Sunteți pe pagina 1din 4

Schița lecției

Unitatea de Învățământ: Liceul Tehnologic ,, Vi ctor Jinga,,- Săcele


Modulul I: Patrimoniul unității
CLASA: 101
Domeniul de pregătire: Comerț
Profesor: Fratila Daniel
Data: 03.12.2016
Tema lecției: Structuri patrimoniale de activ
Tipul lecției: Lecţie de recapitulare şi sistematizare.

Scopul lecției: De recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor în vederea identificarii și


grupării elementelor de activ
Durata lecției: 50 minute
Competențe specifice:
0. Descrierea obiectului contabilităţii - patrimoniul;
1. Definirea activului;
2. Clasificarea elementelor de activ;
3. Rezolvarea de probleme specifice.

Obiective operaţionale:

La sfărşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


- să cunoască noţiunea de patrimoniu – obiect al contabilităţii;
- să cunoască definiția activului:
- să identifice elementele patrimoniale de activ;
- să rezolve aplicații specifice;
- să comunice eficient în cadrul grupei;
- să utilizezze un limbaj de specialitate.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:
Metoda dominantă: Interactivă – pe grupe
Metode : Conversaţia euristică, Observarea sistematică, Atelier de lucru,
Problematizarea, Autoevaluarea
Resurse materiale: fişe de lucru, fișe de documentare, manual, tablă, postituri

Forme de organizare: frontal, pe grupe

Desfăşurarea lecţiei:

1. Organizarea clasei şi captarea atenţiei elevilor. (2 min.)

Profesorul:

 Efectuează prezența;
 Distribuie portofoliile elevilor;
 Prezintă obiectivele lecției și planul de recapitulare.

Elevii:
 Urmăresc prezentarea şi se concentrează asupra conţinutului lecţiei.

2. Reactualizarea cunoștințelor anterioare prin adresarea de întrebări (5 min)

Profesorul adresează întrebări pentru verificare cunoștințelor:

 Ce reprezintă patrimoniul?
 Care este definiția activului?
 Care este structura activului?

Elevii:

 Răspund la întrebări;
 Își fixează cunoțtințele.
 Dau exemple de elemnete de activ;
 Clasifică elementele de activ.
3. Atelier de lucru (25 min)

Profesorul:
 Împarte elvii pe grupe în funcție de stilurile de învățare;
 Distribuie fișa de lucru;
 Prezintă sarcina de lucru și anunţă timpul alocat rezolvării ;
 Dirijează activitatea elevilor;
 Monitorizează activitatea elevilor; urmăreşte cu atenţie comportamentul
elevilor în grupă şi participarea membrilor grupei la rezolvarea sarcinilor de
lucru;
 Completează fișa de observare a lecției.

Elevii:
 Rezolvă sarcina de lucru;
 Comunică eficeint în cadrul grupei;
 Utilizează fișele de documentare din portofoliul propriu;

 Gândesc, cooperează, comunică între ei pentru găsirea soluţiilor.

4. Evaluarea sarcinii de lucru ( 10 min)

Elevii:
 Leaderul fiecărei grupe prezintă soluțiile;

 Reţin aprecierile și recomandările profesorului;

 Completează fișelor de autoevaluare.

Profesorul:
 Ascultă prezentarea soluţiilor de către liderul fiecărei grupe
 Apreciază activitatea desfăşurată de fiecare grupă care a conceput soluţiile
corecte; face observaţii şi recomandări
 Notează grupa care a realizat punctajul cel mai mare.
5. Feed- back (8 min)

Profesorul:

 Împărte postituri elevilor cu diferite elemente patrimoniale de activ;


 Solicită elevilor încadrarea fiecărui element în grupa corespunzătoare;
 Face aprecieri finale asupra activității desfășurate de elevi;
 Acordă note;
 Solicită elevilor rezolvarea unei teme.

Elevii:

 Rezolvă sarcina de lucru individual;


 Rețin soluțiile corecte și își fixează cunoștințele;
 Își notează tema în caiete;
 Ascultă aprecierile profesorului asupra întregii activității desfășurate.