Sunteți pe pagina 1din 4

SISTEMUL BANCAR AL

REPUBLICII MOLDOVA
1. Banca Naţională a Republicii Moldova (BNM);
2. Structura şi competenţa BNM;
3. Băncile comerciale;
4. Constituirea, activitatea şi lichidarea băncilor comerciale.

   Banca Naţională a Republicii Moldova


BNM este persoană juridică de drept public, autonomă reponsabilă faţă de
Parlament. Ea este formată din departamente, direcţii şi alte subdiviziuni.
Banca Naţională a Moldovei (BNM) a fost înfiinţată prin Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova la 4 iunie 1991, cu desemnarea guvernatorului – Leonid
Talmaci. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea şi
menţinerea stabilităţii preţurilor.
BNM are următoarele atribuţii de bază:

 stabilirea şi implementarea politicii monetare şi valutare în stat;


 activitatea de bancher şi agent fiscal al statului;
 licenţierea, supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor financiare;
 supravegherea sistemului de plăţi în Republica Moldova şi facilitarea
funcţionării eficiente a sistemului de plăţi interbancare; etc.

Banca Naţională a Moldovei are un rol important în procesul de tranziţie la


economia de piaţă a Republicii Moldova. Din 1991 şi până în prezent au fost
elaborate şi implementate un şir de măsuri eficiente în vederea stabilizării mediului
monetar şi de credit. Cel mai important pas în acest sens a constituit introducerea
în circulaţie la 29 noiembrie 1993 a monedei naţionale – leul moldovenesc – cu
promovarea ulterioară a unei politici monetare şi de credit antiinflaţioniste. Astfel
s-a reuşit stoparea inflaţiei galopante de la începutul anilor 90.

I. GUVERNATORUL BNM

1
Guvernatorul este preşedintele consiliului de administraţie al BNM, este
responsabil de formularea iniţiativelor în domeniul politicii monetare, valutare,
pentru a fi prezentate Consiliului de Administrare şi de Executare a lor.
Guvernatorul reprezintă BNM în relaţiile cu alte instituţii interne şi internaţionale
şi în caz de lipsă, poate fi substituit în funcţie de către unul din vice-guvernatori.
Conform prevederilor legii cu privire la BNM, guvernarea corporativă a BNM
include 2 niveluri de control:
a)      Controlul extern, realizat prin:

 auditul extern;
 controlul FMI al siguranţei BNM;
 auditul Curţii de Conturi al R.M.

b)     Controlul intern, realizat prin:

 Auditul intern;
 Controlul operaţional la nivel de subdiviziune, aplicîndu-se Codul de
Conduită al salariatului BNM, Politica anti-fraudă a BNM şi Planul de
acţiuni al BNM pentru prevenirea şi combaterea fraudei şi corupţei.

II. Structura şi competenţa BNM


Banca Naţională a Moldovei este condusă, conform Legii nr. 548-XIII din
21.07.1995, de un Consiliu de administraţie format din cinci membri şi reprezentat
actualmente de:
a) Guvernatorul BNM – preşedintele Consiliului de administraţie: Dorin
Drăguţanu;
b) Prim-viceguvernatorul BNM – vicepreşedintele Consiliului de
administraţie: Marin Moloşag;
c) Viceguvernator al BNM: Emma Tăbîrţă;
d) Viceguvernator al BNM: Aureliu Cincilei;
e) Viceguvernator al BNM: Ion Sturzu.
Conform Legii cu privire la Banca Naţională a Republicii Moldova, BNM are
următoarea competenţă:
 încheierea contractelor şi emiterea obligaţiilor;

2
 achiziţionarea şi dispunerea de bunuri mobile şi imobile în scopul
exercitării atribuţiilor sale;
 intentarea acţiunilor în instanţa de judecată şi participarea la proces în
calitate de subiect.
ATRIBUŢIILE BNM:
Emisiunea monetară (moneda naţională a statului). Emisiunea bănească are
înţelesul doar de bani în cont. Emisiunea monetară trebuie să includă 4 elemente:

 Crearea semnelor băneşti;


