n
Oneaga.
Joia dinaintea Pastelui este ziua rezervata p e n t r u v o p s i t u l
si i n c h i s t r i t u l oualor. Cu o zi inainte se pregatesc ouale si se
prepara culorile. P e n t r u inchistrit, femeia isi pregateste d i n
vreme condeiul sau chisita, iar i n t r - u n vas pune ceara curata
de albine. Chisita este facuta d i n t r - o aschie de l e m n ingusta
de circa 1 cm si lunga de 10-15 cm. L a u n capat este stra-
batuta de u n t u b u l e t s t r i m t de alama care are i n i n t e r i o r
citeva fire de par de pore m a i l u n g i decit t u b u l cu 1-2 m m .
Cea mai fina chisita are n u m a i doua fire de par. Pregatirea
c u l o r i l o r si incondeierea se desfasoara i n j u r u l vetrei. Dupa
ce t o t u l este pregatit se trece la l u c r u l propriu-zis. Se ia un
ou cu m i n a stinga, iar cu chisita se realizeaza m o d e l u l dorit.
Dupa ce toate ouale au fost ornamentate cu ceara, sint puse
i n culoare si se ^fierb. L o c u l unde a fost aplicata ceara r a m i n e
alb. Asa se obtin ouale i n c h i s t r i t e .
I n cazul oualor „ m u n c i t e " , acestea sint puse intii i n „ g a l -
binele ", unde stau 30-60 de m i n u t e , apoi se scot, se asaza pe
l i n a p e n t r u a se usca. Incepe inchistrirea pe galbenul inchis,
dupa care ouale sint lasate iarasi sa se usuce. Operatia con-
t i n u a cu rosu, apoi cu negru. Se s^erge ceara cu o cirpa moa-
le. Astfel ies la iveala diferite culori, iar fondui pastreaza
u l t i m a nuanta. I n f i n a l , fiecare ou este uns cu o bucatica de
slanina sau cu o cirpa i n m u i a t a i n u l e i , p e n t r u a capata
luciu.

64
Ornamentica oualor d i n zona Botosani se distinge p r i n t r - o
54. Scoarta cu motivul calului varietate de motive, i-ealizate p r i n l i n i i §1 puncte. Spre deo-
sebire de Bucovina, unde predomina m o t i v e l e geometrice, i n
zona Botosani sint des i n t i l n i t e cele vegetale §1 zoomorfe s t i -
lizate, iar i n t r - o masura m a i redusa apar m o t i v e l e cosmice
§i cele cu caracter simbolic. M o d e l u l izvoraste d i n imaginatia
fi'meii. P r i v i n d - o c u m lucreaza, i t i dai seama ca arta ei se
sprijina pe marea indemnare de a reda s i m p l u i m a g i n i de
^fiin^e sau l u c r u r i d i n lumea ei obisnuita. A^a se explioa prezenta
motiv:^lor inspirate d i n viata zilnica : m o t i v e legate de a g r i -
c u l t u r a (grapa, grebla, secera, seceratoarea, hirle^ul, f i e r u l
p l u g u l u i ) , de i n d u s t r i a casnica t e x t i l a (fusul, v i r t e l n i t a , suvei-
ca). A l t e m o t i v e sint inspirate d i n flora zonei.
In trecut, apareau i n ornamentica oualor motivele
zoomorfe : broasca, m e l c u l , f l u t u r e l e , omida, paianjenul, h u l -
t a n u l , laba glutei, col^ul c i i n e l u i , creasta pupezei, urechea
iepurelui, urechea m a g a r u l u i , coarnele b o u l u i , ^epii a r i c i u l u i ,
coada r i n d u n i c i i etc. S i m t u l u m o r u l u i , p r o p r i u t a r a n u l u i , este
i l u s t r a t si i n ornamentica oualor. Apareau astfel o serie de
m o t i v e cu caracter satiric : desagii calicului, stnaita popii, cirja
popii, d i ' u m u l b e t i v u l u i , punga z g i r c i t u l u i etc.
