Sunteți pe pagina 1din 10

LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE

Strada PÂRVAN POPESCU NR.60, TEL/FAX 0245 21 11 66


Cod poştal 130078, Dâmboviţa, România
E-mail: musicschool_ro @yahoo.com
Site-web: www.liceuldeartebalasadoamna.ro

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar: 2019- 2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte “BĂLAŞA DOAMNA”
Clasa: a IX-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor: IBADOF IUSTINA IULIA

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna Observații

1. Cunoașterea și utilizarea 1.1 să-și reprezinte în auzul - exerciții de solfegiere mentală Permanent
elementelor de limbaj interior combinații intervalice - citire la prima vedere
muzical 1.2 să-și reprezinte în auzul - exerciții de formare a deprinderilor de activitate
interior diferite ritmuri individuală
1.3 să-și reprezinte în auzul
interior diferite elemente de
dinamică

2.1 să aplice tehnica instrumentală


2. Formarea și dezvoltarea corectă - exerciții pentru consolidarea tehnicii acumulate Permanent
capacității tehnice și - execuția gamelor, a arpegiilor și a acordurilor de trei
interpretative instrumentale sunete până la două alterații conform programei
- studii pentru dezvoltarea agilității pe diferite probleme
- exerciții
- repertoriu
2.2 să aplice diferențe de tușeu în
scopul obținerii unor sonorități 14 S2 - S15
nobile - repertoriu
- audiții (pe clase de profesori), discuții
2.3 să recunoască elemente
caracteristice pentru diferite stiluri
muzicale - la datele S11 - S13
- repertoriu variat ca stil și caracter stabilite de
3. Cultivarea sensibilității, 3.1 să cânte cu participare afectivă - audiţie de catedră profesori
a imaginației și a și angajată
creativității muzicale - discuții
3.2 să se exprime verbal despre
piesele studiate 1
S15
1. Cunoașterea și utilizarea 1.1 să identifice elementele de - exerciții de solfegiere mentală Permanent
elementelor de limbaj limbaj muzical în operele studiate - exerciții de citire, memorizare
muzical (înălțime, durată, măsuri etc)
1.2 recunoașterea și operarea cu - exerciții de citire 12 S16 - S27
elemente de stil – ornamente, - explicații, exemplificări, audiții
forme mici, indicații dinamice și - repertoriu
agogice
- exerciții de consolidare a tehnicii de degete, de suplețe Permanent
a brațelor și poignet-ului
- game conform programei, arpegii și acorduri conform
dezvoltării fizice a elevului
- studii axate pe diferite probleme
2.1. să aplice tehnica instrumentală - exerciții
2. Formarea și dezvoltarea corectă - repertoriu variat stilistic Permanent
capacității tehnice și
interpretative instrumentale
2.2 să aplice și să conștientizeze - repertoriu variat stilistic
legătura dintre gest și calitatea
sonoră
2.3 să susțină cursiv în fața pu- - repertoriu variat Audiţii
blicului sau a unei comisii un - exerciții de stimulare a creativității – verbale și practice muzicale
repertoriu variat

3.Cultivarea sensibilității, a 3.1 să-și reprezinte mental mici 10 S25 - S34


ima-ginației și a fragmente muzicale ritmico-me-
creativității muzi-cale lodice
3.2 să diferențieze în interpretare
diferitele caractere ale pieselor
studiate
LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Strada PÂRVAN POPESCU NR.60, TEL/FAX 0245 21 11 66
Cod poştal 130078, Dâmboviţa, România
E-mail: musicschool_ro @yahoo.com
Site-web: www.liceuldeartebalasadoamna.ro

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar: 2019 - 2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte “BĂLAŞA DOAMNA”
Clasa: a X-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor: IBADOF IUSTINA IULIA

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna Observații

1. Cunoașterea și utilizarea 1.1 recunoașterea și redarea - exerciții de citire la prima vedere Permanent
elementelor de limbaj elementelor de limbaj muzical – - exerciții de solfegiere
muzical înălțime, durată, formule ritmice,
măsuri, scări sonore etc.

