Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta

Nume elev:Tărăboanță Lucas


- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

3 5
(5p) 1. Rezultatul calculului   9 este egal cu ...
2 6

37
(5p) 2. Transformă fracția ordinară într-o fracție zecimală ...
20

(5p) 3. Scrisă ca interval, mulțimea A   x   6  2 x  4  4 este A = ...

(5p) 4. Un dreptunghi are lungimea de 8 cm și lățimea de 3 6 cm. Aria figurii este


egală cu ... cm2

(5p) 5. În figura 1 este desenat un cilindru circular drept cu înălțimea de 8 cm și


volumul de 72  cm3 . Aflați raza acestuia. Figura 1

(5p) 6. Rezultatele elevilor unei clase la teza de la matematică sunt reprezentate în graficul de mai jos.
Conform tabelului, numărul elevilor din clasă care au luat peste nota 7 este egal cu ...

Figura 2

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenați, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA’B’C’D’, indicând


diagonala BC’.

(5p) 2. Câte nume naturale de forma abc verifică condiția a  b  c  30 , a  0 și c să fie par?

2x  3
(5p) 3. Rezolvați în  inecuația 9
5
4. Se consideră funcția f :   , f  x   3x  6

(5p) a) Reprezentați grafic funcția f într-un sistem de coordonate xOy .

(5p) b) Aflați distanța de la O la graficul funcție f .

5. Să se demonstreze că numărul  n  17 n  3   n  17n  5   1 este pătrat perfect.


2 2
(5p)

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările


complete.( 30 de puncte)

1. În figura 3 este reprezentat un romb ABCD. Se știe că diagonalele sunt


egale cu 16 cm și măsura unghiului ADC este egal cu 60 .

(5p) a)Aflați lungimea unei laturi.

(5p) b)Calculeaza distanța de la centrul O la una dintre laturi. Figura 3

(5p) c)Determinați aria rombului.

2. În figura 4 este reprezentată o prismă patrulateră regulată cu muchia laterală


egală cu 4 cm și diagonala feței egală cu 4 5 .

(5p) a)Calculați volumul prismei.

(5p) b)Determinați numărul de cuburi cu diagonala de 3 3 cm care încap în prismă


și calculați spațiul rămas liber.
Figura 4
(5p) c)Aflați cosinusul unghiului ABA’.
Sablon pentru pagina cu bareme

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta
SUBIECTUL I (30 de
puncte)

1. 4 5p

2. 185 5p
=1,85
100

3. x   1; 4 5p

4. A  24 6 cm2 5p

5. r  3 cm 5p

6. 11 elevi 5p

SUBIECTUL II (30 de
puncte)

1. Desenează pe foaia de examen un paralelipiped dreptunghic notat ABCDA’B’C’D’ și 5p


indică diagonala BC’.

2. Numere posibile: 1;2;3;5;6 5p

Numere de forma abc care verifica condiția: 156;516;352;532

Răspuns: 4 numere

3. 2x  3 5p
 9 5  2 x  3  45  2 x  42  x  21  x   ; 21
5

4. a) Gf  Ox  y  0  f  x   3x  6  x  2   2;0  5p

Gf  Oy  x  0  f  0   3  0  6  y  6   0;6 
b)Aflăm ipotenuza triunghiului format de graficul funcției cu axa xOy. 5p

T.Pitagora  AB 2  AO 2  OB 2  AB 2  22  62  AB 2  40  AB  2 10

Aflăm distanța de la O la graficul funcției (care este înălțimea triunghiului dreptunghic)

AO  BO 2  6 12 6 6 10 3 10
OM  =    
AB 2 10 2 10 10 10 5

5 n 2  17n  3  a  a  a  2   1  a 2  2a  1   a  1   n  17n  4   pătrat 5p


2 2 2

perfect

SUBIECTUL III (30 de


puncte)

1. AC 16 5p
a)Diagonalele sunt AC și DB. AO  =  8 cm (diagonalele se înjumătățesc)
2 2

AO  DO  8 ; AOD are O  = 90 (diagonalele sunt perpendiculare)  T .Pitagora


AD 2  AO 2  DO 2  AD 2  82  82  AD  128  8 2 cm

b) d  O; AD   MO care este înălțime în AOD  M  AD  5p


AO  OD 8  8 64 8 8 2
      4 2 cm
AD 8 2 8 2 2 2

5p
  3 3 128 3
2
c) A  l 2  sin A  8 2   128    64 3 cm3
2 2 2

2. a)  B’BC are B
  90  T .Pitagora 5p

 
2
BC 2  B ' C 2  B ' B 2  BC 2  4 5  42  BC 2  64  BC  8 cm

Ab  l 2  82  64 cm2

V  Ab  h  64  4  256 cm3

b)Diagonala cubului este l 3  3 3  l  3 cm 5p

V  l 3  33  27 cm3

Numărul de cuburi care încap în prismă: 9  27  243 cm3  243  256  încap 9
cuburi.

Spațiul liber rămas: 256-243=13 cm3


cat.al 8 2 2 5 5p
c) cos. ABA ' = =  
ip 4 5 5 5