Sunteți pe pagina 1din 5

TEST nr.

7 de practică care au servit drept premise empirice de


prefigurare a unor legităţi studiate de ştiinţa
Subiectul I: Istoria dezvoltării criminalisticii. criminalistică.
1.1 (3) Prezentaţi principalele etape de dezvoltare a 3) de creare a concepţiei generale a criminalisticii şi
criminalisticii. desăvarşire a celor
1.2 (5) Analizaţi dezvoltarea şcolii româneşti de particulare .(dezvoltarea criminalisticii in spatiul
criminalistică şi nominalizaţi rolul criminaliştilor de vază sovietic)
din ţară.
1.3 (7) Evaluaţi rolul colaborării internaţionale a 1.2. Se considera ca realizarile din domeniul
criminaliştilor pentru RM. criminalisticii au razbatut in Romania foarte lent.
Lucrarile autorilor autohtoni in acest domeniu n-au fost
1.1. Etapele de dezvoltare a criminalisticii : populare, din care cauza se considera ca autorii straini
1) de cristalizare a elementelor embriogeneze in aveau o mai mare contributie la dezvoltarea
adincurile procedurii penale şi primele criminalisticii in Romania. Aceasta tara este printre
incercări de aplicare ale acestora in practica de primele care a utilizat metoda fotografierii judiciare.
urmărire penală; Initial a fost in 1895 infiintat Serviciul de identificare
s-a extins pină la sfirşitul anilor '30 ai sec.XX, au jucat judiciara care utilize fisa antropometrica, insa deoarece
un rol hotăritor in pregătirea metoda data s-a considerat imprecise, in scurt timp s-a
specialiştilor, altoindu-le preferinţă faţă de metodele trecut la dactiloscopie.Mina Minovici in baza unor
ştiinţifice in lupta cu criminalitatea. experimente, in 1909 a obtinut primele rezultate in
2) de acumulare şi generalizare a materialelor empirice identificarea infractorilor pe baza urmelor
şi formularea anumitor teorii digitale.Datorita lui Andrei Ionescu, care a obtinut
particulare; rezultate esentiale in identificarea dactiloscopica, la
s-a extins pină la mijlocul anilor '60 ai sec.XX. In cursul Constanta s-a creat o sectie de identificare
acestui răstimp s-au elaborate dactiloscopica. Concomitent cu aceasta s-au facut
principalele teorii criminalistice particulare, favorizate cercetari in directia examinarii tehnice a documentelor si
de mulţimea colosală de date accumulate a identificarii persoanelor dupa scris. Ulterior au fost
tiparite monografii. Henri Stahl in perioada dupa primul
razboi mondial a publicat diverse lucrari, cu mar fi tendinta de a transporta marfurile, ceea ce a sporit
“Expertiza grafica”, “Grafologia si expertizele in scrieri” incalcarile legii. Astfel, se simtea necesitatea colaborarii
s.a. O data cu cresterea posibilitatilor de identificare a politiei a diferitor state cu scopul de prevenir si reprima
infractorilor si cresterea nr de infractiuni, s-au elaborate criminalitatea. Pina in secolul dat, codurile si legile unei
instructiuni practice pentru cercetari la fata locului a tari erau aplicabile doar pe teritoriul statului dat, de
infractiunilor. Ulterior, lucrarile autohtone au inceput a aceea infractorii comiteau infractiuni pe teritoriul unui
se raspindi si in afara tarii, indeosebi in Franta. Dupa stat si se refugiau in altul. Astfel la COngresul
anul 1948 criminalistica a devenit obiect de studio la international al politiei judiciare din Monaco 1914 s-a
facultatile de drept. Domeniul dat a fost dotat cu pus problema cooperarii international I nscopul urmaririi
mijloace necesare si laboratoare de criminalistica. Un si retinerii activitatii criminale si stabileau astfel un sir
progress evident a constituit utilizarea unor metode de posibilitati, metode si mijloace pentru arestarea
modern la analiza fizico-chimica a urmelor si infiintarea infractorilor. In 1923 a fost create Comisia Internationala
Institutului de Criminalistica din cadrul Procuraturii de Politie Criminala, care a icnercat sa puna in aplicare
Generale(1956), iar in 1968 s-a infiintat Institutul de ideile de cooperare international. Pina la al 2-lea razboi
criminalistica din Inspectoratul general al militiei, care mondial, aceata comisie a obtinut succese evidente, insa
se orienta la introducerea unor noi metode de cercetare Germania nazista a preluat subordonarea si in 1956
in practica. S_au folosit rezultate considerabile in denumirea a fost schimbata in Organizatia Internationala
folosirea radiatiilor “X”, gama si beta. Cantemir Rișcuția de Politie Criminala-Interpol. Au fost astfel refacute
a realizat metoda de reconstituire a fizionomiei persoanei evidentele si arhivele criminare. Apoi sediul
dupa craniu. S-a introdus medicina legala in invatamintul Secretariatului general Interpol s-a stabilit in Franta si au
superior ceea ce a facilitate pregatirea unor cadre de fost reconstituita documentatia distrusa din timpul celui
nivel inalt. Astfel, prin intermediul laboratoarelor, de-al 2-lea razboi mondial. Respectiv aceasta e denumita
infiintarii Institutelor ce se preocupau cu cercetari in documentatia criminal si reprezinta gruparea pe categorii
domeniul criminalisticii au ridicat criminalistica pe o a infractorilor internationali . Secretariatul general al
treapta superioara in Romania. Interpolului a divizat documentatia in generala si
specializata. Cea generala se refera la materialele ce vin
1.3. In a 2-a jumatate a sec. XIX, odata cu dezvoltaera zilnic, iar cea specializata cuprinde fisierul dactiloscopic,
industriei si a comertului in tarile Europei a crescut si fotografic sic el monodactilar. Pe linga documentatia
data fiecare BCN-birouri central nationale, dispune de o Subiectul II : Tactica efectuării confruntării în
documentatie proprie dar are si acces la cea a politiei din procedura de urmărire penală.
care face parte, pe baza lor statele pot face urmarirea 2.1. (3) Interpretaţi noţiunea, scopul şi esenţa
infractorilor care poate fi generala sau limitata. confruntării în procedura de urmărire penală.
2.2. (5) Determinaţi succesiunea tactică a întrebărilor
la confruntare
2.3.(7) Specificaţi situaţiile în care confruntarea este
contraindicată.

