Sunteți pe pagina 1din 50

CULEGER probleme

deexercilii
;i
pentru
concursul
GAZETA
MATEMA]ICA

e-Iusnot
sb
d tu Stef50
Gulegere
deexercitii t

9iprobleme
pentru
concursul
fii4Hffii6";
o Closopregdtitoore
o ClosoI
o Closoo ll-o

ffi
owmulm@
lEffE{
rrPiooded
0yStEfJ0
Coordonatori:
$tefanPacearcd
CameliaBurl.an
RoxanaGheorghe
Mireh Mihd.escu

Consultanliqtiintifici:
Ioun Bordean
Ioan Puiu
DanielaGhimes
Leonte
Rod.ics.
LuminilaEnache
LuminilaBucvn
MarianaDragu

Ed iir r:
Didoc t i cPo u b l i s h i nHgo u s e
Redocbr: GlnoPoode
Grolim:NicoetoTudor
Coperfd: Liviuon

Selecliaproblemelordin prezentalucrares-aefectuat
din GazetaMatematica Junior,numerele1-33.

Pentrucomenzi$i informalii:
+40-21-410.88.14
Telefon/Fax:+40-21-410.88,10;
E-mail:office@edituradph.ro
6ile-rdwww.gazelam{lemaaicajunior.ro
Accesali
ftf;ffffiSti cr'rsere i $ipr00reme
deexerciti penuconcurs

ClasaPregdtitoare
TEST1
o
1. Scrieli trei numerediferite:
€qtliit
si
,,'1!ii.
- mai mici decdt6; t r ntl i
i,
- mai mari decdt3; Etrtr j'
- cuprinselntre 1 qi 7; tr L]I tl
- cuprinseintre 5 Si9. t]tr! til|)
t# ffi
Rezolvaji cerinlele:
a. ordona(icrescdtornumereledin *:'rll !li
interiorul dreptunghiului; i+
b. ordonali descrescdtor numerele ig
j

itii
aflate in exteriorul dreptunghiului;
c. ordona(icrescdtornumerele
aflatein interiorul pdtratului.

6
2,
10 5

98

3. Colora{i cu roqu numai spaliile corespunzdtoarecelui mai


mic numdr gi cu verde spatiilecelui mai mare numdr.

@a@@
&

T,ot r a o o r
4. Ce figurd urmeazd?
Culegere i $iprobleme
deexercil pentru
c0ncurs $,ffi;tffist
s
fl*'' o
5. Completali cdsu{elecu numerepotrivite:
$ 58 10
-\
/\\2/\

" L l " tl
/ ! 1\ ./ \ )-t .7 \
tr !n n! 1ft' / n -{\J>_
tl 2 |

TEsT2
6
umdrulcareserepetdde celemai pu(ine

trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr
trtrtrtrtrtrtr
2. Completalicasetele gi numere.
cu elemente

[*tl + [* *tl faa-t r, aa


l
Iaaa -\\ --
\.-
-i-;-

3. Scrieli numerelenaturale:
a. mai mari decat4, dar mai mici decdt9;
b. mai mici decat7, dar mai mari decdt2.
ftffiffffif; currsrn $ipr0bteme
orrxercilii pentru
c0ncurs
4. Descoperitireguladupd careau fost a$ezatebilutele si colo-
t,
r:rlr*tl;
rali corespunzdtorcelepatru bilule. !11
ffiffi
ir
I
i
I
:, Eil:r:i

fa
v
si
5. Observalicalendarullunii ianuarie, anul20!4.
I
I Catezile de duminici suntin aceastd lund?
I Dar zile desimbit{?
I in cezi a sdptimaniiesteziuade 6 ianuarie?
I Incercuieqte3 dintrezilelede marti pe fila calendarului. !s l!$

I 45
6 7 I 10 lr 12
t3 '14 l6 1 7 l8 19
20 21 n 23 24
28 29 30

TEST3
o
1. Clopo{eii sunt numerota{i in ordine crescdtoare.Scrie{ici-
frele carelipsescde pe clopolei.

wbwbbwbbE
&
Culegere $ipr0bleme
deexercilii pentru
c0ncurs fit?giffi
,tit 2. Numdralibulineledepe ambelefete ale dominoului,calcu-
s lati sumaqi completalicu rezultatulobtinut.
i.i:ii

ffiEHtrE
HffitrE
n

@
3. Continuatri
culncdtrei grupedenumerecarerespectd
regula:
\2*2i3*3*31...

4. Respectand aceeagi
regu16,
c6testelutre pe
trebuiedesenate
al patrulea
cartonaq?

5. Ana agatdin brad 3 globulete,ftatele sdu2 globule(e.in cutie


au rdmastot atateaglobule(ecdt numdrul globulelelor agdlate
de copii. Cdte globuleleau fost ln cutie?

#b
TEI(Etl
bvSt€f30
udoaded
$,t?ilffi€t
Culegere pr0bleme
deexefciliisi pentru
concurs
TEST4

1. Gdsitiintrusul!

#V.p++*l+V
2. Careestecerculimpdrtitin 6 pd4i egale?

3. Completali casetelecu numere potrivite:

|t-(T I t - 4 t:'-(n n !-( !'-{


,/\ ,/\ ,/\ ,/\

trn n t r t r t ro tr
4. $tefaniaaredouemere,un morcov,cincipereqi doi cartofi.
Catefructeare$tefania?
tncercuiegterezultatulcorect:a. 9; b.7; c. 10-
r.$

5. Carteade mlorat a lui Mihai are 10pagini.El o deschidela pagi-


na ce aveanumdrul mai mare decat5, dar era un numdr impar. La
ce pagindputea deschidecarteaMihai?
0ee/e'cI i $ipr0bleme
Culegere pentru
colcus ftt?';iffi1
TEST5
6
1. Gdsiii qi uni{i mullimile care au acela$inumdr de elemente.

? ? F US
" 6"
? u. g "e-
ffi
# r,F
,.,i
,",niiiiSiii' '@
es
ti. I Wt
i
.r:iiiisllt:
r,1l
I
w
1
trP-
.trry
i
I
: i"i; 2 ' Completatricasetelecu numerelecare lipsesc.
Mg
i
i
r E.
u.[-_-.l EE,
j
,,itgii:r
r:!ll
#w o.sff[zIo:

'f-l s f_l; E , I' E oI


fif;ffiffi{ crtrqgu
orr^r',itii pentru
si0robtemeconcJ.s
@
3. Pomiti inpreund cu Raduspre$coaldqi uni{i cu o linie cifrele
dela 1 la 9,in ordine.

a @@@ee
't AAR&E
fr6
4. Observa{iregulade formarea $irului$i lncercuitivarianta
corectdcu pieselecarelipsesc,

"r Odd b)ooo o d0d

o
5. Care estecel mai mic numdr de bile care trebuie mutate astfel I i,"1
incdt in fiecare dintre cele trei cutii
clltii sd
sl avem acelasi
acelnsinumdr
nrrmir de S
bile?

