Sunteți pe pagina 1din 2

MATRICEA DE SPECIFICAŢII PENTRU EVALUAREA INIŢIALĂ

LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Clasa a VIII-a

La clasa a VIII-a, în selecţia temelor/conţinuturilor de evaluat în cadrul testului, cât şi a


competenţelor de evaluat s-a ţinut seama de trăsăturile şi condiţiile specifice ale unei astfel de evaluări
iniţiale de un nivel mediu de dificultate, care să permită analiza ulterioară a rezultatelor prin raportare
la evaluările finale.
S-au avut în vedere competenţele specifice din programa aferentă anului anterior de studiu,
respectiv clasa a VII-a, corelate cu cele din programa pentru anul de studiu curent.

Matricea de specificaţii pe care se bazează testul iniţial pentru clasa a VIII-a este următoarea:

Competenţe 1.4 2.2 3.4 3.3 4.1. 4.4

Conţinuturi

Silaba X X

sensul unor X X X
cuvinte în
diferite
contexte

figuri de stil X X
(personificare,
comparaţie,
enumeraţie,
repetiţie,
epitet)

părţi de X X
vorbire şi
categorii
gramaticale
specifice
acestora

scriere X X X
imaginativă
BAREM DE EVALUARE Şl DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului
total.

PARTEA I__________________________________________________________(48 de puncte)


A.
1. c 6 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corect despărţite în silabe pentru cuvintele date
3x2p=6 puncte
3. explicarea folosirii cratimei din secvenţa dată - 6p/ explicare superficială, ezitantă - 2p
6 puncte
4. câte 1 punct pentru indicarea fiecărei valori morfologice şi a fiecărui caz pentru cuvintele din
coloana din stânga (de exemplu, departe – adverb de loc, complement circumstanţial de loc; de lăcuste
– substantiv comun, atribut substantival prepoziţional; aţipeşte – verb predicativ, predicat verbal)
6x1p=6 puncte

5. construirea unui enunţ în care cuvântul indicat să aibă funcţia sintactică de complement indirect
(exemplu de răspuns: Macului i-au căzut petalele.) 6 puncte

B.
1. a 6 puncte
2. transcrierea unei comparaţii din text (exemplu de răspuns: ca nişte lungi picioare de păianjen)
6 puncte
3. explicarea adecvată a relaţiei dintre titlul textului si conţinutul său - 6p/ explicare superficială,
ezitantă - 2p 6 puncte

PARTEA a II-a______________________________________________________(30 de puncte)

• câte 2 puncte pentru utilizarea oricăruia dintre cei 3 termeni aleşi din textul de la Partea I
5x1p=5 puncte
• alegerea unui titlu sugestiv 5 puncte
• conţinut ideatic adecvat cerinţei - 15p/ tratare ezitantă, superficială a cerinţei 5p 15 puncte
• coerenţă şi echilibru al compoziţiei 5 puncte

Redactarea întregii lucrări: 12 puncte


• respectarea limitelor de spaţiu indicate 3 puncte
• respectarea normelor de exprimare şi de ortografie 6 puncte
(0-1 greşeli - 6p; 2-3 greşeli - 4p; 4-5 greşeli - 2p; peste 6 greşeli - 0p)
• respectarea normelor de punctuaţie 3 puncte
(0-1 greşeli - 3p; 2-3 greşeli - 2p; 4-5 greşeli - 1p; peste 6 greşeli - 0p)