Sunteți pe pagina 1din 22

1.

Prezentarea de ansamblu a unitatii economice


1.1 Denumirea societăţii este TARA CONFECTION S.R.L.
În toate actele, facturile, emanand de la societate, denumirea va fi urmată de iniţialele S.R.L.,
de capitalul social, codul unic de inregistrare, sediul societăţii şi numărul de înmatriculare în Registrul
Comerţului.
Codul unic de inregistrare este-33981682,numarul de inregistrare in Registrul Comertului de
pe langa Tribunalul Constanta este J13/64/2015
TARA CONFECTION S.R.L. este persoană juridică română, avand forma de societate cu
răspundere limitată, desfăşurîndu-şi activitatea în conformitate cu legile române şi prezentul act
constitutiv.
Durata societăţii este nelimitata, începînd cu data înmatriculării în Registrul Comerţului.
Sediul social al societăţii este situat în mun. Constanţa, bld. 1 Mai nr. 82, jud. Constanta. El va
putea fi schimbat în alt loc din ţară, societatea putând înfiinţa sucursale, filiale şi puncte de lucru în
ţară şi străinătate.
DOMENIUL DE ACTIVITATE:
141 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE:
1412 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
Capitalul social este fixat la suma de 200 lei, subscris şi vărsat integral în numerar, la
constituirea societăţii. Capitalul social este împărţit în 20 de părţi sociale, cu o valoare de 10 RON
fiecare. Capitalul social se va repartiza astfel:

COTA DE
VALOARE PARTI
ASOCIAT PARTI SOCIALE PARTICIPATIE
SOCIALE
BENEFICII/PIERDERI
OMER FILIZ 10 100 lei 50 %
OMER SUNAY 10 100 lei 50 %

Participarea asociatilor la beneficii si pierderi va fi proportionala cu contributia la capitalul


social.
Părţile sociale sunt indivizibile cu privire la societate şi nu pot constitui titluri negociabile. Cesiunea
părţilor sociale se face potrivit legii.
Conducerea societatii este asigurata de catre asociati, care au urmatoarele obligatii: sa aprobe si
sa verifice bilantul si contul de beneficii si pierderi, programul de activitate, bugetul social, sa
hotarasca cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la cesiunea partilor sociale,
adaptarea sau verificarea actului constitutiv, la comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii.
Participarea asociatilor la conducerea societatii este proportional cu aportul la capitalul social,
niciunul din asociati neputand sa ia decizii in numele societatii fara acordul celorlalti asociati.
Administrarea societatii se va face de catre asociatul OMER SUNAY, care raspunde de tinerea
evidentei financiar – contabile a tuturor actelor prevazute de lege, de realitatea varsamintelor si de
indeplinirea tuturor indatoririlor.
Administratorul raspunde pentru orice daune pricinuite societatii prin nerespectarea atributiilor
sale. Administratorul se numeste pe perioada nelimitata.
Situaţiile financiare anuale ale societăţii vor fi verificate sau auditate potrivit legii.
Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul
exerciţiu începe la data constituirii societăţii.
Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se supun aprobării Direcţiei Finanţelor
Publice şi se publică în Monitorul Oficial, la Registrul Comerţului. Din profitul societatii se va prelua,
in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minim a
cincea parte din capitalul social.
Societatea se poate transforma în altă formă juridică, în condiţiile legii, cu respectarea
prevederilor acestora.
Societatea se dizolvă în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificată şi republicată. De
asemenea, dacă intervine decesul unuia din asociati, societatea poate continua activitatea cu
moştenitorii legali.
La data de 31.05.2017 societatea are inregistrati in Revisal un numar de 17 salariati din care:
TESA -4 si personal direct productivi -13.
La data 11.04.2017 societatea a deschis un punct de lucru situat la SC DORALLY MALL
SRL,stand nr.47A,et.1.
Profilul de activitate al punctului de lucru este desfacerea produselor finite confectionate in
atelierul propriu,cat si comertul cu amanuntul altor produse cum ar fi:marochinarie,pielarie.
In anul 2015 societatea a inregistrat venituri totale de 584.263 lei iar in anul 2016 acestea au fost cu
73,58% mai mari decat anul precedent,adica 794.065 lei.
Ponderea vanzarilor a fost mai mare deoarece in anul 2016,societatea s-a axat pe confectionarea
uniformelor medicale iar in anul 2015,datorita faptului ca societatea a participat la licitatii SEAP,a
avut un pret mediu ponderat care a fost impus de la inceput.

1.2 Obiectivele de dezvoltare si modernizare a unitatii economice sunt:


-achizitionarea unor masini de cusut si brodat performante
-achizitionarea unui plotter pentru tipare,acesta crescand productivitatea muncii
1.3. Studiul sistemului actual de management
         Pentru exercitarea rationala a ansamblului de procese si relatii de management, firma  a definit
sistemul sau de management  pe care l-a dezvoltat astfel:

          -  Subsistemul organizatoric

          -  Subsistemul informational

          -  Subsistemul decizional

          -  Subsistemul metodologic

          -  Subsistemul altor elemente ale sistemului de management

* Subsistemul organizatoric - este exprimat de principala sa componenta - structura


organizatorica,   proiectata corespunzator cerintelor obiectivelor firmei .

* Subsistemul informational - este statuat la nivelul nevoilor actuale si permite dezvoltarea


treptata a sistemului informatic. Sunt listate  pentru toate subdiviziunile firmei:

                    - datele si  informatiile  care se prelucreaza clasic si automat,

                    - purtatorii de informatii si  circuitele informationale,

                    - mijloacele de prelucrare a datelor,

                    - destinatarii care stocheaza  documentele,

 astfel incat, personalul de conducere si cel de executie poate dispune, in timp util, de informatiile
necesare derularii activitatilor, subactivitatilor, lucrarilor si operatiilor pentru care au atributiile si sarcinile
consemnate in fisele posturilor sau instructiunile de efectuare a serviciului.

* Subsistemul decizional - este proiectat, comunicat si implementat, la nivelul organelor de


conducere si al componentelor firmei - fiind elaborate si transmise instructiuni specifice a caror aplicare
permite delimitarea categoriilor de decidenti, a competentelor lor si a aplicarii riguroase   a proceselor
decizionale la toate nivele ierarhice.