@@@
Culeqere i $ipr0bleme
deexercil pentru
concurs ffi?Hffi€';
ClasaI
TEST1
6
1. Mircea,Ionel qi Cristinaau adusfrunzepentruierbarulclasei.
Fiecarecopil a adus cate 2 frtnze de stejar gi o frunzd de fag.
Cetefrunze au adusin total cei trei copii?

MW# p## ###

liberecu numerepotdvite.
2. Completalicasetele
a. I3 b. I 3 c.,1 2 _4

3 . O bs ervaql i r unl u m e r e l o1r ,: 2 , 3,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,91,0 ,..........


Scrietinumarulcarcurmeaza in sir

4. Scrjetinumerenaturaleconsecu
o
t ive a cdror sumAeste9.
*!= e
I+I+I=e
5. Dacd adunali un numdr cu 1, apoi cu 2 $i cu 3, obtineli cel
mai marenumdr par de o cifrd. Ce numdr afi adunatla lnceput?
rii si pr0breme
f;rf€Tffi ffi llsqrs exerci penru Jrs
co1c

6. Scrieliin casetenumerepotrivitepentu a oblinesffieri adeva-


rate.

a.a =f +! b.4=I-I c.z=f +[+[


8-I *E ,a- f-.
--L-l-t l
o f--l
' - L .l- L l- t
f l
l
--l --l

7. In cdtemoduri pot aqeza5 cd4i pe doudrafturi? Dar pe trei raf-


turi, astfellncat pe fiecareraft sdfie cel putin o carte?

TEST2
@
1. Piesele de legopot fi roEii saualbastre.Descoperititoate
posibilitdlile,apoicolorati-le.

ft-rffi
ft-f1-1
2. Desena{i,pe fiecarepiesdde domino, punctelecare lipsesc
pentru a fi atateac6teindicd numdrul.

" l.T_l b [T;l


4 3
. T-t----l
F%l-l o. l | .l
5 4

3. Ina are doud culori. In c6te moduri poate colora cele trei
mere de pe farfurie?
di+{'t
sv
Cueqere giprobleme
deexercilil pentru
c0ncurs sf;diffisT
4. Raduarein dreaptasa6 copii,iar in stanga3.Al cateleaeste
Raduin qir qicdli copiisuntin total?

demaijos,completa{i
5. in cerculelele cunumerepotrivitepen-
tru a obtinepropoziliiadevirate.

tra
q-\ p'l\^
c , o6 . @fu#G b
0
6. Completalicu semnele
operafiilorpentrua obtrine
rezultatele
indicate:
a . o Q:= 9 b.4Co=4
c . z Q z= s d.6Cz=4
7. Doamnalnvdtdtoarele-acerutelevilorsedeseneze
celmult4 td-
unghiud$icelputin3 pdtrate.
Cinea lucratcorect?Ce augre$itceilallielevi?
ss
fiffiffiifiqqCqqrjxerctlii $ipr0breme
penrru
concurs
TEST3 n!

1. Colorati elementele,pentru a respectacerinlele:


a. cu roquatateapdtrate b. pentru fiecaresteluld
catesuntin plus verde sunt doud
stelu{eroqii

II C Ar'{ {/
cc t:
IN

2. Observali.apoicontinuatisdcompletaticerculelele
cu nume-

oo oo oooo
3. Cele gasebile sepun in trei cutii. Ilustreazdprin desenetrei
moduridiferitede asezare a bilelor

aoooao b. aooooo aoooao


TTT TTT T!I
*
1
I
Culege'e l pr0blere
deexercitii penrrL
c01cu's ffi^r;Iffi
L
f,
F 4. Diana qi Rdzvans-auinscrisla concursul.,Bucuriileiernii,,.
unde au avut de construit oameni de zdpadd.Pdvili cu atenlie
tabelul de mai jos, rdspundelila intrebdri gi veli afla cine a c6g-
tigat concursul.
/n, a. Cdli oamenide zdpadda construitDiana?
b. C61ioamenide zepadAa construitRdzvan?

l. c. Cine a construitmai mulli oamenide zepadd$i cu cat?


d. Cine a castisatconcursul?

Diana Rdzvan

Dimineata
** t* *.#
Dupd-amiaza
t *** t#s.*s
5. Completalicu semnele
operaliilorpentrua obtinepropozitrii
adevarate.

a.tQ+=t b .6 a z = 4 c.6=9C a

6. Completali cu numerelepotdvite:

7. Trei fiali s-au ndscutla un interval de 2 ani intre ei. Dacd cel
mijlociu are 6 ani, cd{i ani are cel mare?Dar fratele mai mic?
lii $i pr0bteme
Sf1Effi floj c,t,s.,,or r*r,rt pentru
c0ncu
rs
TEST4
6
1. Unili fiecarecartonaqcu cifra corespunzdtoarenumdmlui de
elementedesenatepe el,

lrrt !, bt !t !c i lxx **t


tt rl v !tx tr*f *t

@ o @o @
Ana a adunatdoudnumeremaimaridecat3 si a obtinut9.
Aflati caresuntnumerele,

3. Completaliln I semnul+ sau- pentrua oblineegalitdli:


h ? ?--l 7-e
-_l 1 T-l <-<
o T-l

/ L l J I lJ=O
J L ] J LI J=J

o
4. Mihai coloreazdo cartecuimaginidela pagina3 pdni la pagina
10. CAtepaginia colorat?
ir.$ ffi
5. lntr-uncoqsuntmere.Dacda$lua 6 mere,ar ramane3.Cate
meresuntin co$? i

1l
6. Iza,Andu qi Denisaau construitoamenide zepadd. Fiecare
copil a folosit cdteun morcovpentrunasgi un ardeipentrugurd.
Catelegumeaufolosit,in total,cei3 copii?
Sr
Cutesere i $iprobteme
deexerciti penlru
concurs
Sf;dlffi€t
t" 7. inlocui{i formele plale cu numere pentru a ob{ine egalitdli:
&
li BP
: ::ti.
t:i
o.o
riS$li.i
O-T= A
ijrffi:.
*tJt".' f- l*A=ro
l,1:j irr
'1- TEST5
e;,$'
.1 r " '],r
iiswffie$
6
:W:i 1. Fulgii de nea qi numerele de la 1 la 10 s-au risipit. Aranjalile
**,"u1.u.
* ' : : S . voi cum trebuie!