Interesante sint ouale care au i n ornamentica lor m o t i v e
de veche t r a d i t i e , cu caracter simbolic : p o m u l v i e t i i , crucea
etc. Motivele cosmice (steaua, steaua colturata) sint i n t i l n i t e
de.stul de des §i i n prezent.
Realizarea m o t i v e l o r ornamentale incepe de obicei cu
impar^irea o u l u i i n m a i m u l t e compartimente. Fiecare compar-
t i m e n t cuprinde u n m o t i v izoiat, amplasat independent de
celelalte ; uneori se intilnesc m o t i v e care ocupa intreaga su-
prafata a o u l u i (calea ratacita, desagii popii). De obicei, m o t i -
vele stnt amplasate aerat, fiecare a v i n d personalitate.
I n redarea m o t i v e l o r se remarca u n p r o n u n t a t simt al
p r o p o r t i i l o r , al e c h i l i b r u l u i . Decorul n u este niciodata prea
incarcat, f o n d u i f i i n d v i z i b i l totdeauna. I n maniera de redare
a diferitelor m o t i v e se observa aceea?i stiKzare t i p i c m o l d o -
veneasca.
I n p r i v i n t a c o n t i n u t u l u i t e m a t i c , observatia facuta de
A r t u r Gorovei cu p r i v i r e la f a p t u l ca i n ornamentica oualor
de Pasti n u apar reprezentate i n i n t r e g i m e obiectele, plantele
sau animalele, ci n u m a i partile care le c^sa??ter^aza, este
valabila ^i p e n t r u zona Botosani.

65
COJOCARITUL care n u le asigura existenta. De aceea, ei practicau cojocari-
t u l sezonier (mai m u l t toamna §i iarna), i n r e s t u l a n u l u i ocu-
U n u i d i n t r e cele m a i raspindite m e § t e s u g u r i d i n zona pindu-se cu munca la cimp.
Botosani este cojocaritul, datorita i n mare parte §1 c l i m e i I n prezent, aproape i n fiecare a§ezar e exista u n cojocar
aspre. sau doi care practica me^te^ugul cind m u n c i l e agricole n u
Materialele de a r h i v a §1 bibliografice, cercetarile directe sint i n t o i . Sotiile l o r i i ajuta la cusut §i ornamentat.
de teren eviden^iaza f a p t u l ca acest me§te.?ug are aici o i n d e -
Meseria de cojocar se transmite d i n tata i n f i u , ucenicia
lungata traditie. Cele m a i bogate surse de i n f o r m a t i e i n lega-
facindu-se i n famihe. Fiecare cojocar trebuie sa stie sa aleaga
t u r a cu prelucrarea p i e i l o r §i b l a n u r i l o r privesc perioada f e u -
pieile §i sa le tabaceasca. Pieile se prelucreaza dupa procedee
d a l i s m u l u i dezvoltat, cind acest me^te.'jug cunoa^te o epoca de
devenite traditionale, cam aceleasi pe t o t c u p r i n s u l zonei.
mare i n f l o r i r e , Breslele de cojocari §i b l a n a r i d i n Botosani,
existente inca d i n 1768, aveau statut p r o p r i u , bucurindu-se Produsele cojocaresti d i n zona Botosani sint bonzile ?i
de ocrotirea §i s p r i j i n u l legilor. i I n secolul a l X l X - l e a , dupa cojoacele. I n t i l n i m m a i m u l t e t i p u r i de cojoace, i n t r e care
desfiintarea breslelor d i n ora^ele ?i t i r g u r i l e zonei, cojocarii dcosebim doua grupe m a r i : cheptarele scurte (bonzile), care
si b l a n a r i i incep sa-§i organizeze m i c i ateliere i n care l u c r a u n u au mineci, §i cojoacele cu mineci, care pot f i l u n g i pina
t o t i m e m b r i i f a m i l i e i , a v i n d r a r e o r i ?i c i t i v a angajati d i n afara, la §old, pina la genunchi sau pina la glezne.
situatie i l u s t r a t a de statisticile v r e m i i . I n 1885, la D o r o h o i C h e p t a r u l (boanda) face parte integranta d i n p o r t u l bar-
erau 4 cojocari, ia Sulita 25, la ^tefane^ti ^' erau 17, i a r i n batesc, f i i n d piesa cea m a i p r e t u i t a de catre t a r a n i i de aici.
