Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect

Plantatie Noua de Arbusti Fructiferi


Fructe de Padure
(COACAZ SI ZMEUR)

. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

1. Numele solicitantului: Vasilescu Loredan


2. Date de identificare: Domiciliul: Scobinti, sat Badeni, FN, jud. Iasi legitimat cu CI
seria MX nr 9797112, eliberat la 11/06/2003, CNP 1710101130063
3. Obiectul de activitate: Cultivarea fructelor de padure (zmeura, coacaze)
4. Forma juridică a solicitantului:Intreprindere Individuala
5. Coordonator Plan de Afaceri: Elaborarea Planului de afaceri, a cererii de finantare si
anexele sunt realizate de catre II Negrut Mihaela – CUI 123456, strada Sarmisegetuza,
nr 10, sc B, et 2, ap 4, Iasi, cu obiect de activitate consultanta, cod CAEN – 7022

Coordonator:
Echipa de implementare a proiectului va fi formată din 4 membri, după cum urmează:
Manager proiect:
Principalele MIHAELA
atribuţii (vezi CV)
ale Managerului de Proiect:

- De a asigura transformarea efectivă şi la timp a resurselor proiectului în activităţi şi


produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
- De a fi responsabil pentru managementul zilnic al proiectului – organizaţional şi
conceptual;
- De a asigura un circuit informaţional adecvat, discuţii şi feedback dintre diferiţi actori;
- De a acţiona ca conducător al echipei şi de a superviza activitatea personalului
proiectului;
- De a întocmi planuri detailate de lucru trimestriale (pentru 3 luni) şi de a monitoriza
respectarea implementării acestora;
- De a asigura executarea la timp a activităţilor;
- De a organiza şi coordona procurarea de bunuri şi servicii în cadrul proiectului;
- De a pregăti rapoartele trimestriale ale proiectului, pentru Comitetul de Coordonare, cît şi
alte rapoarte necesare;
- De a facilita şi participa la identificarea şi selectarea personalului proiectului,
consultanţilor naţionali şi contractorilor în cooperare cu CCP (Membrii Comitetului de
coordonare al proiectului); de a formula şi pregăti versiunile draft pentru termenii de
referinţă/fişe de post
- De a formula specificările pentru echipament, bunuri, ce urmează a fi procurate în cadrul
proiectului;
- De a ghida lucrul consultanţilor şi contractanţilor, supraveghind desfăşurarea activităţilor
conform planului de lucru negociat;
- De a facilita cooperarea dintre şi între consultanţii/experţii pe termen scurt şi partenerii
proiectului
- De a participa la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora

Coordonator achiziţii
Responsabil financiar
Coordonator monitorizare

Axa prioritară a programuluioperaţional şi domeniul major de intervenţie


Axa prioritara 1 – PNDR-Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic
Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole
Beneficiari:
Persoane fizice autorizate, asociatii familiale autorizate si persoane juridice constituite in
conformitate cu legislatia in vigoare, care functioneaza in domeniul agricol, cu exceptia
exploatatiilor de subzistenta.
Valoarea maxima a grantului: 1.000.000 euro/proiect / 1.500.000 euro/proiect,pentru
proiecte care includ si investitii pentru obtinerea de energie regenerabila
Dimensiune grant: intre 40% -75 %

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii exploataţiei


agricole printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi al factorilor de producţie şi îndeplinirea
standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.

DESCRIEREA AFACERII
- VIZIUNE: Producerea de fructe de padure ecologice pentru industria farmaceutică,
cosmetică şi alimentară , intrucat exista cerere mult mai mare decat oferta, atat la nivel
national cat si pe piata Uniunii Europene..
- MISIUNE : Ne angajăm în furnizarea materiei prima de o calitate superioră, ingrijite
ecologic pentru obţinerea tratamentelor, produselor de cosmetică şi alimentare din fructe
de padure .

Fructele de padure sunt plante ecologice, întrucât prin cultivarea lor se conservă mediul
înconjurător, se stăvileşte eroziunea solului, se reabilitează solurile degradate, sărace, iar fructele
care se obţin sunt încadrate în grupa de produse ecologice. Se evită poluarea solului şi a apelor
subterane cu nitriţi, nitraţi şi metale grele, deoarece fructele de padure dispun de un mecanism
simbiotic prin care îşi procură singură hrana principală, adică azotul.

Înfiinţarea plantaţiei de fructe de padure se realizează în regim ecologic, nefiind necesar a


se utiliza insecticide, fungicide şi alte soluţii pentru tatamente poluante.
Astfel Agenţia pentru Protecţia Mediului Iasi, certifică faptul că plantatia de fructe de
padure, prin investiţia propusă nu se supune procedurilor de reglementare din punct de vedere al
protecţiei mediului. Proiectul respectă în intenţia lui, prevederile Directivei Consiliului
2000/60/CE, de stabilire a unui cadru de politica comunitară în domeniul apei şi Directivei
91/676/CEE, privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole.
Autoritatea de Sănătate Publică Iasi arată că în urma prezentarii documentaţiei proiectului
propus a se realiza în loc. Scobinti, jud.Iasi, s-a stabilit că investiţia nu face obiectul evaluării
condiţiilor de igiena.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor certifică faptul că,acest


proiect nu face obiectul avizării/autorizării sau înregistrării sanitar veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor.
Se va depune la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iasi documentatia in
care se va solicita eliberarea autorizaţia de plantare prin care II Vasilescu Loredan este autorizat
să planteze suprafaţa de 2 ha arbuşti fructiferi.
Înfiinţarea plantaţiei se face în regim ecologic, fertilizarea făcându-se doar cu substanţe
ecologice. În acest sens se va depune documentatia in vederea eliberarii Fişei de înregistrare a
producătorilor în agricultura ecologică se va fi vizată de DADR Iasi şi aprobată de MADR

