Sunteți pe pagina 1din 16

CAPITOLUL V

DERULAREA FLUXURILOR FINANCIARE PRIVIND


PLATA CHELTUIELILOR BUGETARE PRIN
TREZORERIA STATULUI
Repere generale privind cheltuielile bugetare
Cheltuielile bugetare
- sume de bani plătite din bugetele publice, pentru înfăptuirea unor activități cu
caracter public
- operațiuni de alocare pe destinații/utilizare a resurselor financiare atrase la bugetele
publice

→ beneficiari: instituții publice, agenți economici, populația (direct sau indirect)

Entități special create și organizate de stat pentru îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor sale
Finanțare:
➢ Integral pe seama resurselor bugetare
➢ Integral pe seama fondurilor proprii
➢ Parțial pe seama resurselor bugetare, parțial din fonduri proprii

+ sume din împrumuturi interne și externe, fonduri externe nerambursabile, donații și sponsorizări
Repere generale privind cheltuielile bugetare
Credit bugetar
- Plafon valoric, aprobat prin buget, până la care se pot efectua plăți pentru o anumită
categorie de cheltuieli publice
- Legea finanțelor publice nr. 500/2002: “sumă aprobată prin buget, reprezentând
limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar
pentru angajamentele legale contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din
exerciţii anterioare”

Semnificații diferite pentru instituțiile finanțate din bugetul de stat și bugetul asigurărilor
sociale de stat/ instituțiie finanțate prin bugetul local, bugetle fondurilor speciale etc.

Credit bugetar ≠ Credit bancar ≠ Credit public ≠ Credit de angajament


Repere generale privind cheltuielile bugetare
Ordonatorii de credite - persoanele care au dreptul să dispună de creditele bugetare
aprobate prin planul de venituri și cheltuieli al instituției (conducătorii instituțiilor publice)

Ordonatori Instituții publice ierarhic superioare


primari (e.g.: ministere, instituții publice
autonome, primării, consilii
județene)
Ordonatori
secundari
Instituții publice subordonate
(e.g.: școli, spitale etc.)
Ordonatori
terțiari
Repere generale privind cheltuielile bugetare
• Primesc resursele de finanțare direct de la bugetele publice (deschidere de credite
bugetare)
• Repartizează resursele/ creditele bugetare pentru nevoile lor proprii, precum și pentru
Ordonatori cele ale instituțiilor subordonate
primari • Utilizează resursele pentru nevoile proprii

• Repartizează resursele (creditele bugetare) pentru nevoile lor proprii, precum și pentru
cele ale instituțiilor subordonate
Ordonatori • Utilizează resursele pentru nevoile proprii
secundari

• Utilizează resursele pentru nevoile proprii


Ordonatori
terțiari
Repere generale privind cheltuielile bugetare
Responsabilități ale ordonatorilor de credite:

• angajarea și utilizarea creditelor bugetare, în limita prevederilor și destinațiilor aprobate


• realizarea veniturilor
• folosirea cu eficiență și eficacitate a sumelor primite de la buget (de stat, al asigurărilor sociale de stat, locale etc.)
• asigurarea integrității bunurilor instituției publice pe care o conduc
• organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare
• organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii
publice

Etape ale efectuării cheltuielilor publice


Ordonatori de credite

Ordonatori de credite

Ordonatori de credite

Contabil/ casier-
plătitor
Angajarea Lichidarea Ordonanțarea Plata
Rolul Trezoreriei Statului în efectuarea “plăților de casă”
privind cheltuielile bugetare

“Plăți de casă”
❑ operațiuni de plăți efectuate de către instituțiile publice, în limita creditelor bugetare deschise și
repartizate și, eventual, a disponibilului din cont, prin numerar sau virament
❑ se realizează prin conturile pe care instituțiile publice le au deschise, obligatoriu, unitățile
operative ale Trezoreriei Statului
❑ în cazul plăților în numerar, momentul la care se produc diferă pentru Trezoreria Statului/
instituția publică implicată
Rolul Trezoreriei Statului:
• Realizarea controlului financiar preventiv privind utilizarea fondurilor publice
• Derularea efectivă a fluxurilor de plăți, prin sistemul unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului
• Ținerea evidențelor specifice, raportări etc.
Rolul Trezoreriei Statului în efectuarea “plăților de casă”
privind cheltuielile bugetare

Alternative de efectuare a plăților:


• fără numerar, atunci când Trezoreria Statului, în baza ordinului de plată emis de către
ordonatorul de credite și după ce s-au efectuat verificările de rigoare, dispune plata din contul
instituției către terți
• prin numerar, atunci când, la cererea instituției publice în cauză, trezoreria eliberează
numerarul solicitat pentru efectuarea plăților
Fluxuri financiare determinate de plățile fără numerar
Fluxuri financiare:
✓ în cadrul aceleiași trezorerii operative
✓ între două trezorerii operative din cadrul aceluiași județ
✓ între trezoreriile din județ, ale sectoarelor municipiului București sau a
municipiului București și băncile comerciale
✓ între trezoreriile dintr-un județ și trezoreriile din alte județe, municipiul București

➢ Pot presupune sau nu modificarea soldului trezoreriei județene sau a contului curent
general al Trezoreriei Statului deschis la B.N.R.
➢ Instrument principal: ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (suport hârtie sau
electronic)
a. Plăți fără numerar între instituțiile publice care au conturile de plăți la aceeași trezorerie
operativă
b. Plăți fără numerar între instituțiile publice care au conturile deschise la trezorerii
operative diferite, dar în cadrul aceluiași județ
c1. Plăți fără numerar care au loc între instituțiile publice și agenții economici, conturi la
bănci
c2. Plăți fără numerar care au loc între instituțiile publice și agenții economici, conturi
deschise la aceeași trezorerie operativă
d. Plăți care au loc între instituțiile publice situate în județe diferite, între sectoarele
municipiului București sau între acestea și Trezoreria Municipiului București (decontări
intertrezorerii)
Fluxuri financiare determinate de plățile cu numerar
a. Plăți în numerar la trezoreriile operative care au organizate case de plăți și casierii-
tezaur
b. Plăți în numerar la trezoreriile operative care nu au organizate case de plăți și casierii-
tezaur