Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Zootehnie

Specializarea: ZOOTEHNIE

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
recomandate candidaţilor la examenul de diplomă, sesiunea - iunie 2020,
pentru proba scrisă de Evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Discipline: FIZIOLOGIE ANIMALĂ


1. Fiziologia sistemului nervos
Proprietăţile fibrelor nervoase;
Morfofiziologia sinapsei chimice;
Activitatea reflexă a sistemului nervos;
Funcţia de conducere a sistemului nervos;
Funcţia de centru nervos a măduvei spinării;
Sistemul nervos vegetativ simpatic şi parasimpatic.

2. Fiziologia sistemului muscular


Proprietăţile muşchilor striaţi;
Mecanismul contracţiei musculare.

3. Fiziologia sistemului endocrin


Sistemul neuroendocrin hipotalamo-hipofizar;
Epifiza;
Glanda tiroidă;
Timusul;
Pancreasul endocrin;
Glandele suprarenale;
Gonadele şi placenta.

4. Fiziologia digestiei şi absorbţiei


Fiziologia digestiei la monogastrice;
Absorbţia digestivă.

5. Mediul intern
Bibliografie:
1. Hefco P. Vasile, 1997 – Fiziologia animalelor şi a omului, Editura Didacticî şi Pedagogică, R.A.
Bucureşti.
2. Mărgărint Iolanda, Boişteanu P. C., Chelaru Ana, 2002 — Fiziologia animalelor, Editura "Ion
Ionescu de la Brad", Iaşi, cap. 1 şi 4.

Discipline: GENETICĂ
1. Bazele genetice ale caracterelor calitative.
2. Bazele genetice ale caracterelor cantitative.
3. Transmiterea caracterelor şi însuşirilor de la o generaţie la alta.
4. Elemente de genetica populaţiilor
5. Variabilitatea genetică
Bibliografie:
1. Creangă Şt., Cîrlan M., - Ereditate si variabilitate, vol. I. Editura Alfa – Iaşi, 2006
2. Creangă Şt., - Elemente fundamentale ale eredităţii animale. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi -
1999.
3. Pipernea N., - Ereditatea principalelor caractere şi însuşiri la animalele domestice, Editura Didactică
şi pedagogică Bucureşti, 1974.
4. Şt. Popescu Vifor, - Genetica animală, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1979.
5. Creangă Şt., - Note de curs.
6. Creangă Şt., Maciuc Vasile, (2008) – Polimorfismul genetic în ameliorarea bovinelor din zona
Moldovei, Editura “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi.
7. Şt. Creangă, (2017) – Genetica animală. Suport de curs, ID, Facultatea de Zootehnie, USAMV –
Iaşi. 180 pagini.

Discipline: REPRODUCEREA ANIMALELOR


BIOTEHNOLOGII DE REPRODUCERE
1. Bazele biologice ale procesului de reproducere la animale (maturitatea sexuală, gametogeneza,
însuşirile spermei).
2. Endocrinologia reproducerii animalelor (hormonii hipotalamici, hipofizari, sexuali, extrahipofizari
şi prostaglandinele cu rol în reproducere).
3. Specificul activităţii sexuale la mamifere (comportamentul sexual, ciclul sexual, fecundaţia, gestaţia,
parturiţia, puerperiumul).
4. Biotehnologia însămânţării artificiale la rumegătoare, suine şi cabaline (diluarea, conservarea şi
inocularea spermei).
5. Biotehnologia transferului de embrioni la taurine (inducerea poliovulaţiei, sincronizarea estrului,
recoltarea, conservarea şi transferul zigoţilor).
Bibliografie:
1. Dumitrescu, I., 1978 – Însămânţările artificiale la animale. Edit. Ceres, Bucureşti
2. Tănase, D., 1993 – Biologia reproducerii animalelor şi transferul de embrioni. Îndrumar practic,
Lito. U.A. Iaşi
3. Tănase, D., Manole, I., Nacu, Gh., 2000 – Biotehnici şi biotehnologii de reproducţie în zootehnie.
Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi
4. Tănase, D., Nacu, Gh., 2005 - Biologia reproducerii animalelor, vol. I. Edit. Pim, Iaşi
5. Tănase, D., Nacu, Gh., 2005 - Biologia reproducerii animalelor, vol. II. Edit. Alfa, Iaşi
6. Nacu Gh., Tănase D., 2016 – Reproducerea animalelor. Material de studiu pentru ID, Lito. USAMV
Iaşi
7. Nacu Gh., Tănase D., 2016 – Biotehnologii de reproducere. Material de studiu pentru ID, Lito.
USAMV Iaşi