-
-
-
-
-
-
- CLIENTII şi PIAŢA

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de materii Adresa Produs furnizat si Valoare % din total
prime/materiale cantitate aproximativa achizitii
auxiliare/produse/servicii aproximativa -RON-
STATIUNEA DE Ramnicu Butaşi de coacaze, 68.000 29%
CERCETARE POMICOLA Valcea, zmeura – 17000
VALCEA jud. buc
Valcea
SC TRANS-GIGEL SRL Scobinti, Gunoi de grajd 27.000 11%
jud. Iasi
SC PLANAGRO SRL Costesti, Alte materiale 142.351 60%
COSTESTI jud.
Vaslui

TOTAL 237.351 100%


- Directiei Silvice (DS) Suceava, jud. Suceava – institutie silvica, achizitioneaza si
exporta fructele de padure
- SC SilvaFruct SA Piatra Neamţ – întreprindere producătoare de sucuri de fructe de
pădure
- SC Lazar Sere SRL – Nistru, jud. Maramures – societate ce achiziţionează şi exportă
fructele de padure .

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare % din vanzari
-RON -
1 SC Lazar Sere SRL – Nistru, jud. 28.000 70%
Maramures
2 Directiei Silvice (DS) Suceava 4.000 10%
3 SC SilvaFruct SA Piatra Neamţ 8.000 20%
TOTAL 40.000 100%

- II Vasilescu Loredan livrează marfa direct către clienţi, stabilind cu aceştia ca şi


modalităţi de plată : plata pe loc, plata prin credit comercial.
- Produsul intră pe o piaţă în care există o cerere constantă pentru fructele de padure, cu
avantaje faţă de restul competitorilor prin faptul că solicitantul o cultivă controlat în regim
ecologic, obţinută cu costuri relativ reduse. Pe această piaţă numărul competitorilor este mic,
deoarece pe plan local nu mai există nici o plantaţie de fructe de padure cu care solicitantul să
intre în concurenţă, iar pe plan naţional întâlnim un număr foarte mic de suprafeţe cultivate cu
acest tip de arbuşti ( principalul concurent al reprezinta Romsilva cu productii din flora spontana
si care merge la export in proportie de 90%).

Marketing
- PRODUSELE/SERVICIILE

Cerinţele pentru materia primă vegetală sunt în creştere şi valoarea de piaţă este tot mai
ridicată în momentul de faţă fitoterapia ramură importantă a medicinei se referă la terapeutica cu
ajutorul substanţelor active sintetizate de celula vegetală a fructelor de padure, acesta constituind
materia primă pentru dezvoltarea aplicaţiilor industriale în domenii de vârf cum sunt : industria
chimică, alimentară, farmaceutică şi cea a cosmeticelor .
Extinderea culturilor unor specii de plante medicinale valoroase, confirmate în timp
pentru valoarea lor terapeutică, cărora li se descoperă noi valenţe, impun modernizarea
tehnologiilor de cultivare şi de procesare primară, bazate pe echipamente moderne şi
performante, prietenoase mediului şi plantelor.
Necesitatea şi oportunitatea proiectului rezultă din avantajele tehnologice şi economice
pe care le poate aduce investiţia.Aceste avantaje pot contribui la îmbunătăţirea calităţii
produselor, optimizarea funcţionării fermei, reducerea consumurilor energetice, reducerea
costurilor în ansamblul lor. Recolta de fructe de padure va satisface cerinţele pieţei din punct de
vedere al gamei sortimentale şi va fi de calitate superioară.

- PRET

Preţul produsului de fruct de coacaze, zmeura per kilogram este stabilit la 15 ron/kg acesta
variind în funcţie de inflaţie şi condiţiile climatice sau economice.

Amplasamentul : comuna Scobinti, judetul Iasi


Terenul pe care va fi amplasată plantaţia este situat între localitatile Badeni si Harlau,
terenul având ieşire la drum judetean în partea de S-E. Panta este uniformă cu înclinaţie mică, de
aprox. 2,5%, nu necesită lucrări speciale de amenajare. Având aceste caracteristici ale solului
parcela pe care va fi amplasată plantaţia corespunde cerinţelor culturii fructelor de padure.

Factorii climatici (temperatura, lumina, umiditatea) se încadrează în limite optime ce se pretează


la cultivarea fructelor de padure.
Coeficientul hidrotermic permite aprecierea gradului de favorabilitate a zonei sub
aspectul raportului umidităţii influenţată de temperatură, înregistrând valori optime, fapt
reflectat în producţii bune la hectar şi o calitate superioară a fructelor.
Nivelul precipitaţiilor şi mai ales distribuţia neuniformă a acestora impune existenţa unei
surse de apă şi aplicarea udărilor în perioadele critice pentru apă a pomilor sau în momente cu
deficit de hidric, sursa ce se gaseste la cca 50 m de plantatie.
Deci din punct de vedere al condiţiilor pedoclimatice plantaţia este amplasată într-o zonă
favorabilă culturii pomilor si vitei-de-vie.

1. Alegerea terenului
Plantaţia va fi amplasată pe un teren favorabil pomiculturii unde întâlneşte condiţii naturale
pentru creştere şi rodire. Panta de 2,5% permite o bună întreţinere a solului, cât şi un transport
uşor al fructelor.
Sursa de apă necesară la udatul pomilor se află la o distanţă de cca 50 m.

2. Parcelarea terenului