Sunteți pe pagina 1din 19

MEMORIU JUSTIFICATIV

Infiintare si dotare plantatie de zmeur


prin achizitionarea de utilae si
echipamente
!ROIECT MO"E#
Atenție$ Informațiile solicitate în cadrul docum entaț iei care sunt completate în cadrul Mem oriului
Justificativ între paranteze pătrate și utilizând culoarea roș ie se vor înlocui cu informaț iile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitările/indicaț iile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regăsesc la începutul fiecărui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
alastră.

Solicitant:
[Denumire solicitant]
Adresa: [.................]
Reprezentant: [.................]
Tel./Fax: [.................]
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente

Foaie de capat

Memoriul #ustificati a fost ela$orat de: %denumire solicitant&

Echipadeproiect 'ume Semnatura

Sef de proiect [nume complet]


[%ozitie in cadrul ec"ipei de [nume complet]
ela$orare a documentatiei]
[%ozitie in cadrul ec"ipei de [nume complet]
ela$orare a documentatiei]

Pagina 2/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente

Continutul cadru al memoriului ustificati( pentru )eneficiari pri(ati


* pentru proiecte fara lucrari de constructii + monta*

&. Date 'enerale.................................................................................................................................(


&.& Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia......................................................................(
&.) Scurt istoric al solicitantului.......................................................................................................................(
&.* +$iecte de actiitate ale solicitantului........................................................................................................(
&.( %rincipalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................(
). Descrierea proiectului.....................................................................................................................,
).& Denumirea inestitiei.................................................................................................................................,
).) -la$orator..................................................................................................................................................,
).* Amplasamentul proiectului.........................................................................................................................,
).( Tema cu descrierea o$iectielor propuse fundamentarea necesitatii si oportunitatii inestitiei................,
). Descrierea inestitiilor ce urmeaza a fi executate in ederea adaptarii unitatii la standardele de mediu
sanitar0eterinare sanitare fitosanitare ale 1niunii -uropene cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza......................................................................................................................................... &&
)., !n cazul in care $eneficiarul este o forma asociatia se a descrie modul in care inestitia desereste
majoritatea mem$rilor acesteia 2conform preederilor fiselor masurilor3.......................................................&(
).4 %iata de aproizionare/desfacere concurenta si strate'ia de piata ce a fi aplicata pentru alorificarea
produselor/sericiilor o$tinute prin implementarea proiectului.......................................................................&(
).5 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eli'i$ilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului.............................................................................................................................&6
*. Date priind forta de munca si mana'ementul proiectului.............................................................))
*.& Total personal existent.............................................................................................................................))
*.) -stimari priind forta de munca ocupata prin realizarea inestitiei :........................................................))
*.* Responsa$il le'al....................................................................................................................................))
(. Descrierea ac"izitiilor realizate prin proiect...................................................................................)*
. Durata de realizare 2luni3 si etape principale.................................................................................)5
,. Deizele inestitiei cu detalierea pe structura deizului 'eneral insotit de deizele pe o$iecte...*&
4. Finantarea inestitiei.....................................................................................................................*5
5. %rincipalii indicatori te"nico0economici ai inestitiei......................................................................*5
5.& 7aloarea totala 2euro3 7aloare eli'i$ila 2euro3.........................................................................................*5
5.) Durata de realizare 2luni3 insotita de 'raficul de esalonare a inestitiei exprimat aloric pe luni si actiitati
...................................................................................................................................................................... *5
5.* 8apacitati de productie rezultate ca urmare a inestitie 2in unitati fizice3................................................(9
6. %roiectii financiare si indicatori financiari......................................................................................(9
6.& %ro'noza incasarilor si platilor pentru anul & de implementare...............................................................(&
6.) %ro'noza incasarilor si platilor anii &0 de preiziune..............................................................................(*
6.* !ndicatori financiari..................................................................................................................................(

Pagina 3/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente

,- "ate .enerale

,-, "enumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia


"enumire solicitant: [denumire solicitant]
Sediul social: [sediu social solicitant]
Cod unic de inre.istrare: [cod unic de nre'istrare solicitant]
: [F;;/;;;;/;;;;;]
'umarul de inre.istrare in Re.istrul Comertului

,-/ Scurt istoric al solicitantului

ț a urm<toarelor
[Se a completa cu o scurt< descr iere a istoricului solicitantului cu punctarea cel pu in
aspecte:
• Data nființ<rii solicitantului și forma de or'anizare juridic<=
• Descrierea succint< a actiit<ților derulate de la nființ area solicitantului p>n< n prezent=
• Alte informații releante.]

,-0 O)iecte de acti(itate ale solicitantului


!pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la "ficiul #egistrului $omertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati%
[Se or preciza o$iectul principale de actiitate al solicitantului si o$iectele de actiitate secundare releante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca o$iect principal de actiitate conform actului constituti cod CAE' 1,/2 + 3 Cultivarea
fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferelor și a altor pomi fructiferi4 iar domeniul de interes pentru

propunerea de finantare este cultiarea zmeurului.

,-5 !rincipalele miloace fi6e aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare !cu precizarea regimului proprietatii%, constructii, utila&e si ec'ipamente, animale, etc.
[Se or completa ta$elele de mai jos prin nscrierea principalelor mijloace fixe aflate n patrimoniul
solicitantului cu toate detaliile solicitate: data ac"izi ției aloarea net< la data ultimului $ilan ț și num<rul de
$uc<ți.
%entru terenuri se a completa ta$elul aferent.]