* Subsistemul metodologic - este proiectat si implementat prin  selectarea sistemelor, metodelor,


tehnicilor si instrumentelor manageriale evoluate, necesare imediat si in perspectiva, pentru realizarea
obiectivelor strategice si pentru amplificarea potentialului de viabilitate economica si manageriala a
firmei 

       Sunt elaborate si transmise la toate nivele ierarhice, instructiuni specifice de adecvare si utilizare
concreta a acestor sisteme, metode, tehnici si instrumente manageriale evoluate.

* Subsistemul altor elemente ale sistemului de management  - este conceput si statuat prin:         
- managementul calitatii pentru implementarea caruia s-a elaborat SISTEMUL DE
MANAGEMENT AL CALITATII, conform standardului roman SR EN ISO  9001/2001 si
Regulamentului privind conducerea si  asigurarea calitatii in  constructii - aprobat prin HGR
767/ 1997.  Acest sistem este descris adecvat in Manualul calitatii, implementat,  mentinut si
imbunatatit permanent.

            - modalitatile concrete privind:

                        * motivarea personalului societatii pentru realizarea obiectivelor sale;

                        * comunicarea in firma;

* efectuarea evaluarilor si a controalelor privind implementarea deciziilor strategice si


tactice;

* definirea la timp a interventiilor de management necesare de efectuat pentru adaptarea


activitatilor firmei la conditiile conjuncturale evitand eventuale pierderi ori diminuarea
rezultatelor deja obtinute.

1.4 Fluxul tehnologic pentru produsele si/sau serviciile obtinute

Fluxul material (FM) la intrare poartă denumirea de materie primă, trece prin stadiile de reper croit,
semifabricat, subansamblu etc. iar la ieşire se numeşte produs marfă, cumulând şi o cantitate mare de
informaţii.

Fluxul energetic (FE) se constituie ca intrare specifică, dar de cele mai multe ori nu se regăseşte sub
aceeaşi formă ca ieşire (de exemplu transformarea energiei electrice în energie mecanică sau termică).
În timpul procesului de fabricaţie au loc atât pierderi materiale cât şi energetice.

Fluxul informaţional (FI) conţine date tehnice şi tehnologice referitoare la procesul de fabricaţie şi
date economice necesare pentru conducerea generală a SF şi pentru aprecierea performanţei acestuia.
Un flux specific sistemului de fabricaţie este fluxul informaţional şi de reglare (FIR) care transmite
informaţii prelucrate de sistemul de control SCo. Sistemul de comandă (SCd) realizează funcţia de
transformare şi distribuţie a fluxurilor informaţionale. Sistemul logistic (SL) realizează operaţii de
transfer poziţional (transport) şi de transfer în timp (depozitare) al materialelor supuse procesului de
prelucrare. Importanţa deosebită a acestui sistem rezidă din faptul, constatat statistic, că 65 – 85% din
durata totală a unui ciclu de fabricaţie se consumă cu operaţii de tip logistic.

Sistemul de control (SCo) are funcţia de a determina valorile realizate ale parametrilor ce definesc
calitatea materialelor, semifabricatelor sau produselor, de a le compara cu valorile prescrise, de a
stabili abaterile şi de a comunica informaţiile rezultate sistemului efector şi celui de comandă pentru
luarea deciziilor.

Sistemul efector (SE) are funcţia de a realiza modificarea proprietăţilor obiectului muncii prin
combinarea nemijlocită a fluxurilor materiale şi a celor informaţionale, prin intermediul fluxurilor
energetice. Acest sistem, denumit şi de prelucrare, are caracteristici specifice fiecărui domeniu
tehnologic şi constituie elementul determinant al sistemului de fabricaţie. În conformitate cu
precizările anterioare şi cu specificul firmelor de confecţii textile, structura clasică a unui sistem
efector este prezentată în figura 1.3. Semnificaţia notaţiilor este: fluxul material; fluxul informaţional
fluxul informaţional suplimentar, constituit din informaţii exterioare sistemului de fabricaţie,
provenite în principal de la sistemele de proiectare (SPr) şi logistic global (SLG); fluxuri materiale şi
informaţionale cumulate. OBS.: Fluxul energetic se consideră implicit. Prin flux informaţional se
acceptă suportul material al informaţiilor. O parte dintre acestea sunt transferate materiei prime care
devine ea însăşi suport al informatiei.

Funcţia scop generală a unui sistem se exprimă prin proprietatea acestuia de a transforma mărimile
de intrare în mărimi de ieşire pe baza unui algoritm specific şi defineşte modul de realizare a sarcinii
acestuia.

În cadrul subsistemului RECEPŢIA MATERIEI PRIME se desfăşoară operaţii care au următorul


scop: de a stabili conformitatea informaţiilor constatate (calitative, cantitative) cu cele indicate în
actele de insoţire a materiei prime şi în comandă; de a stabili caracteristicile materiei prime care se
constituie în informaţii de intrare pentru celelalte subsiteme ale sistemului de fabricaţie. Suplimentar
se poate include şi activitatea de recepţie de laborator, cu precizarea că în concepţia modernă a
managementului tehnologic aceasta este înlocuită cu efectuarea probelor tehnologice. Acestea sunt
necesare pentru acumularea de informaţii referitoare la comportarea materiei prime pe parcursul
proceselor de prelucrare în vederea stabilirii corecte a programelor tehnologice (suportul
informaţional al proceselor tehnologice).

Funcţiile subsistemului de PREGĂTIRE A MATERIEI PRIME PENTRU CROIT sunt: sortarea


baloturilor de material şi programarea utilizării acestora, funcţie care derivă în principal din
variabilitatea lungimilor care trebuie combinate, respectiv cea a baloturilor care trebuie corelată cu
lungimea încadrărilor în cadrul unei comenzi. Problema care se pune este de minimizare a pierderilor
de materie primă materializate în cupoane, capete şi fâşii. transpunerea pe suprafaţa materialului a
conturului reperelor produselor prin operaţia de şablonare. Informaţiile referitoare la modul de
amplasare a reperelor în corelaţie cu particularităţile produsului, combinaţiile de mărimi în raport cu
structura comenzii sunt conţinute în miniatura încadrării. Se impune precizarea că structura acestui
subsistem se modifică în condiţiile utilizării sistemelor informatice - elemente ale sistemului CIM
(Computer Integrated Manufacturing). Astfel, sortarea şi programarea baloturilor se realizează cu
ajutorul programelor specializate de optimizare şi planificare a consumului de materie primă.
Identificarea baloturilor se realizează prin coduri de bare care permit selectarea acestora conform
programului de fabricaţie în momentul încărcării pe maşina automată de şpănuit.

