Sunteți pe pagina 1din 25

Curs 4

Management și Marketing

Funcțiunile întreprinderii

Funcţiunea reprezintă ansamblul activităţilor


orientate spre realizarea unor obiective derivate,
rezultate din obiectivele generale ale întreprinderii.
Se pot defini cinci funcţiuni de bază ale
întreprinderii:
1. Cercetare-dezvoltare
2. Producție
3. Financiar-contabilă
4. Resurse umane
5. Comercială
Curs 4
Management și Marketing

Funcțiunile întreprinderii

1.Funcţiunea de cercetare-dezvoltare cuprinde


activităţile prin care se studiază, se concepe; se
elaborează şi se realizează viitorul cadru tehnic,
tehnologic şi organizatoric al întreprinderii.
Ea integrează activităţi ce pot fi grupate în:
• activităţi de concepţie, care vizează cercetarea şi
proiectarea produselor, a serviciilor, a lucrărilor noi şi a
tehnologiilor de realizare a acestora;
• activităţi de organizare a conducerii, producţiei şi
muncii.
Curs 4
Management și Marketing

Funcțiunile întreprinderii

2. Funcţiunea de producţie cuprinde totalitatea


activităţilor legate nemijlocit de realizarea
producţiei.
Transformarea materiilor prime se realizează
cu participarea factorilor complementari: muncă,
capital, stabilindu-se o anumită relaţie între
cantitatea de factori utilizaţi şi cantitatea de
produse obţinute.
Curs 4
Management și Marketing

Funcțiunile întreprinderii

Activităţile incluse în funcţiunea de producţie,


din punct de vedere al etapelor necesare fabricării produselor,
se împart în:
- activităţi de pregătire a producţiei;
- activităţi legate de executarea propriu-zisa a produselor.
Volumul activităţilor de funcţiuni de producţie este influenţat
de următorii factori:
• profilul întreprinderii;
• înzestrarea tehnică;
• caracteristicile materiilor prime, ale materialelor;
• complexitatea produselor.
Curs 4
Management și Marketing

Funcțiunile întreprinderii

3. Funcţiunea financiar – contabilă cuprinde activităţi privind folosirea


mijloacelor financiare necesare în procesul economic şi de urmărire a
rezultatelor obţinute de întreprindere.
Aceasta cuprinde următoarele activităţi:
➢ evidenţa contabilă financiară – înregistrarea şi raportarea activelor,
pasivelor, veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii;
➢ evidenţa fiscală – activităţile de stabilire corectă a impozitelor în
concordanţa cu legile fiscale;
➢ organizarea internă a evidenţei contabile – asigurarea securităţii
activelor, asigurarea calităţii, fiabilităţii datelor contabile, asigurarea
eficienţei operaţionale, asigurarea aderenţei la politica managerială a
întreprinderii;
➢ elaborarea schemei organizatorice a sistemului contabil – crearea unui
sistem de evidenţă fie mecanică, fie electronică;
➢ contabilitatea managerială – mijloacele de comunicare a datelor
financiare către managerii întreprinderii.
Curs 4
Management și Marketing

Funcțiunile întreprinderii

4. Funcţiunea resurse-umane cuprinde următoarele activităţi


specifice:
• determinarea necesarului de forţă de muncă;
• selectarea, testarea, încadrarea şi promovarea
personalului;
• organizarea pregătirii profesionale a lucrătorilor;
• stabilirea sistemului de salarizare, aplicarea acestuia şi
calculul drepturilor băneşti ale salariaţilor etc.
În organizarea acestei activităţi, este necesar ca
managerul să asigure în permanenţă un echilibru între
interesele salariaţilor, obiectivele şi rezultatele întreprinderii.
Curs 4
Management și Marketing

Funcțiunile întreprinderii

5. Funcțiunea comercială cuprinde ansamblul


activităţilor vizând aprovizionarea tehnico-
materială, desfacerea produselor, comerţul exterior
şi cooperarea economică internaţională, ele fiind
grupate în trei componente:
a. marketing
b. aprovizionare
c. desfacere.
Curs 4
Management și Marketing

Funcțiunile întreprinderii

Activitatea de marketing cuprinde ansamblul acţiunilor de


studiere a pieţei interne şi externe, a necesităţilor şi
comportamentului consumatorilor, cu scopul stabilirii celor
mai adecvate modalităţi de orientare a producţiei şi de
creştere a vânzărilor. Aceasta se concretizează într-o serie de
funcţii, cum ar fi:
• investigarea pieţei şi a nevoilor de consum
• conectarea dinamică a întreprinderii la cerintele mediului
său extern satisfacerea în conditii superioare a nevoilor
de consum
• satisfacerea în conditii superioare a nevoilor de consum
• maximizarea eficientei economice, a profitului
Curs 4
Management și Marketing

