Sunteți pe pagina 1din 20

CONTABILITATE, EXPERTIZĂ ȘI AUDIT

Anul II

Proiect
Diagnosticul asigurării și utilizării imobilizărilor
corporale la S.C. KOROLIS S.R.L.

Masteranzi:
Bodnăraș Florița-Adriana (33,33%)
Creangă Simona (33,33%)
Pascaru Olga (33,33%)

IAȘI, 2019
1
1. Prezentarea societății S.C. Korolis S.R.L.

SC. KOROLIS S.R.L. își are sediul central în judeţul Galaţi, sat Umbrăreşti, comuna
Umbrăreşti. Entitatea este o societate cu capital social integral privat, înfiinţată în 1994. Aceasta
are forma de societate cu răspundere limitată, pe baza Legii 31/1990 privind societăţile
comerciale şi funcţionează ca întreprindere mică. Societatea este înregistrată la Oficiul Registrul
Comerţului sub numărul J/17/1102/1994 şi are codul unic de înregistrare CUI 5544151.
Domeniul de activitate prevăzut în actul constitutiv al societăţii este extracţia pietrişului şi
nisipului – cod CAEN 0812. Firma se ocupă cu extracţia pietrişului de pe teren propriu,
sortarea acestuia pe categorii de mărime, prelucrarea pietrişului şi a nisipului, producţia de
bolţari, depozitarea bolţarilor şi distribuţia acestora.
Activitatea a început pe un spaţiu propriu de 100 mp, având o componenţă de 15
angajaţi. În anul 1995, firma dispune de o finanţare prin care se construieşte un depozit (hala) de
circa 300 mp pe un teren propriu. La începutul anilor 2000, numărul angajaţilor a ajuns la 19, iar
în anul 2005, firma îşi extinde spaţiul cu încă 100 mp pentru a completa fluxul de producţie şi
pentru a construi noi birouri. Investiţiile enumerate mai sus au fost realizate din fonduri proprii.
Principalele produse pe care le oferă firma sunt: bolţari 15cm , bolţari 18cm, bolţari 20 cm,
pietriş, nisip.
Prin calitatea lucrărilor prestate, SC. Korolis S.R.L. din judeţul Galaţi şi-a câştigat
un loc binemeritat între celelalte firme de producţie de bolţari din judeţul Galaţi. Ca urmare a
calităţii serviciilor sale şi-a câştigat clienţi fideli şi o cotă de piaţă confortabilă. Printre clienţi se
numără atât firme, cât şi instituţii bugetare, dar şi persoane fizice din judeţul Galaţi (SC
TANCARD SRL Galaţi, SC VEGA 93 SRL Galaţi, SC RODLAGERO SRL Galaţi).
Colaborarea cu aceştia se face pe bază de contracte comerciale. Entitatea operează cu mai multe
tipuri de furnizori: de materii prime (SC CARPABETON SRL Bucureşti), de utilitați (SC APA
VITAL S.A Bucureşti, SC TRIADOR SRL Galaţi), de echipamente tehnologice (SC MAXIGEL
SRL Ploieşti, SC TERMODENSIROM SA Bucureşti), de combustibil (SC LUKOIL SRL
Bucureşti). Achiziţia de materii prime, de utilități, de servicii și de echipamente tehnologice se
face pe bază de contracte şi comenzi.
Având sediul central în Galaţi, comuna Umbrăreşti, entitatea îşi efectuează activitatea
la nivel zonal. În cadrul acestui segment delimitat de piaţă activează entităţi, precum: SC

2
BALASTIERA SALCIA SRL Umbrăreşti şi SC VASGABICOS SRL Umbrăreşti, fiind
principalii concurenţi ai firmei analizate.
Activitatea societăţii se bazează pe accentuarea importanţei clientului în afacere, ceea
ce presupune că politica şi acţiunile afacerii trebuie îndreptate spre obiectul satisfacerii cerinţelor
şi dorinţelor clientului, dar pe lângă aceasta, ca orice entitate, SC. Korolis S.R.L. din judeţul
Galaţi urmăreşte obţinerea de profit şi încearcă să aducă continuitate afacerii prin calitatea
produselor fabricate.
Anexe