Disciplina: NUTRIŢIE ŞI ALIMENTAŢIE


1. Studiul valorii nutritive a nutreţurilor şi raţiilor de hrană
1.1. Specificul digestiei şi valorificării nutreţurilor la animalele de fermă
1.2. Compoziţia chimică a nutreţurilor şi importanţa nutriţională a diferiţilor nutrienţi
1.3. Metabolismul energetic
1.4. Nutriţia vitaminică a animalelor
1.5. Nutriţia minerală a animalelor
1.6. Consumul de hrană: reglare factori de influenţă, estimarea consumului
2. Cerinţele de hrană şi normarea alimentaţiei animalelor
2.1. Cerinţe de hrană pentru întreţinere
2.2. Cerinţe de hrană pentru reproducţie
2.3. Cerinţe de hrană pentru lactaţie
2.4. Cerinţe de hrană pentru creştere/îngrăşare (producţia de carne)
2.5. Cerinţe de hrană pentru producţia de ouă
3. Nutreţurile – caracteristici nutritive şi utilizare
4. Specificul alimentaţiei la taurine.
5. Specificul alimentaţiei pasarilor.
Bibliografie:
1. Halga P., Pop I.M. si colab. 2005. Nutriţie si alimentaţie animală. Ed. Alfa, Iasi
2. Pop I.M.. Halga P., Avarvarei T. 2006. Nutriţia si alimentatia animalelor. Vol.1, 2,3. Ed.
TipoMoldova Iasi
3. Simeanu D., 2018 – Nutriţia şi alimentaţia animalelor. Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi
4. Stan Gh. şi Simeanu D., 2005 – Nutriţie animală. Ed. Alfa, Iaşi
5. Stoica I. şi Liliana Stoica, 2001 – Bazele nutriţiei şi alimentaţiei animalelor. Ed. Coral Sanivet,
Bucureşti;
6. Halga P. (coord.) şi colab. 2002. Alimentaţie animală. Ed. PIM, Iasi
7. Cristina Radu Rusu - Note de curs, anul universitar 2018-2019, USAMV Iasi.

Disciplina: TEHNOLOGIA CREŞTERII BOVINELOR


1. Importanţa producţiei de lapte şi factorii care o influenţează:
1.1. Factorii interni care influenţează producţia individuală de lapte:
• Factorii interni genetici care influenţează producţia individuală de lapte;
• Factorii interni fiziologici care influenţează producţia individuală de lapte.
1.2. Factorii externi care influenţează producţia individuală de lapte :
• Factorii externi de exploatare care influenţează producţia individuală de lapte;
• Factorii externi de mediu ambiant care influenţează producţia individuală de lapte.
1.3. Factorii care influenţează producţia totală de lapte
1.4. Factorii care influenţează producţia de lapte-marfă
2. Importanţa producţiei de carne şi factorii de influenţă:
2.1. Factorii interni care influenţează producţia individuală de carne :
• Factorii interni genetici care influenţează producţia individuală de carne;
• Factorii interni fiziologici care influenţează producţia individuală de carne.
2.2. Factorii externi care influenţează producţia individuală de carne :
• Factorii externi de exploatare care influenţează producţia individuală de carne;
• Factorii externi de mediu ambiant care influenţează producţia individuală de carne.
2.3. Factorii care influenţează producţia totală de carne
3. Tehnologia creşterii tineretului taurin de reproducţie
Obiectivele urmărite în creşterea tineretului taurin de reproducţie
Programarea procesului de creştere la tineretul taurin
Creşterea tineretului de reproducţie pe etape de vârstă
4. Tehnologia de creştere şi exploatare a vacilor de lapte
Tehnologia de hrănire a vacilor de lapte
Tehnologia de întreţinere şi exploatare a vacilor de lapte

