Sunteți pe pagina 1din 22

Prezentarea cadrului legal al trecerii la IFRS la societăţile comerciale ale căror valori

mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

În baza Ordinului ministrului finanţelor publice nr 881/2012 societăţile comerciale ale


căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia
de a aplica Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea
situaţiilor financiare anuale individuale începând cu anul 2012. În baza OMFP
1.121/2006 aceste entităţi aveau opţiunea (fără a fi obligate) de a întocmi un set distinct
de situaţii financiare în conformitate cu IFRS pentru alţi utilizatori decât entităţile statului.
Se realizează astfel o trecere de la aplicarea voluntară a IFRS la aplicarea obligatorie.

Ordinul 881/2012 abrogă articolul 4 din Ordinul 1.121/2006 care solicita entităţilor care
aplică IFRS să întocmească şi situaţii financiare conforme cu reglementările contabile
naţionale. Situaţiile financiare individuale în baza IFRS pentru anul 2012 se vor obţine
prin retratarea informaţiilor contabile pregătite în baza reglementărilor contabile
naţionale, conforme cu Directiva a IV a CEE (aprobate prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr 3.055/2009 cu modificările şi completările ulterioare). Standardele
emise de IASB sunt supuse unui proces de aprobare la nivelul Uniunii Europene.
Societăţile vizate de Ordinul 881/2012 vor trebui să urmărească la data raportării stadiul
adoptării standardelor, interpretărilor (sau modificărilor acestora) la nivelul Uniunii
Europene potrivit procedurii prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr.
1.606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind
aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate. Acestea vor aplica standardele IFRS
în forma în care au fost adoptate de UE ca urmare a procedurii de aprobare. Dacă anumite
standarde sunt aprobate prin Regulamente publicate în Jurnalul Oficial după data
bilanţului, dar înainte de semnarea situaţiilor financiare acestea pot fi utilizate în măsura
în care aplicarea anticipată este permisă de Regulament şi de standardul aprobat.
Entităţile vizate de Ordinul 881/2012 vor trebui să întocmească şi să publice situaţiile
financiare individuale în baza IFRS în limba română şi în moneda naţională. Situaţiile
financiare anuale întocmite pentru anul 2012 în baza IFRS fac obiectul auditului statutar.
Entităţile vizate vor trebui să asigure continuitatea aplicării IFRS, chiar şi în
eventualitatea în care ulterior valorile lor mobiliare nu mai sunt admise spre
tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
Emiterea acestui ordin confirmă strategia de creştere a sferei de aplicare a IFRS în mediul
românesc. Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, instituţiilede credit (bănci,
cooperative decredit, băncile de economisire şi decreditare din domeniul locativ şi cele
decredit ipotecar, sucursalele din România ale bãncilorstrãine, cât şi cele dinstrãinãtate
ale instituţiilor de creditromâneşti) sunt obligate să aplice IFRS ca bază a contabilităţii.
De asemenea, conform Ordinului C.N.V.M. nr. 116 din 21 decembrie 2011entitãţile
autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM (societãţile de servicii de investiţii
financiare, societãţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv,
depozitari centrali, case de compensare şi operatori de piaţã/sistem) au obligaţia de a
întocmi pentru exerciţiile 2011 şi 2012, în scop informativ, un al doilea set de situaţii
financiare anuale în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã,
situaţii ce sunt obţinute prin retratarea informaţiilor prezentate în situaţiile financiare
anuale întocmite în conformitate cu reglementările naţionale. Ordinul precizează însă că
situaţiile financiare întocmite în baza IFRS sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de
entităţile respective, acţionarii acestora şi CNVM şi nu pot fi invocate ca fundament al
deciziei de investiţie. În baza acestui Ordin, entităţilor reglementate şi supravegheate de
CNVM li se solicită şi prezentarea diferenţelor dintre tratamentele contabile conform
reglementărilor naţionale şi tratamentele prevăzute de IFRS pentru fiecare element al
situaţiilor financiare alături de explicaţiile aferente (o cerinţă similară a existat şi pentru
instituţiile de credit pentru exerciţiile 2009, 2010 şi 2011). Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor a stabilit lista celor 11 societăţi de asigurare care vor întocmi un al doilea set
de situaţii financiare în conformitate cu IFRS.
Conform Ordinului ministrului finanţelor nr 1.121/2006 societăţile comerciale ale căror
valori mobiliare la data bilanţului sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementatăîntocmesc situaţiile financiare consolidate în conformitate cu IFRS. De
asemenea, situaţiile financiare consolidate ale instituţiilor de credit sunt întocmite tot în
baza IFRS. Celelalte entităţi de interes public (aşa cum sunt definite în Legea
contabilităţii) pot întocmi situaţiile financiare consolidate fie în baza reglementărilor
naţionale conforme cu Directiva a VII a, fie în baza IFRS.
Societăţile afectate de Ordinului ministrului finanţelor publice nr 881/2012 sunt
următoarele:

1 ARS AEROSTAR S.A. BACĂU


2 ALR ALRO S.A. OLT
3 ALT ALTUR S.A. OLT
4 ALU ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. BUCUREŞTI
5 AMO AMONIL S.A. IALOMIŢA
6 ATB ANTIBIOTICE S.A. IAŞI
7 ARM ARMĂTURA S.A. CLUJ
8 ARTE ARTEGO SA GORJ
9AZO AZOMUREŞ S.A. MUREŞ
10 BRM BERMAS S.A. SUCEAVA
11 BIO BIOFARM S.A. BUCUREŞTI
12 SPCU BOROMIR PROD SA BUZĂU
13 TEL C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCUREŞTI
14 CAOR CALIPSO SA BIHOR
15 CBC CARBOCHIM S.A. CLUJ
16BCMCASA DE BUCOVINACLUBDE MUNTE SUCEAVA
17 CEON CEMACON SA SĂLAJ
18 CMCM COMCM SA CONSTANŢA
19 CMF COMELF S.A. BISTRIŢA NĂSĂUD
20 CMP COMPA S. A. SIBIU
21 ENPCOMPANIA ENERGOPETROL S.A. PRAHOVA
22 COFI CONCEFA SA SIBIU
23 COMI CONDMAG S.A. BRAŞOV
24 CGC CONTOR GROUP S.A. ARAD
25 DAFR DAFORA SA SIBIU
26 ELJ ELECTROAPARATAJ S.A. DÂMBOVIŢA
27 ELGS ELECTROARGEŞ SA ARGEŞ
28 ELMA ELECTROMAGNETICA SA BUCUREŞTI
29 EPT ELECTROPUTERE S.A DOLJ
30 RMAH FARMACEUTICA REMEDIA SA HUNEDOARA
31 ECT GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A. BOTOŞANI
32 IMP IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. ILFOV
33 MECF MECANICA CEAHLĂU S.A. NEAMŢ
34COS MECHEL TÂRGOVIŞTE S.A. DÂMBOVIŢA
35 MEF MEFIN S.A. PRAHOVA
36 MJM MJ MAILLIS ROMANIA S.A. BVB II ILFOV
37 OIL OIL TERMINAL S.A. CONSTANŢA
38 OLT OLTCHIM S.A. VÂLCEA
39 SNP OMV PETROM S.A. BUCUREŞTI
40 PEI PETROLEXPORTIMPORT S.A. BUCUREŞTI
41 PREH PREFAB SA BUCUREŞTI
42 PPL PRODPLAST S.A. BUCUREŞTI
43 RTRA RETRASIB SA SIBIU
44 ROCE ROMCARBON SA BUZĂU
45 RRC ROMPETROL RAFINARE S.A. CONSTANŢA
46 PTR ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PRAHOVA
47 RPH ROPHARMA SA BRAŞOV
48 TGN S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. SIBIU
49 SON ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. MEHEDINŢI
50 COTR SC TRANSILVANIA CONSTRUCŢII SA CLUJ
51 STZ SINTEZA S.A. BIHOR
52 SRT SIRETUL PAŞCANI S.A. IAŞI
53 SOCP SOCEP S.A. CONSTANŢA
54 STIB STIROM SA BUCUREŞTI
55 TRP TERAPLAST SA BISTRIŢA NĂSĂUD
56 MPN TITAN S.A. ILFOV
57 ART TMK - ARTROM S.A. OLT
58 TBM TURBOMECANICA S.A. BUCUREŞTI
59 TUFE TURISM FELIX S.A. BIHOR
60 EFO TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A. CONSTANŢA
61 UAM UAMT S.A. BIHOR
62 UCM UCM REŞIŢA S.A. BUCUREŞTI
63 UZT UZTEL S.A. PRAHOVA
64 VESY VES SA MUREŞ
65 APC vostalpine VAE APCAROM SA BUZĂU
66 VNC VRANCART SA VRANCEA
67 SCD ZENTIVA S.A. BUCUREŞTI
68 ZIM ZIMTUB S.A. TELEORMAN
Art. 82. - Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, intocmesc situatiile financiare anuale rezultate
din retratare si Situatia cuprinzand rezultatele retratarii, prevazuta in anexa nr. 2, la
data aleasa pentru intocmirea acestora. Ca urmare, in cazul acestor entitati, pentru data
de 31 decembrie 2012, raportarea contabila anuala prevazuta la art. 37 din Legea nr.
82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmeste pe baza
informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme
cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare."
(OMFP 1690/2012).

Ca urmare a faptului că de la 1.01.2013 IFRS vor fi aplicate ca bază a contabilităţii


Ministerul Finanţelor Publice a emis Ordinul 1.286 din 4 octombrie 2012 (completat de
OMFP 1690/2012)
Acesta conţine:
• Regulile de elaborare, aprobare, auditare, depunere şi publicare a situaţiilor
financiare
• Aspecte referitoare la Raportul Administratorilor
• Reguli de evidenţiere a operaţiunilor economico-financiare
• Planul de conturi IFRS şi conţinutul conturilor precum si reguli de transpunere a
soldurilor
• Cerinţe de prezentare suplimentare cerinţelor IFRS

Implicaţii tehnice

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe


o piaţă reglementată retratează, potrivit IFRS, datele şi informaţiile din contabilitate şi din
balanţa de verificare întocmită la 31 decembrie 2012 în baza Reglementărilor contabile
conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, obţinându-se astfel balanţa de verificare la 31 decembrie 2012.
Balanţa de verificare la 31 decembrie 2012 rezultată în urma retratării în baza
IFRS este documentul contabil utilizat pentru verificarea înregistrării corecte în
contabilitate a operaţiunilor de retratare efectuate de către societăţile comerciale ale căror
valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi
principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare anuale individuale
la 31.12.2012 în baza IFRS..
Prin retratare se înţelege efectuarea şi înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor
determinate de trecerea de la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la Reglementările contabile
conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.286/2012.

Procesul de întocmire a primelor situaţii financiare în conformitate cu IFRS presupune


parcurgerea următoarelor etape:
-definirea politicilor contabile aplícate conform IFRS,
-identificarea diferenţelor dintre politicile contabile aplícate conform reglementărilor
naţionale şi cele care vor fi aplícate conform IFRS,
-selectarea excepţiilor facultative ce vor fi aplícate la data trecerii la IFRS (în cazul
entităţilor care aplică IFRS 1),
-aplicarea excepţiilor obligatorii prevăzute de IFRS 1 (pentru entităţile care aplică IFRS
1),
-retratarea informaţiilor din balanţele de verificare pregătite în conformitate cu OMFP
3.055/2009
-întocmirea balanţei retratate în conformitate cu IFRS la 31.12.2012în urma înregistrării
în contabilitate a efectelor retratărilor).
-pregătirea informaţiilor ce trebuie divulgate conform IFRS 1,
-pregătirea primelor situaţii financiare în conformitate cu IFRS.

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile sunt cele adoptate la nivelul


UE şi publicate în Regulamentele UE.

Regulamente europene adoptate

Apliabil de
Regulament Se referă la
la
Regulamentul (UE) nr. 475/2012 al
Comisiei din 5 iunie 2012 de
modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1126/2008 de adoptare a
anumitor standarde internaţionale
de contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002
al Parlamentului European şi al IFRS1, 5, 7, 8, 13
Consiliului în ceea ce priveşte 01.07.2012
IAS1, 12, 20, 21, 24,
Standardul Internaţional de /
32, 33, 34
Contabilitate (IAS) 1 şi Standardul 01.01.2013
Internaţional de Contabilitate IFRIC14
(IAS) 19 Text cu relevanţă pentru
SEE
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2012:146:0001:01:RO:HTML

Apliabil de
Regulament Se referă la
la
Regulamentul (UE) nr. 1205/2011 al
Comisiei din 22 noiembrie 2011 de
modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor 30.06.2011 IFRS1
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
Standardul Internaţional de
Raportare Financiară (IFRS) 7 Text
cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 305 , 23/11/2011 p.


