Sunteți pe pagina 1din 15

OPORTUNITATI DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUA

LA NIVEL LOCAL

JUDETULUI SATU MARE

Formarea profesională continuă are ca obiectiv principal asigurarea cunoştinţelor şi


competenţelor necesare persoanelor adulte pentru ca acestea să poată avea perspectiva
unui loc de muncă.
Principalele forme de pregătire profesională a adulţilor sunt următoarele: iniţierea,
calificarea, perfecţionarea, specializarea, recalificarea. Acestea se definesc astfel:
• iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare
pentru desfăşurarea unei activităţi;
• calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să
desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
• perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi
calificări;
• specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de
cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii;
• recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii,
diferită de cele dobândite anterior.

În domeniul formării profesionale continue se remarcă varietatea furnizorilor de


formare, atât din sectorul public, cât şi din cel privat, care oferă game diverse de programe de
formare continuă, în funcţie de: nivelul la care funcţionează, scopurile pentru care au fost
înfiinţate şi responsabilităţile în planul formării continue şi accesul la resurse financiare
publice.Formarea profesională continuă este oferită de două categorii de furnizori:

• Furnizorii din sectorul public

- Unităţi de învăţământ aflate în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care


oferă cursuri adaptate solicitărilor agenţilor economici şi pieţei muncii;

1
- Centre de formare profesională în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi
Formare Profesională, care oferă cursuri de calificare sau recalificare, în special
şomerilor sau persoanelor ameninţate de şomaj, în funcţie de solicitările pieţei muncii;
- Centre de pregătire specifice unor anumite domenii de activitate, care funcţionează şi
oferă cursuri de formare profesională în baza unei legislaţii nespecifice. Programele
corespunzătoare sunt organizate sub egida: Academiei Române de Aviaţie, Centrului
Naţional al Cinematografiei, Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor,
Caselor Corpului Didactic, etc.
• Furnizorii din sectorul privat
- asociaţii culturale sau religioase;
- sindicate şi organizaţii aparţinând sindicatelor;
- organizaţii non-guvernamentale;
- partidele politice – prin departamente şi fundaţii de educaţie, desfăşurând la nivel
naţional, regional şi local activităţi specifice de educaţie politică, civică, precum şi
unele cursuri de formare profesională;
- agenţi economici specializaţi în domeniul formării;
- asociaţii profesionale sau patronale (de exemplu, Asociaţia Româna a Agenţiilor
Imobiliare; Institutul Bancar Român; Şcoală Româna de Afaceri a Camerelor de
Comerţ şi Industrie din România, prin 35 de filiale judeţene şi în municipiul Bucureşti;
reţeaua de formare în administraţie publică din România)

Cadrul instituţional al formării profesionale continue


Instituţii cu responsabilităţi directe în domeniul formării continue a cadrelor didactice:
La nivel central, Ministerului Educaţiei – este responsabil cu elaborarea normelor legale
de organizare şi funcţionare a sistemului de perfecţionare şi formare profesională continuă,
dar şi cu alocări de fonduri în vedere desfăşurării unor programe de formare.

Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar - CNFP,


are ca misiune principală asigurarea calităţii şi diversificării ofertei de formare continuă pentru

2
personalul din învăţământul preuniversitar prin acreditarea, monitorizarea şi evaluarea
programelor. Totodată această instituţie este şi furnizor de programe de formare pentru
personalul din învăţământul preuniversitar. Principalele atribuţii ale CNFP: elaborarea de
standarde profesionale pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi de conducere,
îndrumare şi control; acreditarea programelor de formare continuă propuse de furnizorii de
formare, pe baza standardelor şi a metodologiilor aprobate de ME; iniţierea şi desfăşurarea
analizei de nevoi de formare şi metodologia de formare continuă a personalului didactic;
îndrumarea şi coordonarea furnizorilor de programe de formare continuă, în concordanţă cu
standardele, criteriile şi metodologiile aprobate de ME, iniţierea activităţilor de formare şi
dezvoltare profesională în domeniul educaţional, finanţate din fondurile unor programe
naţionale şi internaţionale, şi nu în ultimul rând, diseminarea şi actualizarea ofertelor de
programe de formare continuă.

