Sunteți pe pagina 1din 6

ROMANIA

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR


DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR G A L A T I
800190 – GALATI str. Cezar nr. 8 bis Tel./fax 0236/412123, 479393, 479394
e.mail dsvgalati@yahoo.com

CONTRACT DE PRESTARI – SERVICII

PARTILE CONTRACTATE
Intre DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA
ALIMENTELOR GALATI, cu sediul in localitatea GALATI , strada Cezar. nr 8
BIS, judetul GALATI, telefon 0236/412123, fax: 0236/412123, cod fiscal -
3553277, cont nr. RO63TREZ306500 9XXX 000269 deschis la Trezoreria Galati
reprezentat legal Dir. Exec. Dr. Viorel Gheorghita si Dir. Exec. Adj. Ec. Carmen
Harabagiu in calitate de beneficiar.

Si
S.C._________________, cu sediul in________, str.__________, nr_________,
jud.____________ inregistrata la O. R.C. sub nr__________, cui :________,cont
________________________deschis la Trezoreria______ reprezentata legal
prin administrator :…………………………………, in calitate de prestator, a
intervenit prezentul contract.

I.OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului de prestari - servicii il constituie
- SERVICII DE CURATENIE CURENTA SI GENERALA cod CPV 90910000-9.
Intretinerea si curatenia se vor efectua in urmatoarele spatii :
- hol acces;
- casa scarilor;
- holurile de la parter pana la etajul 3 inclusiv;
- birourile de la parter pana la etajul 3 inclusiv;
- grupurile sanitare de la parter pina la etajul 3 inclusiv din directie si laborator;
- alte spatii din cadrul D.S.V.S.A Galati

II.PREŢUL PRESTAŢIEI
Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit pentru
indeplinirea contractului de curatenie. Pretul convenit pentru indeplinirea
contractului , platibil prestatorului de catre beneficiar este de _________ la care
se adauga TVA.
Plata se face in baza facturii fiscale emise de prestator si acceptate la plata de
catre beneficiar. Factura va fi insotita de un proces verbal lunar de receptie a
serviciilor executate, conform anexei 1a prezentului contract.
Plata facturii se va face prin OP in trezorerie in termen de 15 zile de la emiterea
acestea, in functie de alocatiile bugetare.
Pretul nu va putea fi modificat pe toata durata contractului

III.DURATA CONTRACTULUI
Serviciile de „ Curatenie curenta si generala” vor fi prestate până la 31
decembrie 2009 si vor fi asigurate de un numar de 1 persoana.
Contractul poate fi prelungit prin act aditional conform prevederilor legale.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


Prestatorul se obligă sa efectueze servicii de curatenie curenta si
generala, conform anexei 2 a prezentului contract, dupa cum urmeaza :
 golirea coşurilor de gunoi din birouri şi schimbarea sacilor
menajeri; gunoiul se va colecta în saci colectori;
 golirea scrumierelor din locurile special amenajate
 aerisirea şi odorizarea spaţiilor;
 indepartarea panzelor de paianjen;
 ştergerea prafului şi curăţarea mobilierului şi echipamentelor de
birou (birouri, dulapuri, scaune, mese, tapiţerii, cuiere, aviziere,
calculatoare, telefoane etc.), mobila şi pervazurile se şterg de praf, cu
material moale impregnat, pentru a reţine praful; obiectele aflate la
înălţime şi tapiţeria mobilei se vor curăţa cu aspiratorul de praf;
echipamentele de calcul se vor curăţa cu soluţie specifică şi antistatică
adecvată.
 aspirarea, curăţarea, spălarea pardoselilor din parchet, mochetă,
marmură, gresie, a pereţilor placaţi cu faianţă, a scărilor, etc, utilizându-
se detergenţi adecvaţi care să asigure curăţare, dezinfectare şi
parfumare; pardoselile se vor curăţa cu ştergătorul umezit cu detergent.
 spălarea, curăţarea şi dezinfectarea grupurilor sanitare cu pelicula
antibacteriană - gresie, faianţă, chiuvetă, oglindă, toaletă, etc.; W.C.-urile
se curăţă şi se dezinfectează cu praf de curăţat şi detartrant; colacul de
WC se şterge cu detergent anionic; curăţarea şi clătirea cu apă fierbinte
a savonierelor si distribuitoarelor de sapun lichid inainte de umplere
(reumplere); oglinzile şi pereţii placaţi cu faianţă vor fi ştersi cu lavete
umede: la ştergerea suprafeţelor de inox, se vor folosi soluţii, materiale
de curăţenie şi întreţinere special destinate pentru acestea;
echipamentul utilizat pentru efectuarea curăţeniei în grupurile sanitare va
fi pus la dispozitie de catre autoritatea contractanta.
 pereţii şi plafoanele finisate cu materiale lavabile, se vor curăţa cu
detergent anionic, când sunt vizibil murdărite; în cazul finisajelor
nelavabile, curăţarea se va face cu aspiratorul de praf.
 curăţarea amănunţită a corpurilor de iluminat, jaluzelelor, ramelor de
etanşare.
 curăţenia în spaţiile cu destinaţie specială (săli de echipamente de
calcul, casierii, magazii etc.), se va efectua în timpul programului de
lucru al beneficiarului, în baza unor reglementări speciale, cu
beneficiarul stabilindu-se durata şi condiţiile de execuţie şi de protecţie
necesare.
 curăţarea balustradelor, uşilor, tocurilor, scărilor şi căilor de acces.
 colectarea şi depozitarea deşeurilor în locurile special amenajate.
 curăţarea şi igenizarea locurilor de depozitare a gunoiului.
 înlocuirea produselor consumabile din grupurile sanitare (hârtie
igenică, prosoape de bumbac, săpun lichid şi odorizant solid WC) puse
la dispozitie de catre autoritatea contractanta .
 curăţarea căilor de acces în clădire.
 asigurarea serviciilor de curăţenie şi pregătirea spaţiului unde se
desfăşoară conferinţe /şedinţe.
 spalarea suprafeţelor ferestrelor şi a suprafeţelor vitrate interioare şi
exterioare de la parter precum si a mochetelor se va face pe baza notei
de comanda si contra cost.