2.1. Confruntarea reprezinta o activitate de urmarire


penala si de tactica criminalistica ce consta in ascultarea
a 2 persoane una in prezenta celeilalte, persoane care au
fost audiate anterior separat, intre declaratiile lor existind
contraziceri esentiale cu privire la aceeasi problema.

Scopul –* de a inlatura contrazicerile care survin intre


declaratiile diferitor persoane cu privire la aceeasi
problema.
*de a verifica si preciza unele declaratii ale
invinuitilor sau inculpatilor participanti la aceeasi
infractiune, prin care acestia si-au recunoscut faptele.
*se poate aduce la obtinerea de probe,date si
indicii noi, in situatia in care persoanele confruntate isi
amintesc detalii omise cu ocazia ascultarii individuale.
*poate stimula memoria persoanelor de buna-
credinta, care nu isi pot aminti anumite amanunte in
legatura cu cauza
Esenta : Confruntarea va avea loc cu prezenta ambelor Conform prevederilor legale, confruntarea este
parti confruntate supraveghindu-se reactiile acestora. contraindicata in cazul dintre un minor si persoana
Fiecare intrebare şi rapsuns vor fi consemnate, dar nu învinuită de infracţiuni contra integrităţii lui fizice şi/sau
se recomanda a se citi declaratiile anterioare care au morale. Astfel, La audierea copiilor victime-martori,
determinat recurgerea la confruntare. prioritar legislaţiei naţionale, se va ţine cont de
Partilor confruntate li se vor pune aceleasi intrebari, principalele standarde internaţionale, stipulate în mai
acestea trebuind sa fie clare, concise, de natura a nu multe acte normative: Conventia ONU cu privire la
sugera ca organul de ancheta ar impărtăşi sustinerile Drepturile copilului; Protocolul privind prevenirea,
uneia şi ar suspecta cealalta parte de nesinceritate. reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în
Intrebarile vor fi puse alternativ fiecarei parti, raspunsul special al femeilor şi copiilor; Principiile de acţiune
uneia fiind urmat de adresarea aceleiasi intrebari privind copiii în sistemul penal s.a. Conform acestor
celeilalte parti şi după semnarea a ceea ce s-a consemnat recomandari, specialistii trebuie sa ghideze de anumite
cu privire la aceste raspunsuri va fi adresata urmatoarea principii in lucrul cu copii victime – martori, cum ar fi:
intrebare, continuind pina la epuizarea problemelor ce specializarea necesara in domeniul protectiei drepturilor
au determinat confruntarea. copiilor, se va asigura prezenta grupei de sustinere a
2.2. Succesiunea tactica a intrebarilor: copilului(rude, cunoscuti), cit si
1) Daca se cunosc si ce relatii exista intre ele specialist(avocet,procuror, psiholog etc.), se vor acumula
2) Sa relateze despre cele intimplate, succinct(se date despre starea psihica a minorului,situatia lui
adreseaza persoanei care spune adevarul) economica, se va obtine consimtamintul copilului pentru
3) Daca confirma sau nu declaratiile respective(se audiere, stabilirea relatiei de incredere cu copilul, se va
adreseaza persoanei a 2-a) evalua nivelul de respectare a interesului suprem al
4) Daca insista sau nu la declaratiile date(se adreseaza copilului şi revictimizare a acestuia, etc. Deci,
primei persoane) confruntarea in astfel de situatie este contraindicata cu
5) Daca au intrebari unul fata de altul in esenta scopul ca utilizarea acestor principii în activitatea
confruntarii(se adreseaza ambelor persoane) cotidiană permite specialiştilor să asigure, pe de o parte,
respectarea interesului supreme al copiilor
2.3.Situatii in care confruntarea este contraidicata abuzaţi/exploataţi sexual, pe de altă parte, să urmeze
integral obiectivele
procesului de urmărire penală.