,:'"

6*wmfI
',rrBrr
-. l\-_l - -t
\:. -rNr
1 /xP
t/
,/t_ t#
.l
[
trsl E
t----_Lr
|.._.....-.,

._--Y-!-._-.J

F trtr 7
:iirf i:ti j 5

tl,' ,f --,--'l
'
.l
't
t rL- l l l l --Tt-T--r

I *'lH l - | | | I
"t'l
uit*r, *.riili !_ - - vJ

t0
2. Scrieli patru numere:
:ri I
a:&#l-; a. mai mici decdt9; rItrT
e #
ntr,7.l b. cupdnseintre 3 qi8; t]TTT
c. mai mici decat10,dar mai mari dec6t4. t]TIT
S{1BTffiffi qLrse
redeexercili
i si pr00rene
pe
nrru
concu
Ts
3. Scrieliin casetdnumdrul potrivit astfelhcat relalia sdfie mrectd:

E;t F;- tr=4l F:10;


8 < I0 -

E;4'l !=1t F_6'l E=_l


8> 3+

@
4. Scrieli numerele:
a. mai mari decdt2 $i mai mici decat9;
b. rnai mici dec6t7 qi cel mult egalecu 3;
c. cuprinseintre 8 qi 4.

5. Cdnd s-andscutIonel, sora lui avea4 ani. Cdli ani are sora
sa,dacdIonel are 5 ani?

5. Marian are 2 timbre cu flori 9i 7 timbre cu animale.El dd iratelui


s6u5 timbre. Cate timbre i-au rimas?

7. intr-un sdcule{clovnul are 9 bile rosii, albastresi verzi. Care


estenumdrul maxim de bile ce pot aveaaceeaqiculoare?

TEST6

1. Scrieli numerelecare lipsescdin fiecareqir:


a . E1 tr 3 I5 fl z E s f;
b .1 0 E8 I6I4E2Io;
c.6E 4 trtrr; o)Io IE
ffi
Culegere $iprObleme
d€exercilli pentru
c0ncurs $f'"dfi
til
2. Completa{i casetelecu numerele carelipsesc.
ffi
:lli

"f l r [ _- l: EE
b.
'EE , E o
". [ ] : [ l;E'[]'f]o [l
3. Afla1isumadintrenumdrul4 $i:
a. succesorul
lui;
b. predecesorul
lui.
Gr
U/
4. Colorali cu albastrudoar fulgii din dreptul exerciliilor rezol-
vate corect.

#&5 *Tft,A A''ft"A 1 4 + 2 - s = 1 1


vw w w
dl l- l(

w
15-5-o-11 lJ J-J . 0 1
"+fr'A
A+ft,^ ATfGlAadrt'',r adA'&
v w Yw qffi-
18-2-l-al

w
l r) 8 J-4 1 l l 0 -3 3- 81 15+ 3- 5=21

5. Completa{i casetelecu numere potrivite pentru a obline scrieri


adevdrate.

a .6 8 =!+ ! ; t . os = [ + ! + !; c .o e = f ,!
$1|?fiiffiffi curege sip0lrrere
edeexercitii 0e1lru
c'ncu'5 t'-
I
.:.:':(f
4:::l
,:i1
#
f f i#
6. Aflafi valoareaI, qtiindcdI estecelmai mic numdrna-
tural oar.diferit de 0. I
1'
I
I i:1:w
W+tt
:ili
#
ffil
:: I iii
@ j

r
!ii
q

AA
Observali gi continuali scriereanumerelor io pdtate:
,r,'*.t
*'.l'(!i:i
::iii
::iii
N
Nffi
i :!r
| ,Ttl tlTtl t-T_l t-T-l
l rl 4 l l4l3l ---r-t
| , , [-f__1 '#.tLt1
.tlw
ii:1
s.' i::l
,s
TEST7
,:.
6
1. Scrieli in ordine crescdtoare numerele fluturaqilor care zboard .
deasupramargaretelor. I :il,j
:iltj
w
w,6

::iti:tr
i:trii,il;i
ww
w
I
I liii

E E E E E E
Culegere sipr0bleme
deexercitii pentru
concurs ffi';iffis';
Completafl casetelecu numere potrivite:

t r4 l l f l
=-\ =--\
L?t L J tl 2 _ "=--^'=--
3 2_ -=-'\
ol ])
3. Ce numerediferite sepot adunapentru a obfine sumag?

4. Aduna{itoatenumereleimparemai mici decat6. Careeste


rezultatul?

5. Dacdscidelipe 4 din veciniiunuinum5r,obfineli3 qi5.


Careestenumdrul?

6. Dacd aduna{idoud numere ob(ine1i9. Unul dintre numere


estecel mai mare numdr mai mic decAt5. Cdt esteceldlaltnu_
mdr?

7. Mama are in cogportocale.Ana ia o portocald.mama mai


pun e3 p o r to c al ei n c ot. B arbui a 2 p o r L o c a le
m.a m am a ip u n e
incd 3 portocale.Acum in cogsunt 8 portocale.Cdte portocale
au fost in cosla inceDul?

TEST8

1. Pe r6ndul al doitea,colorali casetacorespunzdtoarenumdrului


de elementeaflate pe orimul rand:

NH E ooooo AAAA
".EEE u. trtrtr .. E E E
ffi?liffiffi cutesere $ipr00reme
deexercilii penrru
c0ncuTs
2. Numdrali c6(i fulgi sunt din fiecarefel qi completali tabelul.
Folosili numerelescrisein tabel Eiscrie{inumirul 10 ca sumdde
T
1,,{::;
:tl
trer rcrlnenl. qf l
## * #* I
*

##**
*'.:. #.w
rym
*J
rlll
I
fT]l]]
+h sw**
rllt }$
3. Scadelidin cel mai mare numdr par de o cifrd vecinul mai
mic al numdrului 5. Ce numdr obtineti?

il"|l si

4. Observa{iregulade formarea qiruluide maijos.


Desenatiparteade $ircareesteacoperitide pdpuEici.
-.o -aoo-.@otao@on.oooo ! ,i :
I '

#,e oooo t$
\4
5. Descoperi{inumerelecarepot inlocui pe 4 b, c in rela{iile:

q+a +a =9 b + b + b + b =8 c+c=10
tdl

l iiii

6. $ ti i n dcd a+b 4 =2,afl a| j ,a+b + 4 . 8.

7. Un grup de copii de clasaI trece pe un pod in Eirindian. Radu

F
observdcd numfuand din fald esteal patrulea,dar dacdar numdra
din spate,ar fi tot al patrulea. Cdli copii treceaupe pod?
&
Culegere $iprobleme
deexercilii pentru
c0ncurs fit^dffis';
{li TEST9
I
L1 @
1. Desenalielementelecarelipsesc

ffiw @@

2. OvidiulinteEtede4 od. Catepuncrea oblinut?

3. Pe derdeluqsunt2 copii caresedau cu sania,2 care au schiuri gi


4 copii care constmiescoameni de zdpadi. Cdli copii sunt pe der-
deluq?

4. Gdsilinumereleascunse:
*** * $ +2 =3

E r E*n+1=10
f;1Xttt;[ffifi cLeqere $ipr0preme
deexerciiii penrru
corcurs
Y #l

5. Amalia qi Bianca au fecut colajela ora de Abilitdli practice,


folosind fiecarecdte3 flori $i cete un co$uletdin hartie glasat6.
Cdtepieseau folosit fetitele in total?
t
5. Mihai iqi aranjeazdsolddleiipe 3 rdnduri,astfelincatpe fieca-
re rAndsd fie cu unul mai mult decatDer6ndul anterior. ir'f
Ce mutaretrebuiesd facdpentru a aveaacelasinumdr de
solddleipe fiecarerdnd?

