Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

 Data:

 Propunător: Căpraru Ana-Maria

 Unitatea de învățământ: Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”

 Clasa: a V-a

 Disciplina de învăţământ: Educație muzicală

 Unitatea de învățare: Elemente de limbaj muzical: Timbrul muzical

 Subiectul/Tema lecţiei: Instrumentele muzicale ale orchestrei simfonice

 Tipul lecţiei: mixtă

 Scopul lecției: Cunoașterea instrumentelor muzicale din orchestra simfonică și utilizarea cunoștințelor dobândite, în interpretarea unor lucrări
muzicale și aprecierea valorii creației muzicale:

Competenţe specifice vizate: 1.1. Interpretarea vocală a unor piese monodice


2.1. Utilizarea notației înălțimilor sunetelor în lecturarea și scrierea unor fragmente de piese în Do major și la minor

2.3. Operarea cu noțiuni de dinamică și timbru muzical

3.1.Descrierea stărilor și ideilor generate de audierea unor lucrări muzicale

Obiective operaţionale: 1.1. Să interpreteze piesa muzicală „Rapsodia întâi” de George Enescu

I.1. Să citească cursiv sunetele din cadrul melodiei prelucrate din „Rapsodia întâi”

1
I.2. Să asocieze timbrul sunetului cu intrumentul care îl reproduce din filmulețul educațional „Timbralitatea instrumentelor muzicale
din orchestra simfonică”
I.3. Să recunoscă instrumentele din orchestra simfonică prin jocul didactic muzical „Sortează bilețelul”
I.4. Să opereze cu instrumentele din orchestra simfonică prin rezolvarea fișei de lucru;
1.1. Să exprime sentimentele pe baza audiției muzicale făcute „Bolero” – Maurice Ravel;

Metode, procedee și tehnici didactice: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, audiția, observarea, jocul muzical;

 Mijloace de învăţământ: manualul de Educație muzicală-clasa a V-a (Editura Aramis), caiet de muzică, tabla, laptop, fișe partituri, fișe cu durate
muzicale, planșe de completare a măsurii de doua pătrimi, boxă, pian digital, nai;

 Forme de organizare: frontală și individuală

 Durata: 50 de minute

 Bibliografie: Gabriela Munteanu, Didactica Educației muzicale, Ediția a II-a, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007

Vasile Vasile, Metodica Disciplinei Educație muzicală, Editura Muzicală

Munteanu, Gabriela, Jocul didactic muzical, Material suport pentru masterat în „ARTE MUZICALE”, Cursul: Universul
Comunicării Didactice, Bucureşti, Universitatea Spiru Haret, 2005.

Nr. Etapele lecţiei / Timp Ob. Eșalonarea conţinutului Strategia didactică Evaluare
crt. Op.
Activitatea profesorului Activitatea
elevilor Metode, Mijloace Forme de
procedee și de înv. organizare
tehnici did.
1. Momentul organizatoric   -asigurarea ordinii și notarea  -elevii se pregătesc  conversația frontală  
absenților; pentru lecție;  
-pregătirea materialului pentru

2
lecție;
2. Reactualizarea cunoştinţelor și   Profesorul realizează o - elevii răspund: conversația Frontală Aprecieri
deprinderilor verificare generală,  prin tenor, bariton, bas; verbale
chestionare orală,  a
cunoștințelelor despre vocea - elevii răspund:
umana; sopran,
- profesorul întreabă care sunt mezzosopran, alto
principalele tipuri de voci
bărbătești;
- profesorul întreabă care sunt
principalele tipuri de voci
femeiești;
3. Captarea atenției 3.1.  - profesorul propune audierea  -elevii observă Observația Laptop frontală Observare
unui fragment din „Bolero” de videoclipul; Boxa sistematică
Maurice Ravel, precizând Pian
digital
faptul că spre sfârșitul lucrării o
să apară și un cor mixt;

4. Momentul aperceptiv -profesorul întreabă elevii ce -elevii observă că Conversația individuală Aprecieri
pot spune despre piesa audiată; piesa debutează cu verbale
un instrument de Descoperirea
- profesorul completează suflat și tobe;
informația spunând că acela
este un corn englez, iar punctul
culminant al piesei este spre
sfârșitul acesteia când toate
instrumentele orchestrei
simfonice se alatură;
5. Anunţarea temei şi a   -profesorul comunică titlul -elevii ascultă cu conversația caiete frontală  
obiectivelor lecției – Instrumentele atenție și notează,  
muzicale ale orchestrei pe caiete, titlul
simfonice, dar și obiectivele lecției;

