Sunteți pe pagina 1din 45

1

Susţinerea testului în condiţii simulate pe măsură ce exersaţi. Pentru a


susţine testul:
O modalitate importantă prin care vă
puteţi pregăti pentru testul de  porniţi cronometrul şi fixaţi-l
verificare a raţionamentului logic este la 35 de minute. Răspundeţi
aceea de a susţine un test simulat în la toate întrebările din
aceleaşi condiţii şi limite de timp care Secţiunea I. Încetaţi să lucraţi
vă vor fi impuse la susţinerea reală a asupra acestei secţiuni când
testului. Acest lucru vă va ajuta să cele 35 de minute au expirat.
estimaţi timpul pe care îl puteţi acorda  repetaţi acţiunea, acordându-
fiecărei întrebări dintr-o secţiune şi să vă câte 35 de minute pentru
determinaţi tipurile de întrebări asupra Secţiunile II, III şi IV;
cărora e nevoie să mai lucraţi.  fixaţi cronometrul la 30 de
minute, apoi pregătiţi-vă
De vreme ce testul este unul lucrarea pentru proba de
cronometrat, este important să utilizaţi dezvoltare a unui subiect dat
timpul acordat cu mult discernământ. pe care o găsiţi la sfârşitul
Pe parcursul testului aveţi voie să acestui test;
lucraţi numai asupra secţiunii  consultaţi rubrica de
desemnate de coordonatorul testării. calculare a punctajului pentru
Nu vă este permis să acordaţi timp instrucţiuni privind evaluarea
suplimentar unei secţiuni dificile, ca performanţelor
mai apoi să recuperaţi acel timp la o dumneavoastră. În acest
secţiune care vi se pare mai uşoară. scop, veţi găsi o listă cu
Atunci când vă stabiliţi ritmul de lucru răspunsurile corecte.
şi când verificaţi răspunsurile, ar trebui
să consideraţi fiecare secţiune ca fiind Dezvoltarea în scris a unui subiect dat
un mini – test separat.
Susţinătorilor testului li se acordă 30
Aveţi grijă să răspundeţi la fiecare de minute pentru o probă de
întrebare din test. Când nu cunoaşteţi dezvoltare în scris a unui subiect, care
răspunsul corect la o întrebare, nu este punctată dar care este folosită
eliminaţi mai întâi răspunsurile care pentru a evalua aptitudinile de
ştiţi cu siguranţă că nu sunt corecte, compunere. Citiţi subiectul cu atenţie.
apoi încercaţi să ghiciţi dintre Probabil cel mai potrivit ar fi ca,
variantele rămase. Nu vă fie teamă să înainte de a începe să scrieţi, să
ghiciţi. reflectaţi preţ de câteva minute asupra
subiectului şi să vă structuraţi ideile.
Când veţi susţine testul simulat ce Nu scrieţi despre un alt subiect decât
urmează, respectaţi toate condiţiile cel specificat. Nu este admis să scrieţi
specificate în instrucţiuni şi încadraţi- despre un subiect la alegere.
vă strict în limitele de timp. Lucraţi
fără pauze. Atunci când veţi susţine Nu există o poziţie „corectă” sau
testul real veţi avea doar o pauză „greşită” în abordarea subiectului.
scurtă – în mod obişnuit 10 – 15 Interesează cu câtă pricepere vă
minute – după SECŢIUNEA a III – a. susţineţi poziţia pe care o adoptaţi şi
Când este susţinut în condiţii cât mai cât de clar vă exprimaţi acea poziţie.
apropiate de condiţiile reale de testare, Este mult mai important să scrii bine
testul simulat vă asigură o pregătire decât să scrii mult. Nu se cer şi nici nu
extrem de utilă pentru susţinerea se aşteaptă de la dumneavoastră să
testului real. aveţi cunoştinţe speciale. Se au în
vedere structurarea, vocabularul şi
În acest test simulat sunt incluse compunerea.
instrucţiuni oficiale pentru cele patru
secţiuni cu teste grilă şi pentru Limitaţi-vă la spaţiul liniat de sub
completarea formularului de la sfârşit, subiect. Veţi descoperi că aveţi spaţiu
astfel încât aveţi posibilitatea să suficient dacă vă structuraţi cu grijă
aproximaţi condiţiile reale de testare textul, scrieţi pe fiecare rând, evitaţi
spaţiile mari la marginile foii şi vă
2
menţineţi scrisul la dimensiuni
rezonabile. Aveţi grijă ca scrisul să vă
fie citeţ.

3
4
SECŢIUNEA I
Durata: 35 minute
25 de întrebări

Instrucţiuni: Întrebările din această secţiune se bazează pe raţionamentele conţinute


de afirmaţii sau pasaje scurte. La unele întrebări, mai multe dintre variantele de
răspuns ar putea fi valabile. Totuşi, dumneavoastră urmează să alegeţi cel mai bun
răspuns; aceasta înseamnă, varianta care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la
întrebare. Nu trebuie să faceţi presupuneri care conform regulilor bunului simţ sunt
neverosimile, superflue sau incompatibile cu pasajul. După ce aţi ales cea mai bună
variantă de răspuns, marcaţi cu negru pătratul corespunzător de pe formularul pentru
răspunsuri.

Scafandrii francezi au descoperit de 2. Un director al Companiei


curând o peşteră mare situată de-a Farmaceutice Rexx susţinea că
lungul coastei Mării Mediterane. cheltuielile pentru dezvoltarea de noi
Accesul la peşteră este posibil numai vaccinuri solicitate de departamentul
printr-un tunel subacvatic. Interiorul pentru sănătate ar trebui
peşterii este acoperit în totalitate de subvenţionate de guvern, deoarece
apa mării şi conţine numeroase comercializarea de vaccinuri va fi în
stalagmite de mari dimensiuni, care perspectivă mai puţin profitabilă decât
sunt pilonii calcaroşi ce se formează comercializarea oricărui alt produs
când cad picături de apă în mod farmaceutic. În sprijinul afirmaţiei
repetat în acelaşi loc de pe fundul unei sale, directorul a arătat că vânzările de
peşteri, lăsând depuneri minerale care vaccinuri vor fi probabil mai scăzute,
se acumulează în timp. deoarece un vaccin se administrează
fiecărui pacient doar o dată, în timp ce
Pe care dintre ideile de mai jos o medicamentele care combat maladiile
susţine mai puternic informaţia de mai şi bolile cronice sunt administrate de
sus? mai multe ori unui pacient.

(A) Marea Mediterană se afla la un Care dintre următoarele variante, dacă


nivel mai înalt în trecut decât este valabil, slăbeşte cel mai mult
se află acum. argumentul adus de directorul
(B) Nivelul apei în peşteră este mai companiei în sprijinul afirmaţiei sale
crescut acum decât era în referitoare la comercializarea
trecut. vaccinurilor?
(C) Scafandrii francezi sunt primii
care ştiau de existenţa (A) Vaccinurile sunt administrate
tunelului care conduce la mult mai multor persoane decât
peşteră. sunt administrate cele mai
(D) În trecut mai exista o intrare în multe dintre celelalte produse
peşteră în afara tunelului farmaceutice.
subacvatic. (B) Multe dintre bolile pentru care
(E) Apa Mării Mediterane are în sunt produse vaccinuri
prezent un conţinut de minerale profilactice pot fi tratate cu
mai scăzut decât avea în succes de medicamente.
perioada când s-au format (C) Companiile farmaceutice
stalagmitele. comercializează ocazional
produse care nu intră nici în

5
categoria medicamentelor nici se desfăşoară instalarea în
în cea a vaccinurilor. timpul zilei.
(D) Alte companii în afară de
Compania Farmaceutică Rexx 4. În urma unor experimente, s-a
produc vaccinuri. descoperit că o substanţă pe
(E) Costul de administrare a care o conţine marijuana,
vaccinului este rareori suportat cunoscută sub numele de THC,
de compania care produce dezactivează viruşii de herpes.
vaccinul. În experimente anterioare,
cercetătorii au descoperit că
viruşii de herpes dezactivaţi pot
3. Administratorul: Noua noastră reţea transforma celulele sănătoase
de calculatoare, al cărei scop este în celule cancerigene. Se poate
acela de a creşte productivitatea, trage concluzia că consumul de
poate fi instalată în timpul zilei, ceea marijuana poate cauza cancer.
ce ar duce la perturbarea activităţii
angajaţilor noştri, sau noaptea, fapt Care dintre următoarele, dacă este
care ar implica cheltuieli de instalare valabil, slăbeşte cel mai mult acest
mai mari. De vreme ce este important argument?
să facem economii, ar trebui să
instalăm reţeaua în timpul zilei. (A) Mai multe echipe de
cercetători au efectuat
Pe care dintre variantele de mai jos le experimente diferite şi toate
susţine argumentul administratorului? echipele au obţinut rezultate
similare.
(A) Valoarea monetară a (B) Efectul carcinogen al THC ar
echipamentului reţelei nu ar putea fi neutralizat de alte
trebui să depăşească costurile substanţe pe care le conţine
de instalare a reţelei în timpul marijuana.
nopţii. (C) Când THC distruge viruşii de
(B) Valoarea monetară a herpes, aceasta slăbeşte
productivităţii pierdute pe sistemul imunitar şi astfel ar
perioada instalării în timpul putea diminua capacitatea
zilei ar trebui să fie mai mică organismului de a lupta
decât diferenţa dintre împotriva altor viruşi, inclusiv
costurile de instalare în timpul a viruşilor cancerigeni.
zilei şi cele de instalare în (D) Dacă chimiştii modifică
timpul nopţii. structura THC, aceasta ar
(C) Instalarea în timpul zilei ar putea fi incorporată fără
trebui efectuată de o echipă la riscuri în medicamentele
fel de mare şi acesteia din pentru prevenirea herpesului.
urmă nu ar trebui să-i ia mai (E) Pentru a diminua efectele
mult timp decât i-ar lua secundare nedorite ale
instalarea în timpul nopţii. chimioterapiei, a fost
(D) O dată ce reţeaua a fost recomandat consumul de
instalată, cei mai mulţi marijuana pentru pacienţii
angajaţi ai companiei vor avea care nu au virus de herpes.
posibilitatea să o utilizeze
imediat, pentru a-şi spori 5. Arheologul: O mare corporaţie
productivitatea. s-a oferit de curând să asigure
(E) Cei mai mulţi angajaţi ai fonduri pentru restaurarea unei
companiei ar trebui să poată aşezări arheologice şi pentru
lucra productiv pe durata cât construirea de facilităţi în

6
scopul redării acesteia pentru a le ajuta pe raţe să-şi
publicului larg. Restaurarea va clocească ouăle, de fapt
respecta teoriile cele mai subminează eforturile de
avansate referitoare la cum reproducere ale acestora.
arăta aşezarea la apogeul Aceste cutii - cuiburi puse de
civilizaţiei care a populat-o. om sunt atât de aglomerate de
Totuşi, această ofertă ar trebui ouăle în plus încât doar câteva
respinsă, deoarece multe părţi ouă din acele cuiburi vor scoate
ale aşezării conţin dovezi ce nu pui, sau poate chiar nici unul.
au fost încă examinate.
Pe care dintre variantele de mai jos o
Care dintre următoarele principii, dacă susţin mai puternic, dacă e valabil,
este valabil, justifică argumentul afirmaţiile de mai sus?
arheologului?
(A) Raţele sălbatice femele îşi vor
(A) Proprietatea aşezărilor face cuibul în aceste cutii -
arheologice nu ar trebui să fie cuiburi amplasate de om
sub controlul intereselor de numai în cazul în care nu sunt
afaceri. disponibile locuri naturale
(B) Orice restaurare a unei aşezări pentru clocitul ouălor.
arheologice ar trebui să (B) Raţele sălbatice femele care
reprezinte numai perioada cea văd adesea alte femele de raţă
mai veche a istoriei sălbatică reuşesc cel mai bine
respectivei aşezări. în eforturile lor de
(C) Nimeni nu trebuie să se reproducere.
pronunţe asupra a ceea ce (C) Cutiile – cuiburi amplasate de
constituie apogeul altei om pentru raţele sălbatice au
civilizaţii. un spaţiu mai mic pentru ouă
(D) Numai cei care manifestă o decât cuiburile naturale.
preocupare reală faţă de (D) Cutiile - cuiburi ar fi mai
istoria unei aşezări eficiente în a le ajuta pe raţele
arheologice ar trebui implicaţi sălbatice să-şi clocească ouăle
în restaurare. dacă ar fi mai puţin vizibile
(E) Riscul de a pierde dovezi pentru alte raţe sălbatice
relevante pentru posibile decât sunt în prezent.
teorii viitoare ar trebui să (E) Cutiile – cuiburi sunt necesare
cântărească mult mai mult pentru suplimentarea spaţiului
decât orice avantaje de a natural pentru cuiburi al
arăta rezultatele teoriilor deja raţelor sălbatice, datorită
dezvoltate. distrugerii unei mari părţi din
habitatul natural al acestora.
6. Pe lângă ouăle pe care le
depune în propriul său cuib, 7. Esenţa creativităţii stă în
orice femelă de raţă sălbatică capacitatea de a compune
va depune un ou în cuibul altei variaţiuni pe o temă dată. Dacă
femele dacă observă că cealaltă aruncăm o privire asupra
raţă îşi părăseşte cuibul. În istoriei ştiinţei, de exemplu,
condiţii naturale de clocit, acest vom vedea că orice idee este
comportament parazitar este clădită pe seama a o mie de idei
relativ rar, deoarece cuiburile legate de aceasta. O analiză
raţelor sunt foarte bine atentă ne ajută să înţelegem că
ascunse. Totuşi, când oamenii ceea ce numim o temă nouă sau
amplasează cutii - cuiburi o nouă descoperire este ea

7
însăşi, întotdeauna şi fără cunoscute despre membri
excepţie, un fel de variaţie, la reprezentativi ai acelui grup;
un nivel profund, a unor teme (B) să stabilească valabilitatea
anterioare. unei explicaţii a unui fenomen
prin excluderea explicaţiilor
Dacă toate afirmaţiile din acest pasaj alternative;
sunt adevărate, fiecare din cele de mai (C) să sprijine, prin descrierea unui
jos trebuie să fie adevărate, CU mecanism corespunzător,
EXCEPŢIA: ipoteza că un anumit fenomen
poate apărea;
(A) Lipsa capacităţii de a (D) să conchidă că membrii a două
compune variaţiuni pe o temă grupuri este posibil să aibă o
anterioară denotă o lipsă de anumită capacitate, datorită
creativitate. altor trăsături pe care le au în
(B) Nici o idee ştiinţifică nu este comun.
absolut independentă de toate (E) să demonstreze că o regulă
celelalte. generală se aplică la un caz
(C) O analiză atentă a unei particular.
anumite variaţiuni poate
scoate la iveală teme 9. O persoană căreia i se face rău
anterioare, a căror variaţiune după ce a consumat un anumit
este aceasta. fel de mâncare, va căpăta de
(D) Toţi marii descoperitori cele mai multe ori o aversiune
ştiinţifici au avut capacitatea puternică faţă de mâncarea din
de a compune variaţiuni pe o meniu care va avea mirosul cel
temă dată. mai pronunţat, indiferent dacă
(E) Unele descoperiri ştiinţifice acel fel de mâncare i-a provocat
recente nu reprezintă, la nivel starea de rău sau nu. Acest
de substanţă, variaţiuni pe fenomen explică de ce copiii
teme anterioare. sunt cei mai predispuşi să
capete aversiune puternică faţă
8. Milioane de lilieci femele îşi de anumite feluri de mâncare.
cresc puii în Peştera Bracken.
Deşi toate mamele părăsesc Care dintre variantele de mai jos, dacă
peştera noaptea, la întoarcere e valabil, oferă susţinerea cea mai
fiecare mamă ajunge rapid puternică a acestei explicaţii?
aproape întotdeauna la puiul ei.
De vreme ce ţipetele emise de (A) E mai indicat să li se
lilieci sunt singurele mijloace de servească copiilor, mai mult
a se găsi unii pe alţii, iar un pui decât adulţilor, mese alcătuite
de liliac nu poate distinge din feluri de mâncare care nu
ţipătul emis de mama sa de cel au arome pronunţate.
emis de oricare alt liliac adult, (B) Copiii sunt mai puţin
este clar că fiecare mamă - liliac predispuşi decât adulţii să
va recunoaşte ţipătul puiului ei. vadă legătura dintre
sănătatea lor şi alimentele pe
Pe care dintre variantele de mai jos care le consumă.
încearcă să o susţină acest argument? (C) Copiii au un simţ al gustului
mult mai ascuţit decât cel al
(A) să tragă o concluzie generală adulţilor şi li se face rău mult
referitoare la toţi membrii unui mai des decât acestora din
grup pornind de la fapte urmă.