1906 n u m a r u l cojocarilor d i n D o r o h o i se ridica la 34. I n eco- D i n aceasta cauza, ea este adeseori ornamentata, spre deose-
n o m i a satelor d i n zona, cojocaritul ocupa u n loc i m p o r t a n t , b i r e de cojoace, care, a v i n d functie practica predominanta, n u
subliniat inca d i n 1860 de I o n lonescu de la Brad.''' Pe par- ;;int ornamentate.
cursul t i m p u l u i apar mentionate centre de cojocari : Vacule^ti Cheptarul, confectionat d i n t r e i pielicele de m i e l , n u
§i R a d a u t i - P r u t {1891),-' Criste?ti, Tudora, Zlatunoaia (1904), avea niciodata m i n e c i . De obicei era rascroit adinc la u m e r i ,
Frumusica, M i h a l a § e n i , $ t e f a n e § t i (1920). Monografia Bancii p e n t r u a p e r m i t e libertate i n miscari ^i p e n t r u a da p o s i b i l i -
Nationale d i n Dorohoi, d i n 1938, precizeaza ca la acea data, tatea sa se vada custitura de la u m e r i i camasii. Lungiraea
din 112 cojocari existenti i n judet, 12 sint calificati, iar restul cheptarelor variaza i n raport cu vechimea pieselor respective.
de 100 sint necalificati. D i n sursele de i n f o r m a t i i reiese ca B a t r i n i i p u r t a u cheptare l u n g i ; i n c e p i n d cu secolul al X X - l e a
cei c^alificati aveau ateliere m a i m a r i , i n care l u c r a u t o t i m e m - se constata o tendinta v a d i t a de reducere a l u n g i m i i , a j u n g i n -
b r i i f a m i l i e i §i citiva angajati. E i l u c r a u t o t t i m p u l a n u l u i , du-se i n f i n a l la cheptarele de azi, scurte pina la b r i u . I n prezent,
<facind d i n meserie u n m i j i o c de t r a i . Ace§tia confectionau cheptarele l u n g i m a i sint p u r t a t e doar de catre b a t r i n i i d i n
piese de imbracaminte pretentioase, cu o ornamentica bogata. s u d u l zonei (Flaminzi, Nicolae Balcescu, Copalau, Poiana etc.).
Cojocarii necalificati l u c r a u i n d i v i d u a l , e x e c u t i n d piese de p o r t I n p r i v i n t a o r n a m e n t i c i i , aceasta prezinta p a r t i c u l a r ! t a t i de
simple sau chiar reparatii. Meseria le aducea u n v e n i t modest, la 0 subzona la alta. I n sudul zonei i n t i l n i m cheptare la care
o r n a m e n t u l de baza este eel geometric, i a r o r n a m e n t u l f l o r a l
^ Artur Gorovei, Monografia ora^fului Botosani, Boto,?ani, 1926, stilizat apare i n t r - o masura m a i redusa. I n v e s t u l zonei ( T u -
p. 311. dora, Vorona, C o r n i etc.), ornamentele florale predomina, farS
^ Mihai Cojocaru, DezvoltoTea meseriilor in ora?ul Dorohoi intre a f i i m b i n a t e cu cele geometrice. Aceste m o t i v e erau cusute
1878—1900, in vol. „Din trecutul judetului Boto$ani", p. 194.
cu l i n a fina sau cu f i r de l i n a tigaie, v o p s i t de obicei i n nuante
^ Dare de seama asupra stdrii economice a judetelor Botosani,
Dorohoi, Suceava, p. 217. de ro§u, verde, negru, galben. Ornamentica cheptarelor vechi
'* Ion lonescu de la Brad, op. cit., p. 494. era completata cu m o t i v e realizate cu gaitan verde ^i ro?u.
^ Arhivele statului Botosani, Fond Prefectura Botosani, dosar In general, i n intreaga zona, cheptarele de sarbatoare aveau
268/1909.