Funcțiunile întreprinderii

Activitatea de aprovizionare tehnico-materială


presupune desfăşurarea unor activităţi, cum ar fi:
• calculul necesarului de resurse materiale pentru
fabricarea producţiei contractate
• încheierea contractelor de aprovizionare tehnico-
materială
• calculul necesarului de resurse materiale privind
stocurile de producţie
• determinarea normelor de consum specific de
aprovizionare tehnicomaterială.
Curs 4
Management și Marketing

Funcțiunile întreprinderii

În domeniul desfacerii şi în cel al comerţului


exterior trebuie să se desfăşoare o serie de activităţi,
cum ar fi:
• prospectarea pieţei interne şi externe pentru
stabilirea potenţialilor clienţi ai întreprinderii
• încheierea contractelor de vânzare pentru
produsele fabricate de întreprindere
• calculul mărimii stocurilor de produse finite
• participarea la diferite târguri, expoziţii etc.
Curs 4
Management și Marketing

Structura organizatorică a întreprinderii

Organizarea şi funcţionarea întreprinderii sunt orientate


spre realizarea obiectivelor propuse.
Sistemul de conducere este definit de următoarele
subsisteme componente:
a) subsistemul decizional - ansamblul funcţiilor de
conducere;
b) subsistemul operaţional - ansamblul funcţiilor de
execuţie;
c) subsistemul informaţional dirijează acţiunile
subsistemului operaţional către cel decizional
Curs 4
Management și Marketing

Structura organizatorică - expresie a organizării


formale a întreprinderii
Structura organizatorică reprezintă ansamblul
persoanelor, subdiviziunilor organizatorice şi al relaţiilor
dintre acestea, orientate spre realizarea obiectivelor
prestabilite ale întreprinderii.
Structura organizatorică este influenţată de
anumiţi factori:
• strategia dezvoltării întreprinderii
• tipul şi complexitatea producţiei
• dimensiunea întreprinderii
• calitatea resurselor umane
Curs 4
Management și Marketing

Structura generală a unei întreprinderi cu


componentele sale
Curs 4
Management și Marketing

Elemente ale structurii funcţionale (de conducere)

Structura de conducere reprezintă ansamblul


cadrelor de conducere şi compartimentelor tehnice,
economice, administrative, modul de constituire şi
grupare a acestora, precum şi relaţiile dintre ele.
Structura funcţională este alcătuită din:
a. componente
b. relaţii
c. ordinea componentelor
d. sistem de obiective.
Curs 4
Management și Marketing

Elemente ale structurii funcţionale (de conducere)

Componentele structurii funcţionale sunt următoarele:


a) Postul - ansamblul obiectivelor, cu sarcinile, competenţele,
responsabilităţile asociate, care revin spre exercitare, în mod
regulat, unei persoane angajate în întreprindere.
Trăsăturile obligatorii ale unui post de muncă sunt:
➢ autoritate formală
➢ limita în care titularul postului are dreptul de a acţiona pentru
realizarea obiectivelor;
➢ competenţa profesională
➢ nivelul de pregătire, experienţa, prestigiul profesional;
➢ responsabilitate
➢ obligaţia titularului de a îndeplini sarcini şi atribuţii derivate din
obiectivele individuale ale postului.
Curs 4
Management și Marketing

Elemente ale structurii funcţionale (de conducere)

Totalitatea posturilor care sunt definite prin aceleaşi caracteristici


principale formează o funcţie.
b) Funcţia - ansamblul atribuţiilor şi sarcinilor, omogene din punct de vedere
al naturii şi complexităţii lor, desemnate în mod regulat şi organizat unui
angajat al întreprinderii.
Funcţia unei persoane este definită prin:
• atribuţiile şi sarcinile de îndeplinit;
• responsabilităţile pe care aceasta le implică;
• competenţele şi relaţiile pe care salariatul trebuie să le manifeste.
După natura competenţelor, autorităţii şi responsabilităţii pe care le
implica o funcţie, se disting două tipuri de funţii:
▪ de conducere - competenţe, sarcini, responsabilităţi din domenii mai
largi de activitate;
▪ de execuţie - obiective individuale limitate, însoţite de competenţe şi
responsabilităţi mai reduse.
Curs 4
Management și Marketing

Elemente ale structurii funcţionale (de conducere)

c) Compartimentul - o reunire sub aceeaşi autoritate


ierarhică a unui anumit număr de persoane, cărora le
revin permanent sarcini bine definite.
După modul de participare la realizarea
obiectivelor întreprinderii, compartimentele sunt:
o operaţionale - contribuie direct la realizarea
obiectivelor derivate şi generale ale întreprinderii
(secţiile de producţie, depozitele, atelierele de
service);
o funcţionale - participă la fundamentarea strategiilor
şi politicii globale a întreprinderii (diviziile, serviciile).
Curs 4
Management și Marketing