8
(D) În mod obişnuit, copiii îşi 11. O anumite companie de cărţi de
revin mult mai greu decât credit acordă clienţilor săi
adulţii în urma intoxicaţiilor puncte de premiere pentru că
provocate de alimentele pe folosesc cărţile sale de credit.
care le consumă. Clienţii pot folosi punctele
(E) Copiii sunt mult mai înclinaţi acumulate la achiziţionarea
decât adulţii să refuze să mărfurilor de firmă prin poştă,
consume feluri de mâncare cu la preţuri mai mici decât
care nu sunt familiarizaţi. preţurile cu amănuntul propuse
de producător. Prin urmare, în
10. Primele de asigurare în caz de orice moment clienţii care
accident sunt adesea mai mari cumpără marfă utilizând
pentru maşinile de culoare roşie punctele de premiere cheltuiesc
decât cele pentru maşinile de mai puţin decât dacă ar fi
alte culori. Pentru a justifica cumpărat aceleaşi mărfuri din
aceste taxe mai mari, magazinele de comercializare
companiile de asigurări susţin cu amănuntul.
că, în ansamblu, un procentaj
mai mare de maşini roşii e Care dintre variantele de mai jos este o
implicat în accidente decât al premisă pe care se bazează
celor de altă culoare. Dacă argumentul de mai sus?
această afirmaţie este
adevărată, atunci multe vieţi ar (A) Marfa care poate fi comandată
putea fi salvate prin prin poştă folosind punctele
interzicerea totală a circulaţiei de premiere nu este oferită la
maşinilor de culoare roşie. preţuri mai mici de alte
companii de cărţi de credit
Argumentul de mai sus prezintă care acordă puncte de
carenţe deoarece: premiere.
(B) Punctele de premiere nu pot fi
(A) acceptă fără rezerve faptul că folosite de beneficiarii cărţilor
toate companiile de asigurare de credit la achiziţionarea
au dreptul să încaseze prime produselor de marcă ce nu
de asigurare mai mari pentru sunt expuse spre vânzare în
clienţi expuşi unor riscuri mai magazinele cu amănuntul.
mari; (C) Compania de cărţi de credit
(B) nu ţine seama de faptul că nu cere clienţilor săi să
repararea maşinilor de culoare acumuleze un număr mare de
roşie costă tot atât cât şi cea a puncte de premiere înainte ca
maşinilor de alte culori; aceştia să devină eligibili
(C) ignoră posibilitatea că şoferii pentru a comanda mărfuri la
care conduc imprudent au o preţuri mai mici decât cele cu
preferinţă pentru maşini de amănuntul ale producătorului.
culoare roşie; (D) Suma plătită de beneficiarii
(D) nu prezintă cu exactitate care cărţilor de credit pentru
este procentajul maşinilor de livrarea mărfii comandate nu
culoare roşie implicate în măreşte suma pe care clienţii
accidente; o plătesc mai mult decât suma
(E) face afirmaţia nefondată că pe care aceştia ar plăti-o în
orice accident rutier are drept cazul în care ar cumpăra
rezultat pierderea de vieţi aceleaşi produse din
omeneşti. magazinele cu amănuntul.

9
(E) Mărfurile disponibile pentru (E) Copiii care sunt alăptaţi la sân
clienţii companiei de cărţi de îşi dezvoltă un sistem digestiv
credit care folosesc punctele matur la o vârstă mai fragedă
de premiere sunt adesea decât cei care sunt alimentaţi
vândute în magazinele de cu lapte praf, iar copiii cu un
vânzare cu amănuntul la sistem digestiv matur au o
preţuri mai mari decât capacitate mai mare de a
preţurile cu amănuntul tolera anumite proteine şi
propuse de producător. anumiţi anticorpi ce se găsesc
în laptele de vacă.
12. Probabil nu este adevărat că
colica la nou născuţi este Întrebările 13 - 14
provocată de incapacitatea
acestora de a tolera anumiţi Yolanda: Accesul la computere fără
anticorpi care au fost autorizaţie şi manipularea datelor şi
descoperiţi în laptele de vacă, programelor pe care le conţin acestea
de vreme ce simptomele colicii pot fi comparate cu a conduce o
sunt depistate la sugari care maşină furată; ambele implică violarea
sunt exclusiv alăptaţi la sân. unei proprietăţi private şi tratarea
acesteia cu nesăbuinţă. Cu toate
Care dintre afirmaţiile de mai jos, dacă acestea, conducerea unei maşini furate
este vreuna, slăbeşte cel mai mult este un delict mai periculos, deoarece
argumentul de mai sus? pune oamenii fizic în pericol, în timp ce
în cazul delictelor informatice este
(A) Un studiu efectuat pe 500 de afectată numai proprietatea
perechi de gemeni a constatat intelectuală.
că dacă unul dintre gemeni
are colică, fratele său geamăn Arjun: Nu sunt de acord cu tine! De
va avea probabil şi el colică. exemplu, utilizarea neautorizată a
(B) Simptomele colicii dispar în sistemelor conţinând fişele medicale
general pe măsură ce sugarul din spitale ar putea afecta sistemele de
creşte, dacă sugarii au fost date de care depind vieţile oamenilor
exclusiv alăptaţi la sân sau şi, prin urmare, delictele informatice
dacă au fost alimentaţi cu pot de asemenea provoca vătămări
lapte praf pentru sugari care fizice oamenilor.
conţine lapte de vacă.
(C) În cadrul unui studiu efectuat 13. Subiectul disputei dintre
asupra a 5.000 de nou născuţi Yolanda şi Arjun este:
care erau alimentaţi numai cu
lapte praf pentru sugari care (A) dacă condusul unei maşini
conţinea lapte de vacă, peste furate pune fizic în pericol
4.000 dintre aceştia nu au vieţile oamenilor;
manifestat nici un fel de (B) dacă manipularea neautorizată
simptome de colică. a datelor computerizate
(D) Când mamele copiilor care provoacă daune proprietăţii
sunt exclusiv alăptaţi la sân private;
elimină laptele de vacă şi (C) dacă daunele aduse
toate produsele ce conţin proprietăţii fizice constituie un
lapte de vacă din propriul lor delict mai grav decât daunele
regim, toate simptomele de aduse proprietăţii intelectuale;
colică pe care le-au (D) dacă utilizarea neautorizată a
manifestat copiii lor vor computerelor este la fel de
dispărea rapid.

10
periculoasă pentru oameni ca (A) că nu ţinut seama de
şi condusul unei maşini furate; împrejurările în care subiecţii
(E) dacă tratarea cu nesăbuinţă a au abandonat şcoala, care au
unei proprietăţi private apărut înainte ca aceştia să fi
constituie un delict grav. ajuns la liceu;
(B) că nu i-a întrebat pe subiecţi
14. Argumentele pe care le aduce dacă şi-au terminat liceul în
Arjun prezintă carenţe mai puţini ani decât numărul
deoarece: obişnuit;
(C) că nu a făcut distincţia între
(A) ele nu menţin distincţia pe care cei care au frecventat şcolile
o face Yolanda în publice şi cei care şi-au făcut
argumentarea ei; studiile în altă parte;
(B) resping concluzia Yolandei fără (D) că nu a prevăzut efectul
a aduce argumente împotriva informaţiilor conţinute în
acesteia; raport asupra ratei viitoare a
(C) se bazează pe existenţa reală a abandonurilor şcolare din
unui fenomen despre care au oraş;
arătat doar că ar fi posibil; (E) că nu a luat în considerare
(D) confundă ceva care duce la faptul dacă o diplomă obţinută
concluzia lui Arjun cu ceva care de la liceele publice din oraş
este necesar pentru concluzia semnala acelaşi nivel de
acestuia; pregătire în timp.
(E) folosesc ca dovadă un fenomen
care este incompatibil cu 16. Stelele pitice brune – stele
concluzia lui Arjun. roşiatice care sunt mult prea
reci pentru a arde hidrogenul –
15. Un raport asupra unui sondaj sunt foarte asemănătoare cu
efectuat de guvern conchidea stelele pitice roşii, care sunt
că Center City se află printre suficient de fierbinţi pentru a
primele zece oraşe din ţară cu arde hidrogenul. Stelele, când
cea mai ridicată rată de s-au format, conţineau cantităţi
abandon şcolar. Datele din semnificative de litiu. Toate
sondaj au fost obţinute prin stelele, în afară de piticii bruni
chestionarea tuturor care sunt mai reci, sunt
rezidenţilor oraşului cu vârsta suficient de fierbinţi pentru a
peste 19 ani dacă au absolvit topi complet litiul,
liceul şi prin procesarea transformându-l în heliu. În
procentajului celor care au consecinţă, orice stea care se
răspuns negativ la această constată că nu conţine litiu, nu
întrebare. Un reprezentant face parte din categoria acestor
oficial din învăţământ a ridicat stele pitice brune reci.
obiecţii, susţinând că
procentajul nu pare corect în Argumentul depinde de asumarea
raport cu cifrele raportate de căreia dintre deducţiile de mai jos?
şcoli.
(A) Nici una dintre stelele pitice
Pentru care dintre motivele de mai jos brune nu a fost vreodată
poate reprezentantul oficial critica cel suficient de fierbinte pentru a
mai bine modul în care au fost obţinute topi litiul.
rezultatele prezentate în raportul (B) Cele mai multe stele care sunt
asupra sondajului? prea reci pentru a arde

11
hidrogenul, sunt prea reci companiilor aeriene mai mici
pentru a topi complet litiul. aflate în competiţie trebuie să
(C) Stelele pitice brune care nu fie ameninţată foarte serios
sunt suficient de fierbinţi atunci când companiile mari
pentru a topi litiul, sunt anunţă o reducere importantă
suficient de fierbinţi pentru a de preţuri.
topi heliul. (C) Ori de câte ori o ţară dă
(D) Cele mai multe stele, când s- dovadă de lipsă de atitudine în
au format, conţineau în mare problemele internaţionale,
aceeaşi proporţie de litiu. respectul faţă de politica ţării
(E) Nici o altă categorie de stele respective începe să scadă.
nu este atât de asemănătoare Prin urmare, pentru a dobândi
ca aspect cu cea a stelelor respect faţă de politica sa, o
pitice roşii precum este cea a ţară trebuie să ia atitudine în
stelelor pitice brune. problemele internaţionale.
(D) Ori de câte ori un student
17. Ori de câte ori o companie admis la Cashman College
pierde un proces important câştigă o bursă de merit,
privind garanţia produselor, acesta primeşte 10.000 USD.
valoarea acţiunilor companiei Prin urmare, Eula, o studentă
scade semnificativ în câteva ore care s-a înscris la Cashman,
după ce s-a pronunţat sentinţa. trebuie să fi câştigat o bursă
Compania Cotoy a fost multă de merit, deoarece tocmai a
vreme implicată într-un proces primit 10.000 USD de la
referitor la garanţia produselor colegiu.
şi astăzi valoarea acţiunilor sale (E) Ori de câte ori o companie face
a scăzut semnificativ. Prin publicitate eficientă
urmare, putem fi siguri că în produselor sale, vânzările
cursul zilei de astăzi a fost companiei cresc. Vânzările
pronunţată o sentinţă Companiei Oroco nu au
nefavorabilă în acel proces crescut; prin urmare, este
împotriva Companiei Cotoy. posibil ca această companie să
nu fi făcut publicitate eficientă
Care dintre situaţiile de mai jos conţine produselor sale.
argumente defectuoase care se
apropie cel mai mult de argumentul de 18. În ultimii ani, clima a fost în
mai sus? general rece în nordul Asiei. Dar
în perioadele în care
(A) Ori de câte ori un magazin îşi temperatura zilnică medie şi
tratează nepoliticos clienţii, umiditatea în nordul Asiei erau
aceştia vor merge să-şi facă puţin mai crescute decât nivelul
cumpărăturile în altă parte. lor obişnuit, recoltele celor mai
Shopwell vrea să-şi păstreze multe cereale cultivate în
toţi clienţii; prin urmare, această zonă au crescut
angajaţii săi nu vor trata considerabil. În următorul
niciodată clienţii cu lipsă de secol, se aşteaptă ca această
respect. medie crescută a temperaturii
(B) Ori de câte ori companiile şi umidităţii să devină normă.
aeriene mari reduc preţurile, Cu toate acestea, oamenii de
stabilitatea companiilor ştiinţă anticipă că recoltele
aeriene mai mici este afectată anuale ale celor mai multe
negativ. Prin urmare, dintre cerealele cultivate în
stabilitatea financiară a

12
regiune vor scădea în următorul De care dintre argumentele de mai jos
secol. este mai apropiat tipul de raţionament
prezentat de argumentul de mai sus?
Care dintre cele de mai jos, dacă este
vreuna, contribuie cel mai mult la (A) Centrul Morrison va fi ocupat
dezlegarea paradoxului aparent al complet până în mai şi, de
informaţiei de mai sus? vreme ce dacă o clădire este
ocupată până în mai, se aplică
(A) Se aşteaptă ca recoltele de noile rate de impozit, Centrul
cereale din nordul Asiei să Morrison va fi impozitat
rămână constante chiar şi conform noilor rate.
după creşterea mediei a (B) Codul fiscal revizuit nu se
temperaturii şi umidităţii faţă aplică deloc asupra clădirilor
de cotele din ultima vreme. construite înainte de 1900 şi
(B) Orice creştere a temperaturii numai prima secţiune a
şi umidităţii ar fi însoţită de codului se aplică asupra
cote mai înalte de dioxid de clădirilor construite între 1900
carbon în atmosferă, care este şi 1920, aşa încât codul
vital pentru plante. revizuit nu se aplică asupra
(C) Clima din nordul Asiei a fost în Centrului Norton, de vreme ce
general prea rece şi uscată în acesta a fost construit în
ultimii ani pentru a favoriza 1873.
apariţia insectelor şi (C) Toate proprietăţile de pe
dăunătorilor. Overton Road vor fi reevaluate
(D) În multe părţi ale Asiei, nivelul în scopul impozitării până la
crescut al precipitaţiilor sfârşitul anului, iar birourile
anuale, care ar avea drept companiei Elnor se află pe
rezultat o climă mai caldă şi Overton Road, deci impozitele
mai umedă, ar duce la pe proprietatea Elnor vor fi
dezvoltarea tuturor plantelor mai mari în anul următor.
comestibile. (D) Noile clădiri care includ spaţii
(E) Clima recentă din nordul Asiei publice sunt scutite de
împiedică cultivarea multor impozite municipale pe o
cereale în timpul iernii în acea perioadă de doi ani, iar toate
zonă. clădirile noi din cartierul Alton
al oraşului sunt scutite de
19. Nici unuia dintre profesorii de la impozite pe o perioadă de
catedra de franceză, unde cinci ani; deci, clădirea
lucrează profesorul Alban, nu-i construită de curând în
este permis să predea mai mult cartierul Alton, care include un
de un curs introductiv în unul spaţiu public mare, nu va fi
din semestre. Mai mult decât supusă impozitării în anul
atât, toate cursurile predate în următor.
următorul semestru sunt cele (E) De vreme ce, potrivit legii
de nivel avansat. Deci, este adoptate de curând, unei
falsă afirmaţia conform căreia clădiri care este scutită de
ambele cursuri de franceză pe impozit pe clădire i se aplică
care le va preda profesorul un tarif special pentru apă, iar
Alban în semestrul următor vor spitalele sunt scutite de
fi introductive. impozitul pe clădire, spitalului
Founder i se va aplica un tarif
special pentru apă.

