Sunteți pe pagina 1din 3

TEST nr.

3 cadavrelor neindentificate
Subiectul I. Evidenţele criminalistice. -de evidenta a armelor de foc militare
1.1 (3) Definiţi noţiunea de evidenţe criminalistice şi -de evidenta dupa modul de operare.
sarcinile acestora. acest sistem nu este fix si poate suferi schimbari o data
Evidenta criminalistica reprezinta o ramura distincta a cu noile realizari in domeniul stiintei.
criminalisticii, destinata elaborarii metodelor si 1.3 (7) Estimaţi datele ce se conţin în evidenţa
mijloacelor tehnice de inregistrare, clasificare si alfabetică şi evidenţa modus operandi.
sistematizare a datelor caracteristice privind anuminte Evideta alfabetica cuprinde numele, prenumele, numele
categorii de persoane si obiecte, avind ca scop asigurarea anterior, porecla, data şi loculnaşterii, naţionalitatea,
unei eventuale identificari ulterioare a aceostora in domiciliul stabil şi temporar, starea civilă, cu sau fără
cadrul cercetarii actelor ilicite. copiii, profesiunea, locul demuncă, semnalmente,
Sarcini: furnizare de date, indentificarea infractorilor, antecedente penale, fapta pentru care este învinuit sau
indentificarea cadavrului dupa aprente, antecendente condamnat.Pentru cadavre se trec locul şi împrejurările
penale ale condamnatilor conform cartotecii, ect. descoperirii cadavrului, sexul, vârsta aproximativă,cauza
morţii, descrierea îmbrăcămintei şi a obiectelor găsite
1.2(5) Determinaţi nivelurile şi tipurile evidenţelor asupra sa, leziunile, tatuaje, cicatrice,numărul dosarului,
criminalistice din RM. numele organului care a efectuat urmărirea.Fişa
in prezent functioneaza 2 tipuri de evidenta înregistrării alfabetice trebuie să cuprindă formula
vriminalistica, respectiv 2 sisteme de cartoteci: primul- dactiloscopică şi fotografia deidentificare si fapta penala
centralizat, desfasurat de catre o subdiviziune speciala a care a savirsito persoana. Poate contine si alte date cum
MAI, nominalizata Centru informativ, al doilea- local, ar fi supranumele detinut in lumea interlopa, relatiile
efectuat in cadrul directiei de tehnica criminalistica, detinute cu alti criminali. Fisele sunt clasate in oridnea
apartinind aceluiasi minister si de catre substructurile alfabetica a numelor de familie.
criminalistice ale comisariatelor de politie. Evidenta dupa modul de operare se realizeaza in baza
de asemenea exista 4 categorii de cartoteci: fiselor de inregistrare a elementelor caracteristice ale
- de evidenta a persoanelor delicvente sau a modului de operare a persoanelor cunoscute ca fiind
antecedentelor penale autorii anumitor categorii de ifractiuni(omor, viol, jaf…)
- de evidenta atropometrica a persoanelor disparute si a si a actelor de inregistrare a caracteristicilor respective
privind faptele penale ca autorii necunoscuti. Fisa Subiectul II. Utilizarea cunoştinţeloe speciale .
autorilor anumitor infractiuni cuprinde o serie de date 2.1 (3) Definiţi noţiunea de cunoştinţe speciale şi
privind starea civila si de drept a persoanei, succedate de numiţi formele de utilizare a lor.
descrierea elementelor caracteristice ale modului de Cuno ștințele speciale presupun o totalitate de
operare( timpul comiterii, procedeele si instrumentele aptitudini si informații deținute dintr-un domeniul
folosite, actiunile prealabile, alte date specifice). La fisa special care pot elucida circumstantele infractiunii
modului de operare se vor anexa fisa dactiloscopica, si pot duce la stabilirea adevarului.
fotografii, materiale video. 2 forme de utilizare :
Consultativa –prin participarea la activitatile de
procedura a specialistului
De examinare stiintifica a unor fapte la cererea
OUP sau a instantei prin ordonarea expertizei
judeciare
2.2 (5) Deduceţi rolul specialistului la efectuarea
acţiunilor de urmărire penală.
- Contribue la ridicarea, fixarea, descoperirea urmelor
infractiunii precum si a altor mijloace de probaî
-interprinde masuri pentru a proteja retrage conserva
probele care sunt in pericol de alterare sau
Distrugere.
-sa ofere OUP sau instantei explicatii privind faptele si
imprejurarile stabilite la cercetarea cauzei.

2.3 (7) Specificaţi sarcinile şi formele concluziei


specialistului.
Să formuleze raspunsuri la intrebaRILE cuprinse in actul
procesual
Sa asigure integritatea obiectelor supuse expertizei, etc.