" Monografia judepului Dorohoi, Dorohoi, 1938, p. 47. la deschizatura minecilor, i n ifata ?! la spate, „ p r i m « n e g r u
sau b r u m S r i u . Cheptarele p u r t a t e i n zilele de l u c r u erau s i m -
66
67
pie, neornamentate, a v i n d doar deasupra cusaturilor o benti^a
de piele aplicata, ingusta de 2-3 cm. l Y . Gospoddria (ardneascd
D i n grupa cojoacelor cu m i n e c i fac parte cojoacele scurte
pina la ^old (trupare), cojoacele l u n g i pina la genunchi (genun-
chere sau mintene) ?i cojoacele l u n g i , cu poa'le.
T r u p a r u l este croit drept, cu mineci, despicat i n fata,
incheiat cu nasturi, l u n g pi na la sold. Se confectioneaza d i n
3 piei de oale : una p e n t r u spate, una p e n t r u fata §i a treia
pentru mineci.
Dupa ce se croiau, pieile erau cusute cu ata de cinepa
I'asucita. Peste aceste cusaturi se aplica tasmaua d i n me^lna
alba, cusuta pe m a r g i n ! cu ata neagra, i n c r u c i u l i t e , acesta
f i i n d s i n g u r u l decor al cojocului.
G e nu ncher ul (minteanul), l u n g pina la genunchi, a§a c u m
i l arata ^ i numele, este confectionat d i n 4 piei de oaie, despicat
i n fata, cu cUni evazati, i n t r o d u ^ i de la talie i n jos, pe ambele Gospodaria taraneasca t r a d i t i o n a l a d i n zona Boto^an! a
p a r t i . Este bordat cu „ p r ! m " n e g r u ?i are decor de tasma, fost determinata de ocupatiile l o c u i t o r i l o r , de factor!! c l i m a - i
aplicat p r i n cusatura i n cruel. C u t i m p u l , m i n t e a n u l a inceput tici, de a^ezarea geografica §! de starea social-economica.
sa aiba guler d i n pielicica de m i e l .
Este vorba i n acest caz de gospodaria proprie zonelor de
Cojocul l u n g , cu poale, era folosit la d r u m u r i l u n g i , de cimpie ^ i deal, a! caror l o c u i t o r i se ocupa cu agi'icultura iji
catre c a r a u § i . L u n g p i m i aproape de calciie, acesta era con- i n t r - o masura m a i redusa cu c r e § t e r e a animalelor. R e f e r i n d u -
fectionat d i n 5 piei de oaie, f i i n d c r o i t d i n doua p a r t i : partea ne la gospodaria taraneasca t r a d i t i o n a l a d i n zona, se i m p u n
superioara (stanul) era dreapta, iar partea de Jos era croita citeva caracteristici generale cu p r i v i r e la sti'uctura acesteia.
i n c l i n i (poale). De j u r i m p r e j u r , la m i n e c i ^i la g i t era bordat
cu , , p r i m " negru. I n aceasta regiune de silvo-stcpa, lipsa m a t e r i a l u l u i l e m -
no'-; a determinat pe de o parte l i m i t a r e a constructiilor desti-
Mefjte^ugul cojocarit ul ui i n zona Botosani poate f i u r m a -
n'ate adapostirii o m u l u i §1 animalelor, iar pe de alta parte a
r i t pi na astazi aproape i n fiecare a?ezare. M e r i t a a m i n t i t i i n
conditionat p r o p o r t i i l e modeste ale acestora. C l i m a aspra d i n
special cojocarii d i n Oneaga, Co.'jula, George Enescu, Vo ro n a
n o r d u l t a r i i a impus orientarea fatadei caselor vechi catre sud,
etc., ce pastreaza i n c r o i u l §i ornamentica pieselor lucrate
o nota de s implitate si sobrietale. fara a se tiuc cont de d r u m u l satului. A§a se explica prezenta
in zona a numeroase case asezate cu spatele la u l i l a . Aseme-
Cojocaritul d i n zona Botosani a suferit i n dezvoltarea
nea case pot f i vazute §i astazi la Brae^ti, Cervicesti, Copalau,
l u i , dupa c u m este §1 firesc, i nfluente d i n partea B u c o v i n e i
Radeni, Frumusica, Ho rlaceni, Leorda, V o r o n a , H i l i ^ e u etc.