0016 - 0022
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2011:305:0016:01:RO:HTML

Apliabil de
Regulament Se referă la
la
Regulamentul (UE) nr. 149/2011 al Comisiei din 18 februarie 2011 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European IAS 1, 21, 27, 28, 31,
priveşte îmbunătăţirile aduse Standardelor30.06.2010
Interna 32, 34, 39
Financiară (IFRS) (1) /
IFRS 1, 3, 7
31.12.2010
http://eur- IFRIC 13
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0001:0013:RO:P
DF

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (UE) nr. 662/2010 al
Comisiei din 23 iulie 2010 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de
adoptare a anumitor standarde
internaţionale de contabilitate în
IFRIC19
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 01.07.201
1606/2002 al Parlamentului European şi al 0 Amendament la:
Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea IFRS1
IFRIC 19 a Comitetului pentru
interpretarea Standardelor Internaţionale
de Raportare Financiară şi Standardul
Internaţional de Raportare Financiară
(IFRS) 1 Text cu relevanţă pentru SEE
Jurnalul Oficial L 193 , 24/07/2010 p. 0001 –
0005
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2010:193:0001:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (UE) nr. 633/2010 al
Comisiei din 19 iulie 2010 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de
adoptare a anumitor standarde
internaţionale de contabilitate în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1606/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea
(IFRIC) 14 a Comitetului pentru
Interpretarea Standardelor Internaţionale 01.01.201
IFRIC14
de Raportare Financiară Text cu relevanţă 1
pentru SEE

Jurnalul Oficial L 186 , 20/07/2010 p. 0010 -


0013
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2010:186:0010:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (UE) nr. 632/2010 al
Comisiei din 19 iulie 2010 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de
adoptare a anumitor standarde IAS24
internaţionale de contabilitate în 01.01.201
Amendament la:
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1
IFRS8
1606/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte Standardul
Internaţional de Contabilitate (IAS) 24 şi
Standardul Internaţional de Raportare
Financiară (IFRS) 8 Text cu relevanţă
pentru SEE

Jurnalul Oficial L 186 , 20/07/2010 p. 0001 -


0009
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2010:186:0001:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (UE) nr. 574/2010 al
Comisiei din 30 iunie 2010 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de
adoptare a anumitor standarde
internaţionale de contabilitate în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1606/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte Standardele
Internaţionale de Raportare Financiară
01.07.201
IFRS 1 şi IFRS 7 Text cu relevanţă pentru IFRS1, 7
0
SEE

Jurnalul Oficial L 166 , 01/07/2010 p. 0006 -


0008
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2010:166:0006:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (UE) nr. 550/2010 al
Comisiei din 23 iunie 2010 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor 01.01.201
standarde internaţionale de IFRS1
0
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
Standardul Internaţional de
Raportare Financiară IFRS 1 Text cu
relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 157 , 24/06/2010 p.


0003 - 0006

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2010:157:0003:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (UE) nr. 244/2010 al
Comisiei din 23 martie 2010 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al IFRS2
Parlamentului European şi al 01.01.201
Consiliului în ceea ce priveşte 0 Retrase:
Standardul Internaţional de IFRIC8, 11
Raportare Financiară IFRS 2 Text cu
relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 077 , 24/03/2010 p.


0042 - 0049

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2010:077:0042:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (UE) nr. 243/2010 al IFRS2, 5, 8
Comisiei din 23 martie 2010 de 01.01.201
IAS 1, 7, 17, 36, 38,
modificare a Regulamentului (CE) nr. 0
39
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de IFRIC9, 16
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
îmbunătăţirile aduse Standardelor
Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRS) Text cu relevanţă
pentru SEE

Jurnalul Oficial L 077 , 24/03/2010 p.


0033 - 0041

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2010:077:0033:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (UE) nr. 1293/2009 al
Comisiei din 23 decembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de contabilitate, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1606/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte Standardul
Internaţional de Contabilitate IAS 32 (Text 01.02.201
IAS 32
cu relevanţă pentru SEE) 0

Jurnalul Oficial L 347 , 24/12/2009 p. 0023 -


0025
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=CELEX:32009R1293:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 1171/2009 al
Comisiei din 30 noiembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de contabilitate în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1606/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte interpretarea
IFRIC 9 a Comitetului pentru
interpretarea standardelor internaţionale
01.01.200 IAS39
de raportare financiară şi Standardul
9 IFRIC9
internaţional de contabilitate IAS 39 Text
cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 314 , 01/12/2009 p. 0043 -


0046
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:314:0043:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 1165/2009 al
comisiei din 27 noiembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte 01.01.200
Standardele Internaţionale de IFRS4, 7
9
Raportare Financiară IFRS 4 şi IFRS
7 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 314 , 01/12/2009 p.


