Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa nr.

11

Listă de verificare privind evaluarea propunerilor financiare şi a conformităţii acestora

3.1.Admisibilitatea propunerilor financiare (lista extinsă)

sectoriale: Lege 99, H.G.

Raportul de evaluare de

Solicitările de clarificare
solicitările de clarificare
Propunerea financiară
Legislație concesiuni:
Lege 100, H.G. 867

Propunerea tehnică
atribuire/ Caietul de
Lege 98, H.G. 395

Legislație achiziții

Legislație achiziții

Documentația de

Răspunsurile la
publice:

sarcini
etapă
Regularitate DA /

394
Nr. Punct de verificare Comentarii
/ Calitate NU

Documentele pregătite
de comisia de evaluare Art.
Art.
au întrunit votul a cel Art. 85
131
1 puţin 2/3 din numărul Regularitate 137 (3) (3) x
(3)
membrilor săi cu drept H.G. H.G.
H.G.
de vot.

Documentele pregătite
de membrii comisiei de
evaluare indică motivele Art.
Art. Art.
legale și de facto ale 85
2 Regularitate 131(4) 137(4) x
respingerii ofertelor (4)
H.G. H.G.
inacceptabile / H.G.
neconforme.

Dacă este cazul,


membrii comisiei de Art.
Art. Art.
evaluare care nu sunt 85
3 Regularitate 131(9) 137(9) x
de acord cu decizia (9)
H.G. H.G.
adoptată și-au prezentat H.G.
opiniile în scris într-o
sectoriale: Lege 99, H.G.

Raportul de evaluare de

Solicitările de clarificare
solicitările de clarificare
Propunerea financiară
Legislație concesiuni:
Lege 100, H.G. 867

Propunerea tehnică
atribuire/ Caietul de
Lege 98, H.G. 395

Legislație achiziții

Legislație achiziții

Documentația de

Răspunsurile la
publice:

sarcini
etapă
Regularitate DA /

394
Nr. Punct de verificare Comentarii
/ Calitate NU

notă întocmită
individual.

În cazul în care sunt


desemnați experți
cooptați:
Documentele pregătite
în acest sens de către
experții cooptați sunt
semnate și datate cel
puțin înainte de Art. Art. Art.
4 adoptarea deciziei de Regularitate 128 134 81 x x x
conformitate/neconformi H.G. H.G. H.G.
tate a ofertelor depuse,
de către comisia de
evaluare..

Comisia de evaluare
intenționează să
respingă o propunere
financiară ca fiind
neconformă atunci
când este îndeplinită
cel puțin una din
următoarele condiții:
Propunerea financiară
Art. Art.
conține prețuri ce nu au Art.
137(3) 89(2)
5 rezultat din libera Calitate 143(3) x x x
c) j)
concurență și care nu c) H.G.
H.G. H.G.
pot fi justificate.
sectoriale: Lege 99, H.G.

Raportul de evaluare de

Solicitările de clarificare
solicitările de clarificare
Propunerea financiară
Legislație concesiuni:
Lege 100, H.G. 867

Propunerea tehnică
atribuire/ Caietul de
Lege 98, H.G. 395

Legislație achiziții

Legislație achiziții

Documentația de

Răspunsurile la
publice:

sarcini
etapă
Regularitate DA /

394
Nr. Punct de verificare Comentarii
/ Calitate NU

Propunerea financiară
nu a fost corelată cu
elementele descrise în
propunerea tehnică,
ceea ce ar putea duce la
implementarea Art. Art. Art.
necorespunzătoare a 137(3) 143(3) 89
6 Calitate x x x x x
contractului, sau nu au d) d) (3) c)
respectat prevederile din H.G. H.G. H.G.
legislația aplicabilă,
altele decât legislația
care reglementează
achizițiile publice.

În cadrul unei proceduri


de atribuire pentru care
s-a prevăzut defalcarea
pe loturi, oferta este
prezentată fără a se
Art. Art.
realiza distincția pe
137(3) 143(3)
7 loturile ofertate, din Regularitate - x X
e) e)
acest motiv devenind
H.G. H.G.
imposibilă aplicarea
criteriului de atribuire
pentru fiecare lot în
parte.

Oferta are un preț/cost Art. Art.