7. Mimi are 6 creioane.Ea vrea sd-i dea Marcelei mai multe


creioanedecati$i opre$tepentru ea.Careestecel mai mic numdr
de creioaneoe careooate sd i-l dea Marcelei? ffi

TEST10
s

1. Dintrenumerele
demaiios-

E E E @ EIEEEE@E iA
scrieli:
a. numerelemai mari decat60
b. numerelemai mici decdt30
c. numerelecuDrinseintre 40 si 60
:'a
2. Uniti fiecareexercitiucu rezultatulcorect.

F;ll @1 @;zd F-6,1 F-t441 \.$


l

* e * * qn t-l
t -l
F6-5olW.t @ .1 Fo*xl
lro-301 II
CJlegere sip.0bleme
0eexerc,r'i pentru
c0ncJrs fit?Eiffis'i
3. Scrie{isemnele + $i -, pentru a obline rezultatul dat:
4,l 5a)2=j
6 Lr 3 [ ] 1=2
s Z 2a) 4 =j
lof l 8 I 2 =o

4. SorinmdnAncddoudmerepe zi. CdtemeremdnAncd


Sorin
in patru zile?

5. intr-unlas incap8 litri delapte.Bunicaa pus3 litri delapte,


apoi lncd2litri de lapte.C6{ilitri de laptetrebuiesdmai pund
pentrua umplevasul?

6. O panglicdare 10metri. Catetaietud sunt necasareDentrua


oblinebucalide cate2 metri fiecare?

7. Scrielicifrele pe carele descoperiliin desen,in ordine descrescd-


toare.
$X1talffi*i CLegere
deexerci{iisipr0Dreme
peTrrJ
corcLrs I
II
TEST11 :,,i.1.1
::l
o
1. Completalicasetelecu nulnere potrivite.
f is f f i
r I ,i
I
1'
I!
a. 19; I; E; I; 74 r ,ilii .l: *
b. 271 )o.
n; ?5.
tr tsl
i' ' r
c.83; 81; f l.
E; 73 i
l
2. Se dau numerele:11,4 qi 5. Gdsi{idoudnumereegalea cdror
sumdsdfie egaldcu sumanumerelor date.
!q! g
3. Raluca a pus in cogdoud mere, doue perc, un strugure $i trei
banane.Carc fructe sunt in total? ::rjiiiejii iir

f f if f i
ait
Y
i i:,

4. Bdiatul a desenatsi apoi a colorat patru cercuri.CerculroEu


e mai mic decAtcel verde,dar e mai mare decdtcel albastru. I,r1*.,)l
r.riril
Cerculgalbene mai mare decdtcel verde.DeseneazdSitu la fel! i,ij.
$t
5. Doamnainvdldtoarele-a cerut elevilor sd desenezecel mult
5 tliunghiuri Si cel putin 2 pttrate. Cine a lucrat corect?Ce au
greqitceilalli elevi?

Ana Bogdan Ioana tl


AAA AANN AAAAAA
, it:.i
I T rTfft
Diana Luca !+'ffi
AAAAA AA annnn
trT TItr
cutegere
0eene eperfr LorLLrs
cr i sio'ooten fi|t#|ffi|';

5, Scrieliin cerculeletedin figura de mai jos numeredifedte de


0, astfelincat sumanumerelor din oricare trei cerculeteunite
printr-o linie dreaptdsdfie egalScu 5. (un numtu poatefi folosit
de mai multe ori).

7. Peparfe eraumai mulli schiori.Au venit3 schiori,apoiau


plecat2 schiori.Acum pe partiesunt8 schiod.
C61ischioriaufost la inceputpe partie?

TEST12

1. Colorali casetacare contine rezultatul corect.


a .: o +z o = @ @ @ ;z s + zz=@@@
u o o + z := @ @ @ ;7 0 -30=@@@
c .z o - z o = @ @ @ ;8 7 s 4=@EE
2. Gdsili numerelepotrivite pentru a obline pe verticaldqi pe
orizontaldrezultatul de pe acoperiq:
gf;tffiffiffi s
cuteoere $iproD
deexercilii penrru
eme concurs
3. Dan a scdzutdoui numeremai mici decdt9 si a obtinut 8. Aflati
ili
caresunt numerele.
ffi
iiiir

4. Daci Mara i-ar da Anei 3 bomboane,atunci fiecarear avea


cdte 5 bomboane.Cdte bomboaneare fiecarefatd?

5. Aricel a amt 8 mere.A mancat3 mere !i a primit de la prieteni


4 mere. CAtemere are acumAriceli

5. Cristianaredoi frati $itrei surod.Una dintre surorilelui Cris-


tian senumeEte Ana. Cai frati EicatesuroriareAna?

7. Un creioncostd1leu,iar o ascutitoare
3 lei.PoatecumpdraSer-
giu4 creioane9io asculiloare,
dacda economisit 5 lei?

TEST13

1. Completatipdtratelecu unul din semnele,,+" sau ,,-", astfel


incdt sdfie adevdraterelaliile:

a. 5n4n6= 7n3n 1
b.en7n3=0nons
c .2,4 24 2=44 4a 2
2. Dan a citit de la pagina7 pdnd la pagina 15. Cate pagini a citit
Dan?
s
l Cuegere $iprobleme
deexercitii pentru
concurs f,1ffiiffi
3. Sorinvrea sdconstruiascdun om de zipadi doar din bulgdrii
pe care sunt scriseexercilii ce au ca rezultat un numlr cu so{.
tr Marcheazdbulgdrii pe careii folose$te.
/;

1,-,
w
@@@@@
a!

f iil 4. Scrie(icelmaimarenumdrmai micdecat10casumi de3 ter-


ffi meniegali.

5. Completatri
elementelecarelipsesc:
& # :ii:

n
o'*
' r,6-
oi-tj--
fb d-6"tr fL- ftr fb
iii i:f
$.s
il I I I I lt I I

6. Trei fra{i s-aundscutla intervalde 4 ani.Dacdfratelemiilociu


&s are 5 ani, cad ani au ceilalli frali?