Director
General

Birou
Staţie sortare Birou producţie Birou desfacere
contabilitate

Angajat 1 - Angajat 2 -
Birou cântărire Aprovizionare Manipulator Aprovizionare
staţie marfă

Angajat 3 - Depozit
Casierie Distribuire
Supraveghetor

Figura1.1 – Organigrama la SC Korolis S.R.L

3
2. Analiza dinamicii și structurii imobilizărilor corporale

Analiza dinamicii imobilizărilor corporale urmărește evoluția valorii contabile, pe total


și pe categorii de imobilizări corporale. Analiza structurii imobilizărilor corporale se realizează
cu ajutorul mărimilor de structură și este în corelație directă cu specificul activității
întreprinderii.

Tabel nr. 2.1. Analiza dinamicii și structurii imobilizărilor corporale din categoria Instalații
tehnice și mașini aferentă anului 2016

Valoare brută
Elemente Amortizare Valoare Structura
Sold Creșteri Reduceri Sold netă (%)
01.01.2016 31.12.2016
Binder Kieswerk 1.150.263 50.294 - 1.200.557 575.153 625.404 75,07
220to (mașină
pentru spălat
balast, nisip,
pietriș)

Excavator 330.450 - - 330.450 33.045 297.405 20,66


LIEBHERR 936
IIIB
Litronic Long
Reach

Basculanta 48.881 - 1.255 47.626 10.551 37.075 2,98


Mecedez Benz
8x4

Incarcator frontal 22.140 - 1560 20.580 3.140 17.440 1,29


Case

TOTAL 1.551.734 50.294 2.815 1.599.213 621.889 977.324 100

4
Tabel nr. 2.2. Analiza dinamicii și structurii imobilizărilor corporale din categoria Instalații
tehnice și mașini aferentă anului 2017

Valoare brută
Elemente Amortizare Valoare Structura
Sold Creșteri Reduceri Sold netă (%)
01.01.2017 31.12.2017
Binder Kieswerk 1.200.557 - 5.300 1.195.257 660.907 534.350 74,92
220to (mașină
pentru spălat
balast, nisip,
pietriș)

Excavator 330.450 944 - 331.394 66.090 265.304 20,77


LIEBHERR 936
IIIB
Litronic Long
Reach

Basculanta 47.626 680 - 48.306 16.504 31.802 3,03


Mecedez Benz
8x4

Incarcator frontal 20.580 - 200 20.380 5.198 15.182 1,28


Case

TOTAL 1.599.213 1.624 5.500 1.595.337 748.699 846.638 100

Potrivit informațiilor din tabelele 2.1. și 2.2, în cursul exercițiului 2016, dinamica
imobilizărilor corporale din categoria Instalații tehnice și mașini s-a concretizat în creșterea
valorii brute cu 50.294 lei și în reducerea acesteia cu 2.815 lei, în timp ce în anul 2017
descreșterile de valoare a imobilizărilor corporale din categoria Instalații tehnice și mașini de
5.500 lei au depășit creșterile, care au avut o valoare de doar 1.624 lei.

În exercițiul financiar 2016, faptul că predomină creșterile de valoare, comparativ cu


diminuările explică soldul brut al imobilizărilor corporale superior soldului existent la începutul
anului, iar în 2017 soldul brut al imobilizărilor corporale la sfârșitul anului inferior soldului
existent la începutul anului reflectă faptul că predomină reducerile de valoare, comparativ cu
creșterile. Luarea în calcul a amortizării înregistrate la sfârșitul anului conduce la valori nete a
imobilizărilor din categoria Instalații tehnice și mașini înscrise în bilanțul întreprinderii.

5
În ambele exerciții financiare, în structura valorii brute a imobilizărilor din categoria
Instalații tehnice și mașini cea mai mare pondere o deține mașina Binder Kieswerk 220to, care
se folosește la spălarea balastului, nisipului și pietrișului (75,07% în 2016 și 74,92% în 2017).

