Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Apostoiu Denissa


Data: 10.02.20320
Unitatea de învǎţǎmânt: Școala Gimnazială Câlnic
Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa: a VI-a
Subiectul: “D-l Goe…” de I.L.Caragiale. Caracterizarea personajului principal
Tipul lecţiei: lecţie de receptare a unei opere epice

Competenţe-cadru:
– dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris şi oral;
– dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă.

Competenţe generale:
1. identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un mesaj oral;
2. selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
3. construirea corectă a propoziţiilor şi a frazelor din punct de vedere gramatical;
4. sesizarea corectitudinii identificării diatezelor învăţate;
5. redactarea unor compoziţii în conformitate cu un plan.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
a) COGNITIVE:
O1: să prezinte subiectul operei literare “D-L Goe…”de I.L.Caragiale
O2: să enumere personajele schiţei studiate şi să le încadreze în tipologia personajelor: principale,secundare sau episodice;
O3: să precizeze modalităţile de caracterizare a unui personaj literar;

b) DE ANALIZĂ:
O4: să stabilească trăsăturile personajelor, în special ale celui principal, argumentând cu exemple din text;
O5: să identifice modalităţile de caracterizare utilizate în realizarea personajului principal din “D-L Goe…”de I.L. Caragiale;
O6: să sesizeze diferenţele dintre aparenţă şi esenţă, cum este Goe în realitate şi cum îl văd cucoanele.
RESURSE
A. BIBLIOGRAFICE:
 Elena Mazilu-Ionescu, Valentina Jercea, Limba română, Manual pentru clasa a VI-a, Ed. didactică şi pedagogică, R.A., Bucureşti, 2018
 I.L. Caragiale, Momente şi schiţe, Ed. Eminescu, 1980

B. METODOLOGICE

a) Strategia didactică: mixtă


b) Metode şi procedee: conversaţia euristică, lectura explicativă, lucrul cu textul, exemplificarea, demonstraţia, problematizarea, munca
independentă, lucrul în echipă, învăţarea prin descoperire
c) Forme de organizare : activitate frontală, activitate independentă individuală, activitate pe grupe
d) Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru, tabla, fişa Caracterizarea personajului literar

C. UMANE: capacităţile intelectuale ale elevilor, cunoştinţele anterioare despre personajul literar şi modalităţile de caracterizare a acestuia
 timp : 50 de minute

SCENARIUL DIDACTIC
STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
FORME
EVENIMENTEL OBIECTIV CONŢINUT ŞI SARCINI
MIJLOAC DE
E LECŢIEI E DE ÎNVĂŢARE METODE
E ORGANIZ
ARE
OC Salută elevii şi notează absenţele. observarea
1. Moment expunerea individuală
Le cere elevilor să se pregătească pentru planșă comportamentulu
organizatoric explicaţia frontală
OA lecţie. i elevilor
Profesorul propune elevilor câteva enunțuri
pe care elevii trebuie să le aleagă, prin
2. Captarea
bifare, pe acelea pe care le consideră reguli
atenției
de comportament civilizat, potrivite unei
călătorii cu trenul. (Anexa 1)
3. Enunţarea OC1 Profesorul precizează că în această oră
tabla
subiectului lecţiei OC2 se va caracteriza personajul principal al analiza
expunerea frontală
şi a obiectivelor OC3 schiţei studiate anterior. După aceasta, răspunsurilor
planşă
2’ anunţă obiectivele lecţiei.
Discuţie despre subiectul operei literare.
1. Ce se menționează la începutul schiței?
2. Unde se petrece acțiunea?
3. Când se petrece acțiunea?
4. Actualizarea 4. Numiţi motivul pentru care este dus Goe la
OC1 Bucureşti? conversaţia caietele analiza
cunoştinţelor frontală
OC2 5. Cum este îmbrăcat tânărul Goe? euristică elevilor răspunsurilor
3’ 6. Ce face Goe:
-pe peron, în aşteptarea trenului;
-în tren, în timpul călătoriei?

