Sunteți pe pagina 1din 29

FINANŢE

CURS 6

Lect. univ. dr. Filipescu Oana


Departament FINANŢE
Tema cursului

• Resursele financiare publice II

- Clasificarea impozitelor
- Aşezarea şi perceperea impozitelor
(directe şi indirecte)
Bibliografie
 Gherghina R., Crețan G., Finanțe, Editura Universitară, București,
2012 (capitolul 5)

 Stroe R., Armeanu D., Finanţe, Editura ASE, Bucureşti, 2004


(capitolul 3)

 Văcărel I. (coordonator), Finanţe Publice, Ed. a VI-a, Editura


Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008 (capitolele 14 şi 15)

 Vintilă N., Filipescu M.O., Lazăr P., Fiscalitate aplicată şi elemente


de management fiscal, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2013
(capitolul 1)

 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial


nr. 688/10.09.2015, actualizată
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022
020.htm
Clasificarea impozitelor
 după obiect:  după periodicitate
- impozite pe venit (frecvenţa realizării):
- impozite pe avere - impozite permanente
- impozite pe consum - impozite incidentale
(pe cheltuieli)

 după instituţia care le  după trăsăturile de fond şi


încasează: de formă:
- impozite la nivel central - impozite directe:
- impozite la nivel local - impozite indirecte
Clasificarea impozitelor

• Impozitele directe sunt impozite stabilite nominal în sarcina


unor persoane fizice sau juridice, în funcţie de veniturile sau
averea acestora, pe baza cotelor legale de impozit. În
general, contribuabilul (subiectul) este acelaşi cu
suportatorul.

• Impozitele indirecte sunt stabilite pe consum, se includ în


preţul şi tariful bunurilor, fiind percepute la vânzarea
bunurilor sau prestarea serviciilor. În cazul acestor impozite,
subiectul diferă de suportatorul acestor impozite.
Clasificarea impozitelor - exemple
• Impozite directe – impozit pe profit, impozit pe venit

• Impozite indirecte – accize, taxa pe valoarea adăugată (TVA)

• Impozite pe venit – impozit pe veniturile din salarii

• Impozite pe avere – impozit pe clădiri, impozit pe teren,

impozit pe mijloacele de transport


• Impozite pe consum – accize, taxa pe valoarea adăugată

• Impozite la nivel central - impozit pe profit, impozit pe venit,

accize, TVA
• Impozite la nivel local - impozit pe clădiri, impozit pe teren,

impozit pe mijloacele de transport


Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe profit
Obiectul: profitul
Subiectul = contribuabilul
Contribuabili (exemple):
a) persoanele juridice române, cu excepțiile prevăzute de lege;
Excepții: BNR; trezoreria statului; persoana juridică română care plătește
impozit pe veniturile microîntreprinderilor; instituția publică, înființată
potrivit legii, cu excepția activităților economice desfășurate de aceasta;
ș.a.
b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui
sediu/mai multor sedii permanente în România;

Plătitorul = suportatorul = subiectul


OBSERVAȚIE: În cazul impozitului pe profit, subiectul, plătitorul și
suportatorul coincid.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe profit
Baza de impozitare = profitul impozabil (rezultatul fiscal pozitiv)
Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile
înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se
scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale şi la care se adaugă
cheltuielile nedeductibile.

REZULTAT FISCAL = Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri


neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale

REZULTAT FISCAL = (Venituri totale – Venituri neimpozabile) – (Cheltuieli


totale – Cheltuieli nedeductibile) – Deduceri fiscale

REZULTAT FISCAL = Venituri impozabile - Cheltuieli deductibile – Deduceri

REZULTAT FISCAL > 0 => profit impozabil


REZULTAT FISCAL < 0 => pierdere fiscală

OBSERVAȚIE: Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se


recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe profit

Cota de impunere – cotă procentuală proporțională

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este


de 16%.