Inspectoratele Şcolare Judeţene - ca organisme de specialitate subordonate ME, au ca


obiectiv principal aplicarea politicilor şi strategiilor ME la nivel judeţean. În ceea ce priveşte
formarea profesională continuă a cadrelor didactice, ISJ organizează şi îndruma activitatea
de perfecţionare a personalului didactic, coordonează şi controlează activitatea Caselor
Corpului Didactic aflate în subordinea lor. De asemenea, ISJ le revine sarcina gestionării
resurselor financiare alocate de ME în vederea formării continue a cadrelor didactice,
distribuite la nivelul fiecărui judeţ proporţional cu numărul cadrelor didactice înscrise la
perfecţionare şi cu numărul cadrelor didactice planificate a urma cursuri de formare continuă.
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale(ANPCDEFP) are atribuţii îndezvoltarea cooperării în educaţie şi participarea
României la programeeuropene de educaţie şi formare profesională.

Instituţii cu responsabilităţi directe în domeniul formării continue a altor categorii


profesionale:

Ministerul Muncii (MM), prin Direcţia Programe şi Strategii Forţă de Muncă,


coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul forţei de muncă şi
formării profesionale, având atribuţii precum: elaborarea de politici, strategii, planuri şi

3
proiecte de acte normative şi intervenţie în domeniu; analiza, evaluarea şi monitorizarea
implementării Planului Naţional de Formare Profesională; actualizarea Clasificării Ocupaţiilor
din România şi a Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe de
formare profesională finalizate cu certificate de calificare; exercitarea controlului asupra
modului în care sunt organizate şi se desfăşoară formarea profesională continuă şi ucenicia
la locul de muncă

Agenţiile Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă(ANOFM) au ca principale


atribuţii – exercitate prin intermediul celor 41 de agenţii judeţene şi al Agenţiei Municipiului
Bucureşti şi prin cele 88 de agenţii locale şi 156 puncte de lucru – următoarele aspecte:
implementarea la nivel naţional, judeţean şi local a strategiilor şi politicilor în domeniul
ocupării şi formării profesionale, organizarea, finanţarea şi prestarea serviciilor de formare
profesională şi a celor de informare, consiliere şi orientare profesională adresate persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă sau organizate în vederea prevenirii şomajului. ANOFM
organizează programe de formare profesională pentru angajaţi, precum şi programe de
formare profesională gratuite pentru şomeri. Acestea se organizează prin centrele proprii de
formare profesională, prin centrele regionale de formare profesională pentru adulţi şi prin
furnizorii de formare profesională autorizaţi în condiţiile legii. ANOFM mai organizează, prin
centrele judeţene, bursa locurilor de muncă pentru tipuri specifice de beneficiari (absolvenţi
de studii universitare, profesionale, persoane private de libertate, alte categorii socio-
profesionale). De asemenea, reprezentanţii ANOFM fac parte din comisiile de autorizare a
furnizorilor de servicii profesionale.

Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA), este


organismul cu rolurimajore în definirea şi asigurarea funcţionării formării continue a
adulţilor.CNFPA are rol consultativ în fundamentarea şi promovarea politicilor şi strategiilor
de formare profesională a adulţilor, îndeplinind, de asemenea,rolul de autoritate naţională
pentru calificări. În acest sens,are următoarele responsabilităţi: elaborarea standardelor
ocupaţionale şi acelor de calificare; realizarea registrului naţional al calificărilor;
certificareacompetenţelor şi a calificărilor (cu principii comune pentru formareainiţială şi cea
continuă, pentru contextul formal, non-formal şi informal depregătire profesională); asigurarea

4
calităţii sistemului de FPC; coordonareaautorizării furnizorilor de formare profesională;
consolidarea comitetelorsectoriale şi a pregătirii membrilor acestora.

Avantajele sistemului de Formare Profesională Continuă


Avantaje pentru angajaţi ale formării profesionale sunt următoarele:
- Recunoaşterea naţională a calificărilor dobândite
- Recunoaşterea competenţelor dobândite în sistem formal sau informal, ca parte din
calificări;
- Posibilitatea de a dobândi o calificare pe baza competenţelor dobândite în timp;
- Câştiguri salariale mai mari;
- Eligibilitate pe piaţă muncii naţionale sau europene;
- Mobilitate în dobândirea rapidă de competenţe cerute pe piaţă muncii;
- Cursuri mai scurte şi mai ieftine;
- Evitarea sau scurtarea perioadelor de inactivitate sau şomaj;
- Specializarea şi supraspecializarea pe anumite activităţi;