Elemente ale structurii funcţionale (de conducere)

2. Relaţiile organizatorice - raporturile instituite între


componentele organizatorice.
În funcţie de natura şi modul de manifestare a
competenţelor şi responsabilităţilor, se disting:
A. Relaţii de autoritate – relaţii a căror manifestare este
obligatorie.
Acestea cuprind:
- relaţii ierarhice - între titularul postului de conducere şi cei ce
deţin posturi de execuţie;
- relaţii funcţionale - de către compartimente specializate care
emit o serie de indicaţii metodologice, studii etc.
- relaţii de stat major - ca urmare a delegării sarcinilor,
responsabilităţilor de către conducere unor persoane pentru
rezolvarea unor probleme complexe.
Curs 4
Management și Marketing

Elemente ale structurii funcţionale (de conducere)

2. Relaţiile organizatorice - raporturile instituite între componentele


organizatorice.
B. Relaţii de cooperare - relaţii între titularul unui post situat pe acelaşi nivel
ierarhic cu titularul altui post.
C. Relaţii de control
D. Relaţii de reprezentare - legăturile dintre manageri şi reprezentanţii
diferitelor organizaţii profesionale, sindicate din interiorul întreprinderii sau
din afară.
3. Ordinea componentelor organizatorice. Aceasta este realizată prin:
A. Nivelul (treapta) ierarhic(ă) - ansamblul subdiviziunilor plasate la
aceeaşi distanţă de conducerea superioară.
B. Ponderea ierarhică (sau norma de conducere) - numărul de persoane
subordonate nemijlocit unui cadru de conducere.
Curs 4
Management și Marketing

Structura operaţională (de producţie şi concepţie)

Structura operaţională reprezintă acea


componentă a structurii organizatorice definită prin
numărul şi componenţa unităţilor de producţie, prin
mărimea şi modul amplasării spaţiale a acestora, modul
de organizare internă, precum şi prin relaţiile de
cooperare ce se stabilesc între acestea în vederea
realizării directe a obiectului de activitate al
întreprinderii.
Verigile structurale ce pot fi integrate într-o
structură de producţie şi concepţie sunt: uzine, fabrici,
exploatări, secţii de producţie, locuri de muncă.
Curs 4
Management și Marketing

Structura operaţională (de producţie şi concepţie)

Veriga structurală de producţie de bază a unei


întreprinderi o constituie secţia de producţie, care
reprezintă o unitate de producţie bine determinată sub
aspect administrativ, în cadrul căreia se execută fie un
produs, fie o fază a procesului tehnologic. În funcţie de
rolul pe care îl au în procesul de fabricaţie a produselor
incluse în programul de producţie, secţiile pot fi:
- de bază
- auxiliare;
- de servire.
Curs 4
Management și Marketing

Structura operaţională (de producţie şi concepţie)

În secţiile de bază se realizează produsele de


bază care dau profilul de producţie al întreprinderii.
În secţiile auxiliare se realizează produse sau
servicii auxiliare producţiei de bază care ajută la
realizarea în bune condiţii a produselor de bază.
În secţiile de servire se execută lucrări, servicii
sau activităţi necesare secţiilor de bază şi auxiliare
(depozitele şi magaziile întreprinderii, activităţile de
transport intern).
Curs 4
Management și Marketing

Structura operaţională (de producţie şi concepţie)

Într-o secţie de producţie de bază, unde predominant


este procesul de producţie de bază, se pot întâlni şi procese
de producţie auxiliare.
Atelierul de producţie reuneşte mai multe locuri de
muncă, care fie execută aceeaşi operaţie tehnologică, fie
efectuează un ciclu de operaţii tehnologice necesare obţinerii
unei piese sau produs.
Locul de muncă - o anumita suprafaţă de producţie,
dotată cu mijloace de muncă şi organizate pentru realizarea
unei operaţii sau a unei lucrări de către un muncitor sau un
grup de muncitori.
Curs 4
Management și Marketing

Procesul de analiză şi proiectare a structurii


organizatorice a unei întreprinderi presupune
următoarele etape:
❑ analiza obiectivelor întreprinderii;
❑ definirea activităţilor necesare şi stabilirea
conţinutului lor;
❑ proiectarea compartimentelor, gruparea lor şi
stabilirea relaţiilor dintre ele;
❑ proiectarea propriu-zisă a structurii organizatorice;
❑ evaluarea atât a funcţionalităţii, cât şi a laturii
constructive a întreprinderii.
Curs 4
Management și Marketing

Bibliografie:
1. S. Olaru, Managementul întreprinderii, Ed. ASE,
București, 2005