7. Ce înfățișază finalul schiței?


Profesorul solicit elevii să enumere
observarea
5. Prezentarea personajele care vor fi scrise de către elevi explicaţia
OC1 comportamentulu
optimă la tabla, precizând tipul fiecărui personal expunerea individuală
OC2 tabla i elevilor
a conţinutului (principal, secundar, episodic) conversaţia frontală
OC3 şi analiza
4’ Elevii vor participa cu interes la descrierea euristică
răspunsurilor
personajului principal.
a) Elevii sunt împărţiţi pe grupe.
Li se distribuie fişe cu sarcini
de lucru în clasă şi fişa
Caracterizarea personajului
literar.
b) Elevii rezolvă sarcina de lucru
în clasă. -conversaţia observarea
6. Dirijarea OC1 c) Pe baza conversaţiei frontale şi euristică comportamentulu
frontală
propriu-zisă OA1 a răspunsurilor primite de la - fişe de i
individuală
a învăţării OA2 fiecare grupă, se stabilesc tipul problemati- lucru elevilor şi
pe grupe
15’ personajului, trăsăturile zarea analiza
acestuia fizice şi morale, - exerciţiul răspunsurilor
mijloacele de caracterizare,
relaţia lui cu celelalte
personaje, cum este el perceput
de autor, de cei din jur şi de
cucoane.

7. Obţinerea OA1
performanţei OA2 Elevii vor rezolva Anexa 2. Se stabilesc problemati- tabla individuală
analiza
neclaritățile. zarea răspunsurilor
8’
- Profesorul propune elevilor o fișă de
8. Evaluarea
lucru în care să scrie un set de regului pe
performanţei/
care consideră ei că doamnele și Goe ar fișa de analiza
Tema pentru OA2 conversația frontală
trebui să le respecte data viitoare când lucru răspunsurilor
acasă
pleacă într-o călătorie. (Anexa 3)
13
D-l Goe...
de I.L.Caragiale
Caracterizarea personajului principal
1. .Incadrarea personajului in operă –
2. Interpretarea titlului –
3. Desprinderea trăsăturilor fizice si a celor morale -
4. Prezentarea mijloacelor de caracterizare -

Trăsături Mijloace de caracterizare Exemple din text

- caracterizare directă făcută « Ca să nu mai rămâie repetent şi anul


de narator acesta… »
- caracterizare directă făcută
de narator ……………………………………………
Vestimentație ……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………

Caracterizare indirectă : D-l Goe este foarte impacient si pe un


ton de comanda ,zice incruntat « Eu
-Relația cu celelalte personaje vreau sa vie ! »
“ Vezi că sunteţi proaste amândouă ?”
“Ce treaba ai tu urâtule?”
- Limbaj “Să oprească! Zbiară şi mai tare Goe,
bătând din picioare.”
“Să moară!”
“Goe nu vrea sa intre în cupeu.”

- Fapte / Comportament ......................................................................


......................................................................
......................................................................
..................................................................
Anexa 1
Fișă de lucru

Discutând cu colegul de bancă, alegeți, dintre enunțurile de mai jos, prin bifare,
pe acelea pe care le considerați reguli de comporament civilizat potrivite unei
călătorii cu trenul.

-Domnii oferă locul doamnelor sau copiilor;

- Fiecare călător își respectă locul specificat pe bilet;

- Se vorbește tare și se ascultă muzica la volum maxim;

- Pe tot parcursul călătoriei, copiii sunt atent și permanent supravegheați de părinți;

- Călătorii staționează pe coridoare, în special bărbații;

- Pe parcursul călătoriei, se mănâncă sau se bea la vagonul restaurant;

- Gunoaiele se depozitează pe bancheta din vagon.


Anexa 2

Fișă de lucru

Goe Reacțiile damelor


Goe a rămas repetent;

Goe este foarte impacient și, cu un ton de


comandă întreabă de ce nu mai vine trenul;
- Vezi că sunteți proaste amândouă?
Întrerupe tânărul Goe. Nu se zice
nici marinal, , nici marinel...;
Goe începe să urle;

Goe se blochează în toaleta


vagonului;

Conductorul liberează pe captiv;

Se suie-n picioare pe geamantan,


pune mâna pe mânerul mașinii și
începe să-l tragă;
Toți pasagerii sar înspăimântați la
ferestre, la uși, pe scări;
Personalul trenului umblă forfota,
examinând roatele tamponate;
Trenul ajunge în București cu
întârziere de câteva minute.

Anexa 3
Fișă de lucru

Scrie un set de reguli pe care consideri că doamnele și Goe ar trebui să le respecte data viitoare
când pleacă într-o călătorie. Nu uita : o regulă trebuie să precizeze ceea ce trebuie făcut, de aceea nu se
formulează cu verbe la forma negativă.

Reguli pentru Goe ! Reguli pentru cucoane !