Printre avantajele pentru angajatori enumerăm:


- Lărgirea ariei de lucrări în spaţiul UE prin forţa de muncă calificată la nivel European;
- Asigurarea calităţii lucrărilor efectuate;
- Respectarea de către salariaţi a normelor de SSM şi mediu;
- Forţă de muncă calificată în scurt timp şi cu costuri mici;
- Asigurarea de forţă de muncă necesară în calificări deficitare sau noi;
- Avantaje fiscal petru fondurile învestite în FPC;
- Reducerea până la eliminare a timpilor de inactivitate a tuturor salariaţilor din
societate;
- Pierderi material mai mici;
- O rată mai mare a profitabilităţii societăţii comerciale.

5
Lista Furnizorilor Autorizati de Formare Profesionala Continua la nivelul
Judetului Satu Mare

Forma de
Nr. Denumire Date de organizare Denumire
Localitate Telefon Tip program
crt. furnizor contact /statut program
juridic
Str.
Caplenilor, 0751- Lucrator finisor
1 Liavas Carei nr. 69 079599 S.R.L. pentru constructii calificare

6
Operator
Str. introducere,
Marsilia, nr. 0261- validare si
2 Infocenter Satu Mare 49 711258 S.R.L. prelucrare date calificare
Operator
Str. introducere,
Marsilia, nr. 0261- validare si
3 Infocenter Satu Mare 49 711258 S.R.L. prelucrare date calificare
Str.
S.C. Training Negresti- Livezilor, 0744- Manager resurse
4 Consult Oas nr. 221 839607 S.R.L. umane specializare
Unitate in
structura
Colegiul Tehnic Str. Closca, 0261- retelei de Zidar, pietrar,
5 „Traian Vuia" Satu Mare nr. 72A 758282 invatamant tencuitor calificare
Unitate in
structura Instalator instalatii
Colegiul Tehnic Str. Closca, 0261- retelei de tehnico-sanitare si
6 „Traian Vuia" Satu Mare nr. 72A 758282 invatamant de gaze calificare
Str.
Scoala Romana Decebal, nr. 0261- Lucrator in
7 de Afaceri Satu Mare 4 710790 O.N.G tricotaje-confectii calificare
Str.
Euro Trend Principala, 0261-
8 Service Satu Mare nr. 29 757506 S.R.L. Macaragiu calificare
Str. Gavril
Lazar de
Purcare, nr.
Centrul de 25, sc. A 0261- Inspector resurse
9 Resurse Crest Satu Mare ap. 4 706736 Asociatie umane calificare
Str. Gavril
Lazar de
Purcare, nr. Secretar -
Centrul de 25, sc. A 0261- stenodactilograf -
10 Resurse Crest Satu Mare ap. 4 706736 Asociatie operator birotica calificare
Str. P-ta
Libertatii 0261/706
11 SC Crest S.R.L Satu Mare nr. 14 736 S.R.L. Formator specializare
Str. Mihai
Asociatia Eminescu, 0261-
12 Femeilor Satu Mare nr. 5 768855 O.N.G. Coafor calificare
Asociatia Str. Nicolae
Handicapatilor Golescu, nr. 0261-
13 Fizic Satu Mare 39 717287 Asociatie Apicultor calificare
Asociatia Str. Nicolae
Handicapatilor Golescu, nr. 0261-
14 Fizic Satu Mare 39 717287 Asociatie Florar-decorator calificare
Camera de Operator
Comert, Str. introducere,
Industrie si Decebal, nr. 0261- validare si
15 Agricultura Satu Mare 4 710790 O.N.G. prelucrare date calificare
Str. 0261-
16 Infocenter Satu Mare Marsilia, nr. 711258 S.R.L. Lucrator in comert calificare

