Sunteți pe pagina 1din 4

Programa scolara matematica clasa a V-a

1. Numere naturale Fracţii zecimale


• Scrierea şi citirea numerelor naturale în • Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri
sistemul de numeraţie zecimal; şirul numerelor ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale.
naturale. Reprezentarea numerelor naturale pe Transformarea unei fracţii zecimale, cu un
axa numerelor. Compararea, aproximarea şi număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie
ordonarea numerelor naturale; probleme de ordinară
estimare
• Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor.
• Adunarea numerelor naturale; proprietăţi. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa
Scăderea numerelor naturale numerelor a fracţiilor zecimale
• Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi. • Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care
Factor comun. Ordinea efectuării operaţiilor; au un număr finit de zecimale nenule
utilizarea parantezelor: rotunde, pătrate şi
acolade • Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr
finit de zecimale nenule
• Ridicarea la putere cu exponent natural a unui
număr natural; compararea puterilor care au • Ridicarea la putere cu exponent natural a unei
aceeaşi bază sau acelaşi exponent fracţii zecimale care are un număr finit de
zecimale nenule
• Împărţirea, cu rest zero, a numerelor naturale
când împărţitorul are mai mult de o cifră • Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii
zecimale finite
• Împărţirea cu rest a numerelor naturale
• Împărţirea a două numere naturale cu rezultat
• Ordinea efectuării operaţiilor fracţie zecimală. Transformarea unei fracţii
• Noţiunea de divizor; noţiunea de multiplu. ordinare într-o fracţie zecimală. Periodicitate
Divizibilitatea cu 10, 2, 5 • Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un
• Media aritmetică a două numere naturale, cu număr natural nenul. Împărţirea unui număr
rezultat număr natural natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a
• Ecuaţii şi inecuaţii în mulţimea numerelor două fracţii zecimale finite
naturale • Transformarea unei fracţii zecimale într-o
• Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor fracţie ordinară
şi al inecuaţiilor şi probleme de organizare a • Ordinea efectuării operaţiilor
datelor • Media aritmetică a două fracţii zecimale finite
• Ecuaţii şi inecuaţii; probleme care se rezolvă cu
2. Mulţimi ajutorul ecuaţiilor
• Mulţimi: descriere şi notaţii; element, relaţia 4. Elemente de geometrie şi unităţi de măsură
dintre element şi mulţime (relaţia de • Dreapta, segmentul de dreaptă, măsurarea unui
apartenenţă) segment de dreaptă
• Relaţia între două mulţimi (relaţia de • Unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul:
incluziune); submulţime prezentare prin descriere şi desen;
• Mulţimile ` şi ` ∗ recunoaşterea elementelor lor: laturi, unghiuri,
diagonale, centrul şi raza cercului
• Operaţii cu mulţimi: intersecţie, reuniune,
• Simetria, axa de simetrie şi translaţia:
diferenţă
prezentare intuitivă, exemplificare în triunghi,
• Exemple de mulţimi finite; exemple de mulţimi cerc, patrulater
infinite
• Cubul, paralelipipedul dreptunghic: prezentare
3. Numere raţionale mai mari sau egale cu 0, prin desen şi desfăşurare; recunoaşterea
_+ elementelor lor: vârfuri, muchii, feţe
• Unităţi de măsură pentru lungime; perimetre;
Fracţii ordinare transformări
• Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare • Unităţi de măsură pentru arie; aria pătratului şi
• Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural; a dreptunghiului; transformări
procent • Unităţi de măsură pentru volum; volumul
• Fracţii echivalente. Amplificarea şi cubului şi al paralelipipedului dreptunghic;
simplificarea fracţiilor transformări
• Adunarea şi scăderea unor fracţii ordinare care • Unităţi de măsură pentru capacitate;
au acelaşi numitor transformări
• Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii • Unităţi de măsură pentru masă; transformări
ordinare • Unităţi de măsură pentru timp; transformări
• Unităţi monetare; transformări
Programa scolara matematica clasa a VI-a
ALGEBRĂ GEOMETRIE
1. Mulţimea numerelor naturale
1. Dreapta
ƒ Operaţii cu numere naturale; reguli de calcul cu puteri
ƒ Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă,
ƒ Divizor, multiplu. Criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3, 9 segment (descriere, reprezentare, notaţii)
ƒ Numere prime şi numere compuse
ƒ Poziţiile relative ale unui punct faţă de o
ƒ Descompunerea numerelor naturale în produs dreaptă; puncte coliniare; “prin două puncte
de puteri de numere prime distincte trece o dreaptă şi numai una”
ƒ Proprietăţi ale relaţiei de divizibilitate în ` : (introducerea noţiunilor de: axiomă, teoremă
ƒ Divizori comuni a două sau mai multor numere directă, ipoteză, concluzie, demonstraţie,
teoremă reciprocă)
naturale; c.m.m.d.c.; numere prime între ele ƒ Poziţiile relative a două drepte: drepte
ƒ Multipli comuni a două sau mai multor numere concurente, drepte paralele
naturale; c.m.m.m.c.; relaţia dintre c.m.m.d.c. ƒ Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment
şi c.m.m.m.c. ƒ Segmente congruente; mijlocul unui segment;
simetricul unui punct faţă de un punct;
ƒ Probleme simple care se rezolvă folosind construcţia unui segment congruent cu un segment dat
divizibilitatea 2. Unghiuri
2. Mulţimea numerelor raţionale pozitive ƒ Definiţie, notaţii, elemente; interiorul unui
unghi, exteriorul unui unghi; unghi nul, unghi
ƒ Fracţii echivalente; fracţie ireductibilă; cu laturile în prelungire
noţiunea de număr raţional; forme de scriere a ƒ Măsurarea unghiurilor cu raportorul; unghiuri
unui număr raţional; ` ⊂ _ congruente; unghi drept, unghi ascuţit, unghi obtuz
ƒ Adunarea numerelor raţionale pozitive; ƒ Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în
grade şi minute sexagesimale. Unghiuri
scăderea numerelor raţionale pozitive suplementare, unghiuri complementare
ƒ Înmulţirea numerelor raţionale pozitive ƒ Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi
ƒ Ridicarea la putere cu exponent natural a unui ƒ Unghiuri opuse la vârf, congruenţa lor; unghiuri
număr raţional pozitiv; reguli de calcul cu puteri formate în jurul unui punct, suma măsurilor lor
ƒ Împărţirea numerelor raţionale pozitive 3. Congruenţa triunghiurilor
ƒ Ordinea efectuării operaţiilor cu numere ƒ Triunghi: definiţie, elemente; clasificarea
raţionale pozitive triunghiurilor; perimetrul triunghiului
ƒ Construcţia triunghiurilor: cazurile LUL, ULU,
ƒ Media aritmetică ponderată a unor numere
raţionale pozitive LLL. Congruenţa triunghiurilor oarecare:
ƒ Ecuaţii în mulţimea numerelor raţionale pozitive criterii de congruenţă a triunghiurilor: LUL, ULU, LLL
ƒ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor ƒ Metoda triunghiurilor congruente
4. Perpendicularitate
3. Rapoarte şi proporţii ƒ Drepte perpendiculare (definiţie, notaţie,
ƒ Rapoarte; procente; probleme în care intervin construcţie cu echerul); oblice; distanţa de la un
procente punct la o dreaptă. Înălţimea în triunghi
ƒ Proporţii; proprietatea fundamentală a (definiţie, desen). Concurenţa înălţimilor într-
un triunghi (fără demonstraţie)
proporţiilor, aflarea unui termen necunoscut ƒ Criteriile de congruenţă ale triunghiurilor
dintr-o proporţie dreptunghice: IC, IU, CC, CU
ƒ Proporţii derivate ƒ Aria triunghiului (intuitiv pe reţele de pătrate)
ƒ Mărimi direct proporţionale; regula de trei simpl㠃 Mediatoarea unui segment; proprietatea
ƒ Mărimi invers proporţionale; regula de trei simplă punctelor de pe mediatoarea unui segment;
ƒ Elemente de organizare a datelor; reprezentarea construcţia mediatoarei unui segment cu rigla
şi compasul; concurenţa mediatoarelor laturilor
datelor prin grafice; probabilităţi unui triunghi; simetria faţă de o dreaptă
4. Numere întregi ƒ Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui
unghi; construcţia bisectoarei unui unghi cu
ƒ Mulţimea numerelor întregi ] ; opusul unui rigla şi compasul; concurenţa bisectoarelor
număr întreg; reprezentarea pe axa numerelor; unghiurilor unui triunghi
valoare absolută (modulul); compararea şi 5. Paralelism
ordonarea numerelor întregi ƒ Drepte paralele (definiţie, notaţie); construirea
ƒ Adunarea numerelor întregi; proprietăţi dreptelor paralele (prin translaţie); axioma paralelelor
ƒ Scăderea numerelor întregi ƒ Criterii de paralelism (unghiuri formate de
ƒ Înmulţirea numerelor întregi; proprietăţi; două drepte paralele cu o secantă)
mulţimea multiplilor unui număr întreg 6. Proprietăţi ale triunghiurilor
ƒ Împărţirea numerelor întregi când deîmpărţitul ƒ Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi;
unghi exterior unui triunghi, teorema unghiului exterior
este multiplu al împărţitorului; mulţimea ƒ Mediana în triunghi; concurenţa medianelor
divizorilor unui număr întreg unui triunghi (fără demonstraţie)
ƒ Puterea unui număr întreg cu exponent număr ƒ Proprietăţi ale triunghiului isoscel (unghiuri,
natural; reguli de calcul cu puteri linii importante, simetrie)
ƒ Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea ƒ Proprietăţi ale triunghiului echilateral
parantezelor (unghiuri, linii importante, simetrie)
ƒ Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic (cateta
ƒ Ecuaţii în ] ; inecuaţii în ] opusă unghiului de 30D , mediana
ƒ Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor corespunzătoare ipotenuzei – teoreme directe şi
reciproce)
Programa scolara matematica clasa a VII-a
ALGEBRĂ GEOMETRIE
1. Mulţimea numerelor raţionale 1. Patrulatere
• Mulţimea numerelor raţionale _ ; reprezentarea • Patrulater convex (definiţie, desen)
numerelor raţionale pe axa numerelor, opusul unui
număr raţional; valoarea absolută (modulul); • Suma măsurilor unghiurilor unui patrulater
convex
`⊂]⊂_
• Operaţii cu numere raţionale, proprietăţi • Paralelogram; proprietăţi
• Compararea şi ordonarea numerelor raţionale • Paralelograme particulare: dreptunghi, romb şi
• Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea pătrat; proprietăţi
parantezelor
• Trapez, clasificare; trapez isoscel, proprietăţi
• Ecuaţia de forma ax+b=0, cu a ∈ _∗ , b ∈ _
• Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor • Arii (triunghiuri, patrulatere)

2. Mulţimea numerelor reale


• Rădăcina pătrată a unui număr natural pătrat perfect 2. Asemănarea triunghiurilor
• Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate
dintr-un număr natural; aproximări • Segmente proporţionale
• Exemple de numere iraţionale; mulţimea • Teorema paralelelor echidistante. Împărţirea
numerelor reale, \ ; modulul unui număr real: unui segment în părţi proporţionale cu numere
definiţie, proprietăţi; compararea şi ordonarea (segmente) date. Teorema lui Thales (fără