0021 - 0026
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:314:0021:01:RO:HTML
Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 1164/2009 al
Comisiei din 27 noiembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de contabilitate în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1606/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea
Comitetului pentru Interpretarea IFRIC18
Standardelor Internaţionale de Raportare 01.11.200
Financiară (IFRIC) 18 Text cu relevanţă 9 Amendament la:
pentru SEE IFRS 1

Jurnalul Oficial L 314 , 01/12/2009 p. 0015 -


0020
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:314:0015:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 1142/2009 al
Comisiei din 26 noiembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
IFRIC17
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte 01.11.200
Amendamente la
Interpretarea Comitetului pentru 9
IAS10
Interpretarea Standardelor
IFRS5
Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRIC) 17 Text cu
relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 312 , 27/11/2009 p.


0008 - 0013
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:312:0008:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 1136/2009 al
Comisiei din 25 noiembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de contabilitate în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1606/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte Standardul
Internaţional de Raportare Financiară
IFRS 1 Text cu relevanţă pentru SEE 01.01.201
IFRS1
0
Jurnalul Oficial L 311 , 26/11/2009 p. 0006 -
0020
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:311:0006:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 839/2009 al
Comisiei din 15 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu 01.07.200
IAS 39
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 9
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
Standardul Internaţional de
Contabilitate IAS 39 Text cu relevanţă
pentru SEE
Jurnalul Oficial L 244 , 16/09/2009 p.
0006 - 0009

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:244:0006:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se refera la
de la
Regulamentul (CE) nr. 824/2009 al
Comisiei din 9 septembrie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte 13.09.200 IFRS 7
Standardul Internaţional de 9 IAS 39
Contabilitate (IAS) 39 şi Standardul
Internaţional de Raportare
Financiară (IFRS) 7 Text cu relevanţă
pentru SEE

Jurnalul Oficial L 239 , 10/09/2009 p.


0048 - 0050

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:239:0048:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 636/2009 al
Comisiei din 22 iulie 2009 de 01.01.201
modificare a Regulamentului (CE) nr. IFRIC15
0
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
interpretarea Comitetului pentru
interpretări internaţionale de
raportare financiară IFRIC 15 Text
cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 191 , 23/07/2009 p.


0005 - 0009
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:191:0005:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 495/2009 al
Comisiei din 3 iunie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de IFRS1, 2, 3, 7
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 01.07.200 IAS12, 16, 28, 32, 33,
Parlamentului European şi al 9 34, 36, 37, 38, 39
Consiliului în ceea ce priveşte IFRIC9
Standardul Internaţional de
Raportare Financiară IFRS 3 (1)

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 494/2009 al IFRS1, 5
Comisiei din 3 iunie 2009 de 01.07.200
9 IAS1, 7, 21, 27, 28,
modificare a Regulamentului (CE) nr. 31, 32, 33, 39
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de SIC7
contabilitate, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
Standardul Internaţional de
Contabilitate IAS 27 Text cu relevanţă
pentru SEE

Jurnalul Oficial L 149 , 12/06/2009 p.


0006 - 0021

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:149:0006:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 460/2009 al
Comisiei din 4 iunie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
Interpretarea IFRIC 16 a Comitetului 01.07.200
IFRIC16
pentru interpretarea standardelor 9
internaţionale de raportare financiară
Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 139 , 05/06/2009 p.


0006 - 0014
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:139:0006:01:RO:HTML
Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 254/2009 al
Comisiei din 25 martie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
Interpretarea Comitetului pentru
Interpretarea Standardelor 2009/2010 IFRIC12
Internaţionale de Raportare
Financiară (IFRIC) 12 Text cu
relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 080 , 26/03/2009 p.


0005 - 0013
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:080:0005:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 70/2009 al
Comisiei din 23 ianuarie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de Amendamente la
contabilitate în conformitate cu IAS1, 2, 7, 8, 10, 16,
01.01.200
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 19, 20, 23, 27, 28, 29,
9/
Parlamentului European şi al 31, 32, 34, 36, 38, 39,
01.07.200
Consiliului în ceea ce priveşte 40, 41
9
Îmbunătăţirile aduse Standardelor
Internaţionale de Raportare IFRS1, 5, 7
Financiară (IFRS) Text cu relevanţă
pentru SEE

Jurnalul Oficial L 021 , 24/01/2009 p.


