Sunteți pe pagina 1din 2

Accesul la functia de Presedinte al Rom�niei apartine, �n

principiu, fiecarui cetatean rom�n care �ndeplineste urmatoarele


conditii:
- are cetatenia rom�n si domiciliul �n tara
Aceasta conditie rezulta din dispozitiile art.16 alin.(3) din
Constitutie, potrivit carora functiile si demnitatile publice, civile
sau militare, pot fi ocupate, �n conditiile legii, de persoanele care au
cetatenia rom�na si domiciliul �n tara.
- are drept de vot
Conditia este impusa de prevederile art.37 alin.(1) din Constitutie,
referitoare la dreptul de a fi ales. Aceasta nu are �n vedere v�rsta de
18 ani �mpliniti de la care cetatenii au drept de vot, ci norma
constitu?ionala prevazuta de art.36 alin.(2) conform careia nu au
drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici
persoanele condamnate, prin hotar�re judecatoreasca definitiva, la
pierderea drepturilor electorale.
- nu �i este interzisa asocierea �n partide politice
�n sistemul nostru constitutional anumite categorii de persoane nu
se pot asocia �n partide politice. Astfel, potrivit art.40 alin.(3) din
Constitutie, nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii
Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai
armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite
prin lege organica.
- are v�rsta de 35 de ani �mpliniti p�na �n ziua alegerilor
inclusiv, condi?ie impusa de art.37 alin.(2) din Constitutie.
- nu poate �ndeplini functia de Presedinte al Rom�niei dec�t
pentru cel mult doua mandate, care pot fi si succesive.
Potrivit art.81 alin.(1) din Constitutie si art.1 din Legea
nr.370/2004, Presedintele Rom�niei se alege prin vot universal,
egal, direct, secret si liber exprimat.
La alegerile pentru functia de Presedinte al Rom�niei se pot
prezenta candidati propusi de partide politice, aliante politice
constituite potrivit Legii partidelor politice nr.14/2003, aliante
electorale, precum si candidati independenti. Legea prevede ca
partidele si aliantele politice pot propune numai c�te un singur
candidat. Candidaturile pot fi depuse numai daca sunt sustinute de
cel putin 200.000 de alegatori.
Potrivit Legii nr.370/2004, propunerile de candidati pentru
alegerea Presedintelui Rom�niei se fac �n scris, se depun si se
�nregistreaza la Biroul Electoral Central �n 4 exemplare.
Biroul Electoral Central verifica �ndeplinirea conditiilor de
fond si de forma prevazute de lege pentru candidaturi, �nregistreaza
candidaturile care �ndeplinesc aceste conditii si respinge
�nregistrarea candidaturilor care nu �ndeplinesc conditiile legale.
11
Candidatii, partidele politice, organizatiile cetatenilor
apartin�nd minoritatilor nationale, aliantele politice, aliantele
electorale si alegatorii pot contesta �nregistrarea sau respingerea
�nregistrarii candidaturilor sau a semnelor electorale, dupa
caz. Contestatiile se fac �n scris si se depun la Curtea
Constitutionala.
Curtea Constitutionala solutioneaza contestatiile �n termen de
cel mult doua zile de la �nregistrare. Hotar�rile sunt definitive, se
comunica de �ndata Biroului Electoral Central si se publica �n
Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I.
Este declarat ales candidatul care a �ntrunit, �n primul tur de
scrutin, majoritatea de voturi ale alegatorilor �nscrisi �n listele
electorale permanente.
�n cazul �n care niciunul dintre candidati nu a �ntrunit aceasta
majoritate, se organizeaza al doilea tur de scrutin, �ntre primii doi
candidati stabili?i �n ordinea numarului de voturi ob?inute �n primul
tur. Confirmarea acestui numar se face de Curtea Constitutionala �n
termen de 24 de ore de la primirea proceselor-verbale �naintate de
Biroul Electoral Central, prin aducerea la cunostinta publica a
prenumelui si numelui celor doi candidati care vor participa la cel
de-al doilea tur de scrutin si a zilei votarii. Este declarat ales
candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.
Rezultatul alegerilor pentru func?ia de Pre?edinte al Rom�niei
este validat de Curtea Constitutionala.
Candidatul a carui alegere a fost validata depunere
juram�ntului �n fata celor doua Camere ale Parlamentului, �n
sedinta comuna.
Depunerea juram�ntului se consemneaza �ntr-o declaratie a
Parlamentului, prin care acesta ia act de �nceperea exercitarii mandatului de
catre Presedintele Rom�niei.