Fig.nr.2.1. Dinamica imobilizărilor corporale din categoria Instalații tehnice și mașini

Tabel nr. 2.3. Analiza structurii și dinamicii imobilizărilor corporale prin coeficienți în 2016

Elemente Sold Valoare brută Sold STR


01.01.16 CreșteriReduceri Mișcare 31.12.16 (%)
totală
Terenuri 542.983 16.455 1.320 15.135 0,0303 0,0002 0,0279 17,5
559.306

Construcții 942.685 21.650 4.998 16.652 939.852 0,0023 0,0053 0,0177 29,4

Instalații 1.551.734 50.294 2.815 47.479 1.599.213 0,0324 0,0018 0,0306 50,03
tehnice și
mașini
Alte 60.845 3.742 1.458 2.284 63.129 0,0615 0,0240 0,0375 1,98
instalații
Utilaje și 34.124 866 246 620 34.744 0,0254 0,0072 0,0182 1,09
mobilier
TOTAL 3.132.371 73.522 9.648 82.170 3.196.244 0,0235 0,0031 0,0262 100

6
În exercițiul financiar 2016, coeficientul intrărilor/creșterilor de imobilizări corporale
(0,0235) reflectă o politică de investiții, care caracterizează întreprinderea ca fiind în faza de
menținere a nivelului de stadiu de dezvoltare și care nu are proiecte de investiții de amploare
angajate. Analizând pe categorii de imobilizări corporale, acest coeficient are o valoare
semnificativă în cazul imobilizărilor din categoria Alte instalații (0,0615), urmat de imobilizările
din categoria Instalații tehnice și mașini (0,0324). Această situație indică o majorare a valorii
acestor imobilizări, care poate fi consecința unor noi achiziții sau a procesului de reevaluare.

Coeficientul ieșirilor/reducerilor de imobilizări corporale, pe total (0,0031) și pe


categorii de imobilizări corporale, înregistrează valori puțin semnificative. Se remarcă
imobilizările corporale din categoria Alte instalații (0,0240), care are cea mai mare valoare, dar
totuși este inferioară coeficientului de intrări de alte instalații (0,0615). Aceasta este consecința
unei politici de investiții a întreprinderii.

Coeficientul mișcării totale este efectul combinat al tendințelor înregistrate de ceilalți


doi coeficienți deja prezentați anterior. Astfel, cele mai intense mișcări s-au înregistrat la
imobilizările corporale din categoria Alte instalații (0,0375) și Instalații tehnice și mașini
(0,0306).

Tabel nr. 2.3. Analiza structurii și dinamicii imobilizărilor corporale prin coeficienți în 2017

Elemente Sold Valoare brută Sold STR


01.01.17 Creșteri Reduceri Mișcare 31.12.17 (%)
totală
Terenuri 545.200 15.100 3.565 11.535 556.735 0,0277 0,0065 0,0212 17,4

Construcții 980.633 3.650 1.498 2.152 982.785 0,0037 0,0015 0,0022 30,71

Instalații 1.599.213 1.624 5.500 -3.876 1.595.337 0,0010 0,0034 - 49,86


tehnice și 0,0024
mașini
Alte 50.655 4.563 1.463 3.100 53.755 0,0901 0,0289 0,0612 1,68
instalații
Utilaje și 10.658 950 345 605 11.263 0,0891 0,0324 0,0568 0,35
mobilier
TOTAL 3.186.359 25.887 12.371 13.516 3.199.875 0,0081 0,0039 0,0042 100

7
În anul 2017, coeficientul intrărilor de imobilizări corporale (0,0081) este inferior celui
înregistrat în anul 2016 și are valori puțin semnificative, ceea ce indică faptul că entitatea
analizată nu are proiecte de investiții de amploare angajate. Analizând pe categorii de imobilizări
corporale, acest coeficient are o valoare semnificativă în cazul imobilizărilor din categoria Alte
instalații (0,0901), urmat de imobilizările din categoria Utilaje și mobilier (0,0891). Această
situație indică o majorare a valorii acestor imobilizări, care poate fi consecința unor noi achiziții
sau a procesului de reevaluare.

Coeficientul ieșirilor/reducerilor de imobilizări corporale, pe total (0,0039) și pe


categorii de imobilizări corporale, înregistrează valori puțin semnificative, însă puțin mai mare
față de 2016 (0,0031). Cea mai mare valoare a coeficientului este înregistrată de imobilizările din
categoria Utilaje și mobilier (0,0324), care este, totuși, inferior coeficientului de intrare (0,0891).

Coeficientul mișcării totale este efectul combinat al tendințelor înregistrate de ceilalți


doi coeficienți deja prezentați anterior. Astfel, cele mai intense mișcări s-au înregistrat la
imobilizările corporale din categoria Alte instalații (0,0612) și Utilaje și mobilier (0,0568).

8
Fig. nr. 2.2. Structura imobilizărilor corporale

În ambele perioade analizate, în structura valorii brute a imobilizărilor corporale


predomină instalațiile tehnice și mașini (50,03% în anul 2016 și 49,86% în 2017), urmată de
construcții (29,40% în 2016 și 30,71% în anul 2017). Această situație reflectă o structură
specifică întreprinderilor cu profil industrial.

9
3. Analiza stării de funcționalitate a imobilizărilor corporale
Analiza stării de funcționalitate a mijloacelor fixe este în primul rând o problema interna
a firmei prin care se evidențiază pe de o parte, materializarea investițiilor, iar pe de altă parte
legatura cu dinamica efectelor ce le produce și masa acestora.

Tabel nr. 3.1. Analiza stării de funcționalitate a imobilizărilor corporale în 2016

Nr. Sold Sold Creșteri Amortizare Grad Grad de


Crt. Elemente 01.01.16 31.12.16 prin de uzură
investiții reînnoir (%)
01.01.16 31.12.16 e 01.01. 31.12
(%) 2016 .2016
1. Terenuri 542.983 - - - - - -
559.306
2. Construcții 942.685 939.852 1.035 235.671 259.238 0,11 25 27,58

3. Instalații 1.551.734 1.599.213 - 517.245 620.694 - 33,34 38,81


tehnice și
mașini

3.1. Binder Kies 1.150.263 1.200.557 32.456 492.991 575.153 2,82 42,86 47,91
werk 220to
(mașină
pentru spălat
balast, nisip,
pietriș)
3.2. Excavator 330.450 330.450 - - 33.045 - - 10
LIEBHERR
936 IIIB
Litronic
Long Reach
3.3. Basculanta 48.881 47.626 - 4.441 10.551 - 9,08 22,15
Mecedez
Benz 8x4
3.4. Incarcator 22.140 20.580 - 926 3.140 - 4,18 15,26
frontal Case
4. Alte instalații 60.845 63.129 - 24.338 36.507 - 40 57,83
5. Utilaje și 34.124 34.744 423 8531 17.062 1,24 25 49,11
mobilier
TOTAL 3.132.371 3.196.244 33.914 1.284.143 1.555.390 1,08 41 48,66

În anul 2016, analiza stării imobilizărilor corporale relevă un grad de reînnoire foarte
redus al acestora (1,08%), respectiv necesitatea investițiilor de înlocuire, modernizare și

10
dezvoltare, în special la categoria Alte instalații, precum și la Instalații tehnice și mașini, Utilaje
și mobilier, categorii caracterizate și printr-un grad de uzură ridicat și crescător în cursul
exercițiului. Din categoria Instalații tehnice și mașini, se remarcă mașina Binder Kieswerk 220to,
care are un grad mare de uzură (42,86% la începutul exercițiului și 47,91% la sfârșitul
exercițiului).

Gradul de uzură pe total imobilizări corporale s-a majorat în cursul exercițiului cu


7,66%, ca urmare a sporirii gradului de uzură pentru Utilaje și mobilier cu 24,11%, precum și
pentru Alte instalații cu 17,83%. Aceste două categorii de imobilizări corporale se caracterizează
printr-un grad de îmbătrânire semnificativ cu influențe negative asupra eficienței utilizării
imobilizărilor corporale și a randamentului muncii.

Tabel nr. 3.1. Analiza stării de funcționalitate a imobilizărilor corporale în 2017

Nr. Sold Sold Creșteri Amortizare Grad de Grad de uzură


Crt. Elemente 01.01.17 31.12.17 prin reînnoire (%)
investiții 01.01.17 31.12.17 (%) 01.01. 31.12.
2017 2017
1. Terenuri 545.200 556.735 - - - - - -

2. Construcții 980.633 982.785 1.152 122.579 147.094 0,12 12,5 14,97

3. Instalații 1.599.213 1.595.337 - 685.377 913.836 - 42,86 57,28


tehnice și
mașini

3.1. Binder Kieswe 1.200.557 1.195.257 - 575.153 660.907 - 47,91 55,29


rk 220to
(mașină pentru
spălat balast,
nisip, pietriș)
3.2. Excavator 330.450 331.394 454 33.045 66.090 0,14 10 19,94
LIEBHERR
936 IIIB
Litronic Long
Reach
3.3. Basculanta 47.626 48.306 - 10.551 16.504 - 22,15 34,17
Mecedez Benz
8x4
3.4. Incarcator 20.580 20.380 - 3.140 5.198 - 15,26 25,5
frontal Case
4. Alte instalații 50.655 53.755 2.400 10.131 20.262 4,74 20 37,7

11
5. Utilaje și 10.658 11.263 - 7.106 10.659 - 66,67 94,64
mobilier
TOTAL 3.186.359 3.199.875 4.006 1.447.08 1.840.55 0,13 45,41 57,52
2 0

În anul 2017, analiza stării imobilizărilor corporale relevă un grad de reînnoire foarte
redus al acestora (0,13%) şi mai scăzut faţă de exerciţiul financiar 2016 (1,08%). Astfel, apare
necesitatea investițiilor de înlocuire, modernizare și dezvoltare, în special la categoria Utilaje și
mobilier, precum și la Instalații tehnice și mașini, categorii caracterizate și printr-un grad de
uzură ridicat și crescător în cursul exercițiului. Din categoria Instalații tehnice și mașini, se
remarcă mașina Binder Kieswerk 220to, care are un grad mare de uzură (45,91% la începutul
exercițiului și 55,29% la sfârșitul exercițiului).

Gradul de uzură pe total imobilizări corporale s-a majorat în cursul exercițiului cu


12,11%, ca urmare a sporirii gradului de uzură pentru Utilaje și mobilier cu 27,97%, precum și
pentru Instalații tehnice și mașini cu 14,42%. Gradul de reînnoire a scăzut de la un exerciţiu
financiar la altul, iar gradul de uzură a crescut în anul 2017 faţă de 2016, având influenţe asupra
eficienței utilizării imobilizărilor corporale și a randamentului muncii.

Fig. nr. 3.1. Analiza stării de funcționalitate a imobilizărilor corporale

12
4. Analiza eficienței utilizării imobilizarilor corporale
Analiza eficienței imobilizărilor corporale constă în analiza efectelor pe care le-a avut
politica de investitii aplicată de societate, asupra unor indicatori de eficiență cum ar fi: cifra de
afaceri, producția exercitiului, valoarea adaugată și alții.

Tabel nr. 4.1. Analiza eficienței utilizării imobilizărilor corporale în 2016

ELEMENTE 2016(lei)

Terenuri 559.306 11.318,93 1.374,08 8.888,86


939.85
Construcții 6.735,89 817,71 5.289,77
2
Instalații tehnice și 1.599.
mașini
3.958,66 480,57 3.108,78
213
Binder Kieswerk
220to (mașinăpentru
1.200.
spălat balast, nisip, 5.273,17 640,14 4.141,07
pietriș) 557

Excavator LIEBHERR
936 IIIB 330.45
Litronic Long Reach
19.157,95 2.325,69 1.504,49
0

BasculantaMecedez
Benz 8x4 47.626 132.926,22 16,136,69 104.388,32
Incarcator frontal Case
20.580 307.616,33 37.343,34 241.574,25
Alte instalații 63.129 100.282,66 12.173,90 78.752,99
Utilaje și mobilier 34.744 182.211,14 22.119,67 143.092,27
VALOAREA
4.795.
IMOBILIZARILOR 1.320.23 160.27 1.036.79
CORPORALE 187

Tabel nr. 4.2. Analiza eficienți utilizarii imobilizărilor corporale în 2017

ELEMENTE
2017(lei)

Terenuri 10.402,03 1.636,04 7.102,35


556.735

13
982.785
Construcții 5.892,61 926,79 4.023,39
1.595.33
Instalații tehnice și
mașini
7 3.630,06 570,94 2.478,55

Binder Kieswerk 220to 1.195.25


(mașinăpentruspălatbalas
t, nisip, pietriș)
7 4.845,13 762,05 3.308,18

Excavator LIEBHERR
936 IIIB
Litronic Long Reach
331.394 17.475,18 2.748,53 11.931,81

BasculantaMecedez
Benz 8x4 48.306 119.885,17 18.855,73 81.855,92
Incarcator frontal Case
20.380 284.415,62 4.467,37 194.020,22
53.755
Alte instalații 107.732,73 16.944,38 70.919,77
11.263
Utilaje și mobilier 514.176,77 80.870,55 351.072,72
VALOAREA
4.795.21
IMOBILIZARILOR 1.207,69 189.95 824,60
CORPORALE 2

Tabel nr. 4.3. Analiza eficienței utilizării imobilizărilor corporale

Nr.
Elemente 2016 2017 Abateri Indici (%)
crt
1 Valoarea adaugată(lei) 5.471.598 3.954.132 -1.517.466 27.73
Valoarea neta a
2 imobilizarilor 4.795.187 4.795.212 25 0.00052
corporale(lei)
3 Total personal 11 15 - -
4 1,141,06 824,60 -212,19 27,73
5 Vad/ Vic * 0.1 0.1036 0.1179 0.0143 13,8
Productivitatea muncii
6 497.418 263.608,8 -233.809,2 -47
Wa=Vad/N (ron/pers)
Gradul de dotare tehnică
7 a muncii Gd=(Vic/N) 435,926 319,680,8 -116.245,2 -10,14
ron/pers
8 1.141,06 824,62 -316,44 27,73

14
9 CIFRA DE AFACERI (lei) 6.330.744 5.791.173 -539.571 8,52
10 1.320.23 1.207,69 -112,54 8,52
11 CA/Vic * 0.1 0.1320 0.0824 -0.0496 37,57
PRODUCTIA
12 EXERCITIULUI (lei)
768.526 910.845 142.319 18,51

13 160,27 189,95 29,68 18,51


14 Ef ic = (Vad/CA)*(CA/Vic) 1141,10 824,60 -316,44 27,73

Fig. nr. 4.1. Analiza eficientei utilizarii imobilizarilor corporale

În anul 2017 la 1.000 lei la valoarea imobilizărilor corporale, entitatea a obținut 1.207,69
lei cifra de afaceri, mai puțin comparativ cu anul precedent când la 1.000 lei valoarea
imobilizarilor corporale s-a obținut o cifră de afaceri egală cu 1.320,23 lei.

15
În anul 2016 firma obține la 1.000 lei valoare imobilizari corporale 1.036.79 lei valoare
adaugată, care exprimă eficiența utiliării imobilizărilor, însa în anul urmator se obține doar
824,60 ron la 1.000 lei valoare imobilizări corporale ceea ce conduce la o ineficiență.
În perioada analizată firma obține 160.27 lei în anul 2016 la 1.000 lei valoare imobilizări
corporale și 189,95 lei în anul 2017, chiar dacă se înregistrează o creștere nesemnificativă,
ineficiența este confirmată prin obținerea unei valorii mai mici decat 1.000 lei.
În perioada analizată eficiența cu care erau utilizate imobilizarile corporale în
desfasurarea activității s-a transformat într-o ineficiența, având în vedere că în anul 2017 la 1.000
lei valoarea imobilizarilor corporale, entitatea nu a obținut decât 824,6 lei valoarea adaugată, mai
puțin decât în anul precedent, când la 1.000 lei valoarea imobilizărilor corporale s-a obținut o
valoare peste 1.000 lei.
Eficiența utilizării imobilizarilor corporale a scăzut în perioada analizată cu 316,44
ron/1.000 lei valoare a imobilizarilor corporale adică 27,73%, astfel ca:

 scăderea eficienței cu 212,19 lei adică 27,73% a condus la diminuarea valorii


adaugate cu 1.517.466 lei;
 scăderea productivității muncii cu 233,809,2 lei iar gradul de dotare tehnică a
muncii a scăzut cu 116.245,2 lei, confirmă ineficiența cu care firma utilizează
imobilizările corporale și anume cu 316,44 lei;
 diminuarea eficienței cu 112,54 lei a condus la micșorarea cifrei de afaceri cu
539.571 lei în perioada analizată. Scăderea cifrei de afaceri la 0.1 ron imobilizări
corporale s-a datorat performanțelor scăzute ale imobilizărilor corporale utilizate
în desfășurarea activității.
Deși societatea a înregistrat o creștere a ponderii imobilizărilor corporale în total
imobilizărilor corporale, ea se confruntă cu o scădere a randamentului. Explicația o reprezintă
creșterea gradului de uzură a imobilizărilor corporale în exercițiul financiar 2017, față de
exercițiul financiar 2016. Desfășurarea activității cu mijloace uzate presupune cheltuieli ridicate
cu reparațiile acestora, consumuri mai mari de materii prime, energie electrică, toate acestea
determinând scăderea randamentului.

16
V. Analiza influenței eficienței utilizării imobilizărilor
corporale asupra principalilor indicatori de performanță

Analiza factorială a eficienței utilizării imobilizărilor corporale, după modelul:


Ef IC=(Wa/Gd)*100
a. analiza în mărimi absolute
∆Ef IC= Ef IC1- Ef IC = 824,6 – 1,141,06= -316,46 ‰

∆Wa=( ) x 1.000 =( ) x 1.000= -536,35 ‰

∆Gd=( ) x 1.000 =( ) x 1.000 = 219,89 ‰

Ef IC= ∆Wa+ ∆Gd = (-536,35)+ 219,89= -316,46 ‰


b. analiza în mărimi relative
∆r Ef IC= x 100 – 100= x 100 – 100 = -27,73 %

∆r Wa= x 100 = x 100 = -47 %

∆r Gd= x 100 = x 100 = 19,27 %

∆r Ef IC = ∆r Wa + ∆r Gd = -47 + 19,27 = -27,73 %.

În urma analizei efectuate se observă o diminuare a eficienței utilizării imobilizărilor corporale


totale de la o perioada la alta cu 316,46 ‰, acest aspect datorându-se influenței următorilor
factori:
- diminuarea productivității medii anuale cu 233.809,2 lei/muncitor, fapt ce a a
determinat reducerea eficienței imobilizărilor corporale în anul 2017 față de anul de
referință cu 536,35 ‰ (47%)
- reducerea gradului de dotare tehnică a muncii cu 116.245,2 lei/muncitor, a determinat
diminuarea eficienței imobilizărilor corporale totale de la un an la altul cu 219,89 ‰
(19,27%).

17
VI. Raportul diagnosticului
Constatări, propuneri

Imobilizările corporale reprezintă substanța unei întreprinderi, elemente indispensabile