8 Calitate - x x x
neobișnuit de scăzut 137(3) 143(2)
sectoriale: Lege 99, H.G.

Raportul de evaluare de

Solicitările de clarificare
solicitările de clarificare
Propunerea financiară
Legislație concesiuni:
Lege 100, H.G. 867

Propunerea tehnică
atribuire/ Caietul de
Lege 98, H.G. 395

Legislație achiziții

Legislație achiziții

Documentația de

Răspunsurile la
publice:

sarcini
etapă
Regularitate DA /

394
Nr. Punct de verificare Comentarii
/ Calitate NU

pentru ceea ce urmează g) g)


a fi H.G. H.G.
furnizat/prestat/executat,
astfel încât nu se poate
asigura îndeplinirea
contractului la parametrii
cantitativi și calitativi
solicitați prin caietul de
sarcini, fiind aduse
argumente concludente
de către comisia de
evaluare cu privire la
elementele de cost care
nu pot fi realizate la
preţurile din ofertă
(luându-se în
considerare preţurile de
piaţă şi importanţa
acestor elemente în
preţul total ofertat).

Comisia de evaluare
intenționează să
respingă o propunere
financiară ca fiind
inacceptabilă atunci
când este îndeplinită
cel puțin una din
următoarele condiții:
sectoriale: Lege 99, H.G.

Raportul de evaluare de

Solicitările de clarificare
solicitările de clarificare
Propunerea financiară
Legislație concesiuni:
Lege 100, H.G. 867

Propunerea tehnică
atribuire/ Caietul de
Lege 98, H.G. 395

Legislație achiziții

Legislație achiziții

Documentația de

Răspunsurile la
publice:

sarcini
etapă
Regularitate DA /

394
Nr. Punct de verificare Comentarii
/ Calitate NU

Propunerea financiară
conține erori aritmetice
sau vicii de formă pe
Art. Art. Art.
care ofertantul nu este
134 140 87(6)
9 de acord să le Calitate x x x
(11) (10) -(9)
corecteze, deși s-a
H.G. H.G. H.G.
solicitat aprobarea sa în
acest sens.

Ofertantul modifică
conținutul propunerii
financiare prin
răspunsurile la
solicitările de clarificare,
iar respectivele Art.
Art. Art.
modificări nu pot fi 87(6)
10 Calitate 134(6) 140(5) x x x
încadrate ca erori -(9)
H.G. H.G.
aritmetice care pot fi H.G.
corectate cu
respectarea principiilor
în domeniul
achiziţiilor/concesiunilor.

Art. Art.
Art.
Propunerea financiară 137(2) 89(2)
11 Regularitate 143(2) x
lipsește. k) g)
k) H.G.
H.G. H.G
În cazul procedurilor Art. Art.
12 desfășurate electronic, Regularitate 137(2) 143(2) x
propunerea financiară j) H.G. j) H.G.
sectoriale: Lege 99, H.G.

Raportul de evaluare de

Solicitările de clarificare
solicitările de clarificare
Propunerea financiară
Legislație concesiuni:
Lege 100, H.G. 867

Propunerea tehnică
atribuire/ Caietul de
Lege 98, H.G. 395

Legislație achiziții

Legislație achiziții

Documentația de

Răspunsurile la
publice:

sarcini
etapă
Regularitate DA /

394
Nr. Punct de verificare Comentarii
/ Calitate NU

nu este semnată cu
semnătură electronică
extinsă, bazată pe un
certificat calificat,
eliberat de un furnizor
de servicii de certificare
acreditat.

Prețul, fără TVA, inclus


în propunerea financiară
depășește valoarea
estimată comunicată
prin anunțul de
Art. Art.
participare și nu există
137(2) 143(2)
13 posibilitatea Regularitate x x
e) e)
disponibilizării de fonduri
H.G. H.G.
suplimentare pentru
îndeplinirea contractului
de achiziție publică
respectiv.

Prețul, fără TVA, inclus


în propunerea financiară
depășește valoarea
estimată comunicată Art. Art.
14 prin anunțul de Calitate 137(2) 143(2) x x
participare și, deși există f) H.G. f) H.G.
posibilitatea
disponibilizării de fonduri
suplimentare pentru
sectoriale: Lege 99, H.G.

