Sunteți pe pagina 1din 2

Vaideanu Pavel clasa a9a D

Completați tabelul după ce citiți fișa referitoare la Învierea Domnului:

Aspecte ale Învierii - Duminică , Maria Magdalena și „cealaltă Marie” vin la


Domnului comune celor 4 mormâ nt;
Evanghelii - Domnul Se arată apostolilor, certâ ndu-i pentru
necredința lor, apoi îi trimite în lume să
ră spâ ndească Evanghelia și să boteze pe toți cei ce
cred în El;

- Are loc un cutremur mare, iar îngerul Domnului,


Elemente ale Învierii coborâ nd din cer, ră stoarnă piatra și stă deasupra ei;
Domnului întâ lnite doar în - Îngerul le-a vestit femeilor mironosițe Învierea
Evanghelia după Matei Domnului, trimițâ ndu-le să vestească apostolilor că
Se va întâ lni cu aceștia în Galileea;
- Stră jerii îi anunță pe arhierei de cele întâ mplate;
arhiereii dau mulți arginți acestora să mintă că , pe
câ nd dormeau, au venit apostolii și au furat trupul.
Arhiereii le mai promit stră jerilor că nu vor pă ți
nimic din partea guvernatorului;

- Tâ nă rul le trimite pe femei să le spună apostolilor și


Elemente ale Învierii lui Petru că Domnul a înviat și Se va întâ lni cu ei în
Domnului întâ lnite doar în Galileea;
Evanghelia după Marcu Domnul Se descoperă întâ i Mariei Magdalena din care
scosese șapte demoni
- Petru aleargă la mormâ nt și gă sește giulgiurile
Elemente ale Învierii odihnindu-se;
Domnului întâ lnite doar în - Luca și Cleopa au mers la Ierusalim. Aici s-au întâ lnit
Evanghelia după Luca cu apostolii ce vorbeau despre Învierea Domnului și
ară tarea Sa lui Simon, iar în timp ce povesteau ce li
s-a întâ mplat la Emaus, Domnul li se arată ,
invitâ ndu-i, ca să nu creadă că este o iluzie/nă lucă ,
să vadă și să pipă ie trupul Să u viu;
- Înă lțarea Domnului din Betania.

Maria Magdalena stă de vorbă cu doi îngeri prezenți


Elemente ale Învierii în mormâ ntul Domnului. Aceștia o întreabă de ce
Domnului întâ lnite doar în plâ nge, iar ea ră spunde că a fost luat Domnul din
Evanghelia după Ioan mormâ nt și nu știe unde a fost pus;
- Toma nu crede în prezența lui Hristos Cel viu
în mijlocul apostolilor și cere pentru aceasta să vadă
și să pună degetul în semnul cuielor și în coasta Sa;
- După opt zile, Domnul se arată iară și
apostolilor și-l invită pe Toma să nu ră mâ nă
necredincios ci să -și pună decetul în locul cuielor.
Acum Toma mă rturisește că este „Domn și
Dumnezeu”;
- Ară tarea Domnului, fă câ nd o minune, la marea
Tiberiadei, apostolilor care erau la pescuit și nu
prindeau nimic. Domnul le cere să arunce mrejele din
nou și, câ nd le ridică , acestea sunt pline de pești. Ioan
este cel care Îl recunoaște primul pe Domnul;