Excepție:
Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte,
cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor în cazul cărora
impozitul pe profit datorat pentru aceste activităţi este mai mic decât
5% din veniturile respective, sunt obligaţi la plata unui impozit de 5%
aplicat acestor venituri înregistrate.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe profit

Exemple de venituri neimpozabile:


a) dividendele primite de la o persoană juridică română;

b) veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea


cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile
din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-
a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea
unor dobânzi şi/sau penalităţi pentru care nu s-a acordat
deducere;
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe profit
Exemple de cheltuieli nedeductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat;
b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile, datorate către
autorităţile române/străine, potrivit prevederilor legale;
c) cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât cele generate de
plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la preţul de piaţă pentru
aceste bunuri sau servicii;
d) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior
ca fiind legate de fapte de corupţie, potrivit legii;
e) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;
f) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii;
Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit legii, precum şi cei
care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit
datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor de mai sus, se
reportează în următorii 7 ani consecutivi, recuperându-se în ordinea înregistrării acestora.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe profit

Exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitată:


a) cheltuielile de protocol – sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată
asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit
şi cheltuielile de protocol;
b) cheltuielile sociale – sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată
asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;
c) cheltuielile reprezentând tichetele de masă și voucherele de vacanță
acordate de angajatori – sunt deductibile potrivit legii;
d) cheltuielile cu provizioane şi rezerve, cheltuielile cu dobânda şi diferenţele
de curs valutar, cheltuielile cu amortizarea – sunt deductibile în anumite
limite şi condiţii prevăzute în Codul Fiscal;
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe profit
Termenul de plată

• Calculul, declararea şi plata impozitului pe profit se


efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei
luni următoare încheierii trimestrelor I - III.
(25 aprilie a.c., 25 iulie a.c., 25 octombrie a.c.)

• Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului


fiscal respectiv se efectuează până la termenul de
depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit.
(25 martie anul următor)
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe profit
EXEMPLU determinare impozit pe profit
Societatea comercială Alfa S.A., persoană juridică română
plătitoare de impozit pe profit, a realizat în anul 2019
venituri totale în sumă de 5.770 mii lei, din care 70 mii lei
reprezintă venituri din dividende de la o persoană juridică
română (venituri neimpozabile). În aceeaşi perioadă,
societatea comercială înregistrează cheltuieli totale în
sumă de 4.300 mii lei, din care 300 mii lei reprezintă
cheltuieli nedeductibile (100 mii lei reprezintă cheltuieli cu
impozitul pe profit calculat și achitat în cursul anului, iar
200 mii lei sunt cheltuieli cu amenzi datorate autorităților
române).
Determinaţi impozitul pe profit anual datorat de către S.C. Alfa
S.A. pentru anul 2019.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe profit
EXEMPLU determinare impozit pe profit

Rezultat fiscal = Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri


neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale
= 5.770 – 4.300 – 70 + 300 = 1.700 mii lei (profit
impozabil)
Impozit pe profit anual datorat = 16% * 1.700 = 272 mii lei

Având în vedere faptul că S.C. Alfa S.A. a achitat în cursul


anului 100 mii lei cu titlu de impozit pe profit => societatea
mai are de achitat 172 mii lei până la data de 25 martie
2020.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe venit
Contribuabili și sfera de cuprindere (exemple)

a) persoanele fizice rezidente, pentru veniturile obţinute din


orice sursă, atât din România, cât şi din afara României;

b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate


independentă prin intermediul unui sediu permanent în
România, pentru venitul net atribuibil sediului permanent;

c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi


dependente în România, pentru venitul salarial net din
această activitate dependentă.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe venit
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din salarii;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
d) venituri din investiţii;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;
i) venituri din alte surse.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe venit

Scutiri (exemple):

a) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru


veniturile realizate din activități
independente/salarii/pensii/activități agricole, silvicultură
și piscicultură;

b) persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii, ca


urmare a desfășurării activității de creare de programe
pentru calculator.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe venit
Exemple de venituri neimpozabile

a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate


din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri
externe nerambursabile;

b) indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi îngrijirea


copilului bolnav, potrivit legii;

c) sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume


asigurate;

d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat;

e) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau


perfecţionare în cadru instituţionalizat;

f) sumele sau bunurile primite cu titlu de moştenire ori donaţie;


Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe venit
Cota de impunere

Cota generală de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului


impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru
determinarea impozitului pe veniturile din:

a) activităţi independente;
b) salarii;
c) cedarea folosinţei bunurilor;
d) investiţii;
e) pensii;
f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
g) premii;
h) alte surse.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe veniturile din salarii
Obiectul: venitul (veniturile din salarii)
Subiectul = contribuabilul
Contribuabili (exemple):
a) persoanele fizice rezidente care realizează venituri din salarii
(angajații)

Plătitorul: angajatorul
Suportatorul = subiectul
OBSERVAȚIE: În cazul impozitului pe veniturile din salarii,
subiectul și suportatorul impozitului coincid, însă
plătitorul impozitului este o persoană diferită
(angajatorul).
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe veniturile din salarii

Definirea veniturilor din salarii


Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură
obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o
activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de
serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege,
indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de
forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate
temporară de muncă acordate.

Deducerea personală
Salariaţii au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei
sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a
perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se
află funcţia de bază, în funcţie de venitul realizat şi de numărul
persoanelor aflate în întreţinere.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe veniturile din salarii
• Deducerea personală (DP) se acordă pentru persoanele fizice care
au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 1.310 lei.
• Pentru contribuabiliicare realizează venituri brute lunare din salarii
cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei inclusiv, deducerile personale sunt
degresive faţă de cele de mai sus (aceste deduceri se regăsesc în
Codul Fiscal, art. 77, alin 2)
• Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii
de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe veniturile din salarii
Determinarea impozitului pe veniturile din salarii
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra
bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii (calculat
prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni) şi
următoarele:
- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
- cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
- contribuţiile la fondurile de pensii facultative, suportate de angajați, astfel
încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro;
- primele de asigurare voluntară de sănătate, suportate de angajați, astfel încât
la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro.

b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10%


asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi
contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.

OBSERVAȚIE: Vom folosi următoarea modalitate simplificată de determinare a


bazei impozabile:
Baza impozabilă = Venit brut – Contribuții sociale obligatorii –
Deducere personală
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe veniturile din salarii

Contribuţiile sociale obligatorii sunt:


- contribuţia individuală de asigurări sociale – 25%;
- contribuţia individuală pentru asigurările sociale de sănătate – 10%;

Termenul de plată a impozitului – data de 25 inclusiv a lunii următoare

Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a


calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data
efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
plătesc aceste venituri, cu unele excepţii prevăzute de lege.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe veniturile din salarii
EXEMPLU determinare impozit pe veniturile din salarii

• Ana Ionescu este angajată cu normă întreagă la SC CRINUL SA pe


post de chimist - șef de laborator, având un salariu de bază brut lunar
de 5.800 lei. Pentru că doamna Ionescu își desfășoară activitatea în
condiții clasificate ca fiind vătămătoare, aceasta beneficiază lunar de
un spor de 15% din salariul de bază. În luna ianuarie 2020, ca urmare
a identificării unei substanțe ce mărește speranța de viață a florilor,
doamna Ionescu primește o recompensă în valoare de 2.700 lei.
Doamna Ionescu are în întreținere 2 copii minori (Vlad - 5 ani și Ioana -
12 ani).
Determinați impozitul pe veniturile din salarii reținut doamnei Ionescu în
luna ianuarie 2020.
Aşezarea şi perceperea impozitelor
Impozitul pe veniturile din salarii
EXEMPLU determinare impozit pe veniturile din salarii

• Venit brut lunar (VBL) = 5.800 + 15% * 5.800 + 2.700 = 9.370 lei
(deoarece VBL > 3.600 lei, angajata nu beneficiază de DP)

• Contribuții sociale obligatorii (CSO):


CAS = 25% * 9.370 = 2.343 lei
CASS = 10% * 9.370 = 937 lei
Total CSO = CAS + CASS = 2.343 + 937 = 3.280 lei

• Venit impozabil = VBL – Total CSO – DP = 9.370 – 3.280 – 0 = 6.090 lei

• Impozit pe venit = 10% * Venit impozabil = 10% * 6.090 = 609 lei

Termen de plată: 25 februarie 2020


Plătitor: SC CRINUL SA
Tematica următorului curs

• Resursele financiare publice III


Vă mulţumesc pentru atenţie
şi vă doresc o săptămână plăcută
în continuare!!!

S-ar putea să vă placă și