3
lecției;
6. Prezentarea optimă a -profesorul definește orchestra  -elevii notează în Conversația Caiete Frontală  
conţinutului şi dirijarea simfonică , după care anunță caiete; Tablă
învăţării elevii că urmează să vizioneze Laptop
Observarea
o prezentare PPT și pregatește
derularea acesteia; -elevii ascultă cu
-profesorul clasifică atenție;
instrumentele și exemplifică -elevii notează în Frontală Observare
fiecare categorie; sistematică
caiete;
Explicația
2.2. -profesorul anunță elevii că Demonstrația
urmează să vizioneze
videoclipul educațional Boxa
„Timbralitatea instrumentelor Laptop
muzicale din orchestra -elevii audiază cu
simfonică” pentru a putea atenție;
observa particularitățile sonore
ale instrumentelor din orchestra
și timbralitatea diferita a Exercițiul
acestora
Individuală
2.3. -după finalizarea audiției,
Aprecieri
profesorul propune jocul verbale
muzical „Sortează bilețelul”, Jocul Bilețele
unde elevii vor trebui să muzical Cutie
extragă un bilețel pe care va
apărea un instrument regăsit în -elevii ascultă Observare
orchestra simfonică, dar și regulile jocului, sistematică
unele ce nu fac parte. după care le aplică
Profesorul urmează să treacă îndrumați de
printre aceștia cu o cutie ce profesor;
prezintă trei compartimente.

4
Fiecare compartiment este
atribuit instrumentelor cu
coarde, de suflat și de percuție.
După recunoașterea
instrumentelor elevii vor trebui
să sorteze bilețelul, astfel încât
aceștia să aibă bine
reprezentată ideea clasificării
acestora. Cei care întâlnesc
instrumente ce nu apar în
orchestra simfonică vor păstra
bilețelul.

7. Însușirea noii lucrări muzicale 1.1. -profesorul cântă ca model  -elevii învață Demonstrația Pian Frontală Observare
piesa muzicală preluată din cântecul;   digital sistematică
„Rapsodia întâi” – George
Enescu -elevii intonează nai
-cântecul se învață pe cântecul corect și cu Exercițiul
2.1. fragmente, pentru o intonație expresivitate;
corectă;
-asigurarea feed-back-ului prin
intonarea corectă a cântecului;
-intonarea antifonică Individuală
(alternarea a două, trei grupuri
de elevi)
-profesorul cere elevilor să
intoneze corect și cu
expresivitate cântecul;
8. Fixarea cunoștințelor și  2.4. -profesorul poartă o discuție  -elevii participă Conversația Fișe de Frontală  Aprecieri
asigurarea retenției și a recapitulativă cu elevii, activ la realizarea lucru verbale
transferului informațional asigurându-se că elevii au sarcinilor date de
înțeles conținutul predat; Exercițiul
profesor;
-profesorul le distribuie elevilor   Individuală Observare
o fișă de lucru, pe care ulterior sistematică

5
o discută cu aceștia;
9. Aprecieri şi recomandări    -profesorul face aprecieri -elevii ascultă  Conversația Frontală  Aprecieri
asupra modului de manifestare aprecierile   verbale
a elevilor pe tot parcursul profesorului;
lecției și cum și-au însușit noile
cunoștințe muzicale;

6
Fișa de lucru

TITLUL LECȚIEI

...................................................
............................................

Enumerați trei instrumente muzicale preferate din orchestra simfonică:

1. ...............................
2. ...............................
3. ...............................
Precizați numele fragmentului muzical interpretat și numiți compozitorul:

Melodie din ................................................, compusă de...............................................

7
GRILĂ DE OBSERVARE

Clasa: a V-a

Perioada de observare: Pe parcusul lecției - Instrumentele musicale ale orchestrei simfonice

Nr. Nume și prenume elevilor Criterii de evaluare Scara de evaluare


Crt. ≤5 5–8 8 – 10
1. Alexandru Radu Mihai Intonează corect repertoriul de cântece X
Recunoaște instrumentele din orchestra X
simfonică
Exprimă stările și sentimentele
transmise prin intermediul audiției X
muzicale
2. Anghel Mihaela Elena Intonează corect repertoriul de cântece X
Recunoaște instrumentele din orchestra X
simfonică
Exprimă stările și sentimentele
transmise prin intermediul audiției X
muzicale
3. Bucurică Daria Andreea Intonează corect repertoriul de cântece X
Recunoaște instrumentele din orchestra X
simfonică
Exprimă stările și sentimentele X
transmise prin intermediul audiției
muzicale
4. Burlacu Miruna Intonează corect repertoriul de cântece X
Recunoaște instrumentele din orchestra

8
simfonică X
Exprimă stările și sentimentele
transmise prin intermediul audiției
muzicale X

5. Cioroiu Anabelle Maria Intonează corect repertoriul de cântece X


Recunoaște instrumentele din orchestra X
simfonică
Exprimă stările și sentimentele
transmise prin intermediul audiției X
muzicale
6. Cudric Dario Nicolae Intonează corect repertoriul de cântece X
Recunoaște instrumentele din orchestra X
simfonică
Exprimă stările și sentimentele
transmise prin intermediul audiției X
muzicale

9
Matrice de evaluare

Instrumente de evaluare
Probă Probă Probă Temă de Observarea sistematică Portofoliu de cântece
COMPETENŢE orală scrisă practică lucru în a elevului
clasă
C.S. 1.1. C.D.1.1. X X X

C.S. 2.1. C.D.2.1. X X X

C.S. 2.3. C.D.2.2. X X X

C.D.2.3. X X

C.D.2.4 X X
X
C.S. 3.1. C.D.3.1. X X X

10