sau a zonei Ia?i. Aceste infl uent e au patruns a t i t i n structure
Amplasarea caselor dsparte de d r u m constituie aproape o r e -
morfologica ?i stilistica a unor piese de p o r t (cheptare, cojoace
etc.), c i t §! i n t e r m i n o l o g i a folosita i n acest m e § t e § u g , ifiind gula i n cazul gospodaiiilor tarane?ti traditionale, acest l u c r u
asimilate creator de catre mesterii locali. gasindu-^i m o t i v a t i a i n d o r i n t a oamenilor de a f i cit m a i f o -
' ' i t i do trecatoi'ii i n d i s c r e t i .
D i n t r e anexele aflate i n c a d r u l gospodarie! t r a d i t i o n a l e
m a i gasim astazi doar p i v n i t a sapata i n p a m i n t §! poiata p e n t r u
pasari. Apare i n schimb o consti'uctie moderna de dimensiuni
mai m a r i (15—20 m l u n g i m e §i 6-7 m l a t i m e ) , polifunctionala,
lucrata d i n caramida ^ i l e m n . Este standola, folosita ca g r a j d
p e n t r u vite, cotet p e n t r u p o r c i , loc de depozitare a cerealelor
a f i n u l u i etc. A p a r t o t m a i des bucStariile de vara.

69
l u i a l X X - l e a , i n camera de locuit. C o l t a r u l este u n dulap dcs- sapaturile arheologice efectuate la Tru^e^ti, ' Draguseni, C o r -
chis sau inchis c u doua u ^ i , l u c r a t d i n l e m n de stejar, cu baza lateni s-au scos l a iveala fusaiole §i g r e u t a t i p e n t r u r a z b o i u l
t r i u n g h i u l a r a , cu u n raft sau doua. I n zona Botosani, aceasta de tesut. De§i t e s u t u l este atestat d i n neolitic, resturile sau
piesa de m o b i l i e r n u este ornamentata. urmele de tesaturi s i n t p u t i n e . I n 1955, la Oboroceni-Pa.^cani
Formata d i n t r - o scindura lunga de circa 1 m , cu la^imea s-au descoperit, i n t r - u n vas cu monede i m p e r i a l e romane d i n
de 20—30 cm, a v i n d i n partea exterioara o margine inalta de secolele I - I I e.n., doua fragmente de tesatura I n doua ite, d i n
circa 15 c m , polita era f i x a t a pe perete p r i n doua cuie m a r i fire de i n , a caror finete atesta ifaptul ca i n acea perioada p r e -
de l e m n . Ea n u avea u n loc anume i n i n t e r i o r . Pe p o l i t a se lucrarea i n u l u i se faceacu pricepere. I n u r m a sapaturilor arheo-
a^ezau obiecte m i c i , de ifolosinta zilnica. logile efectuate la Suceava, ^ pe p l a t o u l d i n fata C e t a t i i de
O piesa de m o b i l i e r prezenta i n i n t e r i o r u l taranesc d i n scaun, cu m o r m i n t e d a t i n d d i n secolul >al X l V - l e a pina i n p r i -
Moldova era lada de zestre, ce se bucura de o p r e t u i r e deose- m u l sfert al veacului a l X V I - l e a , s-au scos la iveala n u m e -
b i t a a t i t ca m o b i l i e r p r o p r i u - z i s , c i t ^\a loc de depozitare. roase fragmente de tesaturi d i n care se l u c r a u cama?ile.
Aceasta lada, a^a c u m o arata fji numele, n u putea l i p s i d i n De asemenea, i n foile de zestre s i n t mentionate diverse
/estrea n i c i unei fete de m a r i t a t , f i i n d de m u l t e o r i singura tesaturi d,^ casa : laicere, scoarte, m a c a t u r i etc. I o n lonescu de
piesa de m o b i l i e r cu care fata pleca d i n casa parinteasca. L a - l a B r a d insista asupra dezvoltarii t ^ s u t u l u i ca me^te^ug de
zile de zestre se l u c r a u d i n l e m n de stejar ?i aveau f o r m a unor baza a l femeilor de aici, m e n t i o n i n d ca ele tes n u n u m a i p e n -
c u t i i paralelipipedice cu d i m e n s i u n i v a r i a b i l e (lungimea t r u imbracaminte, c i ^ i p e n t r u impodobirea casei.