Operaţia de şablonare este eliminată în cazul utilizării sistemelor CAD (Computer Aided Design)
care permit tipărirea încadrărilor pe hârtie termoadezivă, la scară reală şi în numărul necesar realizării
comenzii (în funcţie de numărul de şpanuri). În cazul utilizării sistemelor CAM (Computer Aided
Manufacturing) pentru croire, suportul convenţional al informaţiei dispare, încadrarea reperelor
realizată întrun program specializat reprezentând programul de tăiere al maşinii automate de croit.
În cadrul subsistemului CROIREA MATERIEI PRIME se realizează, practic, prima intervenţie
tehnologică asupra acesteia care are ca scop individualizarea reperelor din suprafaţa materialului.
Operaţiile specifice acestui subsistem sunt: şpănuirea care constă în stratificarea materialelor în
scopul croirii simultane a unui număr de produse, operaţie absolut necesară pentru asigurarea
eficienţei producţiei în sistem industrial. 6 secţionarea şpanurilor, operaţie cu un anumit grad de
opţionalitate, prezenţa sau absenţa acesteia fiind determinată de tehnologia de croire utilizată
(decupare la maşina fixă, decupare cu maşina mobilă, croire automată) sau de dimensiunile şpanului.
decuparea reperelor sau croirea propriu-zisă a acestora, care constă în separarea suprafeţei utile
(reper) de pe suprafaţa materialului. Daca s-ar ierarhiza influenţa diferitelor intervenţii tehnologice
asupra calităţii, atunci cu siguranţă că operaţiile desfăşurate în cadrul subsistemului CROIRE ar
deţine o pondere importantă, datorită implicaţiilor asupra dimensiunilor şi integrităţii produsului finit.

Având la bază acest considerent se justifică prezenţa subsistemului de PREGĂTIRE A


REPERELOR PENTRU CONFECŢIONARE, cu următoarele funcţii: verificarea cantitativă
(numărul de repere croite în raport cu numărul de repere din produs, numărul de produse în raport cu
cel planificat etc.) şi calitativă (corespondenţa dimensională, numărul şi poziţia semnelor de control,
integritatea materialului etc.). asigurarea condiţiilor de identificare a produselor, în corelaţie cu
sistemul de urmărire a fabricaţiei utilizat în firmă. În funcţie de tipul sistemului de înregistrare a
datelor de producţie (manual sau informatizat) se utilizează etichete tip text sau tip cod de bare care se
ataşează produsului şi / sau pachetului de produse. realizarea condiţiilor de transfer material şi
informaţional între subsistemele CROIRE şi CONFECŢIONARE. Din punct de vedere al resurselor
(umane şi tehnice) implicate şi al ponderii în realizarea de valoare adăugată, subsistemul
CONFECŢIONAREA PRODUSELOR poate fi considerat, fără riscul de a greşi, subsistem de bază.
Funcţia scop este aceea de a transforma suprafaţa plană a materialului textil intr-o suprafaţă spaţială –
produsul confecţionat. Particularităţile structurale ale acestui subsistem sunt caracterizante pentru
întregul domeniu al confecţiilor, respectiv: − caracterul accentuat secvenţial datorită desfăşurării
succesive a unui număr mare de intervenţii tehnologice realizate individual, în locuri de muncă
diferite; − nivelul înalt de implicare a executanţilor în rezolvarea sarcinilor tehnologice pentru
confecţionarea unui produs. În cadrul subsistemului CONFECŢIONARE sunt puse în evidenţă
următoarele grupe de operaţii: prelucrarea primară a reperelor cuprinde operaţii de pregătire a
reperelor pentru confecţionare, fără a presupune o intervenţie substanţială asupra formei acestora
(termolipirea reperelor, surfilarea, coaserea penselor, realizarea broderiilor pe repere croite etc.).
operaţiile tehnologice cuprinse în cadrul etapei realizarea elementelor de produs au ca scop
asigurarea aspectului finit al acestora şi cuprinde operaţii de coasere, călcare şi manuale (corectare,
întoarcere, însemnare, verificare). În general se acceptă gruparea operaţiilor specifice acestei etape în:
− operaţii de prelucrare a elementelor mici (guler, manşete, clape de buzunar, epoleţi, elemente de
închidere, betelie etc); − operaţii de prelucrare a elementelor mari (faţă, spate, mâneci); − operaţii de
prelucrare a căptuşelii sau a altor subansambluri din materiale secundare (cu funcţie de termoizolare
sau de 7 impermeabilizare). Se impune precizarea că există şi tehnologii conform cărora prelucrarea
căptuşelii se realizează cadrul grupei elementelor mari. elementele obţinute în etapa anterioară sunt
reunite în produs în cadrul etapei de asamblare, care presupune o structură logică de grupare a
operaţiilor: − operaţii de asamblare a elementelor mici cu elementele mari; − operaţii de asamblare a
elementelor mari.
Dacă subsistemul CROIRE are implicaţii asupra integrităţii fizice a produsului de îmbrăcăminte, cel
de CONFECŢIONARE – asupra timpului de fabricaţie, subsistemul FINISARE este determinant
pentru valoarea de prezentare a produsului de îmbrăcăminte. Structura operaţională a acestui
subsistem are implicaţii în asigurarea fucţiilor estetice, de mentenanţă, de confort psihosenzorial şi de
identificare care definesc produsul finit. Pentru majoritatea categoriilor de produse, reprezentativă
pentru acest subsistem este tehnologia de tratare umidotermică. Însă cerinţele modei au determinat
dezvoltarea unor tehnologii de finisare chimică a produsului confecţionat, cum ar fi prespălarea sau
vopsirea.