13
Întrebările 20 – 21 bolnavul de răceală pentru a
trage concluzia argumentului?
Unii oameni promovează un nou
amestec de plante ca remediu (A) constatarea că o afirmaţie
împotriva răcelii obişnuite. Amestecul este falsă pe motiv că, dacă ar
conţine, printre altele, extracte de ruji fi adevărată, ar avea
purpurii şi gălbenele. O persoană consecinţe care sunt false;
suferind de răceală, sceptică în ceea ce (B) acceptarea unei afirmaţii pe
priveşte afirmaţia că acest amestec baza opiniei publice asupra
este un remediu eficient împotriva acesteia;
răcelii, a argumentat: „Să presupunem (C) arătând că sunt îndeplinite
că amestecul este un remediu eficient condiţiile necesare pentru
împotriva răcelii. De vreme ce cei mai stabilirea adevărului;
mulţi oameni răciţi vor să se (D) bazându-şi generalizarea pe
însănătoşească repede, ar însemna că un grup reprezentativ de
aproape toată lumea care suferă de împrejurări;
răceală l-ar folosi. Prin urmare, de (E) arătând că o măsură care se
vreme ce sunt mulţi oameni care susţine a fi eficientă în
suferă de răceală dar nu folosesc obţinerea unui efect ar face ca
amestecul, este clar că acesta nu este obţinerea efectului să fie de
eficient.” fapt mult mai dificilă.

20. Fiecare dintre cele ce urmează 22. A trage la răspundere răufăcătorii


este o premisă necesară pentru fărădelegile lor implică
argumentului adus de persoana incapacitatea de a recunoaşte că actele
sceptică ce suferă de răceală, criminale, ca de altfel toate acţiunile,
CU EXCEPŢIA: sunt în cele din urmă rezultatul
mediului care a format caracterul
(A) Se produce suficient amestec agentului. Nu răufăcătorii, ci
pentru a asigura dozele majoritatea oamenilor care se supun
necesare pentru aproape toţi legii sunt cei care, prin acţiunile lor, fac
cei care suferă de răceală. tot posibilul pentru a crea şi a menţine
(B) Amestecul nu are efecte acest mediu. Prin urmare, adevărata
secundare suficient de grave răspundere pentru fărădelegi aparţine
pentru a-i face pe mulţi oameni oamenilor care se supun legii, datorită
să evite să-l folosească. exclusiv acţiunilor lor.
(C) Amestecul este suficient de
puternic pentru a feri pe Argumentarea afirmaţiei de mai sus
aproape oricine îl foloseşte să este cel mai mult expusă criticilor pe
mai contracteze răceli în viitor. motiv că:
(D) Amestecul este destul de
cunoscut încât aproape toată (A) exploatează ambiguitatea
lumea care suferă de răceală termenului „mediu”, tratând
ştie de existenţa lui. două sensuri diferite ale
(E) Nu sunt remedii eficiente cuvântului de parcă ar fi
împotriva răcelii la îndemână echivalente;
pe care să le prefere mulţi (B) nu face distincţia dintre
dintre cei suferind de răceală în acţiunile care sunt
locul amestecului. acceptabile şi cele care nu
sunt acceptabile din punct de
21. Care dintre cele de mai jos vedere social;
descrie cel mai fidel metoda de (C) modul în care face distincţia
raţionament folosită de dintre răufăcători şi

14
fărădelegi respinge implicit disc spinal este afectat de
faptul că o persoană devine hernie sau degenerat.
răufăcător numai în virtutea (D) Medicii pot prevedea cu
faptului că a comis o exactitate care dintre
fărădelege; persoanele care nu suferă de
(D) concluzia sa este o dureri de spate cronice le vor
generalizare a dovezilor avea în viitor.
statistice extrase numai de la (E) Există o strategie care poate fi
un segment minoritar al eficientă în întârzierea sau
populaţiei; prevenirea apariţiei durerilor
(E) concluzia sa contrazice un datorate unui disc spinal
principiu implicit, pe care se afectat de hernie sau
bazează o parte anterioară a degenerat care în prezent este
argumentului. asimptomatic.

23. Durerile cronice de spate 24. La data de 31 decembrie a


sunt cauzate de obicei de fiecărui an, în ţara Q se face
vertebrele afectate de hernie un calcul al rezervelor
de disc sau degenerate. În complete de cărbune
cele mai multe cazuri, discul disponibile ale ţării respective
este afectat cu mult timp – adică, întreaga cantitate de
înainte ca boala cronică să cărbune care a fost extrasă pe
evolueze şi, de fapt, unul din teritoriul ţării dar care nu a
cinci oameni cu vârsta peste fost consumată. În anul 1991
30 de ani are discul afectat de această cantitate a fost
hernie sau degenerat dar nu considerabil mai scăzută faţă
prezintă simptome cronice. de 1990. Mai mult, ţara Q nici
Dacă durerea cronică apare nu a importat şi nici nu a
mai târziu într-un astfel de exportat cărbune din 1970.
caz, aceasta este provocată în
general de o deteriorare a Dacă afirmaţiile de mai sus sunt
muşchilor abdominali şi adevărate, care dintre afirmaţiile
spinali, datorată insuficienţei următoare trebuie să fie de asemenea
de exerciţii fizice. adevărate, pe baza celor de mai sus?

Pe care dintre variantele (A) În ţara Q a fost extras mai


următoare, dacă e valabil, o susţin mult cărbune în anul 1990
mai puternic afirmaţiile de mai sus? decât în 1991.
(B) În ţara Q cantitatea de
(A) Patru din cinci persoane cu cărbune consumată în 1991 a
vârsta peste 30 de ani pot fi fost mai mare decât cantitatea
sigure că nu vor avea de cărbune extrasă în 1991.
niciodată dureri cronice de (C) În ţara Q cantitatea de
spate. cărbune consumată în 1990 a
(B) Oamenii care fac gimnastică în fost mai mare decât cea
mod regulat pentru muşchii consumată în 1991.
abdominali şi spinali vor fi (D) În ţara Q cantitatea de
feriţi cu siguranţă de dureri de cărbune consumată în 1991 a
spate cronice. fost mai mare decât cea
(C) Pacienţii rareori suferă chiar consumată în 1990.
de dureri uşoare şi trecătoare (E) În ţara Q a fost consumată o
de spate în momentul când un mai mare cantitate de cărbune
în prima jumătate a anului

15
1991 decât a fost consumată Care dintre cele ce urmează descrie cu
în prima jumătate a anului cea mai mare acurateţe modul în care
1990. răspunsul lui Mary se asociază cu
argumentul lui Tom.?
(F) Tom: Angajatorii se plâng că
absolvenţilor de liceu adesea (A) Acesta analizează rezultatul
le lipsesc aptitudinile nedorit al preluării direcţiei
profesionale cerute de de acţiune pe care o
angajarea cu normă întreagă. recomandă Tom.
Prin urmare, de vreme ce (B) Argumentează că Tom a luat
aceste aptitudini se formează o tendinţă inevitabilă drept
cel mai bine la locul de una evitabilă.
muncă, ar trebui să le cerem (C) Oferă informaţii care sunt
elevilor de liceu să lucreze cu incompatibile cu o premisă
jumătate de normă, astfel exprimată explicit în
încât să dobândească argumentul lui Tom.
aptitudinile cerute de piaţa (D) Avansează un argument care
muncii în prezent. anihilează o premisă de care
Mary: Şi aşa există prea puţine posturi depinde argumentul lui Tom.
cu jumătate de normă pentru elevii (E) Susţine o soluţie alternativă
care vor să lucreze şi simplul fapt că le la problema prezentată de
vom cere elevilor să lucreze nu va crea Tom.
locuri de muncă pentru ei.

STOP!

DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ VERIFICAŢI


RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA
DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.

16
SECŢIUNEA A II – A
Timpul acordat – 35 minute
26 de întrebări

Instrucţiuni: Fiecare pasaj din această secţiune este urmat de un grup de întrebări la
care urmează a se răspunde pe baza a ceea ce se afirmă sau se sugerează în pasaj.
La unele întrebări, mai multe dintre variantele de răspuns ar putea fi valabile. Totuşi,
dumneavoastră urmează să alegeţi cel mai bun răspuns; aceasta înseamnă, varianta
care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la întrebare şi să marcaţi cu negru
pătratul corespunzător de pe formularul pentru răspunsuri.

lege frazări, armonii şi calităţi tonale


„Cariera trompetistului Miles Davis a jazistice de un sunet unificat şi
fost una dintre cele mai impresionante integrat, asemănător celui dintr-o
şi prolifice pe care le-a cunoscut lumea lucrare orchestrală clasică: în
jazului. Totuşi, geniul său nu s-a înregistrările sale, ritmurile, oricât de
bucurat de aprecierea pe care o merita. caracteristice jazului, sunt întotdeauna
Nerăbdarea şi neastâmpărul artistic ce diminuate, iar sonorităţile
îi caracterizau creaţia au trecut de la instrumentale par estompate.
un stil la altul şi au făcut din Davis o
anatemă pentru mulţi critici, care Înregistrările lui Davis de la sfârşitul
deplângeau faptul că acesta a anilor ’60 semnalează, încă o dată, că
abandonat mai întâi stilul bebop iar se îndrepta spre altceva. În Filles de
mai apoi jazul acustic „cool” în Kilimanjaro, faptul că Davis i-a cerut
favoarea unor formule sonore din ce în instrumentistului Herbie Hancock să
ce mai inovatoare. cânte la pian electric şi nu la unul
acustic a produs consternare în rândul
Începându-şi cariera prin studierea celor mai înfocaţi adepţi ai jazului pur.
stilului bebop, Davis a fost cel care a Alte albume se caracterizau prin
oferit primul numeroase surprize ritmuri rock, instrumentaţie
stilistice, în momentul în care, în 1948, electronică pronunţată, un atac
a devenit membru al unui grup improvizatoric lejer şi o mai mare
improvizat de înregistrări care se utilizare a prelucrării în studio pentru a
întâlnea într-un apartament din New crea sonorităţi în zigzag. Până în 1969,
York. Activitatea acestui grup nu procedura de studio a lui Miles era
numai că a încetinit ritmurile şi a dat aceea de a îi lăsa pe instrumentişti să
personalitate ansamblului prin improvizeze pe o partitură dată, după
interpretarea pieselor solo sau chiar care făcea montajul pieselor pe bandă,
mai mult decât a pieselor solo – ca întocmai ca un regizor de film.
reacţie directă faţă de bebop – ci a Grupurile rock fuseseră primele care
devenit de asemenea leagănul stilului utilizaseră această procedură; pentru
de jaz „West Coast cool”. iubitorii de jaz, formaţi în idealul
improvizaţiei în direct, această
Făcând ceea ce ar putea fi caracterizat abordare părea o încălcare a
ca un zigzag, Davis însuşi nu a urmat principiului conform căruia
aceste inovaţii. În loc de aceasta, spre înregistrările trebuie doar să păstreze
sfârşitul anilor ’50 a format un nou procesele de gândire ale muzicianului
grup care elibera jazul din şablonul în timpul real. Davis a devenit din nou
restrictiv al schimbărilor de armonie. ţinta unor polemici aprinse ale criticilor
Soliştii puteau să determine forma purişti, care au continuat să
melodiilor fără să revină la aceeaşi minimalizeze contribuţiile sale aduse
invariabilă repetiţie a armoniilor. În jazului.
această perioadă, Davis a încercat să

17
Poate ceea ce stă în spatele intensităţii (A) A fost popularizat de Miles
acestor reacţii împotriva lui Davis este Davis.
teama de a explora posibilităţile pe (B) Era caracterizat prin sunet
care el le-a scos la iveală. În mod unificat şi integrat.
ironic, el n-a făcut decât ceea ce-au (C) Era interpretat mai ales de
făcut întotdeauna exploratorii jazului: ansambluri mari.
a căutat să ajungă la ceva nou, care îi (D) A introdus o varietate mare de
aparţinea. Dar, datorită faptului că a şabloane de schimbare a
avut o carieră de lungă durată, că nu a armoniei.
murit tânăr sau nu a făcut înregistrări (E) A luat naştere din inovaţiile
sporadice şi pentru că a refuzat să se dezvoltate în New York.
încadreze în nişa pe care şi-o crease
anterior, criticilor le este greu să-i 3.Ce tip de jaz prezentat mai
găsească cu certitudine locul lui Davis jos ne sugerează pasajul că îl
în ierarhia estetică ai cărei adepţi cânta Miles Davis înainte de
sunt.” 1948?

1.Care dintre variantele de mai jos (A) Era caracterizat prin ritmuri
redă cel mai bine idea principală a rapide şi de accentul pe
pasajului? interpretările solo.
(B) Făcea un echilibru între
(A) Deoarece cariera lui Miles s-a interpretările de grup şi cele
caracterizat prin frecvente solo.
schimbări de stil, el nu şi-a (C) Era o reacţie împotriva
valorificat niciodată stilurilor de jaz mai restrictive.
potenţialul muzical la maxim. (D) Este considerat de către criticii
(B) Deoarece cariera lui Davis nu purişti ca fiind unicul stil de jaz
se încadrează exact în nici autentic.
unele dintre prejudecăţile lor (E) A fost cântat mai ales în
referitoare la viaţa şi creaţia cluburile de jaz din New York.
jaziştilor, criticii de jaz nu i-au
acordat preţuirea pe care o 4. Care dintre variantele de
merită. mai jos descrie cel mai bine
(C) Deoarece cariera lui Davis a atitudinea autorului faţă de
fost neobişnuit de lungă şi muzica lui Miles Davis?
prolifică, el nu s-a bucurat de (A) ambivalenţă stânjenitoare;
aprecierea publicului rezervată (B) neutralitate prudentă;
în general artiştilor cu un (C) respect zgârcit;
destin tragic. (D) moderat - laudativă;
(D) Cariera îndelungată şi prolifică (E) susţinere plină de apreciere.
a lui Miles Davis a abordat cele
mai multe dintre schimbările 5.Care dintre procesele
stilistice majore, influenţând creatoare este cel mai
jazul secolului XX. asemănător cu procedura de
(E) Nestatornicia şi francheţea lui studio a lui Miles Davis de la
Miles Davis au trezit admiraţia sfârşitul anilor ’60, aşa cum
celor mai mulţi critici de jaz. este prezentată în paragraful
4 al pasajului?
2.Potrivit pasajului, care dintre
variantele de mai jos (A) Producătorul unui serial de
referitoare la stilul „West comedie de televiziune
Coast cool” este adevărată? propune un cadru şi un subiect
general pentru un sketch,