7
49
Folda Security Str. Grigore
Romania Ureche, nr. 0261- Agent paza si
17 Training Center Satu Mare 71 768051 S.R.L. ordine calificare
Colegiul Tehnic
de Transporturi
si B-dul. dr. Unitate in
Telecomunicatii Vasile structura
„Ion I. C. Lucaciu, nr. 0261- retelei de
18 Bratianu" Satu Mare 1 734670 invatamant Sudor calificare
P-ta.
S.C. Crest Libertatii, 0261- Expert achizitii
19 S.R.L. Satu Mare nr. 14 706736 S.R.L. publice specializare
Societatea
Nationala de
Cruce Rosie -
filiala Satu Str. Vlad 0261-
20 Mare Satu Mare Tepes, nr. 3 770244 O.N.G. Baby sitter calificare
Str.
Marsilia, nr. 0261-
21 Infocenter Satu Mare 49 711258 S.R.L. Pomicultor calificare
Str.
Marsilia, nr. 0261-
22 Infocenter Satu Mare 49 711258 S.R.L. Viticultor calificare
Colegiul Tehnic Str. Closca, 0261- Institutie Administrator
23 „Traian Vuia" Satu Mare nr. 72A 758282 Publica pensiune turistica calificare
Str.
Alexandru
S.C. Crest Odobescu, 0261-
24 S.R.L. Satu Mare nr. 50 706736 S.R.L. Manager proiect specializare
Str.
Alexandru
S.C. Crest Odobescu, 0261- Manager resurse
25 S.R.L. Satu Mare nr. 50 706736 S.R.L. umane specializare
Str. George
Asociatia Cosbuc, nr. 0261-
26 Femeilor Satu Mare 20 768855 O.N.G. Bucatar calificare
Str.
S.C. Euro Trend Principala, 0261-
27 Service Paulesti nr. 29 757506 S.R.L. Stivuitorist specializare
Str. Competente
Paskandi comune-
Geza, nr. 0724- Comunicare in
28 S.C. Edu Point Satu Mare 17/A 069680 S.R.L. limba engleza perfectionare
Str. Inspector de
Camera Fragilor, nr. 0261- specialitate
29 Mestesugarilor Satu Mare 1 710316 Asociatie protectia muncii perfectionare
Unitate in
structura
Colegiul Tehnic Str. Closca, 0261- retelei de Dulgher-tamplar-
30 „Traian Vuia" Satu Mare nr. 72A 758282 invatamant parchetar calificare

