Sunteți pe pagina 1din 6

Societățile de capital sau capitaluri – SA și SCA

trăsături juridice definitorii:

1. societăți „intuitu pecuniae” (=în coniserarea banilor)


- la baza acestor societăți stă este elementul material (bănesc) - valoarea patrimonială cu care fiecare
membru al societății (acționari, asociați) contribuie la constituirea capitalului social,
- încrederea reciprocă a asociaților (elementul personal) este înlocuită de capital.
- absența elementului personal și a garanțiilor personale oferite de asociați creditorilor societății
determină ca firma societății să constea într-o denumire aleasă de acționari, cu respectarea anumitor
condiții prevăzute de Legea nr.26/1990 privind Registrul comerțului.

2. acționarii pot participa la societate:


- fie în calitate de întreprinzători care se implică activ în viața societății, participă la gestionarea și
controlul activităţii;
- fie în calitate de simpli investitori, care urmăresc doar să-şi plaseze capitalurile în acţiuni, în vederea
rentabilizării lor, fie prin creşterea cursului acţiunilor, fie prin încasarea dividendelor; sunt interesaţi
numai de valoarea acţiunilor lor, fapt care poate veni în conflict cu interesului social și poate genera o
presiune considerabilă asupra conducerii societății prin exercitarea drepturilor specifice acţionarilor
minoritari şi prin riscul destabilizării societăţii datorită modificărilor frecvente în structura acţionariatului.
- pentru constituire lor sunt suficiente 2 persoane.

3. societăți deschise
- acțiunile pot fi transmise terților – ca atare sunt tituri negociabile
- acțiunile pot fi tranzacționate (cotate) pe o piaţă reglementată (bursă de valori):

4. societăți ce implică răspunderea limitată a membrilor lor


- acționari răspund pentru obligațiile societății în limita valorică a aportului lor la capitalul social,
- este eliminată și orice fel de garanție personală a acționarilor pentru datoriile societății (adică averea lor
personală nu poate fi urmărită pentru datoriile societății).

5. capital social = expresia valorică a tuturor aporturilor subscrise și vărsate de acționari la constituirea ei
- valoarea minimă obligatorie de 90.000 lei (sau 25.000 de euro).
- își îndeplinește funcția de garantare a executării obligațiilor asumate de societate, constituind gajul
general al creditorilor societăţii; având rol de gaj general al creditorilor, capitalul social trebuie să fie real
(iar nu fictiv), ceea ce implică transmiterea efectivă a valorilor patrimoniale aportate către societate.
- este intangibil, menținându-și constantă valoare pe toată durata de viață a societăţii și nu poate fi folosit
pentru distribuirea dividendelor către asociaţi.
- valoarea capitalului social va putea fi modificată în sensul măririi sau diminuării ei, numai în condiţiile
prevăzute de lege, prin modificarea actului constitutiv.
- diminuarea capitalului social sub nivelul minim obligatoriu determină obligaţia reîntregirii sau reducerii
capitalului social, mai înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.
- în raport de capitalul social se determină beneficiile membrilor societății şi se calculează rezervele
acesteia.
- acționarii contribuie la constituirea capitalului social cu:
aporturi în numerar,
aporturi în natură și
aporturi în creanțe care sunt premise doar în cazul societăților constituite prin subscripție
simultană,
- poate fi constituit :
- fie prin subscripție integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului
constitutiv
- fie prin subscripție publică, în baza unui prospect de emisiune.
- se poate face apel la economiile băneşti ale publicului larg pentru a se constitui (prin subscripție
publică), sau ulterior pentru refinanțare (prin lansarea emisiunilor de obligațiuni).
- legea face distincție între
capitalul subscris = capitalul societății, precizat în actul constitutiv și
capital vărsat = capitalul efectiv adus de acționari pentru constituirea societății.
- pentru a facilita realizarea constituirea societății, acționarii pot vărsa cotele de capital social în mai
multe etape:
- la constituirea prin subscriere integrală și simultană capitalul vărsat la înființare este
- fie prin subscriție publică