7. in fiuctierd sunt 10 fructe. Mama imparte fiecdruia dintre cei


doi copii ai sdi cateo banand,o portocaldqi doud rodii. Cdtefructe
raman in fructierd?
gtf;dlffiSt curegere i 9ipr00reme
deexercili penlru
c0ncuTs
TEST14
6
1. Completali casetelecu semnuloperaliilor,pentrua obline
propozitii adevdrate.
a.304)10=10( )10 b. 2eo 16= 16( )3
.*ii
c. 12 41 6 =2 eC) 11

_ t\ t\
are5 I /. et weasaaibaq
Stefdnel .
! fa ,
,-\
Cate ii maitrebuie?
\!/
Continualiqirulcu incdpatrunumere:
5, 6, 6, 7,7 , 7 , 8 ,

4. Gdsi{icifrelea si b stiindcd a-b=7.

5. Inlocuiti literele cu numeremai mici decat10.Dentruca rela-


Uile sAfie adevirate:
a +a -b b+b=c c+c=d

5. Maria vrea sd ofere prietenelor ei cdte o bomboand.Are


5 bomboane,dar nu-i ajung.Dacd ar mai avea5 bomboane,ar
fi preamulte, iar dacdar mai avea3, ar fi prea puline. Cateprie- r:,l ,,i i j t,.
tene are Maria? rii ril

7. Cinci copii erauaSezatiin Sirastfel:Costelseafla dupdIoana.


Liviue raa l p atrul ea.Mari a era i n fa la lo a n e i,ia r A n i in c h e ia
sir u l.Scrie liin c e ordi nes eafl auc op iii.
Culegere 1ii$iprobleme
deexerc pentru
concurs f,'ffitrffiS';
TEST15

I . Descoperiliregulagicontinualiqirulcu incd5 simboluri!

AT T O O AT
2. Completali casetelepentru a obline egalitd{i:

1+ 7=3+2

L l+4= o+ Z

3. Completalipieselede dominopentrua respecta


regula:

TEMEE[][]

4. griindcd
A =r, @ = o, I= 6,calculati:

A*C = A* O=
r-a = o- a=
r - e) = r *O=
StzEruIffi cuIegere Iii siprob
deexerci penrru
teme concu
rs
5. In echipa de dansuri populare din clasanoastrd sunt 5 perechi
de copii.Cati dansatorifac partedin ecbipd?

6. Fie numerele6 $i 3. Afla(i alte trei numerenaturalea


cdror sumdsdfie egaldcu sumanumerelordate.

7. Sorin are cu doud bomboane rnai pufin decAtfratele s6u.


Dupd ceprimeqtede la mamasa4 bomboane,Sorin are 10bom-
boane.Cate bomboaneau avut cei doi copii?
Culegere $ipr0beme
deexercilii pentru
concurs f,14itrfst
Clasaa ll-a
TEST1

1. La diferen{adintre cel mai mare numdr par de doud cifre gi


cel mai mic numdr par de doud cifre identice,aduni dublul nu-
marutur11.

2. Afla{i un numdr format din trei cifre, gtiind cd:


a. cifra unitdtilor estecel mai mare numdr par;
b. cifra zecilor estepredecesorulnumdrului 6;
atji i:it c. cifra sutelor reprezintddiferenla dintre cifra unitdtilor $i
cifra zecilor.

,:,iii 3. intr-o parcareerau 36 de maqini.Au plecat 12 maginiqi au


iil' rilf venit5 ma$ini.Catema$inisuntin parcare?

tt:. 4. Intr-o cutie erau94 de bile colorate,albastre$i verzi.Miruna


ia 2 0 d e b i l eal bas trc5i mai punei n cu t ie5 b ile r e r z i.A c u m in
iiiil cu l i esu n t5 0 de bi l c i tl bas tre,
C drcb ilev c r z ie r a ula in c e p u in
t
I
cutie?

5. Bunica Janineiare vdrstaegaldcu cel mai mare numdr de


doud cifre pare identice. Janina este cu 53 de ani mai t6ndrd.
$tiind cd mama Janineiavea24 de ani la na$tereaei, aflati cai
ani are mama acum!
iii!

:1;
6. Mihai esteal 1llea elev din clasdinscrisin cataloe.Dacd se
nu m d r dd e la s fdrs i tuic aral ogul ui
es ler o t a j ll_ le a . a d t ie le v i
sunt in clasd?

7. ln doui cutii erau58 de creioane.Dupd ce s-auluat din fieca_


re cutie cate 12 creioane,intr-o cutie au rdmas13 creioane.
Cate creioaneau rlmas in cealaltdcutie?
fil?"iiffi qqqar exercilii
$ipr00ieme
penrru
c0nctlrs
TEST2

1. Afla(i diferenla dintre cel mai mare numdr impar de doud cifre
diferite gi cel mai mic numdr par de doud cifie identice.

2. Scrietitoate numerelemai mici decat100care:


a. au cifra unit5tilor 3;
b. sunt scrisecu 2 cifre pare, egale;
c. au cifra zecilor cu 5 mai mare decdtcifra unitdtilor.

3. Toate numerelede mai jos, mai putin unul, au o proprietate


comune.Care esteintrusul?
12,56,34,94,31,68,70,98.

@
4. Completatiserialogicd:12,A,2T,8,13,
C,31,
E, T, T.

5. Scrietinumdrul 66 ca:
a, sumdde doud numerenaturalediferite;
b. d ife re n t 5de doudnumerenatu r a le ;
c. sumdde trei numerenaturaleidentice.

6. Bianca are 40 de baloaneroqii gi galbene.Decor6ndsalade


clasdsparge6 baloane 9i mai cumpird iar 5 baloanegalbene.
Observdcd acumare 19baloanerosii. Catebaloanerosii a a\-ut?
Cdte baloanegalbeneare acum?

7. Bunica a pregdtit pentru colinddtori 46 de mere qi un 5ir de


covdgi.Dupd ce a oferit fiecdruicolindltor cdteun mdr si un co-
vdg, constatecd i-au rdmas14 mere $i 13 covrigi.
Cad covrigi erau in co$? p
tJ i:l
I
Culegere $ipr0beme
deexercitil peniru
concurs f;,l?";iffist
i '::lii ,; TEST3
T;
r Fi:
I 6
I f. intr-un qir de 8 numereconsecutive cel mai mare este421.
1 Scrielicelelaltenumere.
. ',1jfirr
'i
il!, 2. Care estecel mai mic numdr cu sumacifrelor 16?

3. In qirul numerelor naturale de la 0la 100sunt qi numere de


i doud cifre care au numdrul ce reprezintdcifra zecilor cu 2 mai
mare decatnumdrul ce reprezintdcifra unitdlilor.
Care sunt acestenumere?
"1 {tri

4. La un magazinpentru copii seafld mai multejucerii de pluE:


j$ *$i,'*:4.stiinoceo,Q6costa"at
j1Sj,S j$,,i",ffi
jl{i tlG;S.
"ortd "at Ll$ .:$ , anuli "a!i tigriqoricostdcAt,.,n

5. Denisa are cu 4 ani mai mult decat Rdzvan. Peste5 ani


Denisava avea 10 ani. Cati ani are acum Denisa?Cdli ani va
aveaRizvan peste5 ani?

6. Andrei a colec{ionat39 de vederi.Dacd gtefanar mai colec-


liona 12vederi,ar aveacu 5 vederi mai mult decatAndrei. Cate
vederi a colectionatfiecarebdiat?