Structura clasică a subsistemului FINISARE conţine: tratarea umidotermică a produselor de


îmbrăcăminte reprezintă un cumul de procese fizice orientate asupra suprafeţei şi structurii de
profunzime a materialelor textile, care are ca scop producerea unor deformaţii şi fixarea acestora.
Acestea sunt determinante pentru stabilitatea formei, a dimensiunilor şi a aspectului suprafeţei.
Procedeele clasice de tratare umidotermică presupun pregătirea şi realizarea deformaţiei prin umezire,
încălzire şi acţiune mecanică iar fixarea prin încălzire şi uscare. coaserea nasturilor este o operaţie
opţional atribuită subsistemului FINISARE, numai în cazul riscului de deteriorare a nasturilor în
prezenţa căldurii sau a imprimării acestora pe suprafaţa produsului. sortarea are ca scop divizarea
lotului de produse finite corespunzător unei comenzi în funcţie de articol (model), mărime, culoare,
termen de livrare. De cele mai multe ori această etapă se cumulează cu un control final, care permite
sortarea produselor în funcţie de calitate. curăţarea produselor are ca obiectiv îndepărtarea capetelor
de aţă de cusut şi / sau a petelor apărute accidental în timpul confecţionării. Subsistemul
ÎNMAGAZINAREA PRODUSELOR are, pe lîngă aspectul logistic (stocare), funcţia opraţională de
transformarea produsului finit în produs marfă, respectiv asigurarea atributelor care permit livrarea
acestuia spre consumator. Operaţiile cuprinse în acest subsistem sunt: etichetarea este operaţia prin
care se ataşează produselor elemente vizuale de identificare, cum ar fi etichetele de firmă sau
broşurile de prezentare a materialelor speciale din care se confecţionează produsele corespunzătoare.

1.5 Tendintele evolutive ale activitatii unitatii economice

Cresterea productivitatii muncii va fi realizata prin achizitionarea unor mijloace fixe si obiecte de
inventar net superioare celor aflate déjà in dotarea societatii.Acestea sunt in curs de achizitionare prin
credit bancar sau surse proprii ale firmei.

2.Cunoasterea si studiul principalelor activitati si unitati componente


2.1 Structura organizatorica de ansamblu a firmei.Organigrama

CONSILIUL DE
ADMINISTRATIE-
ACTIONARI

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DIRECTOR
ECONOMIC TEHNIC

AOURAS-
RESURSE DEPARTAMENT
UMANE PRODUCTIE

Structura organizatorica, stabilita pentru societatea noastra de tipul        ierarhic - functionala


moderna cu urmatoarele caracteristici:

Ø     este alcatuita atat din componente  operationale cat si functionale;     executantii primesc


decizii si raspund numai in raport cu seful ierarhic   nemijlocit, pe baza principiului
unitatii de decizie si actiune;

Ø      conceperea si implementarea ei sunt fundamentate pe  principiile de  structurare


organizatorica rationala si anume:

                                    * situarea pe primul plan a obiectivelor firmei,

                                    * unitatea de decizie si actiune,

                                    * apropierea conducerii de executie,

                                    * interdependenta minima,

                                    * permanenta conducerii,

                                    * definirea armonizata a posturilor,

                                    * concordanta cerintelor posturilor cu caracteristicile activitatilor pe care


trebuie sa le deruleze

2.2 Principalele organe si posturi de conducere


In cadrul societatii sunt doi directori-economic si tehnic care sunt direct subordonati
administratorului si consiliului de administratie.

2.3 Principalele interdependente dintre activitati,compartimente si posturi

-Administrator-director general este numit de Adunarea Generala a Actionarilor

-Directorii de specialitate-sunt numiti in functii de catre directorul general/administrator

Compartimente functionale:-Resurse Umane,Financiar-Contabil,Tehnic-Productie,Salarizare-Personal

2.4 Rolul functional al fiecarui compartiment si post de conducere,obiectivele si limitele sale

Pentru Adunarea Generala a Actionarilor:          

Adunarea Generala a Actionarilor  societatii se convoaca de catre Presedintele Consiliului de


Administratie si isi desfasoara activitatea  conform  legislatiei in vigoare .

      Pentru personalul de conducere de la nivelul societatii:

        DIRECTORUL  GENERAL / ADMINISTRATOR

      A. Atributii:

* Stabileste si aproba strategia  globala, obiectivele, si politicile societatii  precum si  programele de


productie si indicatori corelati.

* Analizeaza si aproba: bugetele de venituri si cheltuieli; bilanturile contabile (periodice); conturile de


profit si pierdere

* Propune majorarea sau reducerea capitalului social.

* Decide cu privire la orice operatiune comerciala care priveste buna functionare a societatii.

* Concepe si aplica politica de personal a societatii, astfel incat aceasta sa dispuna permanent de
resursele umane adecvate derularii si dezvoltarii afacerilor ei, angajand personalul societatii, pe baza
de contract de munca

* Ca reprezentant autorizat al firmei, o angajeaza financiar si juridic in raport cu salariatii acesteia, cu


institutiile statului, cu cele bancare, cu societatile comerciale si cu persoanele fizice din exteriorul
ei.

* Are in subordine directa si indirecta toate subdiviziunile din structura  organizatorica a societatii.

* Coordoneaza direct activitatea directorilor pe functiuni precum si a compartimentelor din tabloul de


bord: salarizare-personal-juridic, controlul activitatilor productive, tehnic, aprovizionare,
organizarea muncii si managementul calitatii
    Functie de cerinte , poate conduce si alte compartimente din cadrul socetatii .

* Organizeaza toate actiunile necesare, coordoneaza si decide operativ pentru aplicarea intocmai si la
termen a deciziilor strategice; organizeaza monitorizarea si evidenta realizarii acestor decizii pana la
finalizarea consemnarea si analiza rezultatelor lor.

* Organizeaza, coordoneaza si decide operativ pentru proiectarea, aprobrea si implementarea


sistemului de management al firmei si a subsistemelor sale, ca factor determinant al realizarii
strategiei globale si politicilor economice ale firmei.                         

* Indeplineste atributiile de previzionare, organizare, coordonare, antrenare si control - evaluare   in


toate activitatile componente ale functiunilor societatii.

* Actioneaza pentru crearea conditiilor ergonomice de munca in toate sectoarele si compartimentele


societatii.

* Aproba programele anuale pentru pregatirea si perfectionarea personalului societatii si controleaza


derularea lor normala.

B. Competente:

* Are competente de a lua decizii strategice, tactice si curente in toate  activitatile societatii.

* Angajeaza societatea, din punct de vedere financiar si juridic, cu factorii  din interiorul si din afara
sa, pe baza deciziilor strategice si tactice si a  celor curente luate de el insusi.

* Oficializeaza documentele societatii prin semnatura si sigiliul sau

* Angajeaza si desface contractele de munca a tuturor salariatilor societatii, ii numeste sau ii revoca
din functiile de conducere;

 * Analizeaza si aproba sanctiunile, propuse de sefii ierarhici ai angajatilor societatii care incalca
prevederile Regulamentului de Ordine Interioara ;

ü      Pentru componentele  societatii din subordinea directorului general :

Þ DEPARTAMENTUL SALARIZARE PERSONAL-

            Seful serviciului Salarizare  Personal- se subordoneaza  directorului general . Are rolul de a


coordona activitatea de personal, salarizare.