0016 - 0037
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:021:0016:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 69/2009 al
Comisiei din 23 ianuarie 2009 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
IAS18, 21, 27, 36
Consiliului în ceea ce priveşte 01.01.200
Standardul Internaţional de 9
IFRS1
Raportare Financiară (IFRS) 1 şi
Standardul Internaţional de
Contabilitate (IAS) 27 Text cu
relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 021 , 24/01/2009 p.


0010 - 0015

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:021:0010:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 53/2009 al Comisiei Amendamente la
din 21 ianuarie 2009 de modificare a IAS1, 32, 39
Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de 01.01.200
adoptare a anumitor standarde 9 IFRS 7
internaţionale de contabilitate în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. IFRIC 2
1606/2002 al Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte Standardul
Internaţional de Contabilitate (IAS) 32 şi
Standardul Internaţional de Contabilitate
(IAS) 1 Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 017 , 22/01/2009 p. 0023 -


0036
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2009:017:0023:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 1274/2008 al
Comisiei din 17 decembrie 2008 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al 01.01.200 IAS 1 (revizuit în
Consiliului privind aplicarea 9 2007)
standardelor internaţionale de
contabilitate (IAS) 1 Text cu relevanţă
pentru SEE

Jurnalul Oficial L 339 , 18/12/2008 p.


0003 - 0044

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2008:339:0003:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 1263/2008 al 01.01.200 IFRIC 14
Comisiei din 16 decembrie 2008 de 9
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
Interpretarea nr. 14 a Comitetului
pentru interpretarea standardelor
internaţionale de raportare financiară
(IFRIC) Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 338 , 17/12/2008 p.


0025 - 0030
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2008:338:0025:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 1262/2008 al
Comisiei din 16 decembrie 2008 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
01.01.200
Interpretarea 13 a Comitetului pentru IFRIC 13
9
interpretarea standardelor
internaţionale de raportare financiară
(IFRIC) Text cu relevanţă pentru SEE

Jurnalul Oficial L 338 , 17/12/2008 p.


0021 - 0024
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2008:338:0021:01:RO:HTML
Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 1261/2008 al
Comisiei din 16 decembrie 2008 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al
Parlamentului European şi al
Consiliului în ceea ce priveşte
Standardul internaţional de raportare 01.01.200 Amendament la:
financiară (IFRS) 2 Text cu relevanţă 9 IFRS 2
pentru SEE

Jurnalul Oficial L 338 , 17/12/2008 p.


0017 - 0020
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2008:338:0017:01:RO:HTML

Apliabil
Regulament Se referă la
de la
Regulamentul (CE) nr. 1260/2008 al
Comisiei din 10 decembrie 2008 de
modificare a Regulamentului (CE) nr.
1126/2008 de adoptare a anumitor
standarde internaţionale de
contabilitate, în conformitate cu 01.01.200 IAS 23 (revizuit în
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 9 2007)
Parlamentului European şi al
Consiliului privind aplicarea
standardelor internaţionale de
contabilitate (IAS) 23 Text cu
relevanţă pentru SEE
Jurnalul Oficial L 338 , 17/12/2008 p.
0010 - 0016
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=OJ:L:2008:338:0010:01:RO:HTML

Textul consolidat al standardelor IFRS aplicabile în UEla 17.10.2008


Apliabil
Regulament Include
de la
Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al
Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare
a anumitor standarde internaţionale de IAS 1, 2, 7, 8, 10, 11,
contabilitate în conformitate cu 12, 16, 17, 18, 19, 20,
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al 21, 23, 24, 26, 27, 28,
Parlamentului European şi al Consiliului 29, 31, 32, 33, 34, 36,
Text cu relevanţă pentru SEE 37, 38, 39, 40, 41
02.12.200 IFRS 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Jurnalul Oficial L 320 , 29/11/2008 p. 0001 – 8 7, 8
0481
SIC 7, 10, 12, 13, 15,
http://eur- 21, 25, 27, 29, 31, 32
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri IFRIC 1, 2, 4, 5, 6, 7,
=OJ:L:2008:320:0001:01:RO:HTML 8, 9, 10, 11