Beneficiarul se obligă ;
 să plătească prestaţia prin OP in Trezorerie, in termen de 15 zile de la
emiterea facturii in functie de alocatiile bugetare;
 să răspundă ,în termen,invitaţiei prestatorului în cazul în care acesta
constată erori în planul bunului de executat;

V.RECEPTIE SI VERIFICARI
Benefciarul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile caietului de sarcini si va intocmi procesul
verbal de receptie conform Anexei 1 a prezentului contract.

VI.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Executantul răspunde pentru viciile ascunse sau pagubele constatate la
serviciile prestate constatate de beneficiar.
Executantul răspunde pentru confidenţialitatea lucrărilor sau serviciilor.

VII. ALTE CLAUZE


In cazul in care partile nu vor cade de acord sa rezolve eventualele litigii pe cale
amiabila se va proceda in conformitate cu disp. Art.720 c. proc. Civ.
In cazul in care prestatorul nu-si onoreaza termenii din contract contractul
inceteaza conform pactului comisoriu de gr.IV.
Litigiile se vor judeca de catre instanta competenta.
Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare cate unul pentru fiecare parte

AUTORITATE CONTRACTANTA PRESTATOR

BENEFICIAR - DSVSA GALATI


administrator
DIRECTOR COORDONATOR, ……………………………
DR. CARMEN STROIA

DIRECTOR COORDONATOR ADJUNCT (ECONOMIC)


EC. CARMEN HARABAGIU

COMP. JURIDIC
JR. SIMONA CARANGHEL

COMP. ACHIZITII, INVESTITII


CONS. VIOLETA CATOIU - TANASE
ANEXA 1

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LUNARA

Serviciul „ Curatenie curenta si generala”


- imputernicit din partea D.S.V.S.A Galati……………………..
- imputernicit din partea prestatorului………………

Nr Subansamblul Corespunde Nu corespunde


ctr cerintelor cerintelor tehnice
tehnice
1 Hol Acces

2 Casa scarilor

3 Holurile de la parter pana la


nivelul 3 inclusiv
4 Birouri de la parter pana la nivelul
3 inclusiv
5 Grupurile sanitare de la parter
pana la nivelul 3 inclusiv, directie
si laborator
6 Alte spatii din cadrul D.S.V.S.A
Galati

PRESTATOR, ACHIZITOR
ANEXA 2

Servicii de curăţenie curenta si generala solicitate pentru D.S.V.S.A Galati


Denumirea serviciului prestat Ritmicitatea activitatii

-spalarea, curatarea cu solutii specifice si dezinfectarea grupurilor zilnic


sanitare
-aspirarea pardoselilor din parchet zilnic

-lustruirea parchetului zilnic


- golirea cosurilor de gunoi din birouri si schimbarea sacilor zilnic
menajeri
- golirea scrumierelor din locurile special amenajate zilnic
- aerisirea si odorizarea spatiilor zilnic

- indepartarea panzelor de paianjen saptamanal


-stergerea prafului si curatarea mobilierului si echipamentelor de zilnic
birou
-aspirarea mochetelor zilnic
-curatarea si spalarea pardoselilor din gresie a holurilor zilnic
-curatarea tavanelor, peretilor lunar
- curatarea amanuntita a corpurilor de iluminat, jaluzelelor, ramelor lunar/ori de cate ori este
de etansare, radiatoarelor, calculatoarelor, altor echipamente/ nevoie
aparatura birotica
- curatarea balustradelor,usilor, tocurilor, scarilor si cailor de acces zilnic
- inlocuirea produselor consumabile din grupurile sanitare zilnic
-curatarea cailor de acces in cladire zilnic
-inlocuirea prosoapelor la dozatoarele de la grupurile sanitare zilnic
-asigurarea serviciilor de curatenie si pregatirea spatiului unde se cand este cazul
desfasoara conferinte/sedinte (inclusiv spalatul veselei)