Sunteți pe pagina 1din 23

BULETIN ŞTIINŢIFIC

AL
MUZEULUI JUDEŢEAN BUZĂU

BUZĂU, 2018
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate
MUZEULUI JUDEŢEAN BUZĂU
CONSILIUL ŞTIINŢIFIC:
Prof. univ. dr. Constantin Ardeleanu - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Prof. univ. dr. Gheorghe Calcan - Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti
Prof. univ. dr. Silviu Neguţ - Academia de Studii Economice Bucureşti
Conf. univ. dr. Mihaela Denisia Liuşnea - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Conf. univ. dr. Constantin Stan - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi

COLEGIUL DE REDACŢIE:
Secretar de redacţie: Mădălina Oprea
Tehnoredactare computerizată: Daniela Bucur

Toată corespondenţa referitoare la buletinul Toute correspondance concemant la


Analele Buzăului va fi trimisă pe adresa: revue Analele Buzăului sera adressee â:
Muzeul Judeţean Buzău Musee departemental du Buzău
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 50 Boul. Nicolae Bălcescu, no. 50
120360 Buzău 120360 Buzău

Autorilor le revine responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor publicate, precum şi pentru formele
grafice folosite, prescurtări, indicaţii bibliografice, transliterări etc.

Redacţia: MUZEUL JUDEŢEAN BUZĂU


Bd. N. Bălcescu nr. 50, 120360 Buzău
Telefon: 0238.710561. Tel/fax: 0238.710638
e-mail: home@muzeubuzau.ro
MUZEUL JUDEŢEAN BUZĂU

'V

ANALELE BUZAULUI

BUZĂU, 2018
ANALELE BUZĂULUI, I - 2009
ANALELE BUZĂULUI, II - 2010
ANALELE BUZĂULUI, III - 2011
ANALELE BUZĂULUI, IV - 2012
ANALELE BUZĂULUI, V - 2013
ANALELE BUZĂULUI, VI - 2014
ANALELE BUZĂULUI, VII - 2015
ANALELE BUZĂULUI, VIII - 2016
ANALELE BUZĂULUI, IX - 2017

Coperta I: Afişul Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice: 1918, Sfârşit şi început de epocă
Coperta IV: Cimitirul Eroilor Buzău
CUPRINS

Cuvânt înainte .................................................................................................... 7

Alexandru GAIŢĂ
Moşnenii curburii şi procesele lor (IX) ............................................................. 9

Doina Simona FURTUNĂ


„ Tribuna" din Sibiu ......................................................................................... 51

Conf. univ. dr. Constantin I. STAN


Oraşul Buzău în ajutorul mişcării memorandiste (1892 -1895) .................... 61

Virgil - Ioan CUERU


Jandarmeria în Marele Război 1914 - 1918 .................................................... 81

Prof. univ. dr. Gheorghe CALCAN


Spre realizarea Marii Uniri. Integrarea României în Războiul de Întregire
Naţ~onală, reflectată în ziarul „ Le Figaro", august 1916 ............................... 87

Marinela TRANDAFIR
Unirea de la Alba - Iulia reflectată în presa vremii,
Adeverul, duminică 2115 decembrie 1918 ...................................................... 105

dr. Felicia-Elena BOŞCODEALĂ


Unirea, naţiunea a făcut-o! O personalitate a Unirii - Elena Pop ............... 115

Constantin COMAN
Alexandru Marghiloman - germanofil sau rusofob? ...................................... 121

Relu STOICA
Alegerile parlