Sunteți pe pagina 1din 5

Aplicații.

Metode activ-participative

Ilustrați , la alegere, trei metode activ-participative, pe baza unor conținuturi de


lectură, respectiv de elemente de construcție a comunicării, selectate din programa
de Limba și litaeratura română, pentru clasa a V a (în vigoare).

Metode activ participative

Pentru valorificarea conţinuturilor ce vizează elementele de construcţie a comunicării


am ales urmatoarele metode activ-participativ:

 "ŞTIU - VREAU SĂ ŞTIU - AM ÎNVĂŢAT";

 Învăţarea prin descoperire;

 Pentru valorificarea conţinuturilor de lectură am ales metoda cubului.

"ŞTIU - VREAU SĂ ŞTIU - AM ÎNVĂŢAT"

Tema lecţiei - Substantivul

Tipul lecţiei - Dobândire de noi cunoştinţe (Predare)

Această metodă didactică porneşte de la premisa că ar trebui luate în


considerare cunostinţele dobândite anterior de către elev atunci când se predau noi
informaţii. Acest aspect îi creşte eficienţa deoarece se vor evita lacunele în procesul
instructiv-educativ. Metoda constă în completarea unei fişe de lucru,prin activităţi de
grup sau individuale.

Aplicarea metodei "Ştiu - Vreau să ştiu - Am învăţat" presupune parcurgerea a


trei paşi :

1. Accesarea cunostinţelor anterioare;

( pe baza unui test, elevii invetariază noţiunile pe care consideră că le deţin cu privire
la elementul studiat. Le notează la rubrica Ştiu.)

2.Determinarea a ceea ce elevii doresc să inveţe;


( la rubrica Vreau să ştiu notează noţiunile pe care nu le stăpânesc şi ar dori să le
reia. Tot acolo notează şi ce ar mai dori să ştie.)

3. Însuşirea noilor cunostinţe.

(prin metode (conversaţia, exerciţiul, explicaţia, descoperirea, analiza gramaticală) şi


tehnici adecvate, elevii învaţă noile cunoştinţe şi la sfârşitul orei, în urma evaluării,
notează ceea ce au asimilat nou la Am învăţat. )

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat


Substantivul are trei Felurile substantivului Substantivele pot fi:
genuri: Comune
Feminin Proprii
Masculin Simple
Neutru Compuse
Etc.

ÎNVĂŢAREA PRIN DESCOPERIRE - este o metodă apropiată de


problematizare, de factură euristică, ce constă în crearea condiţiilor de reactualizare
a experienţei şi a capacităţii individuale, cu scopul soluţionării unor situaţii-problemă.
În funcţie de relaţiile ce se stabilesc între profesor şi elevi, învăţarea prin descoperire
poate fi:

 independentă, când profesorul propune situaţia-problemă, supraveghează şi


controlează activitatea, elevii lucrând individual şi realizând analiza ipotezelor,
a căilor de rezolvare şi a soluţiilor;
 dirijată, când profesorul conduce activitatea prin sugestii, repere, informaţii şi
întrebări ajutătoare.

În funcţie de relaţia ce se stabileşte între cunoştinţele anterioare şi cele pe care


trebuie să le descopere elevii, învăţarea prin descoperire poate fi:
a. inductivă, când se porneşte de la particular spre general;

b. deductivă, când de la general se trec la fapte particulare.

Tema lecţiei -Pronumele

Tipul lecţiei - Recapitulare şi sistematizare

Prin natura sa această metoda încurajează participarea tuturor elevilor la


activitatea didactică.

Etape:

-reactualizarea cunoştinţelor anterioare;

-activitatea comună a profesorului şi a elevilor în vederea formulării unor prime


concluzii;

-analiza eventualelor erori produse cu ocazia formulării concluziilor precedente;

-prelucrarea de către elevi a noului material;

-stabilirea corelaţiilor dintre materialul predat şi diversele lui posibilităţi de aplicare


corectă.

Exemplu:

Se va prezenta la tablă o propoziţie pe care elevii o vor analiza timp de un


minut,vor stabili persoana şi numărul pronumelor. În urma observaţiei elevii vor
încerca sa dea definiţia pronumelui personal,plecând de la elementele regăsite în
propoziţii.

Profesorul va face pe tablă schema pronumelui personal ajutat de elevi. Elevii


vor forma propoziţii cu fiecare formă regasită în schema de pe tablă. Se solicită
elevilor să identifice numarul şi persoana pronumelui,precizându-se şi explicându-se
apoi categoriile gramaticale după care pronumele îşi schimbă forma.
METODA CUBULUI - este o metodă folosită în activitatea de predare, când se
vizează analiza unei teme/situaţii prin prisma mai multor abordări/perspective
complexe, proiectate pe cele 6 feţe ale cubului:

- faţeta 1 se referă la/stimulează cunoştinţele empirice, raportate la capacităţile


de identificare, denumire, descriere şi memorizare;
- faţetele 2 şi 3 se referă la/antrenează cunoştinţele intelectuale, implicând
operaţiile de înţelegere, cele de comparare, de ordonare, de clasificare şi
relaţionare;
- faţeta 4 stmulează cunoştinţele raţionale, presupunnând abilităţi analitoce şi
sintetice, raţionamente inductive şi deductive;
- faţetele 5 şi 6 antrenează cunoştinţele decizionale, valorizând capacitayea de
a emite judecăţi de valoare asupra subiectului propus, de a lua decizii, de a
construi argumente.

Tema lecţiei - "Amintiri din copilărie"

Tipul lecţiei - Dobândire de noi cunoştinţe

Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt
recomandate urmatoarele etape:

- realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: "descrie" , "compară" ,
"analizează" , "asociază" , "aplică" , "argumentează" ;

- anunţarea temei;

- împarţirea clasei în 6 grupe,fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele


cubului.
Exemplu : Lectura "La cireşe"

"Descrie" - pe Nică

"Compară" - comportamentul tău cu cel al lui Nică

"Asociază" - găseşte însuşiri următoarelor cuvinte : cireşe,vară,matuşa .

" Analizează" - pericolul prin care a trecut Nică

" Aplică" - dramatizaţi momentul întalnirii matuşii Marioara cu Nică.

"Argumentează" - dacă este sau nu vinovat Nică de cele întâmplate? De ce?