8
Unitate in
structura Fierar betonist,
Colegiul Tehnic Str. Closca, 0261- retelei de montator
31 „Traian Vuia" Satu Mare nr. 72A 758282 invatamant prefabricate calificare
Unitate in
structura Instalator instalatii
Colegiul Tehnic Str. Closca, 0261- retelei de de incalzire
32 „Traian Vuia" Satu Mare nr. 72A 758282 invatamant centrala calificare
Str. 1
Oficiul Judetean Decembrie
de Consultanta 1918, nr. 0261- Institutie Lucrator in cultura
33 Agricola Satu Mare 13 717348 Publica plantelor calificare
Str. 1
Oficiul Judetean Decembrie Lucrator in
de Consultanta 1918, nr. 0261- Institutie cresterea
34 Agricola Satu Mare 13 717348 Publica animalelor calificare
Str. 1
Oficiul Judetean Decembrie
de Consultanta 1918, nr. 0261- Institutie
35 Agricola Satu Mare 13 717348 Publica Brutar calificare
Str. Masinist utilaje
S.C. Euro Trend Principala, 0261- cale si
36 Service Paulesti nr. 29 757506 S.R.L. terasamente calificare
Inspector in
Str. domeniul
S.C. MMS Viitorului, 0261- securitatii si
37 Consulting Satu Mare nr. 10 760015 S.R.L sanatatii in munca initiere
Inspector in
Str. domeniul
S.C. MMS Viitorului, 0261- securitatii si
38 Consulting Satu Mare nr. 10 760015 S.R.L. sanatatii in munca perfectionare
Instalator
instalatii
Str. Mihai
tehnico
SC Total Viteazul nr. 7302227 sanitare si de
39 Training SRL Satu Mare 1 28 S.R.L. gaze calificare
Str. Mihai Masinist utilaje
SC Total Viteazul nr. 7302227 cale si
40 Training SRL Satu Mare 1 28 S.R.L. terasamente calificare
Str. Mihai
SC Total Viteazul nr. 7302227 Dulgher-tamplar-
41 Training SRL Satu Mare 1 28 S.R.L. parchetar calificare
Asociația
Camera Str. Fragilor 0261/710 Lucrator instalator
42 Meșteșugarilor Satu Mare nr. 1 316 O.N.G. pentru constructii calificare
Str. Mihai
SC Total Viteazul nr. 7302227 Drujbist(fasonator
43 Training SRL Satu Mare 1 28 S.R.L. mecanic) calificare
Str.
S.C Beta Bradului nr. 0261/877 Agent de paza si
44 Security S.R.L. Satu Mare 32 172 S.R.L. ordine calificare
45 Grup Scolar Satu Mare Str. Henri 0261/750 Institutie de Bucatar calificare
9
Economic
”Gheorghe Coanda
Dragos” nr.1 440 inva.
Str. Mihai
Asociatia Viteazul, nr. 0261/710
46 Consult Scolari Satu Mare 20 513 O.N.G. Mecanic auto perfectionare
S.C. Beauty Str. Mihai
International Viteazul, nr. 0261-
47 S.R.L. Satu Mare 20 713.678 S.R.L. Coafor calificare
S.C. Beauty Str. Mihai
International Viteazul, nr. 0261-
48 S.R.L. Satu Mare 20 713.678 S.R.L. Coafor stilist calificare
Camera str. 1
Agricolă Decembrie Lucrător în
Județeană Satu 1918, nr. 0261- Instituție gospodăria
49 Mare Satu Mare 13 717348 publică agroturistică calificare
B-dul
Colegiul Tehnic Closca nr. 0261/721 Instituție Zugrav, ipsosar,
50 „Traian Vuia" Satu Mare 72/a 030 Publică tapetar, vopsitor calificare
Str. George
Asociatia Cosbuc nr. 0261/770 Manichiurist,
51 Femeilor Satu Mare 20 220 O.N.G. pedichiurist calificare
Str.
Gheorghe Competențe cheie
SC Alfa Vega Baritiu nr. 0261/717 comune
52 S.R.L. Satu Mare 27 742 S.R.L. informatice perfectionare
Str. George Ospătar (chelner)
Asociatia Cosbuc nr. 0261/770 vanzător in unități
53 Femeilor Satu Mare 20 220 O.N.G. de alimentație calificare
Colegiul Tehnic
de Transporturi
și Electrician de
Telecomunicații B-dul Vasile întreținere și
"Ion I.C. Lucaciu nr. 0261/734 Instituție reparații în
54 Bratianu" Satu Mare 1 670 Publică industria mică calificare
Str.
S.C. Arcadia Pastravului
55 S.R.L. Satu Mare nr. 2   S.R.L. Coafor calificare
S.C. Magnetic Str. Mihai
Nail Maria Viteazul, nr. 0361/401 Manichiurist,
56 S.R.L. Satu Mare 20/B .050 S.R.L. pedichiurist calificare
Str.
Asociatia Albert Eliberarii nr. 7408267
57 Schweitzer Halmeu 89 31 O.N.G. Tâmplar universal calificare
S.C Electro Str. 1 Mai, 0261/861
58 Demaco S.R.L. Satu Mare nr. 3/22 160 S.R.L. Stivuitorist specializare
Asociația Str. B. Șt.
Caritas Delavrance 0372/758
59 Academica Satu Mare a, nr. 13 .250 O.N.G. Formator perfectionare
SC Reflexo Vital Centru Nou, 0261/768
60 Corina Satu Mare bl. C28/4 160 S.R.L. Maseur initiere

10
Electrician de
Asociația intretinere si
Camera Str. Fragilor 0261/710 reparatii in
61 Meșteșugarilor Satu Mare nr. 1 316 O.N.G. industria mica calificare
Societatea Asistent personal
Națională de Str. Vlad 0261/770 al persoanei cu
62 Cruce Roșie Satu Mare Țepeș nr. 3 244 O.N.G. handicap grav perfectionare
Asociația
Camera Str. Fragilor 0261/710
63 Meșteșugarilor Satu Mare nr. 1 316 O.N.G. Coșar calificare
B-dul
Colegiul Tehnic Closca nr. 0261/721 Instituție Agent de turism-
64 „Traian Vuia" Satu Mare 72/a 030 Publică ghid calificare
B-dul Lucrător în
Colegiul Tehnic Closca nr. 0261/721 Instituție structuri pentru
65 „Traian Vuia" Satu Mare 72/a 030 Publică construcții calificare
Fundația
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă" Str. Stefan
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713
66 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G Bucatar calificare
Fundația
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă" Str. Stefan
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713
67 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G Tehnician maseur calificare
Fundația
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă" Str. Stefan
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713
68 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G Coafor calificare
Fundația
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă" Str. Stefan Ospătar (chelner)
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713 vanzător in unități
69 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G de alimentație calificare
Fundația
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă" Str. Stefan
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713 Manichiurist,
70 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G pedichiurist calificare
Fundația
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă" Str. Stefan Frizer - coafor -
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713 manichiurist -
71 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G pedichiurist calificare