§   Salarizare-personal

 A. Atributii si sarcini:


* Derularea activitatilor: interventii de management privind personalul; recrutarea si selectia
personalului, primirea, integrarea si evidenta personalului; formarea, perfectionarea profesionala si
promovarea personalului; salarizarea;

* Derularea operatiilor pentru elaborarea, aprobarea si implementarea interventiilor de management


stabilite de directorul general si care privesc personalul.

* Controlul respectarii prevederilor legislatiei muncii in toate activitatile de personal derulate


in  societate.

* Organizarea primirii, integrarii si evidentei personalului din intreaga societate.     

* Elaborarea, in colaborare cu compartimentele societatii si supunerea spre aprobare a programului


anual de instruire, perfectionare si testare profesionala pentru toate categoriile de  personal

* Asigurarea pregatirii, testarii si autorizarii legale a personalului necesar conceperii, executiei si


controlului lucrarilor si produselor.

* Efectuarea operatiunilor legate de promovarea personalului.

* Aplicarea politicii de salarizare si a metodologiei aprobate de directorul general in derularea


activitatii Salarizarii pentru toate categoriile de personal din firma.

     * Arhivarea documentelor compartimentului si asigurarea trasabilitatii lor.

 B. Competente si raspunderi:

* Confirmarea prin semnatura si sigiliu a documentelor de evidenta a  personalului si a exactitatii


datelor continute in aceste documente.

* Controlul la toate compartimentele a aplicarii corecte a politicii directorului general pentru


salarizarea personalului.

* Analiza tuturor problemelor de ordin salarial si prezentarea de solutii pentru rezolvare de catre
directorul general. 

* Organizarea in conditii optime a programelor de pregatire si perfectionare anuala a intregului


personal al societatii;

* Efectuiaza lucrari privind evidenta si misacrea personalului , completeaza cartea de munca si


elibereaza legitimatii ;

* Raspunde ca orice operatie efectuata in documentele personalului cu proceduri  manuale sau


informatice trebuie sa reflecte realitatea,orice eroare trebuie prevenita prin instructiuni si proceduri
precise ;
* Raspunde de aplicarea stricta a prevederilor legale privind sistemul de salarizare ;

* Intocmeste si prezinta spre aprobare statul de functii , apoi urmareste aplicarea corecta a lui la toate
nivelele , inscriindu-se fiecare in suma acordata pentru salarii ;

* Raspunde de organizarea ocuparii posturilor prin concursuri , in functie de  capacitate, aptitudini si


experienta

Þ DEPARTAMENTUL CONTROLUL ACTIVITATILOR PRODUCTIVE(CAP)

§     Controlul Tehnic al Calitatii/sef echipa

  Seful serviciului CTC se subordoneaza directorului general si are urmatoarele


atributii,   competente si responsabilitati :

·        urmareste calitativ tot ce vine de la furnizori, ordinea de intrare in montaj a materialelor si


semifabricatelor , functie de calitatile certificate ;

·        raspunde de incercarile, analizele de laborator precum si de masuratorile prevazute in


documentatia tehnica pentru determinarea calitatii lucrarilor , serviciilor si produselor ;

·        asigura predarea la beneficiari a lucrarilor, serviciilor si produselor , care corespund calitativ ,


insotite de documentele de atestare a calitatii ;

·        participa la omologarea produselor dandu-si avizul pentru produsele corespunzatoare ,


urmarindu-le si la beneficiari;

·        ia masuri de imputare a celor vinovati si a pagubelor datorate ca urmare a reclamatiilor


intemeiate ;

·         controleaza cum se efectueaza receptia investitiilor si utilajelor achizitionate;

·        urmareste pe faze de executie si in final , respectarea conditiilor tehnice de calitate impuse de


documentatii , norme si contracte;

·        raspunde de instruirea personalului si respectarea normelor de securitate si sanatate in munca ,


PSI si protectia mediului din cadrul serviciului;

·        urmareste aplicarea tehnicilor si procedurilor adecvate in activitatea de Control  tehnic al


calitatii, derulata in intreaga societate, pentru:  monitorizarea tuturor proceselor care pot influenta
calitatea lucrarilor, produselor si serviciilor executate de societate; efectuarea de interventii prompte
la toate nivelele ierarhice pentru eliminarea neconformitatilor si a cauzelor de
functionare  nesatisfacatoare; controlul tehnic al conformitatii executiei lucrarilor, produselor ori
serviciilor executate precum si atestarea calitatii realizate.

·        participa  la conceperea, implementarea, analiza si actualizarea documentelor


                        Serviciul CTC are si rolul de a asigura conditii necesare
desfasurarii unei  activitaticorespunzatoare in instalatiile si utilajele ce presupun respectarea
prescriptiilor tehnice , colectia ISCIR .

Atributiile, competentele  si responsabilitatile serviciului in acest domeniu sunt :

·        raspunde de autorizarea ISCIR a societatii comerciale ;

·        raspunde de respectarea prescriptiilor tehnice - colectia ISCIR - in toate lucrarile executate  ce


presupun acest lucru ;

·        se preocupa pentru pregatirea , examinarea si autorizarea personalului ce desfasoara activitati ce


presupun respectarea prescriptiilor tehnice , colectia ISCIR ;

·        se preocupa pentru autorizarea si reautorizarea ISCIR a dotarilor ce presupun aceasta ;

·        verifica permanent starea tehnica a utilajelor autorizate ISCIR;

·        asigura verificarea periodica a cunostintelor necesare personalului ce deserveste utilajele si


instalatiile autorizate ISCIR;

Þ Director Tehnic

Directorul tehnic este subordonat directorului general , are rolul de a conduce activitatile
produvctive ale societatii avand urmatoarele atributii, competente si responsabilitati :

.   organizeaza,indruma si controleaza intreaga activitate productiva a     societatii comerciale;

.   stabileste masuri adecvate pentru indeplinirea obligatiilor contractuale ,  conform termenilor;

.   organizeaza si ia masuri pentru respectarea procesului tehnologic , in concordanta cu normele si


conditiile de calitate stabilite, cu normele de tehnica securitatii si a masurilor de protectie a muncii si
mediului;

.   ia masuri pentru continua modernizare a utilajelor si instalatiilor din societatea comerciala ;