6. emit valori mobiliare : acțiuni și obligațiuni


 Acțiunile:
- au o valoare nominală minimă obligatorie de 0,1 lei, valoarea nominală poate să difere de valoarea la
care acțiunile circulă.
- titluri de valoare negociabile şi transmisibile,
- conferă acționarilor un ansamblu de drepturi în raport cu societate și mai ales dau dreptul la încasarea de
dividende
- pot fi transmise liber= fără să fie necesară aprobarea celorlalți membrii ai societății, în principiu.
- pot fi transmite numai dacă au fost în întregime liberate, adică atunci când aporturile au fost vărsate
integral.
- trebuie să fie de o egală valoare = conferind titularilor drepturi egale
- sunt titluri indivizibile = nu pot fi transmise fracţionat (o jumătate de acțiune, de ex.). În cazul
transmiterii proprietăţii acţiunii către mai multe persoane (de exemplu prin succesiune), legea cere
coproprietarilor să îşi desemneze un reprezentant dintre ei.
- natura juridică a acțiunilor constând în transmisibilitate și negociabilitate, se repercutează semnificativ
asupra depersonalizării relațiilor dintre societate și membrii săi.
Clasificarea acțiunilor:
în funcție de drepturile conferite titularilor lor (acționari), pot fi:
- acțiuni ordinare (obșnuite) – conferă titularului toate drepturile specifice calității de acționar, anume:
dreptul de a participa și vota în cadrul AGA, de a alege sau de a fi ales în organele de conducere ale societăţii,
de a încasa dividende etc. Acțiunile ordinare sunt acțiunile nominative = cele al căror titular este foarte bine
cunoscut.
Acţiuni nominative pot fi emise:
- în formă materială (singulară; sau cumulate în certificate de acțiuni) sau
- în formă dematerializată (înscrise în registrul independent privat al acționarilor),
Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative se transmite printr-o declaraţie făcută în registrul de
acţiuni al societăţii eminente, semnată de acţionarul-cedent şi dobânditorul-cesionar sau mandatarii lor;
eventual și prin menţiunorea noului titular înscrisă pe acţiune (dacă a fost emisă în formă materială).
- acțiuni preferenţiale – conferă doar dreptul la un dividend prioritar ce se plăteşte din beneficiul distribuibil,
la sfârşitul exerciţiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări. Această categorie de acţiuni nu poate
depăşiun un sfert (1/4) din capitalul social, iar valoarea lor nominală trebuie să fie egală cu cea a acţiunilor
ordinare. Reprezentanţii, administratorii şi cenzorii societăţii nu pot fi titulari de acţiuni cu dividend prioritar.
Acţiunile preferenţiale pot fi convertite în acţiuni ordinare şi invers.
ATENȚIE !! - nu mai există acțiuni la purtător
 Obligaţiunile (ATENȚIE !! nu obligații)
- sunt titluri de valoare, negociabile, şi transmisibile.
- încorporează un credit obținut de societate de la terți, pe care aceasta are obligația de a-l restitui şi de a
plăti dobânzile aferente.
- au o valoare nominală minimă obligatorie de 2,5 lei,
- obligațiunile dintr-o emisiune au aceeași valoare.
- sunt purtătoare de dobânzi iar nu de dividende.

7. actul constitutiv = contract de societate + statut


-complexitatea societăţilor de capitaluri determină constituirea lor în temeiul unui act juridic alcătuit din
contract de societate şi statut (privitor la organizarea, funcționarea, reorganizarea și desființare acestor
societăți).
- actul constitutiv se completează cu numeroasele norme imperative din Legea nr.31/1990 care
guvernează aceste societăți

8. organizarea internă
- este considerată forma cea mai democratică, societatea fiind guvernată pe baza principiului majorității,
care se manifestă atât în conducerea dar și în gestionarea și controlul societății realizate prin ansamblul
organelor SA.

Organul de conducere este adunarea generală a acționarilor care, în funcție de atribuțiile îndeplinite,
poate fi ordinară și extraordinară.

Administrarea societății poate fi realizată:


- fie în sistem unitar, de un singur organ de administrare, care poate fi unipersonal (administratorul unic)
sau pluripersonal (consiliu de administraţie);
- fie în sistem dualist, prin două organe de administrare pluripersonale: directoratul şi consiliu de
supraveghere. Managementul societății revine în exclusivitate directoratului, care îşi exercită atribuţiile
sub controlul consiliului de supraveghere. Membrii directoratul reprezintă societatea în raport cu terţii iar
consiliul de supraveghere reprezintă societatea în raport cu directoratul.

