Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala Gimnazială Câlnic


Clasa a VII-a
Profesor Apostoiu Denissa
Data:17.02.2020
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Pe scena vieţii.Textul dramatic.
Subiectul: Boul şi viţeii de Ion Băieşu
Tipul lecţiei: de evaluare

.
COMPETENŢE GENERALE:
2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de
comunicare monologată și dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse.

Competenţe derivate
C1. să recunoască trăsăturile genului dramatic;
C2. să cunoască categoriile semantice(sinonimele);
C3. să recunoască trăsăturile şi modalităţile de caracterizare ale unui personaj;
C4. să sesizeze valoarea expresivă a unităţilor lexicale;
C5. să diferenţieze tipurile de substantive ,genul şi cazul acestora.

Strategia didactică:
a) Metode si procedee: conversaţia, exerciţiul, analiza literară şi gramaticală;
b) Forme de organizare: frontal, individual;
c) Resurse:
 materiale: fişa de evaluare;
 temporale: 50’
 umane: colectivul clasei a VII-a

Evaluare: proba scrisă.

Bibliografie:
1. Pamfil Alina, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise,
Piteşti, ed. Paralela 45, 2006;

Anexe:
 Analiza itemilor;
 Fişa de evaluare;
 Barem de notare;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr Etapele Ob Conţinutul activităţii Strategia didactică: Evaluare


. lecţiei ev. resurse
crt
Activitatea profesorului Activitatea elevului timp procedurale materiale Forme de
organizare
1. Moment -asigură ordinea şi verifică - se pregătesc pentru 1` conversaţia catalogul frontal aprecieri
organizatoric dacă toţi elevii au toate oră. individual verbale
materialele necesare pe -semnalează absenţii
bancă. sau probleme de
organizare, dacă este
cazul.
2. Captarea - se reaminteşte elevilor - sunt atenti la explica- 1` conversaţia frontal aprecieri
atenţiei faptul că vor fi evaluate ţiile profesorului, cer verbale
cunoştinţele referitoare la eventuale lămuriri în
genul dramatic şi li se cadrul discuţiei.
explică obiectivele
propuse.
3. Verificarea - împarte fişele de - rezolvă fişele primite exerciţiul fişe de individual proba
cunoştinţelor evaluare 47` analiza evaluare scrisă
- supraveghează elevii pe literară
parcursul rezolvării fişelor analiza
gramaticală

4. Tema pentru - comunică elevilor tema - notează tema pentru 1` conversaţia caietele frontal aprecieri
acasă pentru acasă acasă verbale
Nume şi prenume……………………………………
Clasa a VII-a

Test de evaluare

Pornind de la textul de mai jos şi prin raportare la întreaga opera formulează răspunsuri adecvate cerinţelor date:

Coca[…]Nervoasa,se duce,deschide si se intoarce urmata de Nelu.

NELU:Unde-I barbat-tu?
COCA( absenta):Care barbat?
NELU:Gelu.Mai ai si altul?
COCA:A,Gelu!E la serviciu,unde sa fie la ora asta?
NELU:L-am sunat,nu e acolo.E plecat..Stii ceva?
COCA:Habar n-am.Dar ce s-a intamplat?
NELU:Am primit o scrisoare de la tata.
COCA:Care tata?
NELU:Tatal meu si al lui Gelu.Si socrul tau
COCA(sincer mirata):Pai ce,mai traieste?
NELU:Pai de ce sa nu traiasca?
COCA:Scuze,aveam impresia ca …
NELU:Mama,saraca,s-a prapadit acum doi ani…Atunci cand n-ai vrut sa vii la inmormantarea ei sub pretext ca te doare maseaua de minte.
COCA:Lasa,ca nici nevasta-ta nu s-a omorat sa vina la parastasul lui maica-mea.

1. Citeşte cu atenţie afirmaţiile de mai jos. Dacă apreciezi că afirmaţia este adevărată, încercuieşte litera A. Dacă tu crezi că este falsă, încercuieşte
litera F: (0,25p x4)
a) A/ F Textul citat aparţine genului dramatic.
b) A/ F . Indicaţiile scenice sunt notate de obicei,intre paranteze,cu un corp de litere diferit de restul textului.
c) A/ F Modul de expunere predominant este naraţiunea.
d) A/F Naratorul se află în spatele personajelor, identificându-se în indicaţiile scenice pentru a regiza comportamentul acestora.

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: (0,25p x 2)


o Opera „Boul şi viţeii este structurată în :
a) capitole b) acte, scene, tablouri c)versuri
o Conflictul operei reiese din:
a) replicile personajelor b) indicaţiile scenice c) prezentarea iniţială a personajelor
3. Completează spaţiile punctate cu răspunsul corect: (0,50p)
Textul dramatic a fost scris pentru a fi ………………………., se organizează în…………………iar personajele sunt interpretate pe scena
de……
4. Găseşte sinonime adecvate pentru următoarele cuvinte:pretext,impresie,nevasta,săraca ,s-a prăpădit. (0,10p *5)
5. Găseşte seria care conţine doar substantive defective de plural (0,50p)
a)calti,miere,pamant
b)faina,soare,aur
c)icre,dans,lumina
6. Subliniaţi 5(cinci) substantive din fragmentul de mai sus precizând felul lor (0.4 x5=2p)

Felul substantivelor Genul Numarul Cazul


7.Într-o compunere de 10-15 rânduri, prezintă personajul Coca. Vei avea în vedere următoarele:
(3p)
 încadrarea sa în operă, într-o tipologie umană;
 precizarea trăsăturilor fizice/ morale ce reies din fragmentul citat;
 exemplificarea trăsăturilor prin raportare la textul dat;
 indicarea modalităţilor de caracterizare folosite.