2.1 să aplice tehnica instrumentală - exerciții de degete - studiul gamelor conform programei Permanent
2. Formarea și dezvoltarea corectă și dezvoltării fizice
capacităților tehnice și - studii vizând consolidarea și dezvoltarea diferite
interpretative instrumentale probleme
2.2 să opereze cu diferite moduri - repertoriu 14 S2 - S15
de atac, înfuncție de stilurile - exerciții
muzicale
2.3 să execute cursiv în public - repertoriu conform programei La datele S11 - S13
repertoriul asimilat Audiţii muzicale pe clase de profesori stabilite de
prof.
3.1 să sesizeze și să redea
conținutul expresiv al pieselor - repertoriu conform programei 2 S14-S15
3. Cultivarea sensibilității, studiate
a imaginației și a
creativității muzicale 3.2 să-și adapteze modul de atac la
caracterul pieselor studiate - exerciții
- repertoriu
1. Cunoașterea și utilizarea 1.1 operarea cu diferirele semne - citire la prima vedere Permanent
elementelor de limbaj muzicale – înălțime, durată, ritm - exerciții de solfegiere mentală, în vederea formării
muzical auzului interior
1.2 aplicarea cunoștințelor în di- - game conform programei Permanent
ferite tonalități - studii tehnice pe probleme

1.3 redarea corectă a semnelor de - repertoriu conform programei și nivelului elevului


dinamică și agogică

2.1 practicarea unei tehnici corecte - repertoriu la nivel de studiu 12 S16 - S27
de obținere a diferitelor moduri de
2. Formarea și dezvoltarea atac -legato, staccato,
capacităților tehnice și jeu perle, portato; folosirea unei
interpretative pedalizări corecte
instrumentale
2.2 diferențierea diferitelor forme - exerciții, demonstrații
muzicale, la nivel de studiu - repertoriu 8 S27 - S34

2.3 să execute în public un - audiții


repertoriu conform programei - repertoriu
școlare și în funcție de nivelul
propriu
3. Cultivarea sensibilității, 3.1 să sesizeze și să redea - audiții 6 S29-S34
a imaginației și a conținutul expresiv al operelor - repertoriu
creativității muzicale studiate
3.2 să-și adapteze mijloacele
tehnice la caracterul pieselor
studiate
3.3 să recunoască și să exprime,
verbal și interpretativ, diferențele
între diferitele stiluri
LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Strada PÂRVAN POPESCU NR.60, TEL/FAX 0245 21 11 66
Cod poştal 130078, Dâmboviţa, România
E-mail: musicschool_ro @yahoo.com
Site-web: www.liceuldeartebalasadoamna.ro

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019- 2020

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar: 2019 - 2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte “BĂLAŞA DOAMNA”
Clasa: a XI-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor: IBADOF IUSTINA IULIA

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna Observații

1. Cunoașterea și utilizarea 1.1 operarea cu semnele muzicale -înălțime, - citire la prima vedere Permanent
elementelor de limbaj ritm, dinamică, agogică - memorizare vizuală
muzical

2. Formarea și dezvoltarea 2.1 practicarea la nivel curricular - game la nivel de programă Permanent
capacității tehnice și a unor elemente de bază ale tehnicii - studii pentru formarea virtuozității
interpretative muzicale instrumentale instrumentale, pe probleme tehnice

2.2 practicarea și operarea cu diferite - exerciții 14 S2 - S15


moduri de atac, în funcție de stilul operelor - repertoriu
studiate; utilizarea corectă a pedalei

2.3 prezentarea cursivă în public a unui


program realizat stilistic și tehnic - repertoriu La datele S11 - S13
- audiţii muzicale (pe clase de profesori) stabilite de
3. Cultivarea sensibilității, 3.1 să recunoască opere aparținând - repertoriu profesori
imaginației și creativității diferitelor epoci creatoare - audiţie de catedră 1 S14
muzicale
3.2 să diferențieze prin modalitățile sale - repertoriu 1
tehnice și expresive stiluri muzicale variate S15
1. Cunoașterea și utilizarea 1.1 operarea cu semnele muzicale – - citire la prima vedere Permanent
elementelor de limbaj înălțime, durată, ritm, dinamică, agogică - memorizare vizuală
muzical
2.1 practicarea elementelor de bază ale - game
2. Formarea și dezvoltarea tehnicii pianistice - exerciții tehnice Permanent
capacității tehnice și - aplicații în studii
interpretative muzicale
2.2 aplicarea diferitelor moduri de atac, în - repertoriu variat stilistic 12 S16 - S27
funcție de diversitatea stilistică a - exerciții
repertoriului; utilizarea corectă a pedalei Audiţii S24 - S25
muzicale (pe
2.3 susținerea în public a unui program, - repertoriu clase de
conform curriculei profesori)

3.1 să aplice tehnica însușiită în scopul - repertoriu Permanent


3. Cultivarea sensibilității, sublinierii expresive a mesajului muzical
imaginației și creativității
muzicale 3.2 să manifeste interes pentru muzică, în - repertoriu 8 S27 - S34
general, și îmbogățirea culturii muzicale - audiții muzicale
- participarea la concerte și alte manifestări
artistice
LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA” TÂRGOVIŞTE
Strada PÂRVAN POPESCU NR.60, TEL/FAX 0245 21 11 66
Cod poştal 130078, Dâmboviţa, România
E-mail: musicschool_ro @yahoo.com
Site-web: www.liceuldeartebalasadoamna.ro

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020

Filiera: VOCAȚIONALĂ
Profil: ARTISTIC
Specializare/calificare: MUZICĂ
Disciplina: PIAN COMPLEMENTAR
Anul şcolar: 2019 - 2020
Unitatea de învăţământ: Liceul de Arte “BĂLAŞA DOAMNA”
Clasa: a XII-a
Nr. ore/săptămână: 1
Profesor: IBADOF IUSTINA IULIA

Competențe generale Competențe specifice Conținuturi Nr. de ore Săptămâna Observații

1. Cunoașterea și utilizarea 1.1 operarea cu semnele muzicale - citire la prima vedere Permanent
elementelor de limbaj -înălțime, durată, ritm, dinamică, agogică
muzical
1.2 reprezentarea în auzul interior a unor - memorizare vizuală Permanent
fragmente muzicale

2.1 să aplice la nivelul clasei o tehnică - exerciții tehnice Permanent


2. Formarea și dezvoltarea instrumentală corectă - game conform programei
capacității tehnice și
interpretative muzicale 2.2 să utilizeze diferite moduri de atac, în - exerciții tehnice Permanent
funcție de stilul operelor studiate - studii
2.3 să utilizeze conștient pedala - exerciții 14 S2 - S15
- repertoriu

3.1 să interpreteze în public un repertoriu - repertoriu La datele S11 - S13


3. Cultivarea sensibilității, variat stilistic, cu sensibilitate și angajare - audiţii (pe clase de profesori) stabilite de
imaginației și creativității prof.
muzicale 3.2 să manifeste idei personale în
comentarea și interpretarea repertoriului - repertoriu - Audiţie de S14
propus catedră
- discuții 1 S15
1. Cunoașterea și utilizarea 1.1. recunoașterea și redarea instrumentală - citire la prima vedere Permanent
elementelor de limbaj a elementelor de limbaj muzical - memorizare vizuală
muzical 1.2 recunoașterea caracteristicilor stilistice - partituri 3 S26 - S28
din operele studiate

2.1 să aplice o tehnică corectă, la nivelul - game Permanent


2. Formarea și dezvoltarea clasei - exerciții pentru dezvoltarea virtuozității
capacității tehnice și - studii de virtuozitate
interpretative
2.2 să utilizeze diferite moduri de atac, în - repertoriu 17 S16 - S32
funcție de stilul operelor studiate

2.3 să utilizeze corect pedalele - exerciții


- repertoriu
2.4 să interpreteze în public, la nivel ridicat, - repertoriu Audiţii S24 - S25
cursiv, repertoriul muzicale
propus (pe clase de
prof.)
3.Cultivarea sensibilității, 3.1 să redea cu personalitate și înțelegere - Audiţie 1 S 31
imaginației și creativității muzicală și expresivă repertoriul propus
muzicale