 Stocarea semnelor băneşti;
 Punerea lor în circulaţie;
 Retragerea lor din circulaţie.
BNM are drept:
 Monopolul de emitere, prin Legea cu privire la bani (15.12.1992);
 De a stabili valoarea nominală, dimensiunea, greutatea, design-ul monedei;
 Să anuleze, să retragă din circulaţie orice bancnotă sau monedă şi să pună în
circulaţie altele.
Obligaţiile BNM:
 Să administreze direct rezerva de bancnote şi monede;
 Să asigure tipărirea, păstrarea în siguranţă a bancnotelor şi monedelor ce nu
sînt puse în circulaţie;
 Păstrarea sau distrugerea matriţelor;
 Schimbarea la cerere, fără taxe şi comisioane a bancnotelor emise, cu
excepţia celor care prezintă deformări, perforări;
 Informează publicul privind masa monetară aflată în circulaţie şi privind
tendinţele din domeniul micro şi macroeconomic;
 Politica monetară
Cantitatea de monedă aflată în circulaţie reprezintă, conform teoriei monetariste,
principala cauză de creştere a preţurilor şi, respectiv, a inflaţiei.
Doctrina defineşte politica monetară ca acele acţiuni întreprinse de banca centrală,
în sensul influenţării masei monetare sau a ratelor dobînzilor, în încercarea de
stabilizare a economiei. Cît de mare are autoritatea BNM în influenţarea politicilor
monetare, depinde şi de gradul de independenţă a ei, faţă de puterea executivă. De
facto, BNM este considerată a fi o autoritate relativ independentă. Politica
monetară este stabilită şi condusă în cadrul politicii economice şi financiare a
statului, responsabilitatea căreia cade şi asupra Guvernului.
3
În cadrul BNM funcţionează Departamentul de Politici Monetare. Astfel,
obiectivul principal este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor exprimat
prin menţinerea ratei inflaţiei la un nivel redus şi stabil, care trebui să contribuie la
creşterea economică a statului.

III. Băncile comerciale


BNM ţine registrul băncilor licenţiate care este deschis publicului. Pentru obţinerea
licenţei de activitate bancară trebuie să se îndeplinească nişte condiţii:

1. Să se respecte condiţiile de capital minim de 100 milioane. Acţiunile se


achită integral, din mijloace băneşti.
2. La cererea de obţinere a licenţei se anexează:

 Datele biografice precum şi date privind experienţa şi calificarea


administratorilor viitoarei bănci şi activitatea profesională în ultimii 10 ani;
 Date privind capitalul viitoarei bănci care se prevede a fi plătit;
 Bussines – planul viitoarei bănci, care cuprinde: structura băncii, tipurile de
activităţi ce urmează să le desfăşoare şi pronosticul rezultatelor financiare
pentru următorii 3 ani;
 Informaţii privind numele sau denumirea, domiciliul sau sediul, activitatea
comercială în ultimii 10 ani şi cota de participare a fiecărei persoane care
intenţionează să deţină 5% şi mai mult din acţiunile cu drept de vot, precum
şi orice altă informaţie cerută de regulamentele BNM.

Fiecare bancă poate să-şi deschidă filiale şi reprezentanţe pe teritoriul Republicii


Moldova, şi în afara teritoriului ţării, cu aprobarea BNM.
Filiala este o subdiviziune separată, juridic dependentă de bancă. Poate desfăşura
toate tipurile de activităţi financiare sau doar unele din ele, în limita
împuternicirilor băncii. La rîndul său, filialele pot avea subdiviziuni proprii,
agenţii, puncte de schimb valutar, care se află de regulă, în afara sediului ei, nu au
un bilanţ contabil separat.
Reprezentanţele sunt subdiviziuni separate care se află în afara sediului, juridic
dependente de bancă, cu rol de informare, de reprezentare şi apărare a intereselor
băncii. Nu are competenţa de desfăşurare a activităţilor financiare.
Sucursala este o persoană juridică în care o altă persoană juridică sau un grup de
persoane care acţionează împreună, deţin jumătate sau mai mult din acţiunile cu
drept de vot, ceea ce le permite acestora să exercite un control asupra
managementului sucursalei şi a activităţii ei.