Valoare neta la data intocmirii


"enumire miloc fi6 "ata achizitiei ultimului )ilant 7ucati
*RO'*
,-C#A"IRI TOTA# ?u este cazul
,-, detaliati
,-n detaliati
/-UTI#AJE TOTA# ?u este cazul
/-, detaliati
/-n detaliati
0-A'IMA#E ?u este cazul
0-, detaliati
0-n detaliati
5-A#TE#E * detaliati ?u este cazul
TOTA#

Pagina 4/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente

TERE'URI
Valoarea
'r- Amplasare Suprafata totala 9mp: 8
conta)ila Re.im uridic
Crt- Judet8#ocalitate Cate.oria de folosinta
* RO'*

[Se a completa [Se a completa suprafața [Se a


județul și terenului și cate'oria de completa [Se a completa re'imul juridic al
& localitatea terenului folosinț< a acestuia] aloarea terenului cu indicarea documentului
nscris< n
deținut de c<tre 9.999 mp / ara$il conta$ilitatea care atest< re'imul juridic indicat]
solicitant] solicitantului]

Pagina 5/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente

/- "escrierea proiectului

/-, "enumirea in(estitiei


[Se a completa titlul proiectului]
Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilae si echipamente

/-/ Ela)orator
2coordonate de identificare cod 8A-? etc.3
[Se or compl eta datele societ< ții de consultan ț< cu care a fost nc"eiat contractul de consultan ț< pentru
ela$orarea Memoriului #ustificati 2dac< este cazul3 și/sau coordonatele solicitantului. Se or specifica cel
puțin urm< toareleț informa ii pent ruș soci etateaț de consultan < i sau solicitant: denumire cod 8A-? al
actiit<ții principale respecti al actiit< ții secundare releante pentru proiect.
Se or specifica de asemenea data ntocmir ii Memoriului #ustificati și cursul de sc"im$ alut ar utilizat n
cadrul proiectului.
Se a men ționa n mod clar faptul c< pentru reali zarea proiectului a fost utilizat un proiect model cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost desc<rcat data desc<rc<rii ș i titlul proiectului model.]
Consultant: ;;;;;;;;;;;
+$iect principal de actiitate: ;;;;;;;
+$iect secundar de actiitate: ;;;;;;; 2daca este cazul3
Solicitant: ;;;;;;;;;;;;
+$iect principal de actiitate: ;;;;;;;
+$iect secundar de actiitate: ;;;;;;; 2daca este cazul3
Coordonate memoriu ustificati(:
Data intocmirii Memoriului #ustificati: 9,.9.)9&(
8urs de sc"im$ alutar: & -uro @ ((()9 ei 2curs B8- din data de 9,.9.)9&(3
!entru ela)orarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model 3 Infiintare si dotare plantatie de
zmeur prin achizitionarea de utilae si echipamente4; desc<rcat de la adresa de internet=
>>>-??????????????????; la data de ?????????????????????-

/-0 Amplasamentul proiectului


2re'iunea judetul localitatea3
[Se a specifica Re'iunea de dezoltare județ ul ș i localitatea n care se a implementa proiectul propus]
Re'iunea de Dezoltare ;;;;;;;;; judetul ;;;;;;; comuna ;;;;;;.

/-5 Tema; cu descrierea o)iecti(elor propuse; fundamentarea necesitatii si


oportunitatii in(estitiei

Tema proiectului
%roiectul de inestitii are ca scop scop infintarea unei plantații de zmeur pe o supraata de 5 ha si
dotarea ermei cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de infintare si
intretinere plantatie.

!n mod concret prin proiect s0a preazut ac"izitionarea urmatoarelor masini si utilaje a'ricole:

Pagina 6/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente
• Tractor
• %lu'
• Masina de stropit
• -c"ipament de fertilizat
• 8ositoare
• Foarfeca electrica
• Tocator
• Remorca
• !nstalatie de iri'at si fertilizat prin picurare
Solicitantul isi desfasoara actiitatea in sectorul 'orticol sector ce face o$iectul masurii &)& C Modernizarea
e(ploatatiilor agricole care promoeaza si sprijina inestitiile in exploatatiile a'ricole.
O)iecti(ele proiectului
+$iectiul 'eneral precum si o$iectiele specifice urmarite prin realizarea inestitiei propuse sunt in
concordanta cu o$iectiele Masurii )*)  inestitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de inestitii pentru care pro'ramul de finantare a fost conceput.
O)iecti(ul .eneralal proiectului il reprezinta cresterea competitiitatii fermei printr0o utilizare mai $una a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare.
Acest o$iecti a fi atins prin adoptarea unui sistem modern de tip intensi de infiintare si exploatare a
plantatiei de zmeur caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim
de munca si costuri mici de exploatare.
De asemenea proiectul propus de solicitant a conduce la indeplinirea o)iecti(elor specifice ale Masurii
&)&; dupa cum urmeaza:
• Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.