Timp de lucru: 50 min. Din oficiu: 1 punct.


Pentru redactarea întregii lucrări vei primi 1 punct, repartizat astfel: coerenţa textului-0,2p; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului-0,4p; ortografia-0,2p; punctuaţia-0,2p; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitate-02p.

BAREMUL DE CORECTARE ŞI NOTARE

1. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,25p.


a) A b) A c) F d) A
2. Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,25 p.
o Opera este structurată în acte, scene, tablouri – varianta corectă b.
o Conflictul operei reiese din replicile personajelor – varianta corectă a.
3. Pentru fiecare cuvânt/ expresie adecvat/ă se acordă 0,50p.
Textul dramatic reprezintă….
4. Pentru fiecare sinonim corect se acorda 0,10p:
5. Se acordă câte 0,10 p pentru gasirea seriei care contine doar substantive defective de plural..Raspunsul corect :b
6. Pentru fiecare substantiv corect precizate se acordă 0,40 p, astfel:
Felul substantivelor Genul Numarul Cazul
7. Se acordă câte 1p pentru fiecare cerinţă corect rezolvată: încadrarea motivată în tipologia umană specifică, precizarea elementelor de portret
fizic/ moral prin raportare la textul citat şi prin precizarea modalităţilor de caracterizare: directă/ indirectă. Pentru răspunsuri parţiale sau cu
greşeli de logică şi/ sau exprimare se acordă 0,5 puncte, iar pentru încercare de răspuns se acordă 0,2puncte.

ANALIZA REZULTATELOR TESTULUI SUMATIV


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: COMEDIA

Număr de elevi înscrişi: 12


Număr de elevi prezenţi: 1
Note obţinute:
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
- -
Media clasei:
Note obţinute==Media clasei =
Număr elevi

Pentru a putea identifica şi îmbunătăţi capacităţile elevilor, am analizat gradul de rezolvare al exerciţiilor propuse. Se poate observa astfel că
la clasa a VII’a elevii au cunoştinţe, le înţeleg şi le aplică, însă le analizează parţial corect. De asemenea, manifestă dificultate în a selecta
informaţiile, în a le descompune în concepte mai mici pentru ca apoi să le sintetizeze şi să argumenteze opiniile personale, emiţând judecăţi de
valoare.
100
90
80
70
60 Integral
50
Partial
40
30 deloc
20
10
0
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8

I temii ce operează cu înţelegerea şi aplicarea informaţiilor au un grad de acoperire relativ mare. Aşadar itemii I1,I2,I3 au fost rezolvaţi corect
sau parţial corect de toţi elevii testaţi. I4, ce viza şi analiza informaţiei a fost realizat integral sau parţial de 83 % dintre elevi, însă 3 elevi nu au reuşit
să îl rezolve deloc. Exerciţiile care vizau identificarea şi distingerea valorilor morfologice şi sintactice au fost realizate integral de 2 elevi, restul de
88 realizându-le parţial – aceştia nu disting valorile morfologice/ sintactice în contexte noi sau fac confuzii. Itemii ce au vizat înţelegerea textului nu
au ridicat probleme deosebite. Probleme a ridicat itemul care viza caracterizarea unui personaj, elevii manifestând dificultate în a respecta normele de
redactare a unui text, coerenţa textului, precum şi raportarea informaţiilor la operă. Acest item a fost rezolvat parţial de 15 din 17 elevi. Aspectul
pozitiv al acestei evaluări este acela că elevii (cu 2 excepţii) au încercat rezolvări pentru toţi itemii propuşi. Aplicând taxonomia lui Bloom, elevii se
situează în partea mediană a nivelului de performanţă.

Greşeli frecvente Măsuri ce se impun


-confuzia între perspectiva naratorială şi -abordarea unui nou text dramatic şi
perspectiva regizorală introducerea unor exerciţii de distingere a
trăsăturilor genului dramatic
-neînţelegerea sensului unor -exerciţii de vocabular şi semantică aplicate
cuvinte,contextual pe texte noi
-identificarea părţilor de vorbire şi a -exerciţii de recunoaştere a valorii
valorilor sintactice gramaticale şi de aplicare în contexte noi –
abordare în toate unităţile de învăţare
-raportarea informaţiilor la text -exerciţii de motivare a opiniei prin
trimitere la textele citate
-dificultăţi în respectarea normelor de
redactare a unui text:
nerespectarea părţilor componente ale unei -exerciţii de redactare a unor texte,
compuneri (lipseşte fie introducerea, fie urmărindu-se remedierea aspectelor
încheierea); enumerate.
lipsa conexiunilor între informaţii
(informaţii prezentate haotic, fără un curs - exerciţii de structurare a unui text şi de
logic al enunţurilor); aşezare în pagină.
greşeli de ortografie (lipsa cratimei unde
este cazul, lipsa semnelor diacritice); -exerciţii de motivare a utilizării semnelor
greşeli de punctuaţie (enunţuri ce încep cu de ortografie şi de punctuaţie.
minusculă, lipsa semnelor de punctuaţie la
finalul enunţurilor).