Sunteți pe pagina 1din 4

Scenariul didactic

Nr. Etapele Comp. Activitatea de instruire Strategie didactică Evaluare


crt. lecției Spec./
Timp Activitatea Activitatea elevilor Resurse
profesorului
procedurale material Formă de
e organizare

1. Moment 2ʼ Profesorul intră în clasă. Elevii se pregătesc


organizatoric Este organizat contextul pentru oră și sunt atenți
educativ, astfel încât la indicațiile oferite de
demersul didactic să profesor.
atingă un grad înalt de
eficiență. Se asigură
liniștea în clasă, se
pregătesc materialele
necesare desfășurării
activității. Se notează
absenții.
2. Verificarea 5ʼ Se verifică efectuarea Elevii prezintă modul de Conversația caietul frontală Profesorul
temei O1 temei și se pun întrebări realizare al temei. catihetică şi de teme face
cu privire la lecția predată conversaţia aprecieri
anterior. euristică asupra
modului de
realizare a
temei.

3. Reactualizare 3ʼ Profesorul le cere elevilor Elevii sunt atenți la Conversația frontală


a să precizeze care sunt cerința profesorului și catihetică şi
modurile personale ale formulează exemplele conversaţia
cunoștințelor
anterioare O3 verbelor, dând exemple cerute. euristică
relevante. De asemenea,
elevii sunt rugați să
precizeze care sunt
modurile nepersonale ale
verbelor, cu tot cu
exemple
4. Captarea 2ʼ Profesorul realizează Elevii sunt atenți la tablă Conversația frontală Se fac
atenției captarea atenției elevilor, și notează în caiete aprecieri
pe parcursul activităţii, tabelul de pe tablă. verbale;
prin notarea pe tablă a stimularea
verbelor copulative. elevilor
pasivi.
5. Anunțarea 3ʼ Profesorul anunță titlul Elevii își notează în
subiectului și lecției și îl notează pe caiete titlul lecției.
tablă:
a obiectivelor
Modurile nepersonale ale
verbelor.
Se precizeză în mod clar
obiectivele urmărite pe
parcursul activităţii.

6. Dirijarea 15ʼ Profesorul încurajează Elevii oferă răspunsurile Conversația frontală Profesorul
învățării elevii să participe activ la așteptate și notează în euristică va evalua
lecție. Acesta pune caiete ceea ce este scris capacitatea
întrebări ajutătoare pentru elevilor de
pe tablă. Elevii sunt
a obține toate răspunsurile a-și
dorite. atenți la indicațiile exprima
Modurile nepersonale ale oferite de profesor. oral
O2 verbelor sunt: infinitivul punctul de
(exprimă acțiuni și stări, vedere cu
este alc. din prep. a + vb. privire la o
terminat în vocală - anumită
mânca, bea, merge, ști), situație
O3 gerunziul (exprimă acțiuni dată.
O4 în desfășurare, se
formează cu sufixele -ind
și -ând: citind, dormind,
mâncând, iar forma
negativă se obține cu
prefixul ne-: necitind),
participiul (expr. acțiuni
terminate și suferite de
ființe sau lucruri, vb. se
termină în -s sau -t și ajută
la formarea modurilor și
timpurilor compuse) și
supinul (denumește
acțiunea sau starea ca și
infinitivul, este alc. din
prep. de, după, la, pentru
+ participiul vb. de
conjugat: scris, citit ).
Funcțiile sintactice ale
verbelor la moduri
nepersonale: vb la moduri
nepers. pot avea orice f.
sin. în afara celei de
predicat verbal.
7. Fixarea și Profesorul rezolvă cu Elevii participă activ la Conversația frontală Profesorul
consolidarea elevii exercițiile de pe fișă rezolvarea exercițiilor. euristică va evalua
15ʼ și pe cele din caietul de cunoștințel
cunoștințelor
exerciții. e
acumulate
de elevi.
8. Asigurarea Se realizează pe tot
feed-back-lui parcursul activităţii,
frontal şi independent.
Profesorul realizează
aprecieri verbale pe
parcursul activității
didactice.
9. Temă pentru 5ʼ Profesorul le dictează Elevii își notează în
acasă elevilor tema pentru caiete tema pentru
acasă: exercițiile din acasă.
manual 4, 5, 6 și 7 pag.
70.