72 Fundația Satu Mare Str. Stefan 0261/713 O.N.G Cofetar calificare


11
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă"
- filiala Satu cel Mare nr.
Mare 12 350
Fundația
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă" Str. Stefan
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713
73 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G Contabil initiere
Fundația
Cultural
Umanitară Operator
"Henri Coandă" Str. Stefan introducere,
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713 validare și
74 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G prelucrare date initiere
Fundația
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă" Str. Stefan
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713
75 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G Cosmetician calificare
Fundația
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă" Str. Stefan
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713 Stilist - protezist
76 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G de unghii specializare
Fundația
Cultural
Umanitară
"Henri Coandă" Str. Stefan
- filiala Satu cel Mare nr. 0261/713
77 Mare Satu Mare 12 350 O.N.G Lucrător in comerț calificare
SC Sintia Com Str. Paulesti 0261/766
78 SRL Satu Mare nr. 1 931 S.R.L Coafor calificare
Str. Mihai
Viteazu nr. 0261/711 Expert achizitii
79 SC Eunitas SRL Satu Mare 20 881 S.R.L publice specializare
Str.
Asociatia Marsilia, nr. 0261- Administrator
80 Europroject Satu Mare 49 711258 O.N.G pensiune turistica calificare
B-dul
Colegiul Tehnic Closca nr. 0261/721 Instituție
81 „Traian Vuia" Satu Mare 72/a 030 Publică Strungar calificare
Auditor de sistem
de management
Str. George pentru sanatate si
MQ Training & Cosbuc nr. 0261/877 securitate
82 Consulting Satu Mare 42 770 S.R.L. ocupationala perfectionare

12
Manager al
sistemului de
Str. George management
MQ Training & Cosbuc nr. 0261/877 securitate si
83 Consulting Satu Mare 42 770 S.R.L. sanatate in munca perfectionare
Camera Str. 1
Agricola Decembrie 0261/717 Institutie
84 Judeteana Satu Mare 1918 nr.13 348 publica Pomicultor calificare
Camera Str. 1
Agricola Decembrie 0261/717 Institutie
85 Judeteana Satu Mare 1918 nr.13 348 publica Apicultor calificare
Camera Str. 1
Agricola Decembrie 0261/717 Institutie
86 Judeteana Satu Mare 1918 nr.13 348 publica Tractorist calificare
Str. Inspector de
SC MMS Viitorului 0261/760 specialitate
87 Consulting Satu Mare nr.10 015 S.R.L. protectia muncii perfectionare
Camera Str. 1
Agricola Decembrie 0261/717 Institutie
88 Judeteana Satu Mare 1918 nr.13 348 publica Viticultor calificare
Str.Alexand Manager al
ru sistemului de
Odobescu 0261/706 management al
89 SC Crest Satu Mare nr. 50 736 S.R.L. calitatii perfectionare
Str.Alexand Manager al
ru sistemului de
Odobescu 0261/706 management de
90 SC Crest Satu Mare nr. 50 736 S.R.L. mediu perfectionare

Manager al
Str.Alexand sistemului de
ru management
Odobescu 0261/706 securitate si
91 SC Crest Satu Mare nr. 50 736 S.R.L. sanatate in munca perfectionare
Str. Mihai
Viteazu nr. 7439336
92 SC Exigent Top Satu Mare 1 45 S.R.L. Mecanic Auto calificare
Str. Mihai
Viteazu nr. 7439336
93 SC Exigent Top Satu Mare 1 45 S.R.L. Vopsitor industrial calificare
Fochist pentru
Str. cazane de apa
Cibinului, calda si cazane de
bl. CE 20, 0744/536 abur de joasa
94 SC Hidro Term Satu Mare ap. 6 001 S.R.L. presiune specializare
Inspector in
Str. George domeniul
MQ Training & Cosbuc nr. 0261/877 securitatii si
95 Consulting Satu Mare 42 770 S.R.L. sanatatii in munca perfectionare
Scoala Romana Str. 0261/710
96 de Afaceri Satu Mare Decebal nr. 790 Fundatie Contabil initiere