5. Tehnologia de creştere şi îngrăşare a bovinelor


Organizarea producţiei de carne la bovine
Sisteme şi tehnologii de îngrăşare a bovinelor
Bibliografie:
1. Acatincăi Stelian, 2010 – Tehnologia creşterii bovinelor. Edit. Agroprint, Timişoara
2. Maciuc Vasile, Ujică Vasile, Nistor Ionel 2003 - Ghid practic de ameliorare genetica a bovinelor
pentru productia de lapte. Edit. Alfa, Iaşi
3. Maciuc Vasile, 2006 – Managementul creşterii bovinelor. Edit. Alfa, Iaşi
4. Maciuc V., Leonte C., Radu-Rusu R. 2015 - Manual de bune practici în creşterea bovinelor. Edit.
Alfa, Iaşi
5. Onaciu Grigore, 2013 – Creşterea bovinelor. Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
6. Onaciu Grigore, Jurco Eugen, 2010 – Creşterea bovinelor. Edit. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca
7. Velea Constantin, Mărginean Gheorghe, 2012 – Tratat de creşterea bovinelor vol. 1 şi 2., Edit.
Risoprint, Cluj-Napoca
Disciplina: TEHNOLOGIA CREŞTERII SUINELOR
1. Tehnologia din sectorul de montă-gestaţie
2. Tehnologia din sectorul de maternitate
3. Tehnologia din sectorul de creşă
4. Tehnologia din sectorul de îngrăşătorie
5. Transportul şi valorificarea suinelor
Bibliografie:
1. DINU, I., STAN, Tr. şi colab. 1981.- Probleme speciale de ameliorare şi exploatare a suinelor. Edit.
did. şi pedag. Bucureşti.
2. PĂSĂRIN B., STAN, TR., 2002-Tehnologia creşterii suinelor, Editura Vasiliana Iaşi.
3. PĂSĂRIN B., STAN, TR., 2002-Tehnologia creşterii suinelor. Lucr.practice, Editura Karro Iaşi.
4. PĂSĂRIN B., 2007 – Creşterea suinelor, Editura Karro, Iaşi.

Disciplina: TEHNOLOGIA CREŞTERII OVINELOR ŞI CAPRINELOR


1. Importanţa, creşterea şi evoluţia efectivelor de ovine
2. Originea, domesticirea, formarea raselor şi particularităţile bioeconomice ale ovinelor şi caprinelor.
3. Rase de ovine şi caprine
4. Producţiile ovinelor şi caprinelor
5. Sisteme şi tehnologii de creştere, ameliorare şi reproducere a ovinelor.

Bibliografie:
1. Pascal C. (2015). Tratat de creştere a ovinelor şi caprinelor" Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi,
2. Pascal C. (2007). Tehnica aprecierii şi evaluării performanţelor productive la ovine şi caprine
3. Pascal C. (2007). Creşterea ovinelor şi caprinelor. Editura PIM- Iaşi. ISBN 978-973-716-502-2,
format 23,5 x 17 cm, 521 pagini
4. Taftă V., Vintilă V., Stela Zamfirescu (1997). Producţia, ameliorarea şi reproducţia ovinelor.
Editura Ceres, Bucureşti

Disciplina: TEHNOLOGIA CREŞTERII PĂSĂRILOR


1. Reproducerea păsărilor
2. Fluxul tehnologic din staţia de incubaţie cu mediul controlat
3. Creşterea şi exploatarea hibrizilor ouători
4. Creşterea curcilor pentru producţia de carne
5. Creşterea palmipedelor pentru producţia de ficat gras
Bibliografie:
1. Usturoi, M.G., 1999-Incubaţia la păsările domestice. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2. Usturoi, M.G., 2004-Producerea ouălor de consum. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
3. Usturoi M.G., 2008-Creşterea păsărilor. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.