.   controleaza modul de folosire a capacitatilor de productie in conditii de eficienta maxima la fiecare


santier ;

.   urmareste modul in care se desfasoara activitatea de reparatii capitale si a celorlalte lucrari de


intretinere ;

.   urmareste modul in care se respecta disciplina tehnologica , obtinerea unor produse si servicii cu
inalt grad de calitate si fiabilitate ;
.   asigura functionarea tuturor proceselor tehnologice in concordanta cu procedurile sistemului de
asigurare a calitatii si ale sistemului managementului de mediu ;

.   participa la analiza reclamatiilor si neconformitatilor care tin de nivelul sau de competenta si ia


decizii privind aplicarea unor actiuni corective necesare pentru rezolvarea acestor neconformitati;

.   urmareste continuu modul in care este folosita forta de munca si stabileste necesarul acesteia in
perspectiva , functie de prospectarea pietii si a comenzilor ferme ;

.   decide organizarea procesului de productie in concordanta cu contractele incheiate ;

.   propune masuri organizatorice menite sa obtina rentabilitate maxima;

Þ DIRECTORUL ECONOMIC - este subordonat directorului general si are in  subordine directa


compartimentul Financiar – Contabilitate si Departamentul Resurse umane-salarizare

             A. Atributii si sarcini:

 * Asigura organizarea si derularea activitatii Contabile a societatii in asa fel incat sa se respecte
prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991 si in acelasi timp sa se obtina date si informatii agregate
care sa fie utilizate la analizele economice periodice.

* Asigura organizarea si derularea activitatii Financiare astfel incat, pe deoparte sa existe


disponibilitati permanente pentru continuitatea derularii tuturor activitatilor societatii, iar pe de alta
parte sa se evite blocarea fondurilor financiare.

* Organizeaza, coordoneaza si controleaza derularea activitatii Stabilirea  si evidenta preturilor.

* Organizeaza, coordoneaza si controleaza derularea activitatii Analizele economice, asigurand


aplicarea deciziilor rezultate din aceste analize periodice la termenele stabilite de directorul general.

* Organizeaza, coordoneaza, controleaza si ia decizii curente in activitatea  Administrativa.

 * Organizeaza, coordoneaza, controleaza si ia decizii curente, de corectie  pentru derularea eficienta a


tuturor activitatilor din sarcina compartimentelor care ii sunt subordonate direct.

 * Elaboreaza in intregime si semneaza, sau participa la elaborarea rapoartelor, darilor de seama, si


situatiilor cu caracter economic care se prezinta directorului general.

      * Controleaza arhivarea documentelor in compartimentele subordonate si asigurarea trasabilitatii


lor.
            B. Competente si raspunderi:

* Elaboreaza si semneaza bilanturile contabile si conturile de profit si pierdere.

 * Efectueaza controlul financiar intern.

 * Aplicand politica financiara a firmei, semneaza toate documentele cu caracter economic


si  financiar prin care directorul general angajeaza societatea si  raspunde alaturi de acesta pentru
actele de angajare economica si financiara a societatii in cazurile in care nu a sesizat, in scris, asupra
aspectelor nelegale

 * Verifica  si ia masurile necesare pentru aplicarea politicii de personal a directorului general si


respectarea integrala aprevederilor legale in administrare personalului societatii.

2.5 Principalii indicatori de performanta ai firmei

3.
Procesul de management al firmei se bazeaza pe functiile managementului (previziunea,

planificarea ,coordonarea organizarea motivarea).

            In cadrul functiilor de previziune si planificare conducerea isi intocmeste planul de actiune, pe
care il considera cel mai eficient.prin aceasta firma isi stabileste obiectivele esentiale precum si
resursele si mijloacele necesare realizarii lor.

             In procesul de organizare,firma reuneste toate fazele activitatii acesteia in urma careia aceasta
identifica procesele necesare  realizarii obiectivelor planificare, in urma careia se grupeaza si
repartizeaza, spre executare,personalului abilitat  al acesteia.

Prin coordonare conducerea  urmareste sincronizarea deciziilor si actiunilor personalului din


cadrul previziunii si organizarii.Conducerea organizeaza sedinte cu personalul pentru a clarifica
problemele legate de munca si organizare.

            Motivarea ,fiind si printre ultimele forme de organizare  releva faptul ca doar printr-


omotivare  adecvata personalul poate sa participe la realizarea obiectivelor firmei.Aceasta este
realizata printr-un salariu atractiv,prime,premii,dar si prin sanctiuni conform Reulamentului de Ordine
Interioara.

           Controlul urmareste masurarea rezultatelor obtinute,prin comparatii cu prevederile planului


anual si/sau bugetului de venituri si cheltuieli.

Contabilitatea societatii este organizata conform OMF nr.1.802/2014. Astfel sunt respectate
principiile contabile generale deoarece se are in vedere obtinerea unei imagini fidele a patrimoniului
si a rezultatelor financiare ale activitatii societatii:

1. principiul prudentei

2. principiul permanentei metodelor

3. principiul continuitatii activitatii

4. principiul independentei exercitiului financiar

5. principiul intangibilatii

6. principiul necompensarii

7. principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

8. principiul prevalentei economicului asupra juridicului

9. principiul pragului de semnificatie

3.1. Organizarea contabilitatii imobilizarilor si a amortizarii

       Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii si detinute pe o perioada mai mare de 1
an. Ele sunt evaluate la costul de achizitie.

            Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a


imobilizarilor corporale. Amotizarea imobilizarilor corporale se calculeaza pe baza unui plan de
amortizare, de la data punerii in functiune a acestora si pana la recuperarea integrala a valorii lor de
intrare, comform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora.

            Societatea amortizeaza imobilizarile corporale utilizand regimul de amortizare liniara

Aceasta consta in calcularea si alocarea uniforma a valorii contabile de intrare a imobilizarilor


corporale. Amortizarea liniara anuala se calculeaza prin aplicarea cotei medii anuale la valoarea de
intrare a imobilizarilor corporale.
Amortizarea anuala = Valoare contabila de intrare x Rata anuala a amortizarii

Rata anuala a amortizarii = 100/ Durata normala de utilizare din catalog (in ani)           

Pentru a stabili durata normala de functionare a imobilizarilor corporale se foloseste catalogul


din HG nr.2139/2004, unde acestea sunt clasificate pe grupe, subgrupe, clase si subclase.