7. in parc se joacd mai mulli copii. Dacd ar pleca 11 copii,


numdrul celor rdmaEiar fi cu 3 mai mic decdt numdrul celor
pleca{i.Cdli copii sejoacd in parc?
gr|fr{ffiffi CLegere s;pr00r€ne
deexercitii pen-rL
colcurs
TEST4
6
l. Completalipropoziliilede mai jos, folosind desenul.

in
a. Numerele3,5 qi 7 seafld grl
cercului,
b. Numerele8, 9 $i 6 se afld in exteri-
orul .........,.... .
+
c . In l nteri or utlr iu n g h iu lusiea f ldn u -
merel e........... .
tit .w
2. Afla1icilrele4 b, c, d, $tiindcdnumereleaba,53c,53dsunl
consecutive impare.
i+],.i '1:
3. Calculatisumadintre cel mai mareqi cel mai mic numdrqi tfi ff
diferentadintrecelelaltedoudnumererdmase,$tiindcd:
a +8=b c+8=d
b +8=c a+8=40

4. Sumaa doudnumereeste85.Dupd ce sescade15 din fiecare


numdr,unul din numereeste33. Care sunt numerele?

5. 90 dintre elevii gcolii noastreau plecat in tabdri. Pentru a


ajungela destina(ieei vor cdldtoriin primele 3 vagoaneale rapi- !frffi
dului BucureEti- Constan(a.Aflati cati elevi sunt in fiecare
vagonqtiind cd ln prirneledouSsunt 52 de elevi, iar ln ultimele :':iill!
::l:
doud vasoanesunt 46 de elevi.
i'.'l $$
(l
v
6. Alin are8 ani.CAnds-andscut,mamalui avea27 de ani,iar
tatdllui - 29de ani.CAflani au acumimpreundAlin qipdrin{iilui?
liit
ii1's
Culesere i $ipr0bleme
deexercili pentru
c0ncurs
fifdiffiffi
$$
7. Bunicul are in livadd 3 parcele plantate cu meri, peri $i cireqi.
Intre randurile de meri sunt 9 intervale.intre randurile de Derisunt
I I I intervaleiar Ia cteii doar6 inrervale
ffi
:iil C6terdnduri de pomi suntin livada bunicului?
:iirl
ll:l
w TEST5
iirij
iii
i{;l
Itr
6
;]tn1. CompletaJigirulnumerelot cu incd 3 numere:1,I,14,76,19,
21. , . . . . . . . . . . . . .

:li 2. Din sumanumerelor42 qi 9 sescadediferen{alor.

,iiil '.{,it
3. Careestediferenladintrecelmaimarenumdrpar,scriscu doud
w cifre diferiteqicelmai micnumdrimpar,scriscu doudcifre egale?
ii!il
ffi:i;ll
j:il
gl
!ti
f$ r, 4. DacEAna areT ani,iar frateleei arecu 5 ani mai mult. cdti
ani vor aveaimpreundDeste3 ani?
itai
ffii.!l
i :l
ill 5. Scrielinumdrul18ca:
l:t
t1t a.sumda doubnumereconsecutive pare;
BF b. sumda patrunumereimpare;
lii c. sum5a trei numereidentice.
lilri
4r
t;:
1111
BW
niiit 5. Vlad are cu 15 lei mai mult decatsora sa.Cdli lei trebuie sd
6,,,.n cheltuiasciel ca si aibdcu 3 lei maipul.indecatsorasa?

7._intr-oculiesuntTbile:ro5ii,galbenegi albasrre.
Numbrulbi-
lelor rosf esleegalcu cel al bilelorgalbene.Cerebile albaslre
Dot fi?

riil
i!f::aii
ffi!ffif$j currgo, i $ipr00reme
orurerciti penru
concurs
TEST6

1. Sedd numdrul689.Folosindaceleaqicifre, scrielitoatenumerele


naturale mai mari decatnumdrul dat.

2. Mira a scristoate numerelede la 0la 41.De cdteori a folosit f^t


iii
cifra 3? i
i

3. Aflali sumatuturor numerelor de doud cifre care au suma


cifrelor egaldcu 3.
i :i tl
\tjj n$

4. Andrei estemai mare decat Marius cu 13 ani. iar Ion este |E',i.t
t:::
rl:
mai mare decdtMarius cu 30 ani. {* $$
Cu cati ani estemai mare Ion decatAndrei?

5. La sumanumerelor31 qi 28 adduga{idiferen{adintre cel mai


mare numdr par de doud cifre identice qi succesomlnumdrului 68.

6. Dintr-un numdr se scade21, din al doileasescade24,iar din


al treilea se scade15 si rdmdnede fiecaredate 10.
Careestediferenjadintre cel mai maregi cel mai mic numdr?

7. intr-o urnd sunt 11 bile albe, 15 bile roqii qi 17 galbene.C6te


bile trebuie sdextragem,fdrd a ne uita in urnd,pentru a fi siguri
cd:
a. vom extrageo bild albd;
b. vom extragedoud bile galbene;
c. vo m e xl ra gebi l ede doudc ul ori .
CLegere li prob
deexercili ene penrrL
c0tclrs filffi{H#t
TEST7
rl
9
1. Observaliregulagi completaliqirurile cu ince trei numere:
a . 2 0 .1 1 .3 0.27,40
b. 50.54.40,44,30

2. Cu cat estemai mic numdrul 175decdtrdsturnatullui, cdruia


iam addugat86?

3. Completali casetelecu unul dintre semnele,,>,,,,,=,,,,,<,,,


astfelincat si oblineti propozitii adevdrate:
a ) 9 +6 [6+9 b)17+9n1e+9
b)16+8!16-s b)23-14223-4

4. Eu am 9 ani, tatdl meu are 30 de ani. Ceti ani va aveatatdl


meu c6nd eu voi avea18 ani?

5. Sumaa doudnumereeste85. Dupd ce se scade15 din fie-


care numdr, unul dintre numere devine33.
Care sunt numerele?

6. Intr-o parcaresunt 63 de maqinirogii, negreqi albe. Maqini


rogii qi negresunt 38,iar maqinialbe gi negresunt 25.
Cdte maginide fiecareculoaresunt in parcare?

7. Patru copii participa la un joc. Ei au ob{inut impreunl g5 ounc_


te. Catepunclea oblinur fiecaredacaprimii tr;i au 44 puncte,
prim u lsi a l d o i l eaau i mpreund24pu n c le ia
, r u lt im iit r e ia u im _
preund72 puncte?
It*
ffi'f;iffiit";
Culegere $ipf0bleme
deexercitii pentru
concurs
\
TEST8 il:t.,,
{w
1. Folosind numai cifrele 2, 6 qi 3 scrieli: i
a. cel mai mic numtu natural de trei cifte diferite;
b. cel mai mare numdr natural impar de trei cifre diferite;
c. cel mai mic numft natural impar de trei cifre diferite.
;;:
ii.:!i

2. Sorin estemai tanar decatVlad, dar mai mare decdtTudor.


Andrei estemai tandrdecAtTudor, dar mai vArstnicdec6tCdlin.
Care estecel mai varstnicdintre ei?
ft
3. Completalicasetelecu numerepotrivite:
a)f--l +4= 16 D )l l -)= / c)13-l-__l=8
l1$
8+f---l=1s n 8=8 23-[--_l = 1s

rllil )
iti
4. Mama gi cele doud fiice au impreuni sumavarstelorde
55 de ani. Mama impreund cu fiica ceamare au vdrstade 47 de
ani, iar celedoud fiice au impreund21 de ani.
Aflati vArstafiecdreioersoane.