Disciplina: TEHNOLOGIA PRODUCŢIILOR DE ORIGINE ANIMALĂ


1. Producţia de carne şi valorificarea acesteia (Compoziţia chimică; Caracteristicile şi microflora
cărnii; Transformările cărnii; Conservarea cărnii – Refrigerare, congelare, sărare, afumare)
2. Producţia de lapte şi valorificarea acesteia I (Importanţa laptelui şi produselor lactate; Laptele
anormal fiziologic şi patologic; Compoziţia chimică a laptelui; Însuşirile organoleptice şi fizice ale
laptelui; Microbiologia laptelui; Tratamente termice ale laptelui)
3. Producţia de lapte şi valorificarea acesteia II (Tehnologii de obţinere a laptelui de consum şi a
smântânii; Tehnologia de obţinere a untului; Tehnologia de obţinere a caşcavalurilor; Tehnologia de
obţinere a brânzeturilor fermentate, topite şi afumate)
4. Producţia de peşte şi valorificarea acesteia (Importanţa trofico biologică; Clasificare; Modificări
post-pescuit; Compoziţia chimică; Conservare prin sărare şi afumare; Conservele şi semiconservele
din peşte; Condiţii de calitate)
5. Producţia de ouă şi valorificarea acesteia (Sortarea ouălor; Sortarea şi conservarea ouălor; Indici de
calitate; Praful şi melanjul de ouă)
Bibliografie:
1. Apostu S., Naghiu A., 2008 – Analiza senzorială a alimentelor. Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
2. Banu C., 2000 – Aditivi şi ingrediente pentru industria alimentară. Editura “Tehnică”, Bucureşti.
3. Banu C. şi colab., 2003 – Procesarea industrială a cărnii. Editura “Tehnică”, Bucureşti.
4. Bondoc I., 2007 – Tehnologia şi controlul calităţii laptelui şi produselor lactate (Vol. I). Editura
“Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi.
5. Bondoc I., 2014 – Controlul produselor şi alimentelor de origine animală. Editura “Ion Ionescu de
la Brad”, Iaşi.
6. Movileanu G., 2008 – Clasificarea şi inspecţia carcaselor de porcine, bovine şi ovine, conform
normelor U.E. Editura Ceres, Bucureşti.
7. Pop Cecilia, Pop I.M., 2007 – Merceologia produselor alimentare. Editura “Edict Production”,
Iaşi.
8. Sârbulescu V., Vacaru-Opriş I., Stănescu V. Vintilă C., 1983 - Tehnologia şi valorificarea
produselor animaliere. Editura “Didactică şi Pedagogică”, Bucureşti.
9. Simeanu D., 2016 – Producţii animaliere. Editura “Ion Ionescu de la Brad” Iaşi.
10. Usturoi M.G., 2007 – Tehnologia laptelui şi a produselor derivate. Editura “Alfa”, Iaşi.
11. Vacaru-Opriş I. şi Usturoi M.G., 1994-Tehnologia industrializării produselor de origine animală.
Caiet de lucrări practice. Centrul de multiplicare U.A.I., Iaşi.
12. Vacaru-Opriş I. şi colab., 2000 şi 2007(ediţie revizuită), Tratat de Avicultură, vol. I. Editura
“Ceres”, Bucureşti.
13. Vacaru-Opriş I. şi colab., 2004 - Tratat de Avicultură, vol. III. Editura “Ceres”, Bucureşti.
14. Vintilă Cornelia, 2013 – Laptele de calitate şi produsele din lapte. Editura “Eurobit”, Timişoara.

Disciplina: MANAGEMENT ŞI PLANIFICAREA AFACERILOR


1. Management: concept, evoluţie, conţinut, trăsături.
2. Funcţiile (atributele) managementului; Managementul strategic în agricultură.
3. Metode şi tehnici moderne de management
4. Procesul decizional în activitatea de management
5. Tipuri de manageri şi stiluri de management
Bibliografie:
1. Alecu, I., Merce, E., Pană, D., Sâmbotin, I., Ciurea, I.V., Bold, I., Dobrescu, N., 2001 –
Managementul exploataţiilor agricole. Editura Ceres, Bucureşti;
2. Brezuleanu, S.- 2009 – Management în agricultură. Editura Tehnopress, Iaşi.
3. Ciurea I. V., Brezuleanu S., Ungureanu G., 2005 – Management. Editura „Ion Ionescu de la
Brad“ Iaşi;
4. Ciurea, I.V., S. Brezuleanu, C. Filip, Radu Moraru, G. Ungureanu, 2001 – Management –
Aplicatii practice in zootehnie. Editura „Ion Ionescu de la Brad“ Iaşi;
5. Moraru Radu-Adrian, 2014 – Management şi Planificarea Afacerilor – Suport de curs, USAMV
Iaşi ,
6. Oancea, M., 2007 – Managementul, gestiunea economica şi strategia unităţilor agricole. Editura
Ceres, Bucureşti.