            Catalogul cuprinde infomatii necesare pentru identificarii mijloacelor fixe si pentru stabilirea
duratei normale de functionare:

Ø      codul de clasificare;

Ø      denumirea grupei, subgrupei, clasei, subclasei

Ø      limita minima si maxima a duratei normale de functionare, in ani

3.2. Contabilitatea marfurilor si a stocurilor

            In cadrul stocurilor se cuprind:

Marfurile. In cadrul societatii marfurile repezinta cca. 1-2% din cifra de afaceri.

Materiale consumabile. Acestea detin o pondere mare in cadrul costurilor si participa la procesul de


fabricatie. Acestea sunt reprezentate de: materiale auxiliare, piese de schimb, alte materiale
consumabile.

Materiale de natura obiectelor de inventar. In aceasta categorie se asimileaza echipamentele de


protectie, echipamentele de lucru, imbracamintea speciala, mecanisme, aparate de masura si control,
scule, dispozitive.

            Evaluarea stocurilor la intrarea in atrimoniu se realizeaza la costul de achizitie.

            Costul de achizitie = pret de factura + cheltuieli de transport + taxe nedeductibile + cheltuieli


de desfacere - reduceri acordate de furnizor.

            Evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu se face cu ajutorul metodei FIFO ( primul intrat-
primul iesit). Aceasta metoda consta in stabilirea ca si cost de iesire a costului de achizitie al primului
intrat, trecandu-se cronologic la intrarile urmatoare.

            Documente privind evidenta stocurilor:

Ø      contract de vanzare-cumparare, comanda

Ø      delegatie pentru ridicare de marfuri

Ø      factura fiscala
Ø      aviz de insotire a marfii

Ø      nota de receptie si constatare de diferente

Ø      fisa de magazie

Ø      lista de inventariere

Ø      raport de gestiune

Conturile de TVA utilizate in contabilitatea stocurilor si a marfurilor sunt:

4426  "TVA deductibila" pentru necesitati proprii  in cazurile de cumparari de marfuri si/sau


stocuri

4427 "TVA colectata" in cazul vanzarilor de marfuri

3.3. Modele de organizare a contabilitatii analitice

In cazul conturilor de furnizori si clienti se utilizeaza conturi analitice.

De exemplu:

ü      Pentru furnizorii de servicii externalizate: 

                               %  = 401

                               628

                               4426

ü      Pentru furnizorii de combustibili :

                                   %   =  401

                                     6022

                                     4426

ü      Pentru furnizorul de telefonie mobila :

                                     %  =  401

                                    626

                                    4426
ü      Pentru clienti:

                            411  =  %

                                                   701

                                                   4427

De asemenea se utilizeaza analitice si pentru conturile de TVA

3.4. Contabilitatea trezoreriei

Aceasta este reprezentata de intrarile si de iesirile de numerar sau de achivalent de numerar ale
societatii(cash flow).

Activitatile de exploatare sunt principalele activitati producatoare de numerar ale societatii.


Aceasta constituie o parte importanta a situatiei fluxurilor de trezorerie deoarece arata succesul
inregistrat de activitatile entitatii la generarea unor fluxuri de trezorerie suficiente pentru realizarea de
noi investitii fara ca entitatea sa apeleze la surse externe de finantare.

Exemple:

Ø      Incasari de numerar rezultate din prestarea serviciilor

Ø      Incasari provenite din comisioane si alte venituri

Ø      Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii

Ø      Incasari si plati in numerar ale unei societati de asigurari pentru prime si daune, etc

Activitatea de investitii consta in achizitionarea si instrainarea de active pe termen lung.

Exemple:

Ø      Plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si alte active corporale sau necorporale

Ø      Incasari de numerar din vanzarea de terenuri si alte active corporale si necorporale

- Completarea situatiilor financiare anuale

       Norma contabila IAS 1 "Prezentarea situatiilor financiare" precizeaza ca un set complet al


situatiilor financiare include urmatoarele componente:

Ø      Bilant

Ø      Cont de profit si pierdere


Ø     Date informative

Ø      Situatia activelor imobilizate-amortizarilor

Ø      Politici contabile si note explicative

*****conducerea activității de marketing!

1. 2.  Conducerea activităţii de marketing presupune previzionarea, organizarea şi coordonarea ei