0,70—1,20 m , l a t i m e a 40—60 c m ; i n a l t i m e a v a r i a i n functie
de capacul lazii). Lazile de zestre d i n zona p o t f i i m p a r t i t e i n Tesaturile d i n gospodaria taraneasca a zonei Botosani pot
doua categorii : lazi cu capac p l a n §1 lazi cu capac ,,in doua fi clasificate, dupa m a t e r i a p r i m a d i n care sint confectionate,
ape." Lazile cu capac p l a n sint m a i bine reprezentate i n zona. i n tesaturi d i n fibre vegetale (in, cinepa, bumbac) §i tesaturi
Lazile de zestre de a i c i sint cunoscute sub denumirea de „lazi din fibre animale (lina). Stergarele, fetele de masa, fetele de
de Bra^ov", d e n u m i r e mentionata i n diverse materiale b i b l i o - perna, prostirile de pus pe culme sau pe pat i n t r a i n p r i m a
grafice. Este ^'orba de lazi lucrate pictate de me^teri locali, categorie, i a r paretarele, laicerele fji scoartele fac parte d i n
al caror decor s-a departat treptat de decorul celor aduse cu cea de a doua categorie.
m.ult t i m p i n u r m a de la Bra^ov de catre negustorii a m b u l a n t i . Dupa c r i t e r i u l ifunctionalitatii, ele se i m p a r t i n tesaturi de
uz practic (stergare, fete de masa, paretare, laicere) si tesaturi
Centre de me^teri care executau astfel de lazi a u existat de uz decorativ §i ocazionale (scoarte, ^tergare). R o l u l practic
l a Dorohoi, Botosani, M i h a i l e n i . Ele au d i s p a r u t de m u l t ( m i j - a fost i n i t i a l preponderent la toate tesaturile d i n gospodarie,
locul secolului al X l X - l e a ) . Valoarea artistica a acestor piese
chiar si la cele prinse pe peretii incaperilor, dat f i i n d f a p t u l
este redusa. N u pot f i comparate cu cele d i n Bucovina, care
au u n decor incizat deosebit de valoros §i v a r i a t . Lazile pictate ca ele izolau i n t e r i o r u l de f r i g u l de afara. C u t i m p u l , aceste
aveau u n e o r i si aplicatii de metal. Lada de zestre a a v u t u n loc tesaturi au capatat u n r o l ornamental.
f i x i n c a d r u l i n t e r i o r u l u i d i n zona (era asezata l a capatul P r i n prezentarea l a i c e r u l u i p u t e m intelege evolutia scoar-
patului). te! b o t o § a n e n e , deoarece e l sta l a baza scoarte! propriu-zise.
L a i c e r u l este o tesatura c u o l u n g i m e v a r i i n d i n t r e 8—10 m
§i o l a t i m e de 0,70—0,90 m . P r i n aceste p r o p o r t i i §i p r i n orna-

TEXTILELE DE INTERIOR ' Adrian C, Florescu, op. cit., p. 25.


^ I . Vlad. Cercetan asupra ^esdturii gasite in vasul cu monede de
la Oboroceni-Pa^cani, in „Arlicolofiia Moldovei"', vol. V, p. 133.
Atestat i n tara noastra d i n preistorie, i mestesueul tesu- Corina Nicolescu, Istoria costumului de curie in fdrile romane
t u l m este cunoscut §i i n zona Botosani inca d i n ^ J o l f t k . Pr^n in secolele XV1~XVIII, Bucuresti, 1970, p. 111—112.
Nicolae lorga, Studii ,s-i documente cu privire la istoria romdni-
^ Istoria Romdniei, vol, I, i960, p, 32, ^or, vol. X X I I , p. 314, 325, 327, 328.
^ Ion lonescu de la Brad, op. cit., p. 498.
90 91