18
după care îi lasă pe comici să- (E) Criticii de jaz sunt cunoscuţi
şi scrie propriile scenarii. ca manifestând o apreciere
(B) Un actor divaghează de la mai mare pentru muzicalitate
scenariul scris şi improvizează decât pentru virtuozitatea
în timpul unui monolog, tehnică.
pentru a-i da spectacolului un
aer de spontaneitate. „Până la mijlocul secolului al XIV – lea,
(C) Un dirijor repetă cu fiecare asociaţiile profesionale ale avocaţilor
partidă de instrumentişti a canonici (avocaţii din curţile
orchestrei separat înainte de ecleziastice creştine, care se ocupau de
a-i reuni pentru a repeta cazuri ce implicau căsătoria,
întreaga lucrare împreună. moştenirea şi altele) apăruseră în cea
(D) Un artist le cere mai multor mai mare parte a Europei Occidentale
fotografi să facă fotografii pe şi o serie de standarde profesionale
o temă dată şi apoi fuseseră definite pentru aceştia. Ne-
asamblează fotografiile într- am aştepta ca asociaţiile profesionale
un colaj plastic. să joace un rol important în punerea în
(E) Un profesor cere fiecărui elev aplicare a acestor standarde de
ca în ora de compunere să conduită, aşa cum făcuseră adeseori
scrie un eseu pe o temă dată şi alte ghilde, şi cum fac asociaţiile
apoi propune cele mai bune profesionale moderne, dar acest lucru
lucrări pentru a fi publicate s-ar părea că nu s-a întâmplat.
într-o revistă. Organizaţiile profesionale ale
avocaţilor au dat dovadă de un
6.Care dintre variantele de entuziasm scăzut în disciplinarea
mai jos, dacă acest lucru este membrilor lor care greşeau. Unele
adevărat, ar submina cel mai chiar au încercat să pună piedici
mult explicaţia autorului eforturilor de punere în aplicare a
referitoare la modul în care standardelor. De exemplu, ghilda
este privit Miles Davis de avocaţilor din Florenţa le-a interzis
către criticii de jaz? membrilor săi să aibă vreun rol în
procedurile disciplinare iniţiate
(A) Numeroşi interpreţi şi împotriva altor membri ai ghildei. În
compozitori de jaz care se cele câteva episoade de punere în
specializează în interpretarea aplicare a standardelor de conduită
improvizatorică sunt foarte care au fost înregistrate, iniţiativa
mult admiraţi de criticii de jaz. acţiunii disciplinare s-ar părea că a
(B) Numeroşi interpreţi şi venit de la câte un client nemulţumit şi
compozitori de jaz a căror nu de la colegii avocaţi.
carieră s-a caracterizat prin
mai multe schimbări de stil La prima vedere, s-ar părea că există
radicale sunt foarte mult două explicaţii posibile referitor la
admiraţi de criticii de jaz. raritatea procedurilor disciplinare.
(C) Mai mulţi interpreţi şi Avocaţii canonici medievali s-ar putea
compozitori de jaz care cântă ca în general să fi respectat cu
exclusiv la instrumente scrupulozitate standardele de conduită
electronice sunt apreciaţi profesională. Ori, este posibil ca
foarte mult de criticii de jaz. abaterile de la standardele de conduită
(D) Inovatorii în jaz care sunt stabilite să nu fi fost ceva neobişnuit,
apreciaţi foarte mult de criticii dar mecanismele disciplinare canonice
de jaz au avut cariere scurte erau atât de ineficiente încât cei mai
dar strălucite. mulţi dintre cei care comiteau abateri

19
disciplinare scăpau nedescoperiţi şi pentru autoapărare. Atacurile critice s-
nepedepsiţi. ar putea de asemenea să-i fi convins
pe avocaţi să dea prioritate
Două considerente ne conduc la autoapărării împotriva atacurilor
concluzia clară că această din urmă făcute de cei care nu făceau parte din
explicaţie este mai plauzibilă. Primul această profesie decât disciplinării
este acela că instanţele engleze civile, membrilor neascultători din rândurile
ale căror standarde de etică erau lor.
similare cu cele ale instanţelor
ecleziastice, prezintă mult mai multe 7.Care dintre variantele de mai jos
exemple de acţiuni disciplinare redă cel mai fidel concluzia
intentate împotriva avocaţilor principală a fragmentului?
practicieni decât prezintă arhivele
instanţelor bisericeşti. Această (A) Organizaţiile profesionale ale
discrepanţă ar putea foarte bine indica avocaţilor canonici medievali
faptul că mecanismele disciplinare ale au pus probabil în aplicare
instanţelor civile funcţionau mai standarde de etică pentru
eficient decât cele ale instanţelor membrii lor în momentul
bisericeşti. Concluzia alternativă, şi când au fost provocate să
anume aceea că avocaţii ecleziastici procedeze astfel de criticile
erau mai puţin înclinaţi spre abateri de venind din afară.
la etică decât colegii lor din instanţele (B) Organizaţiile profesionale ale
civile, pare în mod inerent nefondată, avocaţilor civili medievali par
mai cu seamă că era o oarecare să fi menţinut standarde de
suprapunere de personal între baroul etică mai stricte pentru
civil şi cel ecleziastic. membrii lor decât au
menţinut organizaţiile
Al doilea considerent este acela că profesionale ale avocaţilor
înseşi autorităţile bisericeşti se canonici medievali.
plângeau de eşecul avocaţilor de a se (C) S-ar părea că organizaţiile
ridica la înălţimea standardelor de profesionale ale avocaţilor
etică şi deplângeau deficienţele canonici medievali serveau
sistemului disciplinar. Astfel, Consiliul mai degrabă la apărarea
de la Basel a declarat că avocaţii membrilor lor împotriva
canonici nu au aderat la recomandările atacurilor critice decât la
de etică prevăzute în numeroase punerea în aplicare a
documente papale şi l-a însărcinat pe standardelor de etică.
cardinalul Caesarian să se ocupe de (D) Standardele de conduită
această problemă. În Anglia, unde menţinute de asociaţiile
arhivele bisericii medievale sunt profesionale ale avocaţilor
extrem de bogate, plângerile similare, canonici medievali erau
referitoare la eşecul sistemului prevăzute în primul rând de
disciplinar de a reforma practicile documentele papale.
lipsite de etică erau un lucru obişnuit. (E) Standardele de conduită
pentru avocaţii canonici
Astfel de critici par să fi avut un efect medievali nu au fost
paradoxal, deoarece ele par să fi întărit legiferate până când nu s-au
solidaritatea profesională a avocaţilor format asociaţiile
în detrimentul punerii în aplicare a profesionale ale acestora.
standardelor de etică. Astfel, criticile la
adresa profesiei s-ar putea ca de fapt 8.Potrivit fragmentului, care
să îi fi determinat pe avocaţi să dintre următoarele afirmaţii
organizeze asociaţii profesionale referitoare la instanţele din

20
Anglia medievală este (A) oferi un exemplu de acţiune
adevărată? necesară pentru stabilirea
standardelor profesionale
(A) Unii avocaţi englezi care pentru avocaţii canonici;
practicau în instanţele civile, (B) compara reacţiile autorităţilor
practicau de asemenea şi în ecleziastice engleze cu
instanţele canonice, însă alţii reacţiile altor autorităţi faţă
practicau exclusiv în una sau de încălcarea standardelor
alta din instanţe. profesionale de către avocaţii
(B) Era mai puţin probabil ca canonici;
avocaţii canonici englezi să (C) susţine argumentul că aveau
iniţieze proceduri disciplinare loc într-adevăr încălcări ale
împotriva colegilor lor decât standardelor profesionale de
avocaţii din instanţele civile. către avocaţii canonici;
(C) Avocaţii englezi din instanţele (D) explica modul în care au fost
civile menţineau standarde de stabilite regulile de conduită
conduită mult mai stricte pentru avocaţii canonici;
decât avocaţii din instanţele (E) descrie dezvoltarea unui
civile din restul Europei. sistem disciplinar pentru
(D) Instanţele ecleziastice engleze aplicarea în practică a
fuseseră iniţial concepute standardelor profesionale în
după modelul instanţelor civile rândul avocaţilor.
engleze.
(E) Instanţele ecleziastice engleze 11. Potrivit informaţiilor din
aveau o arhivă mult mai fragment, pentru care dintre
bogată şi mai detaliată decât următoarele încălcări ale
instanţele civile engleze. normelor de conduită este cel
mai probabil să existe
9. Autorul face referire la documente care să ateste
ghilda avocaţilor din Florenţa iniţierea de acţiuni
în primul paragraf, cel mai disciplinare împotriva unui
probabil, cu scopul de a: avocat canonic?

(A) introduce o teorie ce urmează (A) divulgarea secretului clientului


a fi promovată; părţii adverse;
(B) ilustra tipul de acţiune la care (B) mituirea judecătorului pentru a
se face referire în fraza hotărî în favoarea clientului
anterioară; său;
(C) sublinia caracterul universal al (C) falsificarea de documente
unei metode discutate în pentru a putea fi admis în
respectivul paragraf; ghilda avocaţilor;
(D) scoate în evidenţă o deficienţă (D) răspândirea de zvonuri pentru
a unui argument prezentat mai a discredita un avocat advers;
înainte în paragraf; (E) ajutarea cu bună ştiinţă a unui
(E) combate o obiecţie anticipată client să denatureze adevărul.
la teza care tocmai a fost
propusă. 12. Care dintre situaţiile de
mai jos este cea mai similară
10. Autorul face referire la cu „solidaritatea profesională”
Consiliul de la Basel în primul la care se face referire în
rând pentru a: pasaj?

21
(A) Membrii unui sindicat al disciplinare în rândul
profesorilor intră în grevă membrilor lor.
când consideră că un coleg de- (E) Standardele de conduită ale
al lor a fost acuzat pe nedrept ghildelor medievale variau de
că foloseşte un manual la un oraş la altul.
inadecvat.
(B) Pentru a apăra reputaţia 14. Cu care dintre variantele
presei în faţa publicului în de mai jos credeţi că ar fi cel
mare parte ostil, un jurnalist mai mult de acord autorul,
ascunde denaturarea referitor la ipoteza că avocaţii
adevărului făcută de un coleg canonici medievali respectau
al său într-un articol de ştiri. standardele de conduită
(C) Mai multe zeci de interpreţi profesională cu
acceptă să participe la un scrupulozitate?
concert pentru a contribui la
salvarea unui habitat natural (A) Acest lucru nu este adevărat
care se află în pericol. deoarece este contrazis de
(D) Pentru a grăbi aprobarea de documente obţinute de la
către guvern a unui instanţele ecleziastice.
medicament, un reprezentant (B) Este puţin probabil, deoarece
guvernamental este convins descrie o conduită vizibil
să pretindă că nu observă diferită de cea urmată în
când producătorul farmaceutic aceeaşi situaţie în societatea
ascunde probele care atestă modernă.
că medicamentul are efecte (C) Este puţin probabil, deoarece
secundare minore. descrie o conduită vizibil
(E) Un politician foarte popular diferită de cea urmată într-o
este de acord să-i facă o arie similară a societăţii
campanie altui politician, mai medievale.
puţin popular, aparţinând (D) Este imposibil să facem o
aceluiaşi partid politic. evaluare avizată datorită
lipsei de documente civile şi
13. După cum sugerează ecleziastice.
fragmentul, care dintre (E) Acest lucru este susţinut
variantele de mai jos direct de documentele
referitoare ghildele medievale obţinute de la instanţele civile
este mai probabil să fi fost şi ecleziastice.
adevărată?
„Multe păsări care formează cârduri
(A) Existau puţine ghilde concurează prin interacţiune agresivă
importante înainte de mijlocul pentru a obţine prioritate în ceea ce
secolului al XIV – lea. priveşte accesul la resurse, precum
(B) Multe ghilde medievale hrană şi adăpost. Rezultatul
exercitau influenţă asupra interacţiunilor repetate între membrii
acţiunilor membrilor lor. cârdului este acela că fiecare pasăre
(C) Cele mai multe ghilde dobândeşte un anumit statut social
medievale menţineau legat de capacitatea acesteia de a
standarde de conduită mult lupta şi, o dată cu prioritatea accesului
mai stricte decât asociaţiile la resurse creşte şi statutul social.
avocaţilor canonici. Totuşi, pe măsură ce numărul şi
(D) Ghildele medievale întâmpinau intensitatea interacţiunilor dintre
dificultăţi în a aplica măsuri păsări sporesc, tot astfel sporeşte şi
preţul pe care îl are de plătit pasărea în

22
ceea ce priveşte consumul de energie, pot fi incluse în termenul
timp şi riscul de a fi rănită. Astfel, „semnalizarea statutului”.
păsările care posedă atribute care
reduc numărul acestor interacţiuni Cea mai grăitoare dovadă de
costisitoare în care trebuie să se semnalizare a statutului o găsim la
implice, fără ca acest lucru să ducă la o piţigoiul mare. Experienţele arată o
diminuare a statutului social, sunt în strânsă corelaţie între dimensiunile
avantaj. Un semnal extern, cum ar fi penajului negru dungat de pe piept şi
un anumit tip de penaj, care statut, care se măsoară prin succesul
semnalează capacitatea de a lupta şi, în interacţiunile agresive. Analiza
prin urmare, scoate în evidenţă nevoia factorilor care ar putea fi asociaţi cu
de a lupta, ar putea fi un astfel de dimensiunile penajului negru dungat
atribut. de pe piept (sex, vârstă, lungimea
aripilor, greutatea corpului) a
Zoologul Rohwer susţinea în lucrarea demonstrat că statutul social este
„Vrăbiile Harris” că variaţiile de penaj singura variabilă care se corelează cu
susţin ipoteza semnalizării statutului dimensiunile penajului negru dungat
(SSH). El afirma că, aproape fără nici o de pe piept, când toate celelalte
excepţie, păsările cu gâtul mai închis la variabile sunt constante.
culoare înving în conflicte cu
exemplare care au penajul mai deschis Un experiment ingenios a oferit şi mai
la culoare. Susţinea că, chiar şi între multe dovezi referitoare la
păsări având aceeaşi vârstă şi sex, semnalizarea statutului la piţigoiul
prezenţa penajului mai închis la mare. Unul din trei piţigoi împăiaţi a
culoare este un semn care indică un fost aşezat pe o poliţă cu hrană pentru
statut de dominare. păsări. Când s-a apropiat o pasăre vie,
exemplarul împăiat a fost întors cu
Cu toate acestea, datele lui Rohwer nu ajutorul telecomenzii cu faţa spre
îi susţin afirmaţiile: în unul dintre pasăre şi şi-a „etalat” pata neagră de
studiile sale, păsările cu penajul mai pe piept. Când au fost puse în faţa unei
închis la culoare au învins în numai 57 păsări cu o pată mai mică decât a lor,
de conflicte din 75; în cadrul altui păsările s-au apropiat şi au avut un
studiu, care se concentrează asupra comportament agresiv. Cu toate
conflictelor dintre păsări din aceeaşi acestea, când păsările vii au fost puse
grupă de vârstă sau de acelaşi sex, în faţa unor păsări împăiate având pata
păsările cu penajul mai închis la neagră mai mare decât a lor, cele
culoare au învins în 63 de conflicte şi dintâi au avut un comportament paşnic
au pierdut în 62. Există indicii că şi nu s-au apropiat.”
penajul semnalează probabil
diferenţele de statut legate în general 15. Potrivit fragmentului, ipoteza
de vârstă în rândul vrăbiilor Harris: semnalizării statutului susţine că
adulţii, de obicei având gâtul închis la posibilitatea de a etala un semn
culoare, au un statut social mai înalt extern recognoscibil ar avea unul
decât puii, care au de obicei gâtul dintre efectele următoare asupra
deschis la culoare; mai mult chiar, puii păsării:
care au coloritul asemănător adulţilor
sunt dominanţi în faţa celor care nu au (A) îi dă capacitatea de a atrage
un astfel de colorit. Totuşi, diferenţele un partener cu un statut social
de penaj legate de vârstă ale vrăbiilor înalt;
Harris nu semnalează statutul (B) îi permite să evite
individual al păsărilor în cadrul unei interacţiunile agresive
categorii de vârstă şi astfel acestea nu costisitoare;

23
(C) îi diminuează accesul la (D) Hrana aşezată pe poliţă nu era
resursele limitate; tipul de hrană pe care o
(D) o face mai puţin atrăgătoare consumă piţigoii în sălbăticie.
pentru păsările de pradă; (E) Chiar şi păsările care s-au
(E) îi sporeşte capacitatea de comportat agresiv nu au atacat
luptă. practic fizic păsările împăiate.