o Te"nolo'ia de infiintare intretinere si exploatare a plantatiei de zmeur prezinta un 'rad ridicat de


mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.
• Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare

o ?u este cazul.
• Cresterea veniturilor exploatatiei agricole

o !mplementarea proiectului a insemna pentru intreprinderea indiiduala o$tinerea unor enituri de


aprox. *9.999 lei/an din comercializarea fructelor in conditiile in care produsele intreprinderii
indiiduale raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru fructe proaspete de ori'ine
auto"tona.
o -fectuarea lucrarilor din te"nolo'ie in perioada optima asi'ura dezoltarea corespunzatoare a
ar$ustilor fructiferi si creeaza premisele pentru asi'urarea unor productii ridicate la "ectar. -xistenta

unor mijloace
elimina fixe proprii
o eentuala pentru efectuarea
dependenta de terti. lucrarilor a'ricole permite realizarea acestora la timp si
!n aceste conditii oferirea unor produse proaspete de calitate certificata la preturi competitie a asi'ura
succesul afacerii contri$uind la o$tinerea unor enituri constante. Dupa realizarea inestitiei intreprinderea
indiiduala isi a im$unatati performantele prin indeplinirea urmatoarelor o)iecti(e operationale:
• Obiective de ordin tehnic

o 1tilajele si ec"ipamentele preazute in fluxul te"nolo'ic permit desfasurarea procesului de infiintare si


intretinerea plantatiei de zmeur in conditii optime. Te"nolo'iile performante folosite conduc la
o$tinerea unor produse de calitate la randamente sporite in conditii de eficienta si productiitate a

Pagina 7/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente
nielul fiecarei exploatatii a'ricole.
Folosirea in'rasamintelor pentru realizarea unor productii profita$ile tre$uie facuta pe $aza unor preiziuni
realiste care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale de potentialul producti al culturilor si nielul
te"nolo'ic al unitatii a'ricole.
%lanul de fertilizare este in acest sens un instrument util atat pentru sta$ilirea dozelor de in'rasaminte
or'anice si minerale cat si ale'erea momentelor propice de procurare necesarului cantitati si calitati de
in'rasaminte minerale sau or'anice.
a nielul exploatatiei a'ricole planul de fertilizare permite atin.erea urmatoarelor o)iecti(e
:
• calculul anual al necesarului de elemente nutritie prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina
cont de principiile unei fertilizari rationale de sistemul de culturi existent in unitate si de nielul
productiilor planificate=
• sta$ilirea cantitatilor de in'rasaminte posi$il de aplicat precum si a dozelor de in'rasaminte c"imice
pentru completare pana la nielul necesarului estimat prin calcul=
• erificarea periodica 2anual sau la (0 ani3 a situatiei a'roc"imice a solurilor pe $aza $alantei intrarilor
si iesirilor din sistem 2cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu
recolta3 poate furniza informatii utile priind conserarea ameliorare sau diminuarea asi'urarii
solurilor de su$ culturi cu nutrienti precum si pentru ealuarea riscului de poluare a apelor cu nutrienti
de ori'ine a'ricola=
• furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul a'ricol urmator.
Respectarea $unelor conditii a'ricole si de mediu si a planului de fertilizare conduce la indeplinirea
standardelor priind protectia mediului si contri$uie la desfasurarea actiitatii solicitantului in $une conditii
reducand semnificati riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

7u.etul indicati(
Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR E UR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total din
" " "
care!
1.1Cheltuielipentruobtinereaterenului 0 0
1.2Cheltuielipentruamenajareaterenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
0 0 0
initiala
Capitolul2.Cheltuielipentruasigurareautilitatilornecesareobiecti#ului " " "
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total din
$4% " $4%
care!
teren
Studii
de3.1 0 0 0
3.2Obtinereadeavize,acordurisiautorizatii 0 0 0
Proiectare
3.3 inginerie
si 0 0 0
3.Organizareaprocedurilordeachizitie 0 0
Consultanta
3.! "# 0 "#
$sistenta
3.# tehnica 0 0 0
Verificareincadrarecheltuielicap3 Cheltuielicapitol3seincadreazainlimitade 1%
Capitolul4Cheltuielipentruin#estitiadeba&a-totaldincare! $4.%$$ " $4.%$$
'-Constructiisilucrarideinter#entii-totaldincare! (3.3(4 " (3.3(4
.1Constructiisiinstalatii 0 0 0
.2%ontajutilajtehnologic 0 0 0
.3 &tilaje, echipamente tehnologice si 'unctionale cu montaj (procurare) 0 0 0
. &tilaje si echipamente 'ara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
!3.3! 0 !3.3!
speci'ice
.!
*otari 0 0 0

