Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lecție diferențiat

DATA: ........................ CLASA: a III


ARIA CURRICULARĂ: TEHNOLOGII
DISCIPLINA : EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ / EDUCAŢIE PLASTICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Proiectarea unor modele simple
SUBIECTUL : Felicitarea de Iarnă

SCOPUL LECŢIEI :
- formarea deprinderilor de prelucrare a materialelor folosind diferite tehnici de lucru (decuparea după contur,
lipire, îndoire, asamblare
OBIECTE OPERAŢIONALE : Pe parcursul lecţiei elevii vor fi capabili:

CLASA DE ELEVI ELEVUL INTEGRAT


O1 – să execute operaţiile (conturare, decupare după O1 – să execute operaţiile (conturare, asamblare, lipire)
contur, asamblare, lipire) necesare realizării lucrării; necesare realizării lucrării şi decuparea după contur, cu
ajutor;
O2 – să enumere etapele de lucru şi materialele necesare O2 – să numească materialele necesare realizării
realizării compoziţiei; compoziţiei;
O3 – să realizeze compoziţia, folosind materialele date, în O3 – să definitiveze compoziţia, folosind materialele
mod curat şi îngrijit; date;
O4 – să aprecieze lucrarea proprie şi a celorlalţi elevi, O4 – să aprecieze lucrarea celorlalţi elevi, respectând
respectând criteriile de evaluare date; unele criterii de evaluare date;
O5 – să identifice modalităţi de folosire a produsului; O5 – să identifice modalităţi de folosire a produsului;
O6 – să mânuiască instrumentele de lucru respectând O6 – să mânuiască instrumentele de lucru respectând
normele de protecţia muncii: foarfecele, creionul,etc. normele de protecţia muncii: foarfecele, creionul,etc.
O7 – să manifeste interes şi disponibilitate pentru O7 – să manifeste interes şi disponibilitate pentru
obţinerea produsului. obţinerea produsului.

1
TIPUL LECŢIEI : formare de priceperi şi deprinderi
METODE ŞI PREOCEDEE : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, observaţia organizată, exerciţiul, instructajul;

MATERIAL DIDACTIC : foarfece, carton, foiţă, pastă de lipit, markere, şabloane, acuarele, pensoane;

Resurse temporale: 45 minute

Resurse umane:
-elevii clasei a III-a din care 2 elevi prezintă dificultăţi de învăţare:;

PREZENTAREA CONTEXTULUI
Lecţia se desfăşoară în sala de clasă. Colectivul de elevi este eterogen, format din elevi normali şi doi elevi cu
dificultăţi de învăţare (A şi B), care prezintă numeroase probleme, după cum urmează:

- A: lateralitate deficitară, probleme de concentrare, hiperexcitabilitate motrică, autocontrol redus, disgrafie,


citire silabisită fără expresivitate. Nivelul maturizării psiho-sociale este redus, rezistenţă slabă la frustrare,
reacţii sociale uneori inadecvate. Nivelul abilităţilor practice este redus, lipsindu-i coordonarea motrică.
Capacitatea de rezolvare a sarcinilor este haotică, nu respectă un şir de paşi dintr-un algoritm de lucru.
- B: are un ritm foarte lent de învăţare, dificultăţi grave în succesiunea sarcinilor de lucru. În ceea ce priveşte
nivelul dezvoltării psiho-motrice are mari probleme de rezistenţă la efort. Citeşte silabisit, scrie cu foarte mare
dificultate după dictare, iar la copiere nu are reprezentarea spaţială pentru aranjarea corectă în pagina caietului

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Conţinutul informaţional al activităţii


Momentele Ob.
Activitatea înv. Activitatea elevilor Activitatea elevilor cu Metode
lecţiei op. Forme de
clasei CES
organizare
1. Momentul  Asigură liniştea şi ordinea  Pregătesc materiale- Sunt observaţi şi ajutaţi Conversaţia
organizatoric necesa-ră desfăşurării activităţii. le necesare desfăşurării să-şi pregătească Frontal
 Verifică dacă elevii au activităţii. materialele necesare de
materialele necesare. către înv. sau colegi
2. Captarea  Conduce o discuţie privind ● Răspund la întrebări. Răspund la întrebările la Discuţie
atenţiei Iarna (semnificaţii, tradiţii etc.) . ce se anunţă sau sunt colectivă
numiţi să răspundă Conversaţie
Frontal
3. Anunţarea ● -Astăzi vom confecţiona o ● Elevii ascultă. ● Elevii ascultă, fiind Conversaţia
temei şi a felicitare pe care să o oferim unei atraşi / atenţionaţi prin Frontal
obiectivelor persoane dragi ! limbajul nonverbal de
● Trebuie să fiţi atenţi pentru că către înv.
pe parcursul lecţiei veţi contura,
veţi decupa, veţi asambla
elemente; trebuie să lucraţi curat,
îngrijit, fără surplus de aracet, să
mânuiţi corect foarfecele, să
evaluaţi lucrări după criterii
stabilite.

3
4. Dirijarea ● Prezintă planşa model, ● Elevii repetă etapele ● Elevii sunt solicitaţi Instructaj
învăţării materialele şi etapele de lucru. de lucru. să răspundă la întrebări. Frontal

O1 ● Propune prima etapă: îndoirea ● Îndoaie cartonul şi ● Sunt observaţi şi Observaţia


cartonului, decuparea lui. decupează cu foarfeca. ajutaţi, la nevoie, să dirijată
îndoaie şi să decupeze. Explicaţia
● Propune a doua etapă : ● Conturează cu ● Sunt ajutaţi de către Individual
O2 conturarea cu creionul a fulgului creionul după şablon colegi, dacă e cazul, în
după şablon, folosind carton alb. realizarea conturului.
O5 ● Propune a treia etapă : ● Decupează după Exerciţiul
decuparea fulgului de zapadă. contur ● Atenţie deosebită se
O4 ● Propune a patra etapă : ● asamblează acordă elevului A, la Exerciţiul
asamblarea şi lipirea obiectelor elementele compoziţiei folosirea foarfecelui, în Frontal
O3 pe felicitare. ● completeză cazul în care devine
● Propune a cincea etapă: felicitarea folosind agitat este îndrumat să
finisarea compoziţiei pictura şi/sau colajul deseneze la tablă un Demonstraţia
O6 ● Corectează poziţia de lucru. iepuraş şi oul. Individuală
● Dă indicaţii individuale privind ● elevii asamblează ● elevul B, care are ritm
O7 finisarea lucrării. obiectele realizate mai lent de lucru este Observarea
pentru a obţine îndrumat şi ajutat de dirijată
felicitarea şi o ornează către înv. sau de către Individuală
într-un mod original. un coleg mai harnic. Exerciţiul

5. Evaluare O8 ● Cere elevilor să găsească ● Enumeră criterii de ● Elevii sunt ajutaţi să Frontală
criterii de evaluare a lucrărilor. evaluare : respectarea participe la evaluarea
● Afişează lucrările la tablă. temei, a subiectului, lucrărilor altor colegi. Conversaţia
● Cere elevilor să evalueze corectitudine Autoevaluare
lucrările conform criteriilor decupării, acurateţea Individuală
4
stabilite. lucrării, originalitate.
● Cere câtorva elevi (2-3) să-şi ● Evaluează lucrările
autoevalueze lucrările. obţinute.
●Va face aprecieri asupra ● Se autoevaluează.
modului cum au lucrat elevi şi
vor fi notate lucrările elevilor