Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT DE INCHIRIERE

Nr. ______ / ________

CAP. I. Părţile contractante:


1. _______________, cetățean roman, domiciliat in localitatea___________, strada___________, nr._____,
Bl.____, Sc.______, et.______, ap.________,Comuna____________, Judetul _______________, identificat
cu CI/BI seria___, Nr.___________, eliberat/a la data de ______________ de catre ____________________,
avand CNP_______________________ și soția
2. ______________, cetățean roman, domiciliat in localitatea___________, strada___________, nr._____,
Bl.____, Sc.______, et.______, ap.________,Comuna____________, Judetul _______________, identificat
cu CI/BI seria___, Nr.___________, eliberat/a la data de ______________ de catre ____________________,
avand CNP_______________________ casatoriti sub regimul comunitatii legale de bunuri, Cont IBAN
___________________________ deschis la BANCA ________________ titular de cont
______________________, telefon .............................., in calitate de Locator (Proprietar)

(daca e cazul) ambii prin mandatar _____________, domiciliat in localitatea___________,


strada___________, nr._____, Bl.____, Sc.______, et.______, ap.________,Comuna____________, Judetul
_______________, identificat cu CI/BI seria___, Nr.___________, eliberat/a la data de ______________ de
catre ____________________, avand CNP_______________________, , imputernicit in vederea semnarii, in
baza Procurii Autentice nr. ______ din _______ emisa de BNP ____________________, cu sediul in
________, jud. _______________,
Si

3. PREMIUM PORC [__] S.R.L., societate comerciala cu raspundere limitata, legal infiintata si care
functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in sat Golesti, com. Golesti, D.J. 205 C,
km. 1, Complex Suintest - C47, cam. ___ - pavilion administrativ, jud. Vrancea, inmatriculata in Registrul
Comerţului sub nr. _______________, cod unic de inregistrare __________________, cont nr.
____________________ deschis la banca UniCredit Bank Sucursala Vrancea, e-mail:
premiumporc@premiumporc.com, telefon 0237/231300/1/2/3, fax 0237/231304, prin mandatar Carmen
Straoanu, denumita în continuare Locatar (chirias),

au convenit incheierea prezentului contract, in urmatoarele conditii:

CAP. II. Obiectul contractului


Art. 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea imobilului, apartament cu ____ camere din
__________, strada __________ nr _______, ap __, judet ____, cu o suprafaţă utila totala de aproximativ de
_________mp, denumit in continuare „bunul”.
Art. 2.2. Imobilul se afla in proprietatea Locatorilor conform Contractului de vanzare cumparare autentificat sub
nr. ____ din data de ___ la BNP ___ cu sediul in ___, intabulat in Cartea Funciara nr. ____a localitatii
___________ jud. Brasov- numar cadastral ___________.
Art.2.2.1. Imobilul este liber de orice sarcini, servituti, si nu face obiectul niciunui litigiu supus spre judecare
vreunei instante judecatoresti/ curti de arbitraj sau vreunei alte autoritati, este in stare buna, se afla in mod
legal, liber si continuu in proprietatea si posesia Locatorilor de la data dobandirii si pana in prezent. Locatorii
garanteaza Locatarul impotriva evictiunii – din fapta sa sau din fapta tertilor - de orice natura si impotriva
viciilor ascunse care fac improprie folosinta Imobilului conform destinatiei sale si nevoilor Locatarului. Daca e
cazul - Imobilul este grevat de sarcini, fiind notata in favoarea _________________________, Sucursala
___________interdictia de instrainare, grevare inchiriere, dezmembrare, alipire, demolare, construire,
incheiere a unui contract de comodat, pentru Contractul de ipoteca nr.______________ emis de
_________________. Pentru incheierea prezentului contract de inchierere s-a obtinut Acordul de inchiriere
emis de ________________ sub nr._________din data de _______________, ipoteca si interdictiile instituite
in favoarea acesteia raman valabil constituite pana la radierea din registrele de publicitate. Imobilul este liber
1
de alte servituti, sau urmariri de orice natura si nu face obiectul niciunui litigiu supus spre judecare vreunei
instante judecatoresti/ curti de arbitraj sau vreunei alte autoritati, este in stare buna, se afla in mod legal, liber
si continuu in proprietatea si posesia Locatorilor de la data dobandirii si pana in prezent. Locatorii garanteaza
Locatarul impotriva evictiunii – din fapta sa sau din fapta tertilor - de orice natura si impotriva viciilor ascunse
care fac improprie folosinta Imobilului conform destinatiei sale si nevoilor Locatarului.
Art. 2.3 Destinatia imobilului inchiriat este de locuit.
Art.2.4. Locatorii vor preda Locatarului bunul închiriat în stare de folosinta având bunurile/dotarile, prevazute în
procesul verbal de predare-primire care constituie Anexa nr. 1, parte integranta din prezentul contract.
Art. 2.5. Imobilul, apartament cu _____ (____) camere si dependinte, ce constituie obiectul prezentului
contract va fi locuit de catre angajatii locatarului. (_________________)
CAP. III. Durata contractului
Art. 3.1. Durata prezentului contract este de ____ luni, incepand cu data de _________ pana la data de
_____________ cu posibilitatea prelungirii acestuia prin act aditional, avand acordul ambelor parti, imobilul
fiind pus la dispozitia Locatarului incepand cu data de ___________ conform vointei comune a partilor.
3.2.(daca imobilul este ipotecat si banca a cerut o astfel de clauza prin acordul de inchiriere ) Contractul poate
fi prelungit prin act aditional, avand acordul ambelor parti, si cu acordul expres dat in scris de ING BANK, in
aceleasi conditii cu acordul obtinut pentru prezentul contract.

CAP. IV. Valoarea chiriei si modalitatea de plata


Art. 4.1. Valoarea chiriei lunare este de ____EUR/luna, plătibila in lei la cursul comunicat de BNR din ziua
efectuarii platii pana pe data de 15 a fiecarei luni, pentru luna in curs.
Art. 4.2. In termen de 7 zile de la semnarea contractului, Locatarul va achita suma de ___ EUR, din care ___
EUR reprezinta chiria aferenta numarului de zile de inchiriere pentru prima luna contractuala (____) si ____
EUR cu titlu de garantie. Incepand cu luna ____ plata chiriei de ____ EUR se va efectua lunar, asa cum este
specificat mai sus.
Art. 4.3. In termen de maxim 30 de zile de la expirarea/terminarea perioadei contractuale, Locatorii vor returna
garantia, plătibila in lei la cursul comunicat de BNR din ziua efectuarii platii, in conditiile in care chiria si
facturile de intretinere sunt achitate la zi si imobilul va fi predat in starea in care a fost preluat, exceptand uzura
normala a acestuia; returnarea sumei mentionate mai sus se va efectua in lei sau in echivalent EURO la
cursul comunicat de BNR din ziua achitarii respectivei sume.
Art. 4.4. Neplata chiriei in termen il autorizeaza pe Locatori sa perceapa penalitati de intarziere de 0,05% pe
zi, la valoarea chiriei, maxim 30 zile, dupa care sa solicite rezilierea contractului si evacuarea Locatarului
facand aplicarea art.6.3.
Art. 4.5. In cazul in care Locatorii nu vor preda bunul destinat inchirierii pana cel tarziu la data de __________,
astfel cum de comun acord a agreat cu Locatarul, acesta va datora Locatarului sumele achitate conform Art.
4.2. la care se vor adauga penalitati de 0,05%/ zi de la data efectuarii platii si pana la data restituirii sumelor
mentionate mai sus.
Art. 4.6. Sumele mentionate vor fi achitate in lei, in contul __________ in moneda RON/ deschis la BANCA
____________ – titular cont ______________ .

