Sunteți pe pagina 1din 6

NEWSLETTER NR.

18
22 MAI 2017

Vanzarea titlurilor de participare de către


persoane fizice române

_______________________________________

ELABORAT DE GHEORGHE STRESNA

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO
___________________

Ce sunt titlurile de participare?


Titlurile de participare reprezinta orice acțiune sau altă parte socială într-o
societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni,
societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă
persoană juridică ori la un fond deschis de investiții.

Veniturile din vazarea titlurilor de participare sunt impozabile?


In conformitate cu prevederile de la art. 91 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare de la persoane juridice
romane se incadreaza la venituri din investitii. Potrivit art. 61, lit. c) din Codul
fiscal, venituri din investiții sunt supuse impozitului pe venit, cu exceptia
veniturilor neimpozabile expres mentionate la art. 93.

Care este baza impozabila?


Potrivit art. 94, alin. (1) din Codul Fiscal, câştigul din transferul titlurilor
de valoare reprezintă diferenţa pozitivă dintre preţul de vânzare şi valoarea lor
fiscală (valoarea de achiziţie sau de aport). În cazul transferurilor titlurilor de
valoare exprimate în valută, cursul de schimb valutar utilizat în vederea
determinării câștigului și a impozitului aferent este cursul de schimb valutar
comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ziua determinării
câștigului.
În cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare
la organismele de plasament colectiv câștigul se determină ca diferență pozitivă
între prețul de vânzare și valoarea fiscală, reprezentată de prețul de
cumpărare/subscriere/emisiune care include și cheltuielile de tranzacționare/
subscriere.
Atentie! La determinarea bazei impozabile trebuie sa se tina cont si de
pierderea netă anuală din vanzarea de titluri de participare stabilită prin declarația
privind venitul realizat. Pierderea realizata poate fi recuperata din câștigurile nete
anuale obținute în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Care este cota de impozitare?


Cota de impozitare pentru veniturile din investitii este de 16% şi se aplică
asupra diferentei pozitive dintre pretul de vanzare si valorea fiscala a titlurilor.

Cine are obligatia platii impozitului?


Incepand cu 1 ianurie 2016 nu se mai retine la sursa de catre persoana
juridica romana la care persoana fizica romana detinea actiunile. In baza art. 122
din Codul Fiscal, persoana fizica romana are obligatia sa depuna formularul 200 -
Declarație privind veniturile realizate din România pana pe data de 25 mai a anului
urmator. In declaratie persoana fizica va trebui sa includa câștigul net anual/
pierderea netă anuală determinata ca diferență între câștigurile și pierderile
înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din
transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar.
Impozitul pe venit trebuie achitat în termen de cel mult 60 de zile de la data
comunicării deciziei de impunere de la ANAF, perioadă pentru care nu se

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
___________________

calculează și nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie


privind colectarea creanțelor bugetare (dobanzi si penalitati de intarziere).
Conform noilor prevederi nu mai conteaza daca părțile sociale și valorile
mobiliare provin sau nu de la societăți închise, astfel ca nu se ma plateste impozitul
la bugetul de stat inainte de a face modificarea la Registrul Comerţului.

Cine impoziteaza castigul pentru vanzarile realizate prin intermediar?


Pentru tranzacțiile efectuate prin intermediari, societate de administrare a
investițiilor sau societate de investiții autoadministrată, acestea au următoarele
obligații:
 calcularea câștigului/pierderii pentru fiecare tranzacție efectuată
pentru contribuabil sau anual, după caz;
 transmiterea către fiecare contribuabil a informațiilor privind totalul
câștigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacțiile efectuate
în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului
curent pentru anul anterior;
 să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent,
pentru anul anterior, la organul fiscal competent o declarație
informativă privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru fiecare
contribuabil (formular 205).

Cum si cine plateste impozitul in cazul persoanelor fizice nerezidente?


Veniturile realizate de persoane fizice nerezidente din transferul titlurilor de
valoare detinute la rezidenți români, sunt considerate ca fiind obținute din
România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate. În aplicarea
prevederilor art. 129 din Codul fiscal, persoanele fizice nerezidente care realizează
venituri din vanzarea titlurilor de participare de la o societatea din Romania au
obligatia de a determina castigul/ pierderea realizata si sa depuna declarația
privind venitul realizat (formular 200) la organul fiscal competent. Prin urmare,
contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizează venituri din România,
potrivit titlului IV din Codul fiscal, au obligația să declare și să plătească impozitul
corespunzător fiecărei surse de venit.
Persoane fizice nerezidente care nu au Cod Numeric Personal (CNP) au
obligatia sa obtina Numărul de identificare fiscală (NIF) prin depunerea
următoarelor documente:
 declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru
persoanele fizice străine – formular 030;
 copia documentului naţional de identitate/paşaportului, după caz;
 documentul din care să reiasă motivul pentru care se solicită eliberarea
Numărului de identificare fiscală (ex: copia dupa contractul de cesiune
titluri de participare sau orice alte acte prin care se prezintă motivul
solicitării).