cu celelalte activităţii ce se desfăşoară în cadrul organizaţiei, dar şi antrenarea întregului
personal la însuşirea şi adoptarea opticii de marketing, precum şi controlul modului de
înfăptuire a politicii de marketing elaborată în întreprindere.
2. 3.  4. în vederea corelării, formalizării şi anticipării deciziilor este necesară elaborarea
programelor de marketing, prin care se coordonează strategiile şi posibilităţile de marketing,
înfăptuindu-se sporirea eficienţei activităţii economice a organizaţiei. 3. adoptarea deciziilor
în optica şi cu mijloacele de marketing solicită proiectarea şi funcţionarea unui sistem
informaţional capabil să asigure culegerea, stocarea şi prelucrarea în formă corespunzătoare a
informaţiilor necesare fundamentării deciziilor.  2. conducerea activităţii de marketing
implică constituirea unei structuri organizatorice adecvate, care să asigure cadrul propice
fiecărui membru al organizaţiei, indiferent de postul şi funcţia pe care o ocupă, de a acţiona
corespunzător viziunii de marketing.  1. anticiparea evoluţiilor posibile ale fenomenelor
pieţii în anumite condiţii probabile, pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă,
deoarece “a conduce înseamnă a prevedea”. Conducerea activității de Market are la bază
cîteva etape:
3. 4.  - Initierea actiunilor de îmbunatatire a produsului pentru a-l face sa satisfaca nevoile, în
continua schimbare, ale pietei. - Strângerea continua de informatii privitoare la
performantele produsului, la atitudinile clientilor si ale distribuitorilor si la noile probleme si
ocazii care apar pe piata.  - Stimularea sustinerii produsului de catre forta de vânzare si de
catre distribuitori.  -Colaborarea cu agentiile de publicitate si de merchandising în vederea
crearii de reclame, de prognoze si campanii.  - Pregatirea planurilor de marketing anuale si a
prognozelor.  -Elaborarea unei strategii pe termen lung si competitive pentru produsul
respectiv. Acest tip de structura descentralizata se adopta pentru piete diversificate, mari,
binecunoscute, pe care întreprinderea este un participant bine cunoscut si daca productia este
standardizata.,si este împărțită în șase sarcini:
4. 5.  - Exercita influenta asupra tuturor compartimentelor si asupra tuturor angajatilor
companiei, incercand sa-i determine sa puna clientul in centrul gandirii si al practicilor. -
Aduna si evalueaza, in mod permanent, idei privitoare la produse noi, la imbunatatirea
produselor aflate in fabricatie si la serviciile destinate sa satisfaca nevoile clientilor.  -
Evalueaza imaginea firmei si gradul de satisfacere a clientului.  - Elaboreaza oferte
atragatoare pentru fiecare segment vizat.  - Aloca efortul de marketing in functie de
rentabilitatea potentiala pe termen lung a segmentelor de piata vizate.  - studiaza nevoile si
dorintele clientilor din cadrul unor segmente de piata bine definite.  Atributiile
compartimentului de marketing sunt:  Ca proces, organizarea activitatii de marketing
urmareste ordonarea actiunilor ce se desfasoara in scopul realizarii obiectivelor stabilite
permitand definirea si delimitarea functiunii de marketing si a componentelor ei: activitati,
atributii si sarcini. Ca structura, organizarea urmareste gruparea activitatilor, atributiilor si
sarcinilor, pe baza anumtor criterii si repartizarea acestora, in scopul infaptuirii lor, pe grupe
de lucru si persoane in vederea asigurarii in cele mai bune conditii a infaptuirii obiectivelor
fixate. 
5. 6. 1.Locul activitatii de marketing in structura organizatorica a intreprinderilor; Sistemul de
organizare a intreprinderii moderne este determinat de existenta, actiunea si influentele unui
complex de factori endogeni si exogeni, obiectivi si subiectivi, de durata sau conjuncturali.
Principalele formule organizatorice intalnite in activitatile practice de marketing sunt
urmatoarele: 1. desfasurarea unor activitati de marketing in cadrul compartimentelor
traditionale: - vanzari ( desfacere), productie, planificare, organizare; rolul principal revine
celui de vanzari, in cadrul careia se desfasoara cele mai mult actiuni de marketing. Unele
activitati de marketing (cercetare, strategie, programare ) lipsesc in totalitate iar altele
( publicitate, promovare ) sunt impuse mai mult de necesitati immediate. 2. gruparea
majoritatii activitatilor de marketing intr-unul din compartimentele traditionale – cel de
vanzari - este caracteristica celui de-al 2-lea stadiu din evolutia organizarii de marketing. 3.
constituirea in cadrul structurii organizatorice a intreprinderii a unui compartiment specializat
de marketing, subordonat direct conducerii, in cadrul caruia sunt grupate toate activitatile de
marketing. 4. crearea de directii de marketing marcheaza, in ultimele 2 decenii, consacrarea
definitiva a pozitiei si rolului de stat major al activitatii de marketing in structurile
organizatorice ale intreprinderilor moderne din majoritatea tarilor dezvoltate.
6. 7. . Structura si atributiile compartimentului de marketing; Atributiile compartimentului de
marketing se inscriu in sfera proceselor si actiunilor prin intermediul carora intreprinderea se
implica in sistemul relatiilor din cadrul mediului economico-social in care isi desfasoara
activitatea si, in primul rand, cu piata. Un prim domeniu de atributii cuprinde activitatile
desfasurate pentru elaborarea si fundamentarea programelor de marketing, respectiv cele
legate de: - formularea obiectivelor globale urmarite de intreprindere si a strategiilor si
tacticilor necesare pentru atingerea lor; - elaborarea politicii generale de marketingsia
variantelor strategiei de piata pentru activitatea curenta sau pentru situatii neprevazute ale
evolutieirelatiilor de piata; - controlul si evaluarea executarii programelor de marketing. Un alt
domeniu de atributii circumscrie activitatile din sfera cercetarilor de marketing, concretizate in
actiuni de: - cercetare a mediului intern si extern al intreprinderii; studiere a nevoilor
consumatorilorsi a comportamentului acestora; - efectuare a previziunilor de marketing; -
cercetari pentru fundamentarea politicii de marketing, a strategiei de piata si a mixului de
marketing. In cadrul relatiilor compartimentului de marketing se regasesc toate tipurile de
relatii evidentiate de teoria managementului – relatii de autoritate (ierarhice, functionale si de
stat major), de cooperare si control
7. 8. Structura organizatorica a unei intreprinderi poate fi abordata pornind de la complexitatea,
standardizarea si centralizarea sa. In acelasi timp, ea va depinde de dimensiunea intreprinderii,
de tehnologiile utilizate si de natura mediului in care isi va desfasura activitatea. Pot fi definite
structuri diferite, grupate sub diferite forme, in care vor fi plasate si activitatile specifice de
marketing. Organizarea interna a compartimentului de marketing presupune constituirea in
cadrul sau a unor sectoare care sa se ocupe de un grup distinct de probleme. Delimitarea
atributiilor fiecarui sector, marimea si componenmta acestora, depind de o serie de factori,
cum sunt: profilul intreprinderii, complexitatea activitatilor desfasurate, specificul mediului in
care actioneaza, calitatile specialistilor din cadrul compartimentului de marketing.
8. 9. Criterii: Criterii: functiile (activitatile de marketing), aria geografica, produsele fabricate
sau comercializate, segmentul de consumatori (clienti) caruia ii sunt destinate produsele. 1.
organizarea avand la baza criteriul functiilor presupune constituirea in cadrul
compartimentului a unor sectoare ale caror atributii sunt delimitate dupa specificul activitatilor
de marketing. Sectoarele sunt constituite pe urmatoarele domenii: cercetari de marketing,
programare de marketing, comunicare si promovare, distributie si servicii de marketing. 2.
organizarea dupa criteriul geografic are ca punct de pornire diferentierile insemnate pe care le
pot prezenta zonele geografice pe care le actioneaza intreprinderea 3. organizarea dupa
criteriul produselor se realizeaza prin constituirea, in cadrul compartimentului, a unor sectoare
specializate in conceperea si desfasurarea tuturor activitatilor de marketing specifice fiecarui
produs din nomenclatorul intreprinderii. 4. organizarea dupa criteriul pietelor sau grupelor de
clienti este impusa de diferentierile existente in cadrul pietei la nivelul diferitelor categoriide
consumatori care fac necesare tehnici de vanzare, proceduri de fixare a preturilor sau
organizare teritoriala diferite. Ex.: intreprinderile producatoare de bunuri de consum isi pot
structura compartimentul de marketing pe principalele categorii de consumator.