CAP. V. Obligaţiile părţilor


Art. 5.1. Locatarul se obligă:
(a) Sa pastreze integritatea imobilului si sa-l intretina in mod corespunzator;
(b) Să efectueze reparaţiile şi recondiţionările necesare deteriorărilor care apar la imobilul ce face obiectul
prezentului contract, împreună cu dotările şi instalaţiile aferente, rezultate din culpa Locatarului;
(c) Să plătească toate costurile aferente utilităţilor furnizate pentru imobilul ce face obiectul prezentului
contract (apa, canalizare, energie electrică, cablu TV, internet) in baza facturilor si emise de catre furnizorii de
servicii, primite pe adresa imobilului (platile se vor efectua de catre reprezentantul locatarului).
(d) Să elibereze imobilul ce face obiectul prezentului contract în maxim 5 de zile de la notificarea de încetare
sau de reziliere a contractului pentru motivele prevazute la art.6.3.;
(e) Să achite contravaloarea chiriei, în condiţiile precizate de prezentul contract ;

2
(f) Sa nu cesioneze prezentul contract, cu exceptia cazului in care are acordul scris
al Locatorilor.
(g) Locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parţială a Imobilului închiriat care s-ar datora culpei sale.
(h) Locatarul îi va permite Locatorilor să controleze modul cum este folosit Imobilul inchiriat şi starea acestuia
o data pe luna, in baza unei notificari verbale / scrise cu minim 24 de ore privind vizita acestuia.
(i) Sa nu cesioneze prezentul contract, cu exceptia cazului in care are acordul scris
al Locatorilor.

Art. 5.2. Locatorii se obligă:


(a) Sa pună la dispoziţia Locatarului Imobilului ce face obiectul prezentului contract la data mentionata in
prezentul contract.
(b) Sa asigure Locatarului folosinta linistita si pasnica a Imobilului inchiriat.
(c) Locatorii vor efectua pe cheltuiala sa reparaţiile determinate de vreun caz de forţă majoră si toate
reparatiile care sunt necesare pentru a mentine Imobilul in stare corespunzatoare de intrebuintare pe toata
durata contractului.
(d) Locatorii nu va stânjeni pe Locatar în exercitarea dreptului de folosinţă asupra Imobilului închiriat şi nici nu
va face acte prin care ar putea micşora folosinţa acestuia.
(e) Locatorii, pe durata prezentului contract, nu vor executa modificări, schimbări ale structurii Imobilului
închiriat de natură să tulbure folosinţa acestuia de către Locatar sau care ar determina o schimbare a
destinaţiei Imobilului închiriat.
(f) sa nu incheie acte de dispozitie sau sa intreprinda actiuni care ar fi de natura sa prejudicieze drepturile
Locatarului cu privire la Imobil, sau care au ca efect imposibilitatea de executare a prezentului contract.
(g) Locatorii isi asuma responsabilitatea deplina pentru plata tuturor impozitelor si a altor cheltuieli de natura
fiscala ce pot fi percepute ca urmare a inchirieii Imobilului ce face obiectul prezentului contract, inregistrand
prezentul contract de inchiriere in termen de maxim 15 zile la DGFP competent.
(i) Locatorii vor restitui Locatarului garantia in suma de ____ Euro, la sfarsitul perioadei contractuale in
conditiile stipulate la punctul 4.3. de mai sus.