Pagina %2/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente
Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR E UR
1 2 3 4
$ctive
.#
necorporale 0 0 0
)-Cheltuielipentruin#estitii nculturi*plantatii! 41.34( " 41.34(
Subcapital1+ucraridepregatireaterenului 2.!33 0 2.!33
Subcapital-n'iintarea
2+ plantatiei 3.12 0 3.12
Subcapital 3 + ucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0
Subcapital+ ucrarideintretinereplantatieinanul2 0 0
Subcapital!+-nstalatsistemsustineresiimprejmuire 0 0 0
Capitolu(l'ltecheltuielt-iotald incare! " 4."1$ 4."1$
!.1Organizaredesantier 0 0 0
!.1.1lucrarideconstructii/iinstalaiia'erenteorganizriide/antier 0 0 0
!.1.2cheltuieliconeeorganizariisantierului 0 0 0
!.2
Comisioane,tae 0 .01" .01"
!.3Cheltuielidiversesineprevazute 0 0 0
Procenct heltuieldi iversesni eprevazute 0,00%
Capitolul%Cheltuielipentrudareaine+ploatare-totaldincare! " " "
#.1Pregatireapersonaluluideeploatare 0 0 0
#.2
Probe
tehnologice
teste
si 0 0 0
T,T' E/ER' $(.%4( 4."1$ $$.%%4
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
Verificare actualizare
eligibila
'CTU'0'RECheltuieliEligibilema+.( " "
T,T'E/ER'CU'CTU'0'RE $(.%4( 4."1$ $$.%%4
5aloare T5' 22.$(3 22.$(3
TotgalenerianlclusTi#5' 122.%16
Data intocmirii 8tudiului de
9e&abilitate*:emoriului
;usti<icati# "%."(.2"14
5','RE' 7R,0ECTUU0
CursEUR 4442"
E0 EUR
5','RTE,T'' (44.%%4 122.%16
5','REE00)0' 424.=(( $(.%4(
5','R/EEE00)0' 11$.="$ 2%.$62
Cheltuieli Cheltuieli
7lan <inanciar Total
eligibile neeligibile
'jutor public nerambursabil contributie UE si co<inantare nationala 3=.2(= 3=.2(=
Co<inantarepri#atad incare! (6.3=6 2%.$62 =4.3($
auto'inantare
+ 2#."2 2#."2
imprumuturi
+ !.3 !.3
T,T'7R,0ECT $(.%4( 2%.$62 122.%16
7rocenctontributipeublica 4"
'#saonlsicitat 1$.12$
8uma a#ans mai mica de ("
7rocent a #ans s olicitat c a p rocent d in a jutorul p ublic n erambursabil ("
din ajutorul public

/- In cazul in care )eneficiarul este o forma asociati(a; se (a descrie modul in care
in(estitia deser(este maoritatea mem)rilor acesteia 9conform pre(ederilor
fiselor masurilor:
?u este cazul.

Pagina %3/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente

/- !iata de apro(izionare8desfacere; concurenta si strate.ia de piata ce (a fi aplicata


pentru (alorificarea produselor8ser(iciilor o)tinute prin implementarea
proiectului-

Caracteristici .enerale ale pietei produselor


Romania conform !nstitului ?ational de Statistica se afla pe ultimul loc la consumul de fructe cu )( J' mere
&5 J' portocale si  J' prune pe locuitor pe an potriit datelor pu$licate de !nstitutul ?ational de Statistica
2!?S3 in )9&) in reme ce consumul mediu european de fructe este de 4 J' pe cap de locuitor.
Totodata or'anizatia +?1 pentru A'ricultura si Alimentatie atentioneaza ca in Bul'aria Romania si Sloacia
furnizarea de fructe si le'ume destinate consumului se situeaza su$ 59 J' /persoana /an adica su$ ))9' /
persoana/ zi fiind la cel mai redus niel din -uropa.
+r'anizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un consum mediu zilnic de (99' de fructe si le'ume de diferite
culori deoarece contin nutrienti si componente $ioactie cu un rol esential in mentinerea sanatatii.
%entru a consuma aceste alimente cei mai multi dintre oraseni le cumpara 6(6K dintre respondenti
mentionand aceasta sursa.
Dintre cei care cumpara fructele proaspete cei mai multi ale' sa mear'a intr0un "ipermarJet/supermarJet
25&*K3 la piata pentru a cumpara de la tarani a'ricultori sau alti producatori directi 2,(5K3 sau intr0un
ma'azin specializat de le'ume/fructe 2(9&K3.
Aproape un sfert din totalul respondentilor 2)&(K3 in 'eneral persoane de &5 H ( ani primesc fructe
proaspete de la tara 2de la familie rude prieteni etc.3.
%otriit datelor statistice pu$licate de 8entrul de 8omerț !nternaț ional 2!nternational Trade 8entre/1?8TAD/N
T+ Eenea3 n anul )9&& exporturile de fructe de p<dure ale Rom>niei au nre'istrat n 'eneral creLteri at>t
alorice c>t Li cantitatie.
2(porturile valorice de fructe de pădure ale #omâniei, *33‐*3)) - mii <S1 -
/110 /115 /112 /11 /11 /11G /11H /1,1 /1,,
meura 5*( &&& 69) 6&, ((* (** () 5( &5
Sursa5 $entrul #omân pentru romovarea $omerțului 7i Inves tiț iilor Străine, oten țialul de e(port al #omâniei

2(porturile cantitative de fructe de pădure ale #omâniei, *33-*3)) = tone -


/110 /115 /112 /11 /11 /11G /11H /1,1 /1,,
meura (, (*6 *(& )* 45 )5 (* *4 ,&
Sursa5 $entrul #omân pentru romovarea $omerțului 7i Inves tiț iilor Străine, oten țialul de e(port al #omâniei

Oi n cazul importurilor de fructe de p<dure s0a inre'istrat un trend ascendent at>t n termeni alorici c>t Li
ntermeni cantitatii. %rincipalele fructe de p<dure exportate sau importate de Rom>nia pentru care exist<
potențial sunt afinele c<pLunele Li zmeura.
Importurile valorice de fructe de pădure ale #omâniei, *33-*3)) - mii <S1 -

/110 /115 /112 /11 /11 /11G /11H /1,1 /1,,


meura &9 &, 5 5 *)* *)9 &( &6 )9(
Sursa5 $entrul #omân pentru romovarea $omerțului 7i Inves tiț iilor Străine, oten țialul de e(port al #omâniei