Raportul de evaluare de

Solicitările de clarificare
solicitările de clarificare
Propunerea financiară
Legislație concesiuni:
Lege 100, H.G. 867

Propunerea tehnică
atribuire/ Caietul de
Lege 98, H.G. 395

Legislație achiziții

Legislație achiziții

Documentația de

Răspunsurile la
publice:

sarcini
etapă
Regularitate DA /

394
Nr. Punct de verificare Comentarii
/ Calitate NU

îndeplinirea contractului
de achiziție publică
respectiv, se constată
că acceptarea unei
astfel de oferte ar
conduce la modificarea
substanțială a
contractului, respectiv
depășirea procentelor
prevăzute pentru
modificări contractuale
.
Răspunsul ofertantului
la solicitările de
clarificare, necesar
Art. Art. Art.
pentru evaluarea
15 Regularitate 134(5) 140(4) 87(5) x
propunerii financiare, nu
H.G. H.G. H.G.
a fost primit in termenul
stabilit de CE.

Răspunsurile
ofertantului /
Art. Art. Art.
candidatului la
16 Calitate 134(5) 140(4) 87(5) x
solicitările de clarificare
H.G. H.G. H.G.
au fost neconcludente.

Comisia de evaluare a Art. Art.


Art.
prezentat o justificare 137(4) 85
17 Calitate 131(4) x x x x x
detaliată pentru H.G. (4)
H.G.
ofertanții admiși și Art. 2 H.G.
sectoriale: Lege 99, H.G.

Raportul de evaluare de

Solicitările de clarificare
solicitările de clarificare
Propunerea financiară
Legislație concesiuni:
Lege 100, H.G. 867

Propunerea tehnică
atribuire/ Caietul de
Lege 98, H.G. 395

Legislație achiziții

Legislație achiziții

Documentația de

Răspunsurile la
publice:

sarcini
etapă
Regularitate DA /

394
Nr. Punct de verificare Comentarii
/ Calitate NU

aceasta este în Art. 2 alin. Art. 2


concordanță cu alin. (2) lit. alin.
documentația suport (2) lit. b) și e) (2)
relevantă. b) și e) Lege lit. b)
Comisia de evaluare a Lege Art. și e)
respectat principiile Art. 221 Lege
proporționalității și 209 Lege Art.
tratamentului egal atunci Lege Art. 87
când a stabilit: Art. 140 alin.
- care sunt solicitările de 134 alin(1) (1),
clarificări transmise alin(1), alin alin.
ofertanţilor; alin(2) (9), (10),
- ofertanții care respectă alin. (10) (11)
modul de întocmire a (10). H.G. H.G.
propunerii financiare şi (11)
celelalte condiţii stabilite H.G
în acest sens în
documentaţia de
atribuire, precum şi în
ceea ce priveşte
sustenabilitate preţurilor
ofertate;
- ofertanţii care se
încadrează în situațiile
care conduc la
respingere.

De asemenea, comisia
de evaluare a încadrat
corect eventualele
sectoriale: Lege 99, H.G.

Raportul de evaluare de

Solicitările de clarificare
solicitările de clarificare
Propunerea financiară
Legislație concesiuni:
Lege 100, H.G. 867

Propunerea tehnică
atribuire/ Caietul de
Lege 98, H.G. 395

Legislație achiziții

Legislație achiziții

Documentația de

Răspunsurile la
publice:

sarcini
etapă
Regularitate DA /

394
Nr. Punct de verificare Comentarii
/ Calitate NU

erori/omisiuni ale
propunerii financiare în
categoria erorilor
aritmetice, în
conformitate cu
prevederile legislaţiei în
domeniul achiziţiilor/
concesiunilor. Se poate
consulta în acest sens şi
jurisprudenţa CJUE
referitoare la
posibilitatea corectării
respectivelor
erori/omisiuni pe baza
preţurilor unitare
existente în oferta
depusă iniţial.

Comisia de evaluare a
prezentat o justificare
detaliată pentru
Art.
ofertanții respinși și Art. Art.
85
18 aceasta este în Calitate 131(4) 137(4) x
(4)
concordanță cu H.G. H.G.
H.G.
documentația suport
relevantă.
3.2.Evaluarea propunerilor financiare (lista extinsă)

Răspunsurile la solicitările
Legislație achiziții publice:

sectoriale: Lege 99, H.G.

Raportul ide evaluare de

Solicitările de clarificare
Propunerea financiară
Legislație concesiuni:
Lege 100, H.G. 867
Lege 98, H.G. 395

Legislație achiziții

de clarificare
etapă
N Regularitate DA /

394
Punct de verificare Comentarii
o. / Calitate NU

Art. Art.
127(1) l) 133(1) l)
Calculele efectuate de H.G.; Art.
H.G.;
1 Comisia de evaluare au Regularitate 82(1) j) x x
Art. Art.
fost corecte. H.G.
139(1) 145(1)
H.G. H.G.