16. Autorul face referire la 18. Care dintre variantele de


faptul că vrăbiile Harris adulte mai jos descrie cel mai bine
au de obicei gâtul închis la structurarea fragmentului?
culoare cu scopul de a:
(A) Este introdusă o ipoteză şi sunt
(A) susţine concluzia că variaţiile discutate şi evaluate studii
de penaj din rândul vrăbiilor relevante pentru acea ipoteză.
Harris probabil nu (B) Este prezentat un fenomen
semnalizează statutul natural şi mai multe explicaţii
individual al păsărilor; ale fenomenului sunt
(B) argumenta că variaţiile de examinate în detaliu.
penaj în rândul vrăbiilor Harris (C) Este descris un comportament,
contribuie la confirmarea cauzele posibile care stau la
ipotezei semnalizării baza acelui comportament şi
statutului; este evaluată probabilitatea
(C) indică faptul că, în lumina fiecărei cauze.
tiparelor variaţiilor de penaj în (D) Se explică o enigmă ştiinţifică
rândul vrăbiilor Harris, ipoteza şi relatarea respectivă este
semnalizării statutului ar redată în rezumat.
trebui probabil modificată; (E) Se subliniază o teorie ştiinţifică
(D) demonstrează că vrăbiile şi sunt comparate părerile în
Harris sunt subiectul cel mai favoarea şi împotriva
indicat pentru studiul valabilităţii acesteia precum şi
semnalizării statutului în experienţele care susţin pe
rândul păsărilor; fiecare dintre părţi.
(E) sugerează că semnalizarea
diferenţelor de statut legate de 19. Potrivit fragmentului, care
vârstă este larg răspândită în dintre următoarele variante
rândul păsărilor care formează este adevărată referitor la
cârduri. relaţia lui Rohwer cu ipoteza
semnalizării statutului (SSH)?
17. Care dintre următoarele
variante, dacă este vreuna, ar (A) Deşi studiul său era menit să
submina cel mai grav testeze ipoteza semnalizării
valabilitatea rezultatelor statutului, datele sale s-au
experimentului discutat în dovedit a fi mai relevante
ultimul paragraf? pentru alte subiecte.
(B) A pornit să confirme ipoteza
(A) Păsările vii proveneau toate semnalizării statutului dar a
din cârduri diferite de piţigoi. sfârşit prin a o revizui.
(B) Caracteristicile fizice ale (C) A pornit să infirme ipoteza
păsărilor împăiate erau diferite semnalizării statutului dar a
nu numai în ceea ce priveşte sfârşit prin a o accepta.
pata neagră de pe piept. (D) A modificat ipoteza
(C) Nu a fost inclus nici un pui în semnalizării statutului,
experiment.

24
extinzând-o pentru a cuprinde studiul pe o examinare minuţioasă a
diferite tipuri de semnale. datelor arheologice cunoscute. Ca şi
(E) A susţinut ipoteza semnalizării alţi cercetători înaintea sa, Lowe se
statutului dar datele bazează pe monumentele a căror dată
cercetărilor sale nu au reuşit să a fost identificată pentru reconstitui pe
o confirme. etape prăbuşirea actuală a acestei
civilizaţii. Folosind ridicarea de
20. Fragmentul sugerează că, monumente ca mijloc de a determina
în rândul păsărilor care popularea unei aşezări, Lowe pleacă de
formează cârduri, pasărea cu la premisa că o dată ce au încetat să se
un statut social înalt va avea mai construiască monumente noi,
cel mai probabil una dintre aşezarea respectivă a fost abandonată.
următoarele caracteristici: Analiza dovezilor făcută de Lowe
sugerează că ridicarea de noi
(A) penaj închis la culoare pe gât; monumente a continuat să crească
(B) o greutate a corpului mai mare între anii 672 – 751 e.n. dar că
decât media; civilizaţia a încetat să se extindă
(C) urmaşi cu un statut înalt; geografic; noile construcţii au fost
(D) o mare capacitate de luptă; ridicate exclusiv în ariile stabilite. Au
(E) răni frecvente. urmat primele semne care anunţau
problemele. Inscripţiile descoperite pe
21. Care dintre următoarele monumente arată că între anii 751 –
concluzii referitoare la vrăbiile 790 alianţele care fuseseră încheiate
Harris poate fi trasă din de multă vreme au început să fie rupte.
fragment? Dovezile arată de asemenea că între
anii 790 – 830 rata mortalităţii în
(A) În rândul vrăbiilor Harris, oraşele indienilor maya depăşea rata
diferenţele de penaj natalităţii. Aproximativ după anul 830,
semnalează numai statutul construcţiile au încetat în zonă şi în
individual în cadrul grupelor de decurs de 100 de ani civilizaţia clasică
vârstă. a indienilor maya a dispărut definitiv.
(B) În rândul vrăbiilor Harris,
adulţii au acces prioritar la Stabilind această cronologie, Lowe
hrană faţă de pui. avansează o explicaţie plauzibilă a
(C) În rândul vrăbiilor Harris, puii prăbuşirii care se potriveşte cu
cu penaj relativ închis la dovezile arheologice existente.
culoare au acelaşi statut cu Conform teoriei sale, civilizaţia clasică
adulţii cu un penaj relativ a indienilor maya a fost doborâtă de
deschis la culoare. interacţiunea mai multor factori, puşi
(D) Puii de vrăbii Harris se în mişcare de creşterea populaţiei.
angajează în interacţiuni Creşterea populaţiei, mai ales în cadrul
agresive mai frecvent decât o elitei societăţii, a dus la necesitatea
fac adulţii. dezvoltării agriculturii. Intensificarea
(E) Vrăbiile Harris se angajează în agriculturii a exercitat presiuni asupra
interacţiuni agresive mai rar solului şi a dus la o scădere a
decât o fac piţigoii mari. productivităţii (cantitatea de hrană
obţinută pe fiecare unitate de muncă
investită). În acelaşi timp, creşterea
„În lucrarea The Dynamics of păturii dominante a societăţii a dus la
Apocalypse (Dinamica Apocalipsului), cereri mai mari pentru monumentele
John Lowe încearcă să dezlege de ceremonial şi obiecte de lux,
misterul prăbuşirii civilizaţiei clasice a preluând o parte din forţa de muncă
indienilor maya. Lowe îşi bazează necesară în agricultură. Teoria susţine

25
că aceste presiuni erau răspândite – şi dovezile contrare, după care
amplificate – în toată regiunea, se sugerează o direcţie pentru
deoarece statele mayaşe se angajau în studiile viitoare.
războaie pentru a dobândi mână de (D) Este descrisă baza studiului,
lucru şi hrană, iar refugiaţii părăseau este prezentată o teorie care
zonele sărăcite. Astfel, statele cele mai explică dovezile existente şi
vulnerabile au început să se este arătată o posibilă carenţă
prăbuşească şi fiecare prăbuşire a studiului.
atrăgea altele după ea, până ce (E) Se face o observaţie, se
întreaga civilizaţie s-a prăbuşit. prezintă dovezile care sprijină
observaţia, după care sunt
Dacă există o carenţă majoră în discutate contradicţiile pe care
explicaţia lui Lowe, este aceea că le prezintă dovezile.
întreaga construcţie se bazează pe
premisa că dovezile existente redau un 23. Care dintre variantele de mai
tablou real al modului în care s-a jos exprimă cel mai bine idea
produs colapsul. Cu toate acestea, este principală a fragmentului?
greu de spus cât de fidel reflectă
dovezile arheologice activitatea (A) În lucrarea The Dynamics of
istorică, mai ales cea a unei civilizaţii Apocalypse, John Lowe
atât de complexe cum este cea dovedeşte cu succes că
mayaşă, iar o ipoteză poate fi prăbuşirea civilizaţiei clasice
verificată numai pe seama datelor a indienilor maya a fost pusă
existente. Este posibil ca înţelegerea în mişcare de creşterea
colapsului pe care o avem acum să fie populaţiei şi scăderea
schimbată radical de date productivităţii.
suplimentare. De exemplu, ipoteza lui (B) În lucrarea The Dynamics of
Lowe referitoare la construcţia de Apocalypse, John Lowe
monumente şi popularea unei aşezări deschide noi căi spre
ar putea fi răsturnată dacă cercetări dezlegarea misterului
suplimentare a aşezărilor civilizaţiei prăbuşirii civilizaţiei clasice a
clasice a indienilor maya ar stabili că indienilor maya prin folosirea
unele dintre ele au continuat să fie monumentelor datate pentru
puternic populate multă vreme după ce a reconstitui colapsul pas cu
a dispărut obiceiul sculptării în piatră a pas.
monumentelor dinastice.” (C) În lucrarea The Dynamics of
Apocalypse, John Lowe
22. Care dintre variantele de mai foloseşte cu succes date
jos descrie cel mai bine pentru a urmări reducerea şi
structurarea fragmentului? mai apoi stoparea
construcţiilor în cadrul
(A) Este descrisă o metodă civilizaţiei clasice a indienilor
folosită pentru a analiza maya.
dovezile, se sugerează o (D) Deşi studiul lui John Lowe se
explicaţie pentru dovezi, după bazează pe o examinare
care se trage o concluzie atentă a datelor istorice,
pornind de la dovezi. acesta nu reflectă cu
(B) Este prezentată o ipoteză, se acurateţe circumstanţele în
oferă dovezi în spijinul care a avut loc colapsul
ipotezei, după care ipoteza civilizaţiei clasice a indienilor
este confirmată. maya.
(C) Este prezentată o analiză a (E) Chiar dacă teoria lui John
unui studiu, sunt examinate Lowe referitoare la

26
prăbuşirea civilizaţiei clasice cronologia prăbuşirii civilizaţiei
a indienilor maya pare clasice a indienilor maya ca
credibilă, aceasta se bazează fiind:
pe o ipoteză care nu poate fi
verificată folosind dovezile (A) îndrăzneţ de inovatoare dar cu
arheologice. carenţe;
24. Care dintre următoarele (B) acceptată în general dar
variante este cea mai apropiată discutabilă;
de ipoteza pe care o avansează (C) foarte solidă dar învechită;
Lowe referitor la relaţia dintre (D) neştiinţifică dar eficientă;
construirea de monumente şi (E) neconvenţională dar strălucită.
oraşele mayaşe clasice?
26. Cu care dintre afirmaţiile de
(A) O persoană presupune că criza mai jos referitoare la utilizarea
de produse proaspete de pe dovezilor arheologice pentru
rafturile unui aprozar este reconstituirea activităţii istorice
rezultatul condiţiilor credeţi că ar fi de acord cel mai
meteorologice nefavorabile pe mult autorul fragmentului?
durata cultivării acestora.
(B) O persoană presupune că la un (A) După o analiză atentă,
cinematograf rulează numai dovezile arheologice pot fi
filme străine, deoarece titlurile folosite pentru a reconstitui cu
filmelor afişate acolo nu-i sunt acurateţe activitatea istorică a
cunoscute acelei persoane. unei civilizaţii apuse.
(C) O persoană presupune că un (B) Dovezile arheologice sunt mai
restaurant are un nou utile pentru reconstituirea
proprietar, deoarece meniul activităţilor cotidiene ale unei
restaurantului s-a schimbat culturi decât tendinţele
radical de ultima dată de când evolutive pe termen lung ale
acea persoană a luat masa acesteia.
acolo. (C) Exactitatea dovezilor
(D) O persoană presupune că o arheologice pentru
corporaţie a fost vândută reconstituirea activităţii
deoarece acum corporaţia are istorice depinde de
altă denumire pe firma de pe longevitatea civilizaţiei
clădirea unde se află aceasta. respective.
(E) O persoană presupune că (D) Dovezile arheologice nu sunt o
prietena sa şi-a vândut colecţia sursă potrivită de informaţii
de timbre, deoarece acea pentru reconstituirea
prietenă a încetat să mai activităţii istorice.
achiziţioneze timbre noi. (E) Activitatea istorică poate fi
reconstituită pe baza
25. Se poate deduce din fragment dovezilor arheologice dar, în
că autorul ar descrie metoda pe cele din urmă este imposibil
care a folosit-o Lowe pentru a să
reconstitui pas cu pas
confirmăm exactitatea
reconstituirii.

STOP!

27
DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ VERIFICAŢI
RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA
DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.
SECŢIUNEA A III – A
Timpul acordat – 35 minute
24 de întrebări

Instrucţiuni: Fiecare grup de întrebări din această secţiune se bazează pe o serie de


condiţii. Atunci când răspundeţi la unele întrebări, ar fi util să faceţi o diagramă.
Alegeţi răspunsul care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la întrebare şi marcaţi
cu negru pătratul corespunzător de pe foaia cu răspunsurile.

Întrebările 1 – 5 2. Dacă lui Semonelli şi


Underwood nu le sunt
Fiecăruia dintre cei şapte călători – repartizate locuri pe acelaşi
Norris, Oribe, Paulsen, Rosen, rând, care dintre următoarele
Semonelli, Tan şi Underwood – i se va afirmaţii este falsă?
repartiza câte un loc dintre cele nouă
ale unui avion. Locurile sunt (A) Lui Norris i s-a repartizat locul
numerotate de la 1 la 9 şi aranjate pe 2.
rânduri după cum urmează: (B) Lui Paulsen i s-a repartizat
locul 5.
Rândul din faţă: locurile 1,2,3 (C) Lui Rosen i s-a repartizat locul
Rândul din mijloc: locurile 4,5,6 4.
Ultimul rând: 7,8,9 (D) Lui Tan i s-a repartizat locul 2.
(E) Lui Underwood i s-a repartizat
Numai locurile de pe acelaşi rând sunt locul 1.
alăturate. Repartizarea locurilor
trebuie să îndeplinească următoarele 3. Dacă lui Semonelli i s-a
condiţii: repartizat un loc pe acelaşi rând
 locul lui Oribe trebuie să fie pe cu Underwood, căruia dintre
ultimul rând; călătorii de mai jos i-ar putea fi
 locul lui Paulsen este lângă cel repartizat un loc alături de unul
al lui Rosen şi de asemenea, dintre locurile neocupate?
lângă un loc neocupat;
 locul lui Rosen se află pe rândul (A) Oribe;
din spatele rândului pe care se (B) Rosen;
află locul lui Norris; (C) Semonelli;
 nici Semonelli nici Underwood (D) Tan;
nu au locurile lângă Norris. (E) Underwood.

1. Căreia dintre următoarele 4. Dacă locul repartizat lui Tan


perechi de călători îi pot fi este alături de un loc repartizat
repartizate locurile 2 şi altui călător şi de asemenea
respectiv 8? alături de unul dintre locurile
(A) Norris, Semonelli; neocupate, care dintre
(B) Oribe, Underwood; următoarele afirmaţii trebuie să
(C) Paulsen, Oribe; fie adevărată?
(D) Rosen, Semonelli;
(E) Underwood, Tan. (A) Lui Tan i s-a repartizat un loc
pe rândul din faţă.