Pagina %4/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente
entru e(plicitarea indeplinirii criteriului de eligiilitate 2:* privind imunatatirea performantei generale generala
se va prezenta su forma taelara5
O)iecti(ele
O)iecti(ele .enerale si "escrierea modului in care se urmareste atin.erea
urmarite prin
o)iecti(ele specifice o)iecti(elor
proiect
ED/ 0 %roiectul sa fie n acord cu:
a3 potentialul a'ricol al zonei)9 si a- Proiectul propus spre fnantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei! implementarea
realizandu"se in localitatea ............!
1udetul ............! care reprezinta o zona de deal cu
potential mediu la productia de zmeur.
$3 sa demonstreze m$unatatirea Prin darea in eploatare a inestitiei se or obtine
performanteia'ricole
exploatatiei 'enerale
la data dariia anual incasari de 35&.&&& lei cu costuri reduse!
datorate in mare masura echipamentelor
n exploatare a inestitiei: tehnologice necesare eploatarii plantatiei! care
or acoperi aproape in totalitate gama lucrarilor
agrotehnice specifce.
O)iecti(e tehnice= Prin proiect se or achizitiona utila1e agricole noi si
0 ac"izitia de tractoare com$ine perormante! tehnologiile perormante olosite
masini utilaje ec"ipamente etc conducand la obtinerea unor produse de calitate!
care determina cresterea la randamente sporite! in conditii de efcienta si
productiitatii muncii productiitate a muncii crescute. (n acelasi timp!
m$unatatirea calitatii produselor prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se
a'ricole introducerea de urmareste realizarea unor conditii bune de munca
te"nolo'ii performante pentru anga1ati.
m$unatatirea conditiilor de lucru=
0 construirea si/sau modernizarea  u este cazul.
cladirilor operationale care conduc
la asi'urarea conformitatii cu
standardele comunitare=

0 diersificarea
functie productiei
de cerintele pietei n u este cazul.
realizarea de noi produse si
introducerea de noi te"nolo'ii .
O)iecti(e economico* 0chizitia utila1elor agricole si utilizarea acestora in
financiare= cadrul ermei a permite minimizarea costurilor si
0 reducerea costurilor de obtinerea unei rentabilitati economice crescute! in
productie si cresterea renta$ilitatii primul rand prin reducerea la minimum a
economice a exploatatiei a'ricole= cheltuielilor cu tertii si prin asigurarea lucrarilor
tehnologice la timp! ceea ce a genera
productiitati ridicate.
0 cresterea alorii adau'ate $rute (n urma preizionarii actiitatii eploatatiei in
27AB 3 a exploatatiei a'ricole. urma implementarii proiectului! se poate constata
o crestere a valorii adaugate brute !
argumentul find aloarea indicatorilor de
perormanta rezultati.
0 cresterea ia$ilitatii economice. %entru a demonstra ia$ilitatea economica s0a intocmit
pro'noza eniturilor si a c"eltuielilor pe o perioada de 
ani dupa implementarea inestitiei.
laborarea uului de numerar pentru actiitatea
de eploatare demonstreaza ca nu se or
inregistra sincope in procesul de operare!
respecti intreprinderea indiidula isi a putea
sustine ara probleme actiitatea de eploatare!
demonstrand disponibil de numerar poziti la
sarsitul perioadei pentru fncare din cei 5 ani de
analiza.
(ndicatorii economico"fnanciari obtinuti in urma
realizatii prognozelor sunt prezentati in 0nea , la

Pagina 2&/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente
O)iecti(ele
O)iecti(ele .enerale si "escrierea modului in care se urmareste atin.erea
urmarite prin
o)iecti(ele specifice o)iecti(elor
proiect
cererea de fnantare.
O)iecti(e de mediu  u este cazul.
0 reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai $una
'estionare a deseurilor rezultate
din actiitatea de productie=
0 reducerea emisiilor de amoniac  u este cazul.
2si a altor 'aze3 n special n
exploatatiile de crestere a
animalelor prin respectarea
standardelor sanitar0eterinare de
i'iena si de $unastare a
animalelor=
0 asi'urarea respectarii cerintelor  u este cazul.
fitosanitare ecolo'ice etc.=
0 cresterea 'radului de utilizare a  u este cazul.
surselor de ener'ie re'enera$ila
si m$unatatirea eficacitatii folosirii
acestora.

Pagina 2%/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente

0- "ate pri(ind forta de munca si mana.ementul proiectului

0-, Total personal e6istent


?otal personal e(istent5 3 anga&ati
din care personal de e(ecutie 5 3 anga&ati

0-/ Estimari pri(ind forta de munca ocupata prin realizarea in(estitiei =


ocuri de munca nou0create5 * persoane, avand urmatoarele functii5
• Muncitor calificat: & persoana
• %aznic: & persoana
upa implementarea proiectului or f anga1ate 2 persoane care or f implicate in actiitatile
specifce din cadrul ermei! respecti realizarea lucrarilor agrotehnice cu utila1ele care or f
achizitionate prin proiect! precum si asigurarea pazei plantatiei.
Pentru actiitatea de recoltare se or anga1a zilieri! intrucat aceasta necesita o orta de munca
considerabila! aand in edere perioada scurta alocata! precum si aptul ca recoltarea se ace
manual. 0ctiitatii de recoltare i se a acorda o atentie deosebita! intrucat de modul de realizare a
acestei actiitati depinde oarte mult posibilitatea alorifcarii productiei obtinute in conditii cat mai
aanta1oase pentru ermier! mai ales in cazul ructelor care se or lira in ederea consumului in
stare proaspata.

