Sunteți pe pagina 1din 2

Activităţile şi rezultatele proiectului

Activitatile proiectului: Rezultatele anticipate:


A1. Pregătirea cadrului de implementare A1. Prin implementarea activităţii A1
a proiectului: presupune definirea sarcinilor estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
şi responsabilităţilor tuturor celor implicaţi în - un raport (plan) de implementare
proiect, stabilirea regulilor de colaborare şi a cuprinzând toate activităţile detaliate şi
metodologiei ce urmează a fi aplicată în mod indicatori specifici pentru întregul proiect.
unitar şi elaborarea unui raport (plan) de
implementare cuprinzând toate activităţile
detaliate şi indicatori specifici pentru întregul
proiect.
A2. Dezvoltarea relaţiilor de cooperare A2. Prin implementarea activităţii A2
(parteneriat) cu universităţi din estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
Uniunea Europenă: presupune promovarea - încheierea a 5 acorduri de cooperare cu
programelor doctorale realizare în cooperare universităţi europene în domeniul doctoral.
cu alte universităţi europene.
A3. Dezvoltarea şi întreţinerea bazei de A3. Prin implementarea activităţii A3
date privind programele estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
doctorale: presupune crearea unor - crearea unei baze de date privind
instrumente de schimb electronic de programele doctorale.
informaţie ştiinţifică şi interactivitate, dar şi
a unor instrumente de monitorizare a
activităţii ştiinţifice a grupului ţintă şi de
centralizare şi utilizare eficientă a
informaţiilor de natură administrativă privind
programele doctorale.
A4. Editarea unei reviste (în format A4. Prin implementarea activităţii A4
electronic) destinată publicării estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
rezultatelor cercetărilor efectuate de - o revistă în format electronic;
doctoranzi (grupul ţintă). - 160 de articole publicate de doctoranzii din
grupul ţintă în cadrul revistei.
A5. Introducerea unor module privind A5. Prin implementarea activităţii A5
managementul cercetării în programele estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
de pregătire pentru grupul - 52 de doctoranzi instruiţi în domeniul
ţintă: presupune introducerea în programul managementului cercetării.
de pregătire pentru grupul ţinta a unui
modul privind managementul cercetării de
30 de ore, în anul I, semestrul II.
A6. Introducerea unor sesiuni specifice A6. Prin implementarea activităţii A6
cu tematica egalitate de gen, egalitate estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
de şanse, nediscriminare, respectarea - 52 de doctoranzi instruiţi cu privire la
diversităţii, dezvoltare durabilă şi următoarea tematică: egalitate de gen,
protecţia mediului: presupune egalitate de şanse, nediscriminare,
introducerea unor sesiuni specifice anuale respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă
(pentru anii II si III) cu durata de 8 ore. şi protecţia mediului.
A7. Furnizarea de sprijin financiar A7. Prin implementarea activităţii A7
pentru doctoranzi: presupune acordarea estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
lunară a unei burse (la nivelul maxim de - 52 de doctoranzi sprijiniţi (finanţaţi);
1.850 lei/lună/doctorand) pentru doctoranzii - număr de lucrări realizate de doctoranzi, în
ce formeaza grupul ţintă (52 de doctoranzi). domeniul tezei de doctorat: 156 din care 104
publicate şi 52 prezentate la conferinţe,
seminarii, sesiuni de comunicare
internaţionale;
- ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au
obţinut titlul de doctor : 100%;
A8. Furnizarea de sprijin financiar A8. Prin implementarea activităţii A8
pentru doctoranzi: presupune acordarea estimăm obţinerea următoarelor rezultate:
lunară a unor burse pentru acoperirea - 130 de luni de mobilitate internaţională;
mobilităţilor internaţionale (la nivel maxim - număr mediu de luni de
de 3.700 lei/lună/doctorand) pentru mobilitate/doctorand sprijinit: 2,5 luni;
doctoranzii ce formează grupul ţintă. - 20 de rapoarte de cercetare realizate de
doctoranzi şi validate de Consiliul
Universităţii.
A9. Coordonarea implementării  
proiectului presupune:
- contabilizare distinctă, administrare
contract şi salarizare;
- realizarea achiziţiilor în cadrul proiectului
(redactare caiet de sarcini, lansare, evaluare
oferte, contractare);
- raportări tehnice şi financiare, cereri de
prefinantare şi rambursare;
- auditarea externă a contractului;
- arhivarea documentelor.
Nu vor exista activităţi ale proiectului Cumulativ, rezultatele aşteptate se pot
care să fie subcontractate. sintetiza astfel:

Achiziţiile (bunuri, servicii) care Număr de doctoranzi sprijiniţi = 52 din care


urmează a fi realizate în cadrul femei (estimat) = 30
proiectului sunt următoare: 52 de
calculatoare tip laptop (inclusiv licenţele Ponderea doctoranzilor sprijiniţi care au
software şi antivirus), soft creare baze de obţinut titlul de doctor = 100%;
date şi sistem intranet, materiale
consumabile, audit extern. Număr de luni de mobilitate internaţională =
130

Număr mediu de luni de


mobilitate/doctorand sprijinit: 2,5

Număr de rapoarte de cercetare realizate de


doctoranzi, validate de Consiliul Universităţii
= 20

Alţi indicatori: Număr de acorduri de


cooperare privind cu universităţi europene în
domeniul doctoral = 5

Număr articole publicate de doctoranzii din


grupul ţintă în cadrul revistei = 160

Număr de doctoranzi instruiţi în domeniul


managementului cercetării = 52

Număr de doctoranzi instruiţi cu privire la


diferite tematici (egaliate de gen, etc.) = 52.