numerelor reale; reprezentarea numerelor reale pe demonstraţie). Teorema reciprocă a teoremei lui
axa numerelor prin aproximări; ` ⊂ ] ⊂ _ ⊂ \ Thales
• Reguli de calcul cu radicali: scoaterea factorilor
de sub radical, introducerea factorilor sub radical, • Linia mijlocie în triunghi; proprietăţi. Centrul de
greutate al unui triunghi
a ⋅ b = ab , unde a ≥ 0, b ≥ 0 şi
• Linia mijlocie în trapez; proprietăţi
a : b = a : b , unde a ≥ 0, b > 0
• Operaţii cu numere reale (adunare, scădere, • Triunghiuri asemenea
înmulţire, împărţire, ridicare la putere, • Criterii de asemănare a triunghiurilor
raţionalizarea numitorului de forma a b ) • Teorema fundamentală a asemănării
• Media geometrică a două numere reale pozitive 3. Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic
3. Calcul algebric • Proiecţii ortogonale pe o dreaptă
• Calcule cu numere reale reprezentate prin litere: • Teorema înălţimii
adunare/scădere, înmulţire, împărţire, ridicare la • Teorema catetei
putere, reducerea termenilor asemenea • Teorema lui Pitagora; teorema reciprocă a
• Formule de calcul prescurtat teoremei lui Pitagora
(a ± b) 2 = a 2 ± 2ab + b 2 ; (a − b)(a + b) = a 2 − b 2 • Noţiuni de trigonometrie în triunghiul
• Descompuneri în factori utilizând reguli de
dreptunghic: sinusul, cosinusul, tangenta şi
calcul în \
cotangenta unui unghi ascuţit
• Ecuaţia de forma x 2 = a , unde a∈ _ +
• Rezolvarea triunghiului dreptunghic
4. Ecuaţii şi inecuaţii 4. Cercul
• Proprietăţi ale relaţiei de egalitate în mulţimea
numerelor reale • Cercul: definiţie; elemente în cerc: centru, rază,
• Ecuaţii de forma ax+b=0, a,b∈ \ ; mulţimea coardă, diametru, arc; interior, exterior; discul
soluţiilor unei ecuaţii; ecuaţii echivalente
• Proprietăţi ale relaţiei de inegalitate „ ≤ ” pe • Unghi la centru; măsura arcelor; arce
mulţimea numerelor reale congruente
• Inecuaţii de forma ax+b>0, (<, ≤, ≥), a, b ∈ \ • Coarde şi arce în cerc (la arce congruente
cu x în ] corespund coarde congruente, şi reciproc;
• Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor proprietatea diametrului perpendicular pe o coardă;
şi inecuaţiilor proprietatea arcelor cuprinse între coarde paralele;
5. Elemente de organizare a datelor proprietatea coardelor egal depărtate de centru)
• Produsul cartezian a două mulţimi nevide. • Unghi înscris în cerc; triunghi înscris în cerc
Reprezentarea într-un sistem de axe perpendiculare • Poziţiile relative ale unei drepte faţă de un cerc;
(ortogonale) a unor perechi de numere întregi tangente dintr-un punct exterior la un cerc; triunghi
• Reprezentarea punctelor în plan cu ajutorul circumscris unui cerc
sistemului de axe ortogonale; distanţa dintre două • Poligoane regulate: definiţie, desen
puncte din plan
• Calculul elementelor (latură, apotemă, arie,
• Reprezentarea şi interpretarea unor dependenţe perimetru) în următoarele poligoane regulate:
funcţionale prin tabele, diagrame şi grafice triunghi echilateral, pătrat, hexagon regulat
• Probabilitatea realizării unor evenimente • Lungimea cercului şi aria discului
Programa scolara matematica clasa a VIII-a
ALGEBRĂ GEOMETRIE
1. Numere reale 1. Relaţii între puncte, drepte şi plane
• Puncte, drepte, plane: convenţii de desen şi de
• ` ⊂ ] ⊂ _ ⊂ \ . Reprezentare numerelor reale notaţie
pe axa numerelor prin aproximări. Modulul unui • Determinarea dreptei; determinarea planului
număr real. Intervale de numere reale
• Piramida: descriere şi reprezentare; tetraedrul
• Operaţii cu numere reale; raţionalizarea • Prisma: descriere şi reprezentare;