5. Intr-o cutieerau49 de baloane,unelealbegi attelerogii.Dupd tii; fti


ce An a a l u a l l0 bal oane
roqi i i,n c uti ea u m a i r d m a sl4 b a lo a n e
rosii. Cate baloanealbe erauin cutie? .l,i,il
Fi ff
i
6. in clasdsunt24deelevi,dintrecare8 suntbdieti. Catebinci
ocupdfetele,ltiind cds-auaqezatcatedoudintr-o bancd?
i$
CLegere I problere
deexercili perrLc01cu
s fif#iffist
7. in trei cutii sunt mai multe bomboane.Dacdin a doua cutie
punem 8 bomboaneluate din pdma cutie Ei 6 bomboaneluate
#
din a treia cutie,atunciin fiecarecutievom aveacate46 de bom-
boane.Cate bomboanesunt in fiecarecutie?

TEST9
n
\y
1. Surnaa doi termeni esterezultatul exerci{iului:
85-24+9-50+1 5 - 3 0 =
Care pot fi termenii?(Scrie(itoateposibilitdlile).
$t
2. Privili figura, apoi completatiln casetdnumerul corect.
in figurdsunt: I pdtrate;
ifi
f dreptunghiuri;
I triunghiuri.
fr:' , iiri
3. Aflatri:
a. numdmlcu 7 mai maredecdt19;
b. numdrulcu 7 mai mic decdt21;
c. diferentanumerelor11 Ei9;
d. sumanumerelor13qi 8.
$.{ ,.ii

ilriir'1lji
4. Mara are doi frali: David are 15 ani, Cdlin cu 4 ani mai pu{in,
rdt tP.j iar Mara are cat au avut amdndoila un loc in urmd cu 3 ani.
Cdti ani are Mara?

5, Cite numerede doudcifre mai mici decat50 existddacd.adu_


nandpe oricarecu 30.obtinemun numiirmd maredecal50?
fifttfr ffiSt cutegere
deexefi si probIeme
ctti pentru
c0ncu
rs

6. Alina qi-a propus sd citeascdo carte care are 96 de pagini.


Daci ar mai citi 10pagini,ar mai aveade citit 10pagini giar ter_
mina de citit cartea.La ce paginda ajunsAlina?

7, DacdAna i-ar da lui Barbu 3 bomboaneqi Corinei4 bomboa- !;l l


ne, fiecarecopil ar aveacate15 bomboane. {(
Catebomboaneare fiecareconil?

TEST10

1. Sd sescrietoatenumerelenaturaleformatedin zecisi unitdti.


care au cifra unitdtilor cu 2 mai micd decatcifra zecilor.

2. Numdrul cu 23 mai maredecatsumadintre I5 si orecedesorul iiit


sdueste.........

3. $asecopii s-aundscutin acela;ian, dar in luni diferite. Care ill '


dintre copii are vArstaceamai mic6?
Scrietrinumelecopiilor in ordineacrescdtoarea varstelor.
I na Co na Daniel Ana Mad

*rI
&
il
^L
,','' ,;:it,r
_ ' t l :' ' '
vl
"
Iuoie August Mai Iulie Decemb e Maltie

riii rl;.i

4. Intr-o cutie sunt 15 bile albe, bile albastre cu 6 mai mult


decat suma vecinilor numdrului 18. iar bile palbenecu 5 mai
pulin decatsuccesorul lui 7 adunatcu 3.
Cate bile sunt in total in cutie?
culegere ii $iprobteme
deexercif pentru
c0ncurs
fiftffffi
5. Intr-o cutiesunt 10bile: 3 rogii,5 verzi qi 2 albastre.Careeste
numdrul minim de bile ce sepoate lua, fdrd si le vedem,pentru
a fi siguri cd ludm cel putin una ro$ie?

6. Dace inaintea unui numdr de o cifrd scriu cifra 3, numdrul


oblinut estecu 9 mai mare decatnumdrul pe carell vom obtine
dacd scriem cifra 3 la sfertitul lui.

7. Bogdan wea sd confeclionezecdte o brdlard pentru mama qi


cele doud surori ale sale.Fiecare brdlare va avea cate 3 mdrgele
roqii, 5 galbeneqi 4 albastre.
De cate mdrgeleare nevoie Bogdan?

TEST11

1. Revistaqcoliinoastreare88depagini.De cateod s-afolosit


cifra6 in numerotarea
paginilor?

2. Scrieliln casetenumerepotrivite pentruca relaliile sd fie


adeverate.
u. f l< f_ l < a s s ; --l
b.f > 438< f_l

c.4 1s>[l>fl

3. Patru merecantdresccdt doudbanane.iar patru banane cen-


tdresccat un pepene.
a. Care dintre afirmaliile de mai jos sunt adevIrate?
a opt mere cantdresccat patru banane;
a doud mere cantdresccat o banan6:
a lase bananecantaresccat un pepene.
,r'€sere
deexercitii k a$
fitluiiffiif{ $ipf00reme
penlru
concurs I
b. Catemerecantdresc
cdt un oeoene? t
,.4,
ffi w
I
I
lI
xili
|T| m1
Y i
4. Cu cdt trebuie sdmdrescdiferen{anumerelor72 si 34 pentru i
a oblinecel mai mic numarscriscu trei cilre?

5. La sfArqitulvacanleide iarnd,Tania a rezolvatcdte7 proble-


me in fiecarezi. Cateproblemea rezolvatea, dacaa inceDul i*; w
ma r( isi a lu cratp6ni dumi ni c ii nc l u s ir?
|iii:,,,
iil

e:l B
6. Pe terenul de sport sunt cu 5 bdie(i mai mult decatfete. Au
mai venit 7 fete, iar acumsunt 27 de rete.
CaUcopii sunt acumpe terenul de sport?