13
4

Manager al
Str. sistemului de
Alexandru management
Centrul de Odobescu 0261/877 securitate si
97 Resurse Crest Satu Mare nr. 50 770 Asociație sanatate in munca perfectionare
Str. Manager al
Alexandru sistemului de
Centrul de Odobescu 0261/877 management al
98 Resurse Crest Satu Mare nr. 50 770 Asociație calitatii perfectionare
Str. Manager al
Alexandru sistemului de
Centrul de Odobescu 0261/877 management de
99 Resurse Crest Satu Mare nr. 50 770 Asociație mediu perfectionare
Str. 1
Casa Corpului Decembrie 0361/801 Instituție
100 Didactic Satu Mare 1918 nr.6 065 publică Formator perfectionare
Str. 1
Casa Corpului Decembrie 0361/801 Instituție
101 Didactic Satu Mare 1918 nr.6 065 publică Mentor perfectionare
Societatea
Nationala de
Cruce Rosie -
filiala Satu Str. Vlad 0261/770 Ingrijitor bolnavi la
102 Mare Satu Mare Tepes nr. 3 244 O.N.G. domiciliu calificare

B-dul Henri Lucrator in


Coanda nr. 7420656 lacatuserie
103 SC Ago Giurgi Satu Mare 17 10 S.R.L mecanica structuri calificare
B-dul Henri
Coanda nr. 7420656 Tinichigiu vopsitor
104 SC Ago Giurgi Satu Mare 17 10 S.R.L auto calificare
B-dul Henri
Coanda nr. 7420656
105 SC Ago Giurgi Satu Mare 17 10 S.R.L Mecanic auto calificare
B-dul Henri Lucrator in
Coanda nr. 7420656 mecanica de
106 SC Ago Giurgi Satu Mare 17 10 S.R.L motoare calificare
Str. Florilor 0261/806
107 SC Eudomus Satu Mare nr. 22 049 S.R.L Servant pompier specializare
Colegiul Tehnic B - dul
Elisa Closca 0261/722 Institutiepub Confectioner
108 Zamfirescu Satu Mare nr.48 055 lica produse textile calificare
S.C. Beauty Str. Mihai
International Viteazul, nr. 0261-
109 S.R.L. Satu Mare 20 713.678 S.R.L. Machior initiere
Str.
Scoala Romana Decebal nr. 0261/710 Competente
110 de Afaceri Satu Mare 4 790 Fundatie informatice initiere
Str.
Scoala Romana Decebal nr. 0261/710 Competente
111 de Afaceri Satu Mare 4 790 Fundatie informatice perfectionare

14
Str.
Alexandru
Centrul de Odobescu 0261/877 Comunicare in
112 Resurse Crest Satu Mare nr. 50 770 Asociație limba oficiala perfectionare
Asociația de
Înregistrare și Str. Eroii
Organizare a Revoluției 0261/710 Zidar, pietrar,
113 Constructorilor Satu Mare nr. 18 719 Asociație tencuitor calificare
Manager al
sistemului de
Str. Florilor 0261/806 management de
114 SC Eudomus Satu Mare nr. 22 049 S.R.L mediu perfectionare
Str. Ilarie
Chendi 0261/712 Frezor, rabotor,
115 SC Anda Satu Mare nr.94 517 S.R.L mortezor calificare
Str. Ilarie
Chendi 0261/712 Frezor, rabotor,
116 SC Anda Satu Mare nr.94 517 S.R.L mortezor calificare
Asociația Str. Aurel 0261/710 Electrician
117 Consult Scolari Satu Mare Vlaicu nr.78 513 Asociație electronist auto specializare
Camera Str. 1
Agricola Decembrie 0261/717 Institutie
118 Judeteana Satu Mare 1918 nr.13 348 publica Legumicultor initiere
Str. Confectioner -
SC Lira Tex Corvinilor 0261/750 asamblor articole
119 Romania Satu Mare nr.10 585 S.R.L din textile calificare
Str. Mihai
SC Total Viteazul nr. 7302227 Zidar, pietrar,
120 Training SRL Satu Mare 1 28 S.R.L. tencuitor calificare
Date conform RNFFPA de pe site-ul: www.cnfpa.ro

© Technical Training S.R.L.- partener national 2

15