28
(B) Lui Tan i s-a repartizat un loc
pe ultimul rând. 7. Dacă domeniul W este redus,
(C) Lui Oribe i s-a repartizat locul care dintre variantele de mai
de lângă Semonelli. jos ar putea fi o listă corectă şi
(D) Lui Oribe i s-a repartizat locul completă a celorlalte patru
de lângă Tan. domenii care urmează a fi
(E) Lui Semonelli i s-a repartizat reduse?
locul de lângă Underwood.
(A) G,M,P,S
5. Dacă lui Oribe i s-a repartizat (B) L,M,N,R
un loc lângă unul dintre locurile (C) L,M,P,S
neocupate, care dintre (D) M,N,P,S
afirmaţiile de mai jos trebuie să (E) M,P,R,S
fie adevărată?
8. Dacă domeniul P este redus,
(A) Lui Oribe i s-a repartizat locul care dintre perechile de
8. domenii de cheltuieli de mai jos
(B) Lui Tan i s-a repartizat locul 2. conţine cele două domenii care
(C) Lui Underwood i s-a repartizat trebuie reduse?
locul 1.
(D) Locul 4 nu este repartizat. (A) G,M
(E) Locul 9 nu este repartizat. (B) M,R
(C) N,R
Întrebările 6 – 12 (D) R,S
(E) S,W
Comisia bugetară a unei biblioteci
universitare trebuie să reducă exact 9. Dacă atât domeniul L cât şi
cinci dintre cele opt domenii de domeniul S sunt reduse, care
cheltuieli – G,L,M,N,P,R,S şi W – în dintre perechile de domenii de
conformitate cu următoarele condiţii: cheltuieli de mai jos conţine
cele două domenii care trebuie
 dacă domeniile G şi S sunt reduse?
reduse, domeniul W va fi de
asemenea redus; (A) G,M
 dacă domeniul N este redus, (B) G,P
nici domeniul R şi nici domeniul (C) N,R
S nu vor fi reduse; (D) N,W
 dacă domeniul P este redus, (E) P,S
domeniul L nu va fi redus;
 exact două dintre cele trei 10. Dacă domeniul R nu este redus,
domenii L, M şi R vor fi reduse. care dintre variantele de mai
jos trebuie să fie adevărată?
6. Care dintre cele de mai jos ar
putea fi lista corectă şi (A) domeniul G este redus;
completă a domeniilor de (B) domeniul N nu este redus;
cheltuieli reduse de către (C) domeniul P este redus;
comisie? (D) domeniul S este redus;
(E) domeniul W nu este redus.
(A) G,L,M,N,W
(B) G,L,M,P,W 11. Dacă atât domeniul M cât şi
(C) G,M,N,R,W domeniul R sunt reduse, care
(D) G,M,P,R,S dintre perechile de mai jos
(E) L,M,R,S,W

29
conţine două domenii dintre încheietoare, a celor opt
care nici unul nu va fi redus? mărgele?

(A) G,L (A) verde, roşu, violet, galben,


(B) G,N roşu, portocaliu, verde, violet;
(C) L,N (B) portocaliu, galben, roşu, roşu,
(D) L,P galben, violet, roşu, verde;
(E) P,S (C) violet, galben, roşu, verde,
verde, portocaliu, galben,
12. Care dintre domeniile de mai portocaliu;
jos trebuie redus? (D) roşu, portocaliu, roşu, galben,
violet, verde, galben, verde;
(A) G (E) roşu, galben, violet, roşu,
(B) L verde, roşu, verde, verde.
(C) N
(D) P 14. Dacă o mărgea portocalie este a
(E) W patra mărgea de la
încheietoare, care dintre
Întrebările 13 – 18 perechile de mai jos ar putea fi
a doua şi respectiv a treia
Un bijutier face un colier înşirând un mărgea?
singur şirag de mărgele colorate într-o
singură direcţie de la încheietoare. (A) verde, portocaliu;
Fiecare dintre mărgele este verde, (B) verde, roşu;
portocalie, violet, roşie sau galbenă. (C) violet, violet;
Şiragul confecţionat are următoarele (D) galben, verde;
caracteristici: (E) galben, violet.

 dacă o mărgea violet 15. Dacă într-un şirag compus din


este alături de o mărgea opt mărgele, cea de a doua, a
galbenă, fiecare mărgea treia şi a patra mărgea de la
imediat următoare şi încheietoare sunt roşie, verde,
fiecare mărgea care respectiv galbenă, iar cea de a
precede această pereche şasea şi a şaptea sunt violet,
trebuie să fie roşie; respectiv roşie, atunci care
 orice pereche de dintre variantele de mai jos
mărgele alăturate care trebuie să fie adevărată?
sunt de aceeaşi culoare
trebuie să fie verde; (A) prima mărgea este violet;
 nici o mărgea portocalie (B) cea de a cincea mărgea este
nu poate fi lângă o verde;
mărgea roşie; (C) cea de a cincea mărgea este
 orice porţiune a şiragului portocalie;
care conţine opt mărgele (D) cea de a opta mărgea este
consecutive trebuie să portocalie;
includă cel puţin o (E) cea de a opta mărgea este
mărgea de fiecare galbenă.
culoare.
16. Dacă pe un şirag format din
13. Dacă şiragul are exact opt şase mărgele, prima şi a două
mărgele, care dintre variantele mărgea de la încheietoare sunt
de mai jos ar prezenta ordinea violet, respectiv galbenă, atunci
acceptabilă, pornind de la

30
cea de a cincea şi a şasea
mărgea NU POT FI:  cântecul Y trebuie să fie interpretat
mai înainte de cântecul T şi de
(A) verde, respectiv portocalie; cântecul O;
(B) portocalie, respectiv verde;  cântecul P trebuie interpretat
(C) portocalie, respectiv galbenă; înaintea cântecului Z şi mai târziu
(D) violet, respectiv portocalie; decât cântecul O;
(E) galbenă, respectiv violet.  George poate să interpreteze
numai cântecele X,Y şi Z;
17. Dacă pe un şirag format din  Helen poate să interpreteze numai
nouă mărgele prima şi a patra cântecele T, P şi X;
mărgea de la încheietoare sunt  Leslie poate să interpreteze numai
violet, iar a doua şi a cincea cântecele O,P şi X;
sunt galbene, care dintre  Solistul vocal care interpretează
variantele de mai jos ar putea fi prima melodie trebuie să fie diferit
adevărată? de cel care o interpretează pe
ultima.
(A) Cea de a şaptea mărgea este
portocalie. 19. Care dintre variantele de mai
(B) Cea de a opta mărgea este jos este un program acceptabil
verde. pentru interpretarea cântecelor,
(C) Cea de a opta mărgea este începând de la primul până la
roşie. ultimul cântec interpretat?
(D) Cea de a noua mărgea este
roşie. (A) X,T,Y,O,P,Z
(E) Cea de a noua mărgea este (B) X,Z,Y,T,O,P
galbenă. (C) Y,O,P,X,T,Z
(D) Y,P,O,Z,T,X
18. Dacă pe un şirag format din opt (E) Y,X,O,P,Z,T
mărgele, prima, a doua, a treia
şi a patra mărgea de la 20. Care dintre variantele de mai
încheietoare sunt roşie, jos trebuie să fie adevărată
galbenă, verde, respectiv roşie, referitor la program?
atunci a cincea şi a şasea
mărgea NU POT FI: (A) George interpretează cântecul
X.
(A) verde, respectiv portocalie; (B) Helen interpretează cântecul
(B) verde, respectiv violet; O.
(C) violet, respectiv portocalie; (C) Helen interpretează cântecul T.
(D) violet, respectiv galbenă; (D) Leslie interpretează cântecul P.
(E) galbenă, respectiv portocalie. (E) Leslie interpretează cântecul
X.
Întrebările 19 - 24
21. Care dintre cele de mai jos este
În cadrul unui concert, un număr de lista completă şi corectă a
şase cântece – O,P,T,X,Y şi Z - vor fi cântecelor dintre care ar putea
interpretate de trei solişti vocali – fi interpretat ultimul cântec din
George, Helen şi Leslie. Cântecele vor concert?
fi interpretate consecutiv ca piese solo
şi fiecare dintre ele va fi interpretat o (A) O,P,Z
singură dată. Următoarele restricţii (B) O,T,X
condiţionează stabilirea programului (C) T,P,Z
concertului: (D) T,X,Z

31
(E) X,P,Z ordine de la primul până la
ultimul cântec interpretat, CU
22. Dacă melodia X este EXCEPŢIA:
interpretată prima, care dintre
variantele de mai jos trebuie să (A) Y,O,P,T,Z,X
fie adevărată? (B) Y,T,O,P,X,Z
(C) Y,X,O,P,Z,T
(A) Cântecul X este interpretat de (D) X,Y,O,P,Z,T
George. (E) X,Y,O,T,P,Z
(B) Cântecul X este interpretat de
Helen. 24. Dacă melodia Y este
(C) Cântecul P este interpretat al interpretată prima, melodiile
patrulea. interpretate a doua, a treia şi
(D) Cântecul Y este interpretat al respectiv a patra ar putea fi:
doilea.
(E) Cântecul Y este interpretat al (A) T,X şi O
treilea. (B) T,Z şi O
(C) X,O şi P
23. Fiecare dintre variantele de mai (D) X,P şi Z
jos este un program acceptabil (E) X,T şi O
de interpretare a cântecelor, în

STOP!

DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ VERIFICAŢI


RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA
DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.

32
SECŢIUNEA A IV – A
Timpul acordat – 35 minute
26 de întrebări

Instrucţiuni: Întrebările din această secţiune se bazează pe raţionamentul conţinut în


afirmaţii sau fragmente scurte. La unele întrebări, mai multe dintre variantele de
răspuns ar putea fi valabile. Totuşi, dumneavoastră urmează să alegeţi cel mai bun
răspuns; aceasta înseamnă, varianta care răspunde cel mai fidel şi cel mai complet la
întrebare. Nu trebuie să faceţi presupuneri care conform regulilor bunului simţ sunt
neverosimile, superflue sau incompatibile cu pasajul. După ce aţi ales cea mai bună
variantă de răspuns, marcaţi cu negru pătratul corespunzător de pe formularul cu
răspunsurile.

1.Criticul: Oamenii pun astăzi un preţ extrem de mare pe respectul faţă de ceilalţi; cu
toate acestea, în interpretările lor comice, mulţi dintre cei mai renumiţi comici
contemporani dau dovadă de o lipsă de respect flagrantă faţă de alţii. Dar când
oamenii nu reuşesc să se ridice la înălţimea idealului faţă de care au o stimă
deosebită, exagerarea unor astfel de eşecuri formează adesea baza comediilor de
succes. Astfel, popularitatea actuală a actorilor comici care afişează lipsă de respect
în spectacolele lor nu este deloc surprinzătoare.

Pe care dintre afirmaţiile de mai jos se bazează argumentul criticului?

(A) Oamenii cărora le plac comicii ce afişează lipsă de respect în spectacolele lor
nu pun mare preţ pe respectul faţă de alţii.
(B) Numai comicii care afişează o lipsă de respect flagrantă în spectacolele lor se
bucură de succes în prezent.
(C) Mulţi oameni dezaprobă etalarea unei lipse de respect flagrante în
spectacolele de comedie.
(D) Oamenii care preţuiesc foarte mult un ideal nu reuşesc întotdeauna să
trăiască la înălţimea acestuia.
(E) Oamenii de astăzi eşuează să trăiască la înălţimea idealului lor mai frecvent
decât se întâmpla în trecut.

2.Firma de avocaţi Sutherlin, Perez & Asociaţii este una dintre firmele cele mai pline
de succes, a cărei specializare principală este asigurarea apărării în procese penale.
De fapt, firma are o rată de peste 90% a achitărilor în asemenea procese. Dalton este
un avocat specializat în primul rând în procese de divorţ, deci Dalton cu siguranţă nu
poate fi membru al firmei Sutherlin, Perez & Asociaţii.

Raţionamentul din acest argument prezintă carenţe deoarece:

(A) aduce în sprijinul concluziei sale dovezi care se contrazic reciproc;


(B) ignoră posibilitatea că o persoană poate practica avocatura fără a fi membră
a unei firme de avocaţi;
(C) conchide că o persoană nu este membră a unui grup pe motiv că persoana
respectivă nu posedă o trăsătură pe care o posedă ceilalţi membri ai grupului;
(D) foloseşte rata de succes a membrilor unui grup pentru a arăta că reuşitele
sunt repartizate egal în cadrul grupului;
(E) face o generalizare bazată pe o selecţie care nu este reprezentativă pentru
grupul despre care se presupune că generalizarea este adevărată.

33
3. Adversarii ideii de a le permite camioanelor cu remorcă triplă să utilizeze
sistemul naţional de autostrăzi greşesc când afirmă că aceste camioane sunt
mai periculoase decât alte vehicule comerciale. În partea de vest a ţării, în
zone în care li se permite în prezent camioanelor cu remorcă triplă să circule
pe anumite autostrăzi, rata accidentelor pe milă este mai scăzută decât rata
naţională pentru alte tipuri de vehicule comerciale. Cu siguranţă, camioanele
cu remorcă triplă sunt mai sigure decât alte vehicule comerciale.

Care dintre următoarele afirmaţii, dacă este adevărat, slăbeşte cel mai mult
argumentul de mai sus?

(A) E nevoie de două semi–remorci mai mici pentru a transporta cantitatea pe


care o poate transporta un camion cu remorcă triplă.
(B) Autostrăzile din vestul puţin populat sunt mult mai puţin circulate şi, în
consecinţă, sunt mult mai sigure decât autostrăzile din sistemul naţional în
ansamblu.
(C) Cei care se opun în prezent camioanelor cu remorcă triplă au obiectat cândva
şi faţă de camioanele cu remorcă dublă, care acum sunt o prezenţă obişnuită
pe autostrăzile naţionale.
(D) În zonele în care li se permite camioanelor cu remorcă triplă să circule pe
autostrăzi, conducătorii auto au nevoie de un permis de conducere special.
(E) Pentru camioanele cu remorcă triplă rata accidentelor pe milă a fost mai
ridicată anul trecut decât în cei doi ani precedenţi.

4. Whittaker: Nu poate fi vorba de un număr al studenţilor din facultăţile de


medicină care abandonează studiile înainte de al doilea an, deoarece, dacă
abandonează, nu mai ajung nicicând în anul doi.

Hudson: Conform raţionamentului nostru, eu nu pot să nu mă îmbogăţesc,


deoarece, în mod similar, nu poate fi vorba ca eu să mor înainte ca primul
meu milion de dolari să fie depus în bancă.

Hudson îi răspunde lui Whittaker în felul următor:

(A) arătându-i că un argument analog duce la o concluzie lipsită de valabilitate;


(B) folosind un exemplu pentru a combate afirmaţia lui Whittaker;
(C) arătându-i lui Whittaker că acestea ia o situaţie necesară drept una posibilă;
(D) susţinând că ceea ce afirmă Whittaker nu poate fi adevărat, deoarece
Whittaker se manifestă de parcă ar fi fals;
(E) arătând că argumentul lui Whittaker se bazează pe analiza unui caz extrem
şi nereprezentativ.

5. Un bec produs de curând este mult mai economic decât becurile convenţionale:
costă numai de trei ori mai mult decât becurile convenţionale însă rezistă până la de
zece ori mai mult decât acestea. În ciuda eforturilor susţinute ale producătorului de a
face publicitate avantajelor oferite de noul bec, un analist prevede că vânzările la
aceste becuri vor fi foarte scăzute.

Fiecare dintre afirmaţiile de mai jos, dacă este adevărată, susţine ceea ce anticipă
analistul, CU EXCEPŢIA:

(A) Lumina generată de noul bec este în spectrul galben, un tip de lumină
artificială care le displace multor oameni.

34
(B) Cei mai mulţi oameni care cumpără becuri preferă să cumpere becuri ieftine
decât becuri mai durabile dar mai scumpe.
(C) Un producător de becuri convenţionale a anunţat că noul bec consumă mai
multă electricitate decât becurile convenţionale.
(D) Noul bec va fi comercializat în câteva cantităţi diferite, începând de la
pachete ce conţin un singur bec, până la pachete ce conţin patru becuri.
(E) Un producător concurent urmează să introducă pe piaţă un bec care durează
de zece ori mai mult decât becurile convenţionale dar costă mai puţin decât
acestea.