0-0 Responsa)il le.al


2nume prenume functie in cadrul or'anizatiei studii si experienta profesionala3 0 releante pentru proiect

'ume si prenume= ?????????????


Functia in cadrul or.anizatiei= ????????????
Educatie si formare
%erioada
?umele institutiei de inatamant
Domeniul studiat
Diploma o$tinuta
E6perienta profesionala
%erioada
&.
?ume an'ajator
Functia ocupata

Pagina 22/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente
Drafic de implementare + Anul ,

'/U 1 ' 0:7E:E/T'R00


Denumirea capitolelor de cheltuieli
1 2 3 4 ( % 6 = $ 1" 11 12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total din care!
1.1Cheltuielipentruobtinereaterenului
1.2Cheltuielipentruamenajareaterenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiecti#ului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total din care! + +
teren
Studii
de
3.1
3.2Obtinereadeavize,acordurisiautorizatii
3.3
Proiectare
inginerie
si
3.Organizareaprocedurilordeachizitie
3.! Consultanta F F
$sistenta
3.# tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru in#estitia de ba&a - total din care! + + + + +
' - Constructii si lucrari de inter#entii - total din care! + +
.1 Constructii si instalatii
.2 %ontaj utilaj tehnologic
.3 &tilaje, echipamente tehnologice si 'unctionale cu montaj (procurare)
. &tilaje si echipamente 'ara montaj, mijloace de transport, alte achizitii speci'ice F F
.! *otari
$ctive
.#necorporale
) - Cheltuieli pentru in#estitii in culturi*plantatii! + + +
Subcapitol 1 + ucrari de pregatire a terenului F
Subcapitol
-n'iintarea
+2 plantatiei F F
Subcapitol 3 + ucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol+ ucrarideintretinereplantatieinanul2
Subcapitol!+-nstalatsistemsustineresiimprejmuire
Capitolul ( 'lte cheltuieli - total din care!
!.1 Organizare de santier
Comisioane,
!.2 tae
!.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul % Cheltuieli pentru darea in e+ploatare - total din care!
#.1 Pregatirea personalului de eploatare
#.2
Probe
tehnologiceteste
si

8,0C0T'RE '5'/8 +
CERER0 DE 7'T' F F

Pagina 3$/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente

G-0 Capacitati de productie rezultate ca urmare a in(estitie 9in unitati fizice:


%rin implementarea proiectului !ntreprinderea !ndiiduala a infiinta o plantatie de zmeur pe o suprafata de
 "ectare.
8apacitatea de productie a plantatiei este de 4.999 J' de fructe la "ectar deci in total *.999 J'.
8apacitatile de productie rezultate ca urmare a inestitiei 2in unitati fizice3 sunt:
ha
7roducti#itate 'n 1 'n 2 'n 3 'n 4 'n (
/r Denumire c ultura
(8g9ha) operare operare operare operare operare
1 Bmeura .000 !,00 !,00 !,00 !,00 !,00
T,T' - ("" ("" ("" ("" (""

H- !roiectii financiare si indicatori financiari


2Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele 8 pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale3 pentru
indeplinirea o$iectiului de crestere a ia$ilitatii economice.
!roiectii financiare persoanele fizice autorizate; intreprinderi indi(iduale si intreprinderi familiale
9Ane6e C:

H-, !ro.noza incasarilor siplatilor pentru anii,; / si 0 de implementare

H-/ !ro.noza incasarilor siplatilor anii ,*2 de pre(iziune

H-0 Indicatori financiari

Ipotezele de calcul care au stat la $aza intocmirii Anexei 8 H !ncasari 0 %lati in perioada implementarii
respecti in perioada de pro'noza sunt:
Valoarea totala a in(estitiei (44.%%4
prezentata in capitolele anterioare.
propuse este de lei 2inclusi T7A 3 conform detalierii $u'etului
• Situatia incasarilor respecti platilor este realizata pentru perioada de implementare 2&) luni3 si se
continua cu perioada de functionare de  ani dupa finalizarea inestitiei.
• %erioada de implementare incepe cu luna octom$rie )9&( si se finalizeaza in luna septem$rie )9&.
• Se considera un orizont de preiziune de  ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
• %reiziunea eniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intre'ul orizont de analiza.
• Actiitatea principala preizionata prin proiect este: cultiarea zmeurei conform codului CAE' 1,/2 +
3Cultivarea fructelor arbuș tilor fructiferi, căpș unilor, nuciferelor ș i a altor pomi fructiferi4.

• 8apacitatea fermei familiale a !ntreprinderii !ndiiduale a fi de  "a.