Ce contributii sociale se datoreaza pentru veniturile din investitii?


In conformitate cu prevederile art. 176, alin. (1) din Codul fiscal, pentru
persoanele fizice care realizează venituri din investiții sub forma câștigurilor din
transferul titlurilor de valoare, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări
sociale de sănătate reprezintă câștigul net anual raportat la cele 12 luni ale anului

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
___________________

de realizare a veniturilor. Prin urmare, baza de impozitare in cazul veniturilor din


investitii nu este plafonata la maxim 5 salarii medii brute pe luna (3.131 lei), insa
baza minima lunara este plafonata si nu poate fi mai mica decat valoarea salariului
minim brut pe țară (1.450 lei de la 1 februarie 2017), daca acesta este singurul venit
realizat.
Incepand cu 1 februarie 2017, persoanele fizice care realizează venituri din
investiții nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru aceste
venituri, dacă realizează venituri de natura:
 venituri din salarii sau asimilate salariilor;
 venituri din pensii;
 venituri din activități independente;
 venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil;
 venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 indemnizații de șomaj;
 indemnizații pentru creșterea copilului;
 ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și
completările ulterioare;
 indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a
unui accident de muncă sau unei boli profesionale.
Persoanele fizice (nerezidente) care dețin o asigurare pentru boală și
maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii
Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană sau în statele cu
care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi
pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor
respective, care produce efecte pe teritoriul României, și fac dovada valabilității
asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al președintelui
A.N.A.F. și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de
contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate,
persoanele trebuie sa depuna la organul fiscal competent, direct sau prin
împuternicit, „Declarația pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata
contribuției de asigurări sociale de sănătate” (formular 603), însoțită de unul din
urmatoarele documente justificative:
a) Document portabil A1;
b) TR/R1 - Formular privind legislația aplicabilă;
c) PM/RO101 - Certificat privind legislația aplicabilă;
d) MD/RO101 - Certificat privind legislația aplicabilă etc.

Atentie! Potrivit art. 137, alin. (1) din Codul fiscal, persoanele fizice care
obtin exclusiv venituri din investitii nu datorează contribuția de asigurări sociale
(contributia la pensie) pentru aceste venituri.

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
___________________

Exemplu:
Persoana fizica romana – Popescu Ionel a achizitionat in anul 2010 parti
sociale in valoare de 100.000 lei de la o persoana juridica romana si le-a vandut in
anul 2017 in baza unui contract de cesiune la un pret de vanzare de 400.000 lei, iar
costurile aferente tranzacției au insumat 20.000 lei. Aceasta a fost singura
tranzactie derulata de catre persoana fizica si in plus nu a obtinut niciun alt venit in
anul 2017.
Ce obligatii fiscale are persoana fizica?

Câștigul net anual impozabil este egala cu diferenta dintre pretul de vanzare
al titlurilor si costul de achizitie, inclusiv alte costuri directe aferente tranzactiei.
Castigul net anual = 400.000 lei – ( 100.000 lei + 20.000 lei) = 280.000 lei;
Impozitul pe venit = 16% x 280.000 lei = 44.800 lei;

Avand in vedere ca persoana fizica nu obtine niciun venit, in baza art. 176 din
Codul fiscal are obligatia sa plateasca contributia sociala de sanatate la castigul net
anual realizat din vanzarea titlurilor de participare. Baza de impozitare nu va fi
plafonata la 5 salarii medii brute pe luna, astfel ca se va datora pentru intreaga
suma.
Contributia la sanatate (CASS) = 5,5% x 280.000 lei = 15.400 lei, care este
mai mare de plafonul minim impus - (1 luna x 1.250 lei + 11 luni x 1.450 lei) x 5,5%
(946 lei).
În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din investiții, impozitul
pe venit si contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal
competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația
privind venitul realizat (formular 200) ce trebuie depusa pana pe 25 mai a anului
urmator. Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate si a impozitului stabilit
prin decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data
comunicării deciziei.

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
___________________

CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO
OFFICE@ACCOUNTING-LEADER.RO
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE

S-ar putea să vă placă și