6. Rienzi, o navă de pasageri, s-a scufundat datorită unei spărturi în carcasă,


provocată probabil de un sabotaj. În mod obişnuit, când o navă având o spărtură se
scufundă atât de rapid cum s-a întâmplat cu Rienzi, apa nu pătrunde în navă suficient
de rapid ca nava să fie complet plină cu apă când ajunge pe fundul oceanului. Totuşi,
inundarea completă poate fi obţinută prin sabotaj. Orice navă care se scufundă la
mare adâncime în ocean înainte de a fi complet inundată va face implozie.
Fotografiile subacvatice făcute la locul unde se află epava vasului Rienzi pe fundul
oceanului, arată că aceasta nu a făcut implozie.

Plecând de la informaţiile de mai sus, care dintre afirmaţiile următoare trebuie să fie
adevărată?

(A) Nava Rienzi a fost construită în aşa fel încât să se reducă riscurile de
scufundare în urma unui impact.
(B) Dacă nava Rienzi a fost complet inundată, acest lucru s-a întâmplat numai
după ce aceasta a ajuns pe fundul oceanului.
(C) Dacă nava Rienzi nu a fost scufundată prin sabotaj, apa a pătruns în
interiorul ei neobişnuit de repede.
(D) Dacă nava Rienzi s-ar fi scufundat mai încet, ar fi făcut implozie.
(E) Nava Rienzi era atât de solid construită încât să reziste la implozie sub
presiunea apei la mare adâncime.

7. La fiecare 50 de câini care contractează o anumită boală, unul dintre ei va muri


de acea boală. Există un vaccin care teoretic este eficient 100% în prevenirea
acestei boli. De vreme ce riscul de deces în urma complicaţiilor apărute de la
vaccinare este de 1 la 5.000 de vaccinări, este prin urmare mai sigur pentru un
câine să fie vaccinat decât să nu fie vaccinat.

Care dintre variantele de mai jos ar fi mai util de ştiut pentru a face o evaluare a
argumentului?

(A) numărul total de câini care mor anual din toate cauzele luate la un loc;
(B) faptul dacă vaccinul este eficient împotriva bolilor contractate şi de alte
animale de casă în afară de câini;
(C) numărul de câini care mor anual datorită altor boli decât boala în cauză;
(D) probabilitatea ca un câine să contracteze altă boală, cum ar fi rabia;
(E) probabilitatea ca un câine nevaccinat să contracteze boala în cauză.

8. Simptomele bolilor psihice se manifestă prin probleme comportamentale,


cognitive şi emoţionale. Unii pacienţi cu tulburări psihice pot fi trataţi eficient
prin psihoterapie. Dar în prezent se ştie că la unii pacienţi tulburările psihice
sunt cauzate de dezechilibre chimice care le afectează creierul. Astfel, aceşti

35
pacienţi pot fi trataţi eficient numai cu medicamente care diminuează sau
corectează aceste dezechilibre.

Pe care dintre presupunerile de mai jos se bazează argumentul?

(A) Tratamentul prin psihoterapie nu poate diminua sau corecta eficient


dezechilibrele chimice care provoacă tulburările psihice.
(B) Tratamentul medicamentos dă întotdeauna rezultate mult mai rapid pentru
pacienţii care suferă de tulburări psihice decât dă tratamentul prin
psihoterapie.
(C) Cele mai multe dintre tulburările psihice nu sunt provocate de dezechilibrele
chimice care afectează creierul.
(D) Tratamentul medicamentos este întotdeauna mai eficient în tratarea
pacienţilor cu tulburări psihice decât este psihoterapia.
(E) Tratamentul prin psihoterapie nu are alt efect asupra tulburărilor mentale în
afară de reducerea simptomelor.

Întrebările 9 – 10

Custodele: Decizia de a restaura mantia personajului central din tabloul lui Veronese,
schimbând-o din roşie cum este acum în verdele găsit în stratul de dedesubt este pe
deplin justificată. Teste sigure pe bază de raze X şi chimice arată că pigmentul roşu a
fost aplicat după ce tabloul fusese terminat şi că vopseaua roşie nu a fost pregătită în
atelierul lui Veronese. Prin urmare, e posibil ca un alt artist să fi falsificat tabloul lui
Veronese după terminarea acestuia.

Criticul de artă: Dar într-o copie a tabloului lui Veronese, făcută imediat după ce
acesta a murit, mantia este roşie. Este foarte puţin probabil ca un artist care a făcut
copia să fi făcut o schimbare atât de importantă atât de curând după moartea lui
Veronese.

9.Ipoteza că un artist de mai târziu a falsificat tabloul lui Veronese serveşte căreia
dintre funcţiile de mai jos din argumentul custodelui?

(A) Este idea centrală spre care se îndreaptă argumentul în ansamblu.


(B) Este o concluzie complimentară care sprijină concluzia de bază a
argumentului.
(C) Este o clarificare a termenului – cheie al argumentului.
(D) Este un aspect particular care susţine poziţia generală.
(E) Este o reiterare a ideii principale făcută de dragul emfazei.

10.Căreia dintre concluziile de mai jos i-ar oferi cel mai puternic sprijin răspunsul pe
care criticul de artă îl dă custodelui?

(A) Copia tabloului lui Veronese care a fost făcută curând după moartea
pictorului nu este deosebită de original.
(B) Nici o pictură nu poate fi restaurată înainte de a fi testată cu ajutorul unui
echipament tehnologic sofisticat.
(C) Restaurarea propusă nu va reuşi să redea tabloului lui Veronese înfăţişarea
pe care o avea la sfârşitul vieţii artistului.
(D) Valoarea lucrării unui artist nu este neapărat compromisă atunci când acea
lucrare este falsificată de artişti mai târziu.
(E) Veronese nu a avut iniţial intenţia să facă mantia personajului central verde.

36
11.John lucrează câte cinci zile pe săptămână, cu excepţia perioadelor de concediu şi
a săptămânilor în care sunt sărbători naţionale. Patru zile pe săptămână lucrează
într-o companie de asigurări; vinerea lucrează ca fierar. Săptămâna trecută nu a fost
nici o sărbătoare şi John nu a fost plecat în concediu. Prin urmare, săptămâna trecută
el trebuie să fi lucrat la compania de asigurări în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi.

Care dintre ipotezele de mai jos este cea pe care se bazează argumentul?

(A) John nu-şi ia niciodată concediu mai lung de o săptămână.


(B) În fiecare zi pe care a lucrat-o John săptămâna trecută, el a lucrat întreaga zi
de lucru.
(C) John nu-şi ia concediu în săptămânile în care sunt sărbători naţionale.
(D) Săptămâna trecută John nu a lucrat nici sâmbătă nici duminică.
(E) Nu au fost zile săptămâna trecută când John a lucrat atât la compania de
asigurări cât şi ca fierar.

12.După câteva încercări de a-l dezvăţa pe puiul de papagal să roadă mobila,


George a urmat cu reţinere sfatul unui specialist şi lovea uşor ciocul
papagalului ori de câte ori acesta începea să roadă mobila. Pasărea a încetat
să roadă mobila, însă acum se teme de mâini şi uneori ciupeşte. Dacă faptul
că rodea mobila nu i-ar fi făcut rău păsării, George nu ar fi lovit-o.

Când căţeluşul Carlei a scăpat din curte, a început să alerge pe o stradă


aglomerată. Deşi Carla nu este de acord în general cu pedeapsa fizică pentru
a-l disciplina, l-a lovit pe căţel usturător cu palma. Acum căţelul iese pe stradă
numai însoţit de Carla, deci ea avut dreptate să-l disciplineze.

Care dintre principiile următoare, dacă este stabilit, ar justifica opiniile


referitoare la acţiunile Carlei şi a lui George?

(A) Când disciplinează un animal fizic, dresorul ar trebui să folosească un


obiect cum ar fi un ziar făcut sul, pentru a evita ca animalului să i se
facă teamă de mâini.
(B) Când se dresează un animal, disciplina fizică ar trebui folosită numai
atunci când astfel de măsură disciplinară este necesară pentru a
corecta comportamentul care ar putea dăuna grav animalului.
(C) Folosirea disciplinei fizice în dresajul unui animal este justificată
numai atunci când toate celelalte strategii de corectare a
comportamentului nedorit al animalului au eşuat.
(D) Disciplina fizică nu ar trebui aplicată animalelor care nu sunt adulte.
(E) Disciplina fizică nu ar trebui folosită de un dresor de animale decât
pentru a corecta probleme de comportament persistente.

13.Pinii albi ajunşi la maturitate interceptează aproape toată lumina soarelui care
cade asupra lor. Ei lasă un strat gros de ace care se usucă imediat şi cresc la înălţimi
impresionante, astfel încât chiar şi atunci când sunt poieni mari printre aceşti copaci,
pătrunde puţină lumină în solul pădurii. Din acest motiv, pinii albi nu pot regenera la
propria umbră. Astfel, când într-o pădure deasă nu sunt altfel de copaci în afară de
pini albi, este sigur că___________.

Care dintre variantele de mai jos ar conchide argumentul în modul cel mai logic?

37
(A) vârstele copacilor din pădure nu diferă cu mult de timpul necesar unui pin
alb să ajungă la maturitate;
(B) pământul pe care creşte pădurea a fost curăţat de toţi copacii în momentul în
care au început să crească primii pini albi;
(C) competiţia copacilor din pădure pentru lumină va duce în curând la uscarea
unor copaci şi astfel pădurea se va rări;
(D) alte specii de arbori vor începe în curând să colonizeze pădurea, înlocuind în
cele din urmă toţi pinii albi;
(E) toate diferenţele de înălţime a copacilor din pădure sunt atribuite exclusiv
diferenţelor de vârstă dintre ei.

14.Anunţ: Un economist renumit a determinat că dintre persoanele care au folosit


computere la locul de muncă anul trecut şi aveau şi computere portabile (laptops) au
câştigat în medie cu 25% mai mult decât cele care nu au avut. Rezultă clar de aici că
deţinerea unui computer portabil a avut drept rezultat un serviciu mai bine plătit.

Care dintre variantele următoare identifică o eroare de raţionament în argument?

(A) Încearcă să susţină o generalizare cuprinzătoare numai pe baza


informaţiilor referitoare la un număr restrâns de indivizi.
(B) Concluzia sa nu face decât să confirme afirmaţia făcută mai devreme în
cadrul argumentului.
(C) Conchide că un lucru a fost cauzat de un altul deşi dovezile aduse arată
că primul lucru a fost cel care l-a generat pe al doilea.
(D) Oferă informaţii în sprijinul unei concluzii când de fapt acele informaţii
arată că acea concluzie este falsă.
(E) Proiectează fără spirit critic tendinţele care există în prezent într-un
moment nedefinit din viitor.

15.Rhonda va vedea filmul mâine după – amiază numai dacă Paul merge la concert
mâine după – amiază. Paul nu va merge la concert decât dacă Ted va fi de acord să
meargă la concert. Totuşi, Ted refuză să meargă la concert. Deci, Rhonda nu va vedea
filmul mâine după – amiază.

De care dintre variantele următoare este cel mai apropiat tipul de raţionament
prezentat mai sus?

(A) Dacă Janice vine în vizită, Mary nu va achita facturile mâine. Janice nu va
veni în vizită decât dacă găseşte o dădacă. Totuşi, Janice a găsit o dădacă,
deci îi va face o vizită lui Mary.
(B) Gary îşi va spăla rufele mâine numai dacă Peter trebuie să meargă la serviciu.
Dacă Cathy nu e bolnavă, Peter nu va trebui să meargă la serviciu. De vreme
ce Cathy nu este bolnavă, Gary nu-şi va spăla rufele mâine.
(C) Kelly va pregăti peşte pe grătar diseară dacă nu plouă şi dacă pe piaţă se
găseşte păstrăv proaspăt. Deşi prognoza meteo nu prevede ploaie, pe piaţă nu
se găseşte păstrăv proaspăt. Deci, Kelly nu va pregăti peşte la grătar diseară.
(D) Lisa va merge la reuniunea de familie de săptămâna viitoare numai dacă unul
din fraţii ei, Jared sau Karl, va merge şi el. Karl nu va merge la reuniune, dar
Jared va merge. Deci, Lisa va merge la reuniune.
(E) George nu va merge la muzeu mâine decât dacă Mark este de acord să
meargă cu el. Mark va merge la muzeu numai dacă poate să îşi amâne cele
mai multe dintre întâlnirile pe care le are. Mark şi-a amânat o parte din
întâlniri, deci va merge la muzeu.

38
16.Sectorul industriei private încearcă să atragă cercetători ştiinţifici cu înaltă
calificare oferindu-le salarii mari. Drept urmare, cei mai mulţi cercetători din sectorul
privat câştigă în prezent cu 50% mai mult decât câştigă cercetători ştiinţifici cu
aceeaşi calificare angajaţi de guvern. Deci, dacă cercetătorii ştiinţifici angajaţi de
guvern nu sunt motivaţi mai mult de un simţ al datoriei publice decât de propriile lor
interese, e posibil ca guvernul să piardă pe cei mai buni cercetători în favoarea
sectorului privat, de vreme ce nici unul dintre aceşti cercetători nu ar avea probleme
în a găsi un serviciu în sectorul privat.

Care dintre ipotezele de mai jos este cea pe care se bazează argumentul?

(A) E mai puţin probabil ca cercetătorii ştiinţifici care lucrează pentru guvern să
se bucure de recunoaşterea contribuţiei lor la cercetare decât cei din
sectorul privat.
(B) Nici unul dintre cercetătorii ştiinţifici care lucrează pentru guvern nu câştigă
mai mult decât cei mai bine plătiţi cercetători angajaţi în sectorul privat.
(C) Guvernul nu angajează atât de mulţi cercetători cu înaltă calificare câţi
angajează orice companie mare de cercetare din sectorul privat.
(D) Guvernul nu le asigură cercetătorilor ştiinţifici condiţii de lucru
corespunzătoare sau beneficii extra – salariale care să compenseze salariile
mici pe care le primesc.
(E) Cercetătorii ştiinţifici angajaţi în sectorul privat lucrează în general mai
multe ore decât cercetătorii angajaţi de guvern.

17.Folosirea mai eficientă a energiei fosile este în interesul mediului naţional şi global
dar îmbunătăţiri majore sunt puţin probabile dacă standardele propuse de guvern nu
sunt aplicate în practică pentru a elimina produsele sau practicile cele mai puţin
eficiente în cadrul categoriei lor.

Obiecţie: Este cel mai bine ca hotărârile referitoare la utilizarea energiei să fie lăsate
operaţiunilor de piaţă.

Care dintre variantele următoare, dacă este adevărat, subminează în modul cel mai
direct obiecţia de mai sus?

(A) Ar fi nerealist să ne aşteptăm ca societatea să facă schimbările necesare


pentru a realiza o eficienţă maximă a utilizării energiei dintr-o dată.
(B) Există produse, precum automobilele, care consumă suficientă energie ca
persoanele care le achiziţionează şi le folosesc să devină conştiente de orice
ineficienţă în utilizarea energiei în comparaţie cu alte produse din aceeaşi
categorie.
(C) Ori de câte ori se introduce un nou mod de producere a energiei, cum ar fi un
combustibil nou, trebuie create sau adaptate o serie de sisteme de susţinere,
cum ar fi sistemul de distribuire a combustibilului.
(D) Când cresc preţurile la energie, consumatorii de energie tind să caute
modalităţi noi de a spori eficienţa energiei, cum ar fi de exemplu izolarea
caselor în care locuiesc.
(E) Adesea, cel care achiziţionează un produs, cum ar fi un proprietar care
cumpără o instalaţie, va alege pe criteriul preţului de achiziţionare, deoarece
cumpărătorul nu este persoana care va suporta cheltuielile pentru energia
consumată de produs.