CAP. VI. Raspunderea


Art. 6.1. În cazul în care una din părţi nu-şi respectă oricare din obligaţiile contractuale, cealaltă parte are
dreptul de a rezilia contractul înainte de expirarea acestuia, notificând despre aceasta cealaltă parte cu 15 zile
înainte de data la care doreşte rezilierea.
Art. 6.2. Plăţile datorate în virtutea prezentului contract până la data rezilierii sau expirării acestuia rămân în
continuare in sarcina partilor contractante.
Art. 6.3. In cazul in care Locatarul nu isi respecta obligatia de plata a chiriei la termenele convenite in
prezentul contract, va datora penalitati de 0,05% pe zi pentru perioada de intirziere daca s-a depasit termenul
de la Art. 4.3. În cazul în care Locatarul nu plăteşte chiria la termenele stabilite, Locatorii pot să solicite
rezilierea imediată a contractului, Locatarul urmând să elibereze Imobilului în maxim 5 de zile de la data
primirii notificării de eliberare a Imobilului. De la această dată contractul se consideră desfiinţat de plin drept.
Art. 6.4. In cazul in care Locatorii nu isi respecta obligatia conform Art. 4.4. vor datora penalitati de 0,05% pe zi
pentru perioada de intirziere daca s-a depasit termenul prevazut mai sus.

CAP. VII. Incetarea contractului


Art. 7. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
7.1. la expirarea duratei prezentului contract;
7.2. in caz de reziliere, in conditiile art. 6.1 si 6.3.
7.3. in alte cazuri prevazute de reglementarile in vigoare;
7.4. in mod unilateral, de către ambele parti contractante, in baza unei notificari cu 30 zile înainte de data la
care doreşte rezilierea contractului.

CAP. VIII. Clauze speciale

3
Art. 8.1. În cazul în care pe parcursul derulării prezentului contract, Locatorii vor înstrăina Imobilul supus
închirierii va avea obligaţia de a trece în contractul prin care se va înstrăina Imobilul o clauză prin care noul
proprietar se obligă sa respecte întocmai clauzele prezentului contract. In cazul nerespectarii prezentei clauze,
Locatarul va avea dreptul de a percepe daune interese intr-un cuantum egal cu dublul valorii chiriei anuale.
Art. 8.2. La eliberarea imobilului Locatarul si Locatorii vor decide de comun acord referitor: in cazul in care s-
au produs anumite deteriorari pe durata folosirii Imobilului care nu sunt considerate ca uzura normala zilnica a
Imobilului, ca acestea sa fie remediate, precum si ca facturile neplatite pana la data respectiva sa fie achitate.
(Daca e cazul ) Art 8.3. Avand in vedere mandatul incredintat d-lui /d-nei ___________ prin Procura speciala
autentificata sub nr. ___________ din ________________ emisa de BNP ____________, cu sediul in ____,
jud. ___________ expira la data de _____________, luand act de faptul ca prezentul contract a fost incheiat
in perioada de valabilitate a procurii, Locatorii – proprietari se obligă sa respecte întocmai clauzele prezentului
contract pe toata durata sa de valabilitate.
CAP. IX. Notificari
Art. 9.1. Orice notificări ce se vor face în baza prezentului contract se vor face la urmatoarele telefoane:
- (________________), pentru Locatori si,
- (0237.231.300/1/2/3 ), pentru Locatar

CAP. X. Litigii
Art. 10.1. Eventualele litigii între părţi cu privire la interpretarea şi executarea contractului se vor rezolva
amiabil după o prealabilă notificare.
Art. 10.2. Litigiile nesoluţionate amiabil se vor soluţiona de către instanţele judecatoresti competente de la
sediul Locatarului.

CAP. XI. Modificarea contractului


Art. 11.1. Contractul de închiriere se poate modifica prin acord de voinţă al ambelor părţi, prin act aditional, la
iniţiativa oricăreia dintre ele şi cu o prealabilă prezentare a motivelor şi propunerilor de modificare.
Art.11.2. Anexele (Procesul Verbal de predare primire si Clauzele GDPR) fac parte integranta din prezentul
contract.

Incheiat azi, ....................... in trei exemplare cate unul pentru fiecare Parte si un exemplar pentru inregistrarea
prezentului contract la DGFP competent.