• !n anii &0 preizionati eniturile care or fi o$tinute din anzarea zmeurei 2fructe proaspete3.
• Au fost luate in considerate ) transe prin care se solicita ram$ursarea ajutorului financiar F-ADR. %entru
planificarea cererilor de plata s0a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor ac"izitionate.
• %entru ram$ursarea fondurilor F-ADR s0au luat in calcul 69 zile de la depunerea cererii de plata si pana
la primirea efectia a finantarii.
• %entru demararea proiectului solicitantul a optat pentru o$tinerea aansului de 9K din aloarea
ajutorului neram$ursa$il. 8onform preederilor din '"idul solicitantului aansul se a recupera la ultima
cerere de plata.
• Solicitantul este platitor de T7A si plateste impozitul pe enitul net in sistem real. a calculul impozitului
pe enitul net se iau in calcul si c"eltuielile cu amortizarea ec"ipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Pagina 4&/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente
'morti&are echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)
5aloare
5aloare de 5aloare Durata de
amorti&are
/r Denumire echipament intrare amorti&abila amorti&are
anuala
(lei 'ara 4$) (lei 'ara 4$) (ani)
(lei9an)
1 4ractor!0+#0CP 10.000,00 #.00,00  .100,00
2 Plug 2.!00,00 1.!00,00  1,!0
3 %asinadestropit 23.000,00 13.00,00  1.2!,00
 5chipamentde'ertilizat 2.200,00 1.320,00  1#!,00
! Cositoare 13.000,00 .00,00  1."!0,00
# 6oar'ecaelectrica .300,00 2.!0,00  #!,00
 4ocator 1.!00,00 11.100,00  2.!,00
 7emorca 21.!00,00 12."00,00 # 2.1!0,00
-nstalatie de irigat si
" .000,00 2#.00,00  3.300,00
'ertilizat prin picurare
10 Plantatiezmeur 13.#!0,00 110.1"0,00 # 1.3#!,00
T,T' 42".%(""" 2(2.3$""" - 3$.3%2("
• Su$enția pentru anul )9&* a fost sta$ilit< la aloarea de &,9&4 euro/"a 2&*6&4 euro in cadrul sc"emei
de plata unica pe suprafata si )& euro ca plata nationala directa complementara3 ec"ialent in lei la curs
-uro/eu ((()9 din data de 9,.9.)9&( 2surs a: "ttp://.madr.ro/ro/comunicare/,560comunicat0de0
presa."tml3. Se considera ca in anul )9&( solicitantul a primi su$enț ia aferent< anului )9&*.

H-, !ro.noza incasarilor si platilor pentru anul , de implementare

I'CASARI
• !n perioada de implementare a proiectului nu se inre'istreaza incasari aferente actiitatii a'ricole intrucat
in aceasta perioada se infiinteaza plantatia.
• #inia ,0 + Capitolul 3Aport propriu4 0 %entru finantarea c"eltuielilor neeli'i$ile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in aloare de &&6.5&9 lei pusi la dispozitie pe parcursul
implementarii.
• #inia ,2 * Capitolul 3Alte (enituri 9do)anzi; etc-:4 * contine alorile aferente T7A0ului de recuperat cu
inestitia.
• #inia , * Capitolul 3Credite contractate4 * cuprinde aloarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului in aloare de )(.6&* lei al carui ta$lou de ram$ursare este prezentat in continuare:
(6.3=6 E UR
5aloare credit
2(4.$13 E0
Dobanda anuala e<ecti#a ,# 
Duractaredit 62 luni
7erioada de gratie 12 luni

8old la
Rata Doban&i si Total plati s<arsitul
' nul una rambursata comisioane catre banca
perioadei
E0 E0 E0
E0
e
r
a
t
una 1 0 0 0 2!."13
n una 2 0 1.#23 1.#23 2!."13
e
m una 3 0 1.#23 1.#23 2!."13
e
l
p
m
i
una  0 1.#23 1.#23 2!."13
e
d
una ! 0 1.#23 1.#23 2!."13
1
l una # 0 1.#23 1.#23 2!."13
u
n una  0 1.#23 1.#23 2!."13
'
una  0 1.#23 1.#23 2!."13

Pagina 4%/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente
8old la
Rata Doban&i si Total plati
s<arsitul
' nul una rambursata comisioane catre banca
perioadei
E0 E0 E0
E0
una #2 .2" 2" .!# 2.#
una #3 .2" 20 .!1" 3.23
una # .2" 23 ."2 33."
una #! .2" 21# .#! 2".0
a
&
o
una ## .2" 1" .3 2!."1
n una # .2" 1#2 .11 21.23
g
o
r
p una # .2" 13! .3 1#.""
una #" .2" 10 .3! 12.#
una
una 0
1 .2"
.2" 1
! .330
.303 ."
.2"
una 2 .2" 2 .2# 0
T,T' 2(4.$13 %6.3(2 322.2%( "
• #inia ,G * Capitolul Autor neram)ursa)il FEA"R 0 cuprinde aloarea ajutorului financiar
neram$ursa$il primit de la finantator.

!#ATI
• !n perioada de implementare a proiectului nu se inre'istreaza plati aferente actiitatii a'ricole intrucat in
aceasta perioada se infiinteaza plantatia.
• #inia /1 * Capitolul Kcredite contractateL 0 se refera la creditele contractare de la $anci si do$anzile
aferente 2rate si do$anzi3 inclusi cele aferente proiectului. %entru creditul aferent proiectului de inestitii
s0a preizionat o perioada de 'ratie de &) luni la plata ratelor aferente creditului contractat astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit platindu0se doar do$anda aferenta acestuia
conform ta$elului de mai sus.
• #inia 01 + Alte plati include urmatoarele cate'orii de c"eltuieli: contri$utiile fiscale datorate de
intreprinderea indiiduala in aloare de &.*6) lei/an. 7alorile aferente acestor impozite taxe si contri$utii
sunt determinate conform le'islatiei curente in i'oare pentru anul )9&(.
• #inia 0/ * Capitolul 3Achizit ii de acti(e fi6e corpor ale; inclusi( TVA4; linia 00 * 3Achizitii fi6e
cuprind ac"izitiile realizate in
necorporale; inclusi( TVA4 si linia 05 + Cresterea in(estitiilor in curs4
cadrul prezentului proiect in aloare de ),.5&( lei 2cu exceptia c"eltuielilor cu ratele si do$anzile pentru
creditul de cofinantare H costul creditului3.