39
18.Dobson: Unii istorici susţin că poporul care a construit un cerc de piatră în Britania
cu mii de ani în urmă avea cunoştinţă de evenimentele astronomice. Temeiul care stă
la baza acestei afirmaţii este faptul că două dintre pietre formează o linie indicând
exact poziţia soarelui la răsărit în ziua echinocţiului de primăvară. Totuşi, sunt multe
pietre în cerc şi şansa ca o pereche să indice o direcţie semnificativă din punct de
vedere astronomic este mare. Prin urmare, poporul care a construit cercul nu avea
cunoştinţă de evenimentele astronomice.

Care dintre variantele următoare este o eroare de raţionament în argumentul lui


Dobson?

(A) Incapacitatea dovezilor prezentate de a susţine o afirmaţie este luată drept


dovadă că acea afirmaţie este falsă.
(B) Concluzia lui Dobson contrazice logic unele dintre dovezile prezentate în
sprijinul acesteia.
(C) Afirmaţiile care stabilesc în mod absolut concluzia lui Dobson sunt tratate ca
şi cum ar veni oarecum în sprijinul acelei concluzii.
(D) O afirmaţie care exprimă doar o opinie este tratată de parcă ar fi fost supusă
verificării ca fapt.
(E) Concluzia pe care o trage Dobson se bazează pe interpretarea termenului –
cheie în două moduri diferite.

19.Aproape toată corespondenţa pe care adresa este scrisă corect ajunge la


destinaţie în decurs de două zile lucrătoare de la data expedierii. De fapt,
corespondenţa pe care adresa este scrisă corect ajunge în mai mult timp numai când
plicul este deteriorat în timpul tranzitului. Totuşi, în general, cea mai mare parte a
corespondenţei ajunge la destinaţie în decurs de trei sau mai multe zile după ce a fost
expediată.

Dacă afirmaţiile de mai sus sunt adevărate, care dintre variantele următoare trebuie
să fie adevărată?

(A) O proporţie mare din corespondenţa pe care adresa este scrisă corect este
deteriorată în tranzit.
(B) Nici un fel de corespondenţă pe care adresa nu a fost scrisă corect nu ajunge
în decurs de două zile lucrătoare de la data expedierii.
(C) Cea mai mare parte din corespondenţa care ajunge în decurs de două zile
lucrătoare de la data expedierii are adresa scrisă corect.
(D) O proporţie mare din corespondenţă are adresa scrisă greşit.
(E) Mai multă corespondenţă ajunge la destinaţie în decurs de două zile
lucrătoare de la data expedierii decât ajunge în decurs de două – trei zile
lucrătoare de la data expedierii.

20.Raportul difuzat de ministerul de interne susţine că în ultimii cinci ani programul


de ameliorare a terenurilor a avut drept rezultat creşterea cu 19% a suprafeţei de
teren arabil din ţară. Dacă aceste cifre sunt corecte, programul a fost un succes
răsunător. Cu toate acestea, doamna senator Armand, un distins matematician şi o
femeie cu o inteligenţă remarcabilă, susţine că programul de ameliorare nu a fost un
succes. Prin urmare, este clar că cifrele prezentate în raport nu pot fi corecte.

Argumentul de mai sus prezintă un tip eronat de raţionament. Cu care dintre


variantele următoare este cel mai asemănător?

40
(A) Tatăl lui Albert susţine că acesta din urmă nu ştie unde sunt ascunse cheile
de rezervă ale maşinii. Totuşi, ieri Albert a spus că a descoperit cheile de
rezervă ale maşinii în trusa de scule din garaj, deci afirmaţia tatălui său nu
este corectă.
(B) Profesoara de teatru a Gloriei susţine că strategia ei este aceea de a da
fiecărui student posibilitatea de a juca în cel puţin o piesă pe parcursul
anului dar, de vreme ce Gloria, care a frecventat toate cursurile, susţine că ei
nu i s-a dat o astfel de posibilitate, afirmaţia profesoarei nu poate fi
adevărată.
(C) Amos susţine că poate să-şi ţină respiraţia sub apă timp de o oră întreagă.
Dr. Treviso, un specialist cardio-pulmonar, a afirmat că oamenii sunt
incapabili din punct de vedere fiziologic să-şi ţină respiraţia chiar şi jumătate
din acest timp; deci, afirmaţia lui Amos nu poate fi adevărată.
(D) Evelyn susţine că a ajuns acasă înainte de miezul nopţii. Robert, care ştie
întotdeauna cât este ceasul, insistă că nu e adevărat. Dacă Robert are
dreptate, Evelyn nu avea cum să asculte programul nocturn de ştiri; de
vreme ce ea recunoaşte că nu a ascultat programul nocturn de ştiri, afirmaţia
ei nu poate fi adevărată.
(E) Moira, după ce a urmărit finalul cursei de ciclism de 60 de kilometri, susţine
că Lee l-a întrecut pe Adams cu trei poziţii. Totuşi, Lomas, un specialist în
proiectarea bicicletelor, insistă că Lee nu putea să învingă într-o cursă de
ciclism în care a concurat Adams; deci, afirmaţia Moirei nu poate fi
adevărată.

Întrebările 21 – 22

Wirth: Toate eforturile de a identifica gena responsabilă pentru predispunerea


oamenilor la manie depresivă au eşuat. De fapt, aproape toţi cercetătorii sunt acum
de acord că nu există o „genă maniaco - depresivă”. Prin urmare, dacă aceşti
cercetători au dreptate, afirmaţia că unii oameni sunt predispuşi la manie depresivă
este pur şi simplu falsă.

Chang: Nu contrazic dovezile tale, dar am o problemă cu concluzia pe care ai tras-o.


Mulţi dintre cercetătorii la care te referi au descoperit dovezi că un set de mai multe
gene este implicat şi că interacţiunile complexe dintre acestea produc o predispoziţie
spre manie depresivă.

21.Aspectul disputat între Wirth şi Chang este dacă:

(A) toate eforturile de a identifica gena sau setul de gene responsabile pentru
predispunerea oamenilor la manie depresivă au eşuat;
(B) este puţin probabil că cercetătorii vor putea vreodată să identifice o singură
genă care predispune oamenii la manie depresivă;
(C) aproape toţi cercetătorii sunt în prezent de acord că nu există o genă a
maniei depresive;
(D) cercetările actuale sprijină afirmaţia că nimeni nu este predispus la manie
depresivă;
(E) eforturile făcute pentru a identifica gena care poate produce o predispoziţie
spre manie depresivă au avut un caracter aprofundat.

7. Care dintre variantele de mai jos exprimă cel mai exact critica pe care o face
Chang argumentului lui Wirth?

41
(A) Argumentul presupune că există doar o posibilitate acolo unde există mai
multe.
(B) Se bazează pe dovezi separate care se contrazic reciproc.
(C) Se bazează pe opinia experţilor într-un domeniu aflat în afara ariei de
expertiză a acelor specialişti.
(D) Respinge în principiu orice dovadă care i-ar infirma concluzia.
(E) Tratează ceva care este puţin probabil ca şi cum ar fi imposibil.

23.Gropile de gunoi nu dăunează animalelor sălbatice. Dovezile sunt furnizate de


rezervaţia Masai – Mara din Kenya, unde babuinii care folosesc gropile de gunoi de pe
rezervaţie ca sursă de hrană se maturizează mai repede şi au mai mulţi urmaşi decât
babuinii din rezervaţie care nu caută de mâncare în gropile de gunoi.

Fiecare dintre afirmaţiile de mai jos, dacă este adevărat, risipeşte îndoielile
referitoare la argument, CU EXCEPŢIA:

(A) Babuinii care se hrănesc din gropile de gunoi sunt din specii diferite de cei
care nu procedează astfel.
(B) Longevitatea babuinilor care se hrănesc cu gunoaie este semnificativ redusă
faţă de a celor care nu se hrănesc cu gunoaie.
(C) Nivelul colesterolului babuinilor care se hrănesc cu gunoaie este periculos
mai ridicat decât al celor care nu consumă gunoaie.
(D) Populaţia de hiene care trăieşte în apropierea gunoiştilor neamenajate din
nordul rezervaţiei s-a dublat în ultimii doi ani.
(E) Rata maladiilor congenitale s-a dublat la populaţia de babuini de când au fost
deschise aceste gunoişti.

Întrebările 24 – 25

Marianne este jucătoare de şah profesionistă care fredonează cu voce tare în timpul
partidelor, distrăgându-le astfel atenţia adversarilor. Când i s-a cerut de către oficialii
din şah să înceteze să mai fredoneze sau, în caz contrar, va fi descalificată din şahul
profesionist, Marianne a protestat împotriva acestui ordin. Ea a argumentat că, de
vreme ce ea nu este conştientă că fredonează, fredonarea este involuntară şi, deci, nu
ar trebui făcută răspunzătoare pentru aceasta.

24.Care dintre următoarele principii, dacă este valabil, o ajută cel mai mult pe
Marianne să-şi susţină argumentul împotriva ordinului?

(A) Şahiştii care fredonează cu voce tare în timpul partidelor nu ar trebui să


protesteze dacă adversarii lor fredonează.
(B) Dintre acţiunile unui jucător, numai cele care sunt voluntare ar trebui folosite
ca justificare pentru descalificarea acelui jucător din şahul profesionist.
(C) O persoană ar trebui făcută răspunzătoare pentru acele acţiuni involuntare
care servesc interesele acelei persoane.
(D) Tipurile de comportament care nu sunt considerate voluntare în circumstanţe
obişnuite, ar trebui considerate voluntare dacă se manifestă în contextul unei
partide de şah profesionist.
(E) Şahiştii ar trebui descalificaţi din partidele de şah profesionist dacă încearcă
cu regularitate să distragă atenţia adversarilor lor.

25.Care dintre variantele de mai jos, dacă e valabil acest lucru, subminează cel mai
mult argumentul lui Marianne împotriva ordinului?

42
(A) Oficialii din şah au puţină autoritate sau chiar deloc în a controla
comportamentul jucătorilor lor profesionişti în afara partidelor de şah.
(B) Multe dintre uzanţele din partidele de şah pentru amatori nu sunt respectate
de către şahiştii profesionişti.
(C) Nu toate acţiunile involuntare ale unei persoane sunt acţiuni de care
persoana nu este conştientă.
(D) O persoană care fredonează involuntar poate învăţa cu uşurinţă să îşi dea
seama de acest lucru şi poate astfel să ajungă să se controleze.
(E) Nu toţi adversarii lui Marianne sunt deranjaţi de fredonatul ei în timpul
partidelor de şah.

26.Fumatul în pat a fost multă vreme principala cauză a incendiilor în locuinţe. Cu


toate acestea, în ciuda reducerii semnificative a fumatului în ultimele două decenii,
nu s-a înregistrat o reducere comparabilă a numărului de oameni care mor în incendii
în locuinţe.

Fiecare dintre afirmaţiile care urmează, dacă este valabilă pentru ultimele două
decenii, ajută la rezolvarea discrepanţei aparente de mai sus, CU EXCEPŢIA:

(A) În comparaţie cu alte tipuri de incendiu în locuinţă, incendiile provocate de


fumatul în pat provoacă de obicei pagube relativ mici înainte de a fi stinse.
(B) Incendiile provocate de fumatul în pat izbucnesc adesea după ce locatarii au
adormit.
(C) Fumătorii care fumează în pat sunt fumători înrăiţi şi e mai puţin probabil ca
aceştia să renunţe la fumat decât fumătorii care nu fumează în pat.
(D) Un număr din ce în ce mai mare de persoane au murit în incendii în locuinţe
care au izbucnit la bucătărie.
(E) Densitatea populaţiei a crescut, având drept urmare faptul că un incendiu
într-o locuinţă poate provoca mai multe morţi decât în deceniile trecute.

STOP!

DACĂ TERMINAŢI ÎNAINTE DE A EXPIRA TIMPUL, PUTEŢI SĂ VĂ VERIFICAŢI


RĂSPUNSURILE NUMAI LA ACEASTĂ SECŢIUNE. NU LUCRAŢI ASUPRA NICI UNEIA
DINTRE CELELALTE SECŢIUNI DIN TEST.
Instrucţiuni generale referitoare la formularul cu răspunsurile

Timpul real de testare este de 2 ore şi 55 minute. Sunt cinci secţiuni, fiecare cu o
limită de timp de 35 de minute. Coordonatorul testului vă va spune când să începeţi şi
să terminaţi fiecare dintre secţiuni. Dacă terminaţi o secţiune înainte de a expira
timpul, puteţi verifica numai răspunsurile de la acea secţiune; nu vă întoarceţi la nici
o altă secţiune din manualul de testare şi nu lucraţi asupra nici unei secţiuni, fie din
manualul de testare fie de pe formularul cu răspunsurile.

În cadrul testului există diferite tipuri de întrebări, iar fiecare tip de întrebări are
propriile sale instrucţiuni. Asiguraţi-vă că aţi înţeles instrucţiunile pentru fiecare tip
de întrebări înainte de a încerca să răspundeţi la întrebările din secţiunea respectivă.

Nu toţi vor reuşi să răspundă la toate întrebările în timpul acordat. Nu vă grăbiţi, dar
lucraţi susţinut şi cât de repede puteţi, fără a sacrifica corectitudinea. Dacă o
întrebare pare prea dificilă, mergeţi mai departe la următoarea şi întoarceţi-vă la
întrebarea dificilă după ce aţi terminat secţiunea respectivă. MARCAŢI RĂSPUNSUL

43
PE CARE ÎL CONSIDERAŢI CEL MAI BUN LA FIECARE ÎNTREBARE. NU SE FAC
DEPUNCTĂRI PENTRU RĂSPUNSURILE GREŞITE. PUNCTAJUL VA FI CALCULAT NUMAI
PE BAZA NUMĂRULUI DE ÎNTREBĂRI LA CARE AŢI RĂSPUNS CORECT.

S-ar putea să fie mai multe întrebări notate pe formularul cu răspunsurile decât
întrebările dintr-o secţiune. Nu vă faceţi griji, dar asiguraţi-vă că secţiunea şi
numărul întrebării la care răspundeţi corespunde cu secţiunea şi numărul întrebării
de pe formularul cu răspunsurile. Spaţiile pentru răspunsurile în plus de la fiecare
secţiune din formularul pentru răspunsuri trebuie lăsat necompletate. Începeţi
următoarea secţiune de la spaţiul pentru răspunsul numărul unu al acelei secţiuni.

44
RĂSPUNSURI

SECŢIUNEA I

1.B 2.A 3.B 4.B 5.E 6.D 7.E 8.B 9. C 10.C 11.D 12.D 13.D 14.C 15.C 16.A
17.D 18.C 19.D 20.C 21.A 22.E 23.E 24.B 25.D

SECŢIUNEA II

1.B 2.E 3.A 4.E 5.D 6.B 7.C 8.A 9.B 10.C 11.A 12.B 13.B 14.C 15.B 16.A 17.B
18.A 19.E 20.D 21.B 22.D 23.E 24.E 25.B 26.E

SECŢIUNEA III

1.A 2.A 3.D 4.A 5.B 6.A 7.E 8.B 9.A 10.A 11.C 12.E 13.C 14.D 15.C 16.E 17.E
18.D 19.E 20.C 21.D 22.D 23.B 24.C

SECŢIUNEA IV

1.D 2.C 3.B 4.A 5.D 6.C 7.E 8.A 9.B 10.C 11.D 12.B 13.A 14.C 15.B 16.D 17.E
18.A 19.D 20.E 21.D 22.A 23.D 24.B 25.D 26.B

45