numitorului de forma a b sau a ± b , a, b ∈ `∗ paralelipipedul dreptunghic; cubul
• Calcule cu numere reale reprezentate prin • Poziţii relative a două drepte în spaţiu; relaţia
litere; formule de calcul prescurtat: de paralelism în spaţiu
• Unghiuri cu laturile respectiv paralele (fără
(a ± b) 2 = a 2 ± 2ab + b 2 ; demonstraţie); unghiul a două drepte în spaţiu;
drepte perpendiculare
( a + b )( a − b ) = a 2 − b 2 ; • Poziţii relative ale unei drepte faţă de un plan;
dreapta perpendiculară pe un plan; distanţa de la un
(a + b + c )2 = a 2 + b 2 + c 2 + 2ab + 2bc + 2ac
punct la un plan (descriere şi reprezentare);
• Descompuneri în factori (factor comun, înălţimea piramidei (descriere şi reprezentare)
grupare de termeni, formule de calcul)
• Poziţii relative a două plane; plane paralele;
• Rapoarte de numere reale reprezentate prin distanţa dintre două plane paralele (descriere şi
litere; operaţii cu acestea (adunare, scădere, reprezentare); înălţimea prismei (descriere şi
înmulţire, împărţire, ridicare la putere) reprezentare); secţiuni paralele cu baza în corpurile
geometrice studiate
Funcţii • Trunchiul de piramidă: descriere şi
reprezentare
• Noţiunea de funcţie
• Funcţii definite pe mulţimi finite exprimate cu 2. Proiecţii ortogonale pe un plan
ajutorul unor diagrame, tabele, formule; graficul • Proiecţii de puncte, de segmente de dreaptă şi
unei funcţii, reprezentarea geometrică a de drepte pe un plan
graficului • Unghiul dintre o dreaptă şi un plan; lungimea
• Funcţii de tipul f : A → \, f ( x ) = ax + b, proiecţiei unui segment
a, b ∈ \, unde A = \ sau o mulţime finită; • Teorema celor trei perpendiculare; calculul
distanţei de la un punct la o dreaptă; calculul
reprezentarea geometrică a graficului funcţiei f ; distanţei de la un punct la un plan; calculul
interpretare geometrică distanţei dintre două plane paralele
• Unghi diedru; unghi plan corespunzător diedrului;
unghiul dintre două plane; plane perpendiculare
• Calculul unor distanţe şi măsuri de unghiuri pe
2. Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii feţele sau în interiorul corpurilor studiate.
• Ecuaţii de forma ax+b=0, unde a şi b sunt 3. Calcularea de arii şi volume
numere reale
• Paralelipipedul dreptunghic, cubul: descriere,
• Ecuaţii de forma ax+by+c=0, unde a, b, c sunt
desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum
numere reale, a ≠ 0 , b ≠ 0
• Prisma dreaptă cu baza: triunghi echilateral,
• Sisteme de ecuaţii de forma pătrat, dreptunghi, hexagon regulat: descriere,
 a1 x + b1 y + c1 = 0 desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum
 , unde a1 , a2 , b1 , b2 , c1 , c2 sunt
• Piramida triunghiulară regulată, tetraedrul
 a2 x + b2 y + c2 = 0
regulat, piramida patrulateră regulată, piramida
numere reale; rezolvare prin metoda substituţiei
hexagonală regulată: descriere, desfăşurare, aria
şi/sau prin metoda reducerii; interpretare
laterală, aria totală şi volum
geometrică
• Trunchiul de piramidă triunghiulară regulată,
• Ecuaţia de forma ax 2 + bx + c = 0 , unde a,b,c trunchiul de piramidă patrulateră regulată:
sunt numere reale, a ≠ 0 descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală,
• Inecuaţii de forma ax+b>0, (≥,<, ≤) unde a şi b volum
sunt numere reale • Cilindrul circular drept, conul circular drept,
• Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor, trunchiul de con circular drept: descriere,
inecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii desfăşurare, secţiuni paralele cu baza şi secţiuni
axiale; aria laterală, aria totală şi volumul.
• Sfera: descriere, aria, volumul