H-/ !ro.noza incasarilor si platilor anii ,*2 de pre(iziune

I'CASARI
%reiziunea cantitatia si alorica a incasarilor din actiitatea a'ricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:

Pagina 43/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente

ha
'n 1 'n 2 'n 3 'n 4 'n (
/r Denumire cultura
operare operare operare operare operare
1 Bmeur !,00 !,00 !,00 !,00 !,00
,T' T ("" ("" ("" ("" (""
!potezele utilizate pentru determinarea eniturilor lunare la nielul celor  ani de operare sunt sintetizate in
ta$elul urmator:
0pote&e incasari operare
7roducti#itate 7ret #an&are 8ub#entie una primire
/r Denumire cultura U:
1 Bmeur (8g9ha)
.000,00 (lei9&%)
10,00 8g (lei9ha9an)
11, sub#entie
octombrie
%e $aza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile ,*,/ precum si #inia ,5 + Capitolul
3Su)(entii4 din pa'inile dedicate din cadrul Anexei 8.

!#ATI
• #inia /1 * Capitolul K credite contractateL 0 se refera la ratele si do$anzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de inestitii conform centralizatorului prezentat la linia &4 pentru perioada
de pro'noza.
• #inia / * !lati pentru materii prime si materiale0 cuprinde aloarea platilor realizate pentru actiitatile
din ferma.
%latile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in aloare de
aprox. 56.*&4 lei conform fiselor te"nolo'ice de culturi 2prezentate in cadrul cap. ( din prezentul
Memoriu #ustificati3
• #inia /G * Capitolul Alte plati0 cuprinde sumele aferente:

o 8osturile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucraril or conform fiselor te"nolo'i ce de
culturi 2prezentate in cadrul cap. ( din prezentul Memoriu #ustificati3.
o 8osturile cu personalul an'ajat:
7lati a<erente salariilor
Contributii asigurari Total plati a<erente
8alariu brut
/r 9unctie /r.persoane sociale si de sanatate salariilor
(lei9luna)
(lei9luna) (lei9luna)
1 %uncitorcali'icat 1 1.000,00 321,00 1.321,00
2 Paznic 1 "00,00 2,"0 1.1,"0
,TT' 2 - - 2.("$$"
%latile aferente T7A de plata/de ram$ursat contri$utiile fiscale datorate de intreprinderea indiiduala si
impozitul pe enit net sunt cuprinse in ta$elul urmator. 7alorile aferente acestor impozite taxe si
contri$utii sunt determinate conform le'islatiei curente in i'oare pentru anul )9&(.
Contributii <iscale T5' si impo&it pe #enitul net lei*an
/ Denumire plata 'n 1 'n 2 'n 3 'n 4 'n (
r operare operare operare operare operare
1 4$ !0.0# !0.0# !0.0# !0.0# !0.0#
Contributii 'iscale datorate de
2 #.1 #."!! .1#" .3 .!"
-ntreprinderea -ndividuala
3 -mpozitpevenitulnet .0#" .#! ".2 ".3# 10.2!
T,T' %4.=66 %(.%=" %%.4=3 %6.2=% %=."=$
• #inia 01 + Alte plati include urmatoarele cate'orii de c"eltuieli: c"eltuieli administratie si impozite si
taxe locale 2impozit pe teren3 centralizate in ta$elul urmator:

Pagina 44/45
Memoriu justificati !nfiintare si dotare plantatie de zmeur prin ac"izitionarea de utilaje si ec"ipamente
'lte plati lei
5aloare una e<ectuare
/r Denumireplata
(lei) plata
1 Cheltuieliadministrative 1!0,00 P$4$&D$7$
2 -mpozitesitae 20!,00 ianuarie
,T' T 3(("" -

H-0 Indicatori financiari


!n continuare sunt prezentati indicatorii o$tinuti in urma completarii formularelor din Anexa 8 conform
ipotezelor anterioare:

'nul Total an Total an Total an Total an Total an


U: 1 2 3 4 (
/r.crt. 8peci<icatie 5aloare
5aloare in#estitie5iE valoarea totala a proiectului 'ara
1 E0 442.6"6
4$
2 Durata de recuperare a in#estitiei Dr + maim '/0
12 ani 16(6=
Rata acoperirii prin <lu+ul de numerar R'9/ - trebuie
3 / umeric 242 2(6 263 2$2 313
sa 'ie mai mare sau egal cu 1.2
 7ata de actualizare =
! 5aloare actuali&ata neta 5'/ - trebuie sa 'ie po&iti#a E0 1.3%3.(1=
Disponibil de numerar la s<arsitul perioadei - trebuie sa E0 131.313 1%(.14= 2"2."6( 242."$4 2=(.2"(
#
'ie pozitiv

Pagina 45/45