Locator, Locatar,
PREMIUM PORC [__] S.R.L

4
PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE Data
______________
Bunuri aflate in imobil – apartament cu 3 camere
Brasov , Ioan Popasu nr 2, ap 5, jud. Brasov

Nr. DESCRIERE INDEX/


crt. CANTITATE
1 Index curent electric
2 Index apometru apa rece bucatarie
3 Index gaz metan
4 Index apometru apa rece baie

Inventar mobilier
Nr. DESCRIERE CANTITATE
crt.
Bucatarie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hol
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Baie
21
22
23
24

5
25
26
27
28
29
30
Dormitor
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Living room
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Altele
51
52
53
54
55

Locator, Locatar,
PREMIUM PORC [__] S.R.L

______________, Administrator,

LARS VESTEN DRESCHER


Prin mandatar Carmen Straoanu

_______________,

Prin mandatar, _________(daca e cazul)

Angajat,
_______________________

6
ANEXA LA CONTRACTUL NR. xxxxxx/xxxxx

PRIVIND CONFORMITATEA CU REGULAMENTUL UE 2016/679 IN CEEA CE PRIVESTE PROTECTIA


PERSOANELOR FIZICE IN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI LIBERA CIRCULATIE A
ACESTOR DATE

Art. 1. PREAMBUL

1.1. Partile garanteaza protectia persoanelor fizice, a angajatilor nostri si a partenerilor de afaceri, in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate de catre noi sau de catre
persoanele imputernicite de noi in scopul indeplinirii prevederilor contractuale, in acord cu prevederile
REGULAMENTULUI (UE) 679/2016.

1.2. Prelucrarea de date cu caracter personal efectuata de acestea, consta in activitati sau ansamblu de
activitati si procese care sunt efectuate asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau
manuale, cum ar fi, dar fara a fi limitat la acestea: colectarea, inregistrarea in baze de date, sortarea,
organizarea, stocarea, modificarea, analiza manuala sau utilizand aplicatii specifice, actualizarea, utilizarea,
transmiterea catre terti, diseminare, combinarea, blocarea sau stergerea definitiva a datelor respective.

1.3. In sensul REGULAMENTULUI (UE) 679/2016 partile va fi numita operator.

2. OBIECTUL SI DURATA PRELUCRARII

2.1. Prelucrarea datelor personale de catre operator are ca obiect executarea contractului nr. XXXXXXX

2.2. Prelucrarea datelor personale de catre operator se face pe durata valabilitatii contractului si
prescrierea termenului legal de arhivare a documentelor.

2.3. Natura si scopul prelucrarii vor fi limitate strict la date personale necesare pentru executarea
prevederilor contractului.

2.4. Partile prelucreaza date personale in mod legitim, cu obiectivul de a executa prevederile contractuale,
respectand prevederile REGULAMENTULUI UE 2016/679 27 aprilie 2016, articolul 6, aliniatul 1, litera (b).
3. TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL SI CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE

Partile vor colecta si prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

 Numele si prenumele persoanelor care sunt imputernicite sa semneze si sa opereze contractul;


 Numarul si seria actului lor de identitate;
 Numarul de telefon;
 Adresa de email;

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL VIZATE

7
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate si utilizate de catre:
 alte persoane imputernicite de catre din spatiul national si european pentru indeplinirea
contractului;
 alti terti, cum ar fi: furnizori de servicii de logistica, sau furnizori de audit financiar.

5. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 persoana vizata are
urmatoarele drepturi:
 Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine de la la cerere şi in mod gratuit, confirmarea faptului
că datele dvs. sunt sau nu prelucrate;
 Dreptul de intervenţie asupra datelor: dreptul de a obţine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea,
actualizarea, blocarea, stergerea sau restrictionarea prelucrarii datelor care nu este conforma legii,
in special a datelor incomplete si inexacte;
 Dreptul de opoziţie:
o dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia
dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu
exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare;
o Dreptul la portabilitatea datelor;
o Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automata, inclusiv
crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice;

Oricare dintre drepturile mentionate anterior pot fi exercitate prin intermediul dreptului de a va adresa
justitiei la instantele competente si/sau a dreptului de a inainta o plangere catre Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Furnizor Beneficiar

__________________ ____________________