7. Afla{i sumanumerelor4 b ;l q qtiind cd:


c +c + c -9O -'78
b=c +c
a +b=20

TEST12

ri*:!iji ii.
1. Adduga{i la sumanumerelor 35 gi 44 diferenla numerelor 78 gi
57. Ce rezultat atriobtinut?
'p$w
I :,,

2. Catalogul are 24 de file. Doamna invdthtoarenumeroteazd


paginileincepandcu 1 de la prima pagina.Cdtecifre sefolosesc
pentru a numerotatoate paginile?
sil:
.r'jJ
tiii
!i,,i
Culege'e siprobreme
deexercirii peni.u
coTcurs
3. Dintre cele10 numere;4,7,8, 9,10,1I,23, 13,15,16,noud
wtrffit
twa
au suma100.Care sunt celenoud numere?
x
!ffi

ii:
4. intr-o coloandde gimnasticdAndrei esteal patrulea din primul
ffi qir dacd
numdrdmdin fa15qi al treilea din acelagigir daci numdrdm
din spate.C6(i copii are acel $ir?
:iil
tiir
5. intr-un coqsunt mere,pere $i nuci. Aflad catefructe sunt in
total dacdsunt 30 de nuci, 15 nu suntpere si 28 nu sunt mere.

iti
r.li
ii,j 6. Ioana are 40 de alune.Dupd
ce pdmegtede la mamasainci
& pe atat $i manancd10 alune,constatdcA a mai remascu 20 de
tl:ii alunemai mult decdtfratele sdu.Cate aluneare fratele Ioanei?
a
ffi
7. in clasaa II-a A sunt 33 elevi. gtiind cb 23 de elevi participd
la ce rcu ld e matemari c Sl 6. el ev ip a r t ic ip dI a c e r c u ld e lim L a
si
#ffi romand $i un elev participi doar la cercul de picturd, aflati cati
elevi participd $i la cercul de matematicd,qi la cercul de limba
mr romand.
t1t
liil
&J!
i
TEST13
iiiJ
iii
EiiLil
...illl 1. Pentru proiectul ,,Lecturipreferate", gntpaA a realizatL47
de fiqe cu intrebdri, ceea ce inseamndcu 39 de fige mai mult
decatgrupaB qi cu 17 figemai pulin decatgrupa C.
Cdtefiqe cu intrebdri s-aurealizatin total pintru proiect?

2. Bunicai-a adusnepoleluluisdu23 de bomboane.El mdndncd


5 bomboaneSiii dd prietenului seu3 bomboane.
CAtebomboanemai are nepotelul?
fffi;iffit cuesere $ipr00reme
deexercilii penff!
c0ncurs
3. Scriefiincdpatrunumere(termeni)din qir:
Y .r::

0: 2.6. 12:20:30; a\ :
,,,.1
'.;9

4. Casianare 9 ursuleti Ei cu 23 mai multe malinute. Dintre


toate masinutele,17 sunt roqii iar celelaltesunt albastre.Cate xir.Jr
::
I
ma$inulealbastreare Casian? ;il

5. intr-o cutie sunt 36 pbtrate qi triunghiuri, albe qi rogii. Nu


sunt albe 16,iar 12 sunt triunghiuri, 13 patrate sunt ro$ii.
Aflati cateDdtratesunt albe.

6. Care estesumanumerelorce trebuie pusein casetetelibere


pentru ca sumanumerelorde pe linii, coloaneqi diagonalesdfie :li
aceeasi? :),1

7. Care estesumanumerelormai mici decdt50, la carecifra


zeciloresteegaldcu cifra unitelilor?

TEST14 iiti e*
n
9
'liii:l],:lil
1. Ovidiu avea10 timbre. El a primit de la Alina 23 de timbre.
'riil till
I-a dat lui Sergiu8 timbre, iar lui Ioan 6 timbre. Cdtetimbre i-au
rdmaslui Ovidiu?

2. Cdte casesunt pe partea dreaptda unei strezi,de la casacu


numdrul 36 Dandla casacu numdrul 52?
a
|:.!
Culegere li probleme
deexercilii pentru
concurs f'f;dffi*";
iit*ffi 3. Descoperili numereleinlocuite de figurile geometrice!

T*T=ffi
I * ( D= zs
A * A =so
( D - r=::

4. Pemalulunuirdu eraun cdrdde 17rdluqte.Dupdun timp,i


sealdtureun alt cardde 24de rdluqte.
$tiind cd25de rdlu$teintrdin ape,caterimdn pe mal?

5. Descoperilireguladupdcareau fost alcetuitepdmeledoud


pAtrate
si completatiJpe al treilea:

6. Angela a economisit 38 de lei. Dace ar mai stranse I2Iei. ar


aveacu 5 lei mai mult deciitfratelesdu.
C61i lei au economisitimpreund cei doi copii?

7. Afla1i (a + b) - (c - d,)+ e, dacd.rezsltatul de pe fiecare linie.


coloandgi diagonaldeste 15.

dh
TEIfiE{
w{oadsdbtsSt€f30
$,t'trtrfs";
Culegere siprobleme
deexercitii pentru
c0ncurs \*

TEST15 \

6 4*
I
1. Gisili toate numerelenaturalemaimicidecit100careau su-
ma cifrelor egaldcu 9.
,rr:fii
l:'
1
t. Gdsiti regula$i completatiumdtoarele 3 numere: ej

@@oooos i
3. Privili figura,apoicompletatiin casetenumdrulcorect.
i!*i t\9
in figurdsunt: E triunghiuri;
E pdtrate;
!:l.a.i::):):
E drepLunghiuri.

I
4. Completatidesenulde mai jos, astfelincdt: i
a. ln interiorul cerculuise afl5 numerele7 qi 9;
b. in intedorul dreptunghiuluise aflAnumerele5 Ei8;
c. in exteriorul cerculuise afld numerele10.2. 5 si 8.

5. Marinaii faceun qiragde mdrgelepdpuqiiei: unaroqie,una


albd,unarogie,doudalbe,unaroqie,una alb6,una roqie,doud
albe!i tot aqa,in total23 de mdrgele.Cetemdrgelealbeqi cdte
mdrgeleroqiitrebuiesdmaicumperepentrua formaun $iragde
30de mdrsele?
,ir,
CJlegere
0ee\ecI i si 0r0bteme
penfuconcurs fiffilffiffi
'rffi!t$
& 5. Intr-o lncdperesunt 9 copii. Fiecaredi mAnao sinqurddat6
ii:,jli
cu fiecaredintreceilatlicopii.C6restrdngeride m6ndiu loc?

7. La un concurss-auinscris 22 de elevi. ln ziua concursului


4 fete nu s-auprezentat$i au mai venit 2 bdieli. Acum numdrul
fetelor esteegalcu cel al bdielilor. Catefete au participatla con-
curs?Dar bdieti?
(oncunul
Gazeta
Matemati(A
Junior
seafldinCalendarul
concursurilor
nalionale
yolare aprobat
deMENpentru
anulyolar
2013-2014- 3,pozilia
secliunea 14

Pentru
comenzi
li informalii,
vdrug;m$ necontacta,tila:
Telefon/Far
021.410.88.10;
021.410.88.1
4

sh
O 2014
DIDAfiIG
PUBLIsHING
HOUSE

|SBN 1000
978-606-683

il[||lrtrtrtil
,ilillrlrJJf
THSE{ un{oa&dbySt€f50