Activitatea societății se află obligatoriu sub controlul unei comisii de cenzori, formată din minim trei
cenzori şi tot atâţia supleanţi, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare, întotdeauna
impar de cenzori.
În anumite situații, cenzorii sunt înlocuiți de către auditori financiari, cum este cazul societăților care
optează pentru sistemul dualist de administrare.

dizolvarea societăţii pe acțiuni intervine atât pentru cauze generale, comune tuturor societăţilor cât şi
pentru cauze speciale, în care nu mai sunt îndeplinite condițiile imperative prevăzute de lege pentru
existența societății, anume:
- valoarea capitalului social s-a diminuat sub pragul minim obligatoriu de 90.000 lei iar situația durează
mai mult de 9 luni;
- numărul acționarilor scade sub cel de 2 persoane iar în termen de 9 luni nu sunt cooptați alți acționari,
- în urma unor pierderi, valoarea activului net s-a diminuat și reprezintă mai puţin de jumătate din
valoarea capitalului social subscris, iar situația durează mai mult de 9 luni.

AVANTAJE
- acționarii răspund numai în limita acțiunilor lor pentru obligațiile societății,
- acțiunile sunt titluri de valoare negociabile și transmisibile, ceea ce face ca viața societății să nu mai fie
influenţată de viața personală a acţionarilor săi, societatea supraviețuiește fondatorilor și acționarilor ei,
- transmiterea acţiunilor permite compensarea în orice moment a riscului investiţiei, prin transformarea în
bani lichizi a aportului în urma vânzării acestora sau emiterii de noi acțiuni;
- negocierea titlurilor în cadrul bursei de valori sau a altei pieţe reglementate conferă vizibilitate și
onorabilitate societăţii emitente, care are obligaţia de a asigura un grad ridicat de transparenţă asupra
modului de organizare și desfășurare a activităţii în raport cu investitorii săi;
- existența unei garanții reale bine reprezentată de un capital social de valoare ridicată, facilitează
desfășurarea unor afaceri de anvergură, cum ar fi cele din domeniul financiar, dar și accesarea diverselor
surse de finanțare;
- aplicarea principiului majorității în conducerea și gestionarea societății determină o eficientizare a
procesului decizional și a exploatării întreprinderii economice;
- dizolvarea societății nu se răsfrânge asupra patrimoniului acționarilor.

DEZAVANTAJE
- obligativitatea unui cuantum minim al capitalului social care este considerabil, în valoare de 90.000 lei
(care ar trebui să exprime în lei echivalentul a 25.000 euro),
- majoritatea normelor aplicabile societăților de capitaluri sunt imperative, acționarii nu au posibilitatea
de a reglementa raporturile ce se stabilesc în cadrul societății: atât între ei, între ei și societate, între
acţionari şi cei care asigură managementul și controlul societății;
- modul de organizare internă complex, implică numeroase persoane ceea ce poate fi costisitor poate fie
periclita secretul afacerilor desfășurate, sau poate genera un conflict de interese între management și
acționariat sau chiar societate;
- adoptarea deciziilor pe baza majorității voturilor poate constitui o premiză a abuzurilor la care pot fi
supuși acționarii minoritari de către acționarii majoritari, dar și o premiză a abuzurilor venite din partea
minorităţii constând într-un blocaj al luării deciziilor în societate;
- fiind societăți deschise există riscul ca puterea de decizie să nu mai poată fi controlată de fondatori.

Societatea cu răspundere limitată - SRL

- a fost creată pentru a oferi un cadru juridic cât mai adecvat simbiozei dintre muncă și un capital mic sau
mijlociu, de a răspunde exigențelor exploatării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM),
- societate mixtă care îmbină avantajele societăţilor de persoane şi cele ale societăților de capitaluri,
- în cadrul SRL, asociații răspund în limita aporturilor lor la capitalul social pentru obligațiile societății.
- SRL se înființează în temeiul actului constitutiv alcătuit din contract de societate și statut.
- cum relația dintre asociați are la bază încrederea lor reciprocă, numărul acestora este mic, de regulă 2
persoane, însă limitat de lege la maximum 50 de persoane.
- dimensiunea personală a societății impune fracționarea capitalului acesteia în părți sociale, titluri de
valoare care, în principiu, nu pot fi transmise și nici nu pot fi negociate.
În mod excepţional părţile sociale pot fi transmise terţilor, în temeiul hotărârii AGA adoptată cu votul a
trei pătrimi (3/4) din capitalul social; precum şi pe cale succesorală, dacă în actul constitutiv este inserată
clauza de continuare a activității cu moștenitorii.
- valoarea nominală a unei părți sociale este de minim 10 lei și nu este divizibilă,
- în schimbul părților sociale, asociații contribuie la constituirea capitalului social numai cu aporturi în
numerar și aporturi în natură.
- valoarea minimă a capitalului social este obligatoriu de 200 de lei care trebuie integral vărsat la
constituirea SRL.
- întrucât este o societate închisă, cu un număr relativ mic de asociați, între care există deplină încredere,
întreaga organizare internă a societății este lăsată la latitudinea asociaților, în principiu, fiind aplicabile
puține norme imperative, în acest caz.
Adunarea generală a asociaților
- decide cu privire la întreaga viață a societății, adoptând hotărâri pe baza principiului majorității;
- însă decide cu unanimitate = atunci când modificările implică modificarea actului constitutiv.
- SRL este gestionată de unul sau mai mulți administratori desemnați din rândul asociaților sau al terților.
- regula : societatea nu este obligată să numească cenzori, activitatea de control fiind asigurată de
asociații care nu cumulează și calitatea de administratori.
- excepția : numirea cenzorilor devine obligatorie - dacă societatea are cel puțin 15 asociați.
- dizolvarea SRL poate să intervină fie în situații generale care produc acest efect asupra societății dar și
pentru cauze speciale care conduc la dizolvarea societăților de persoane și la dizolvarea societăților de
capitaluri.

Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic (SRL unipersonală) - particularități:


SRL este singura structură societară care poate fi constituită şi prin actul de voinţă al unei singure
persoane,
- actul constitutiv este format exclusiv din statut = act juridic unilateral.
- o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură SRL; iar o SRL
nu poate avea ca asociat unic o altă SRL cu asociat unic.
- dacă se contribuie la constituirea capitalului social cu aporturi în natură, acestea obligatoriu sunt supuse
unei expertize de specialitate pentru a se asigura o evaluare obiectivă a bunurilor.
- asociatul unic deține toate prerogativele de conducere a societății, voinţa societară concretizându-se în
decizia asociatului unic, care trebuie consemnată în scris de îndată.
- asociatul unic poate cumula şi calitatea de salariat al SRL, beneficiind în această calitate de ansamblul
drepturilor salariale și de asigurări sociale.
- sub sancțiunea nulității absolute, toate contractele dintre asociatul unic și societate trebuie să fie
încheiate în formă scrisă.

--//--

SRL se aseamănă cu societăţile de persoane


- un număr redus de asociaţi: maxim 50 asociaţi;
- capitalul social se divide în părţi sociale, egale ca valoare și care, în principiu, nu sunt transmisibile şi
nici negociabile;
- nu poate emite valori mobiliare – acţiuni sau obligaţiuni;
- firma poate conţine numele unuia sau mai multor asociaţi;
- administrarea societăţii poate fi făcută de asociaţi sau de terţi;
- nu este obligatorie numirea cenzorilor, în principiu; asociatul, care nu are calitate de administrator,
poate exercita dreptul de control asupra societății;
- decesul, incapacitatea, excluderea sau retragerea, ori dizolvarea unuia dintre asociați conduce la
dizolvarea SRL, dacă societatea rămâne cu un singur asociat, iar în actul constitutiv nu există clauză de
continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii, sau dacă nu se hotărăşte transformarea în SRL cu asociat
unic.

SRL se aseamănă cu societăţile de capital


- asociaţii răspund în limita aporturilor lor la capitalul social;
- actul constitutiv cuprinde un contract de societate şi un statut, de regulă;
- firma constă, de regulă într-o denumire stabilită potrivit prevederilor legii;
- legea prevede în mod obligatoriu un capital social minim;
- sunt admise numai aporturi în numerar și aporturi în natură; fiind interzise aporturile în creanţe şi în
industrie;
- principiul majorității stă la baza formării voinţei societăţii în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor;
- numirea obligatorie a cenzorilor în cazul în care SRL are un număr mai mare de 15 asociaţi;
- diminuarea capitalului social sub pragul minim obligatoriu de 200 lei determină dizolvarea SRL.

==***==

AVANTAJELE - SRL
- răspunderea limitată a asociaților pentru obligațiile societății,
- asociații au o mare libertate în stabilirea modului de organizare și de funcționare a societății, majoritatea
normelor aplicabile acestor societăți fiind supletive,
- asociații au posibilitatea de a se implica direct și nemijlocit în controlul activității societății
- în anumite condiții, asociatul se poate retrage din societate,
DEZAVANTAJELE - SRL
- părțile sociale nu sunt titluri negociabile și nici transmisibile, în principiu,
- este o societate închisă care nu poate apela la economiile publicului și nici nu are un acces facil la surse
externe de finanțare,
- excluderea asociaților poate să intervină și pentru motive neîntemeiate, chiar abuzive.