realizării obiectului său de activitate. Existența unor mijloace fixe moderne care functionează la
parametrii înalți, asigură eficiența unei firme. Astfel, ea poate să satisfacă cerințele
consumatorilor și să facă față concurenței.
Societatea dispune de toată logistica și dotarea necesară însă gradul de uzură a crescut de
la o perioadă la alta, din analiza efectuată. Nu este suficient ca firma să dispună doar de resursele
materiale ci este necesar ca acestea să fie adaptate și obiectivelor strategice de atins.
Unele din imobilizările societății și-au încheiat durata de viață, acestea fiind scoase din
evidență urmând ca firma să facă noi achiziții. Cu ocazia acestor achiziții entitatea ar trebui să
analizeze mai atent strategia firmei astfel încât următoarele echipamente achiziționate să poată
satisface cerințelor funcționale necesare, pentru a putea răspunde nevoilor pieței.
Se observă că performanțele firmei au scazut în perioada analizată, dacă urmărim
scăderea cifrei de afaceri, acest lucru fiind determinat de ineficiența utilizării imbilizărilor
corporale. De asemenea, vechimea imobilizărilor poate fi o cauză a faptului că acestea nu
îndeplinesc în totalitate cerințele tehnologice. Ca o consecință a evoluției tehnologice se poate
observa creșterea frecvenței reparațiilor, de la un an la altul.
Eficiența cu care firma utilizează imobilizările corporale a scăzut iar acest lucru a afectat
în mod negativ performanțele firmei, ajungând ca la 1.000 lei investiți firma să obțină sub
valoarea acesta. Existența unor imobilizări de ultimă generație dar care să fie adaptate și
strategiei firmei ar putea îmbunătăți rezultatele obținute de către entitate. Gradul de reînoire ar
trebui îmbunătățit, având în vedere faptul că entitatea are cerere, dar nu poate să o onoreze în
totalitate, consecință a funcționării defectuoase a unor imobilizări.
Totodată productivitatea mai scăzută a angajaților a cauzat diminuarea valorii adaugate,
ceea ce a avut efect negativ asupra poziției financiare. Cu toate că numărul angajaților a crescut
în perioada analizată de la 11 la 15, observăm o diminuare a productivității acestora. Considerăm
că acest aspect se datorează în principal lipsei motivației angajaților (salarii mici, condiții de
lucru dificile, mediu riscant). Pentru înlăturarea acestui factor negativ, recomandăm

18
îmbunătățirea politicii de remunerație a angajaților (acordare de sporuri suplimentare) dar și
încurajarea, susținerea și posibilitatea de lucru în ture, cu mai mult timp de odihnă (acordarea
suplimentară a două zile de CO pe lună). Totodată, suntem de părere că ar contribui la
productivitatea angajaților vechimea în acest domeniu. Personalul cu vechime în cadrul societății
își poate gestiona mai eficient timpul și sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, în timp ce
tinerii angajați sunt mai deschiși spre a-și schimba locul de muncă și mai greu de motivat pentru
a lucra într-un domeniu destul de solicitant.
Pentru a reveni pe un trend ascendent în perioada următoare, recomandăm societății
adoptarea unei noi strategii în ceea ce privește politica de investiții, atât în imobilizările deținute
cât și în capitalul uman.

Diagrama SWOT

Puncte tari Puncte slabe

 Flexibilitatea structurii organizatorice;  Nivelul slab de calificare al forţei de


muncă;
 Eficienţa distribuţiei;
 Capitaluri/ Disponbilităţi;
 Cererea relativ stabilă pentru serviciile
oferite  Capacități de producție și transport mai
greu de adaptat la reducerea consumului;

 Creşterea inflaţiei, a prețurilor produselor și


serviciilor regiilor autonome (energie
electrică, gaz, apă);

Oportunități Amentințări

 Creșterea oportunităților pe piața internă;  Creşterea costurilor pentru întreţinerea

 Dezvoltarea unui sistem de relații etice, utilajelor şi instruirea angajaţilor;

legale și responsabile cu toți furnizorii;  Apariţia unor noi competitori;

 Vechimea pe piață, brandul;  Avansarea rapidă a tehnologiei ca urmare a

19
 Dezvoltatea mediului socio-economic și costurilor ridicate necesare pentru
frecvența noilor construcții, clădiri de achiziţionarea utilajelor de ultimă
birouri. generaţie;

 Diminuarea forței de muncă pentru acest


domeniu, tinerii orientându-se spre locuri
de muncă mai avantajoase și mai comode;

 Modificările legislative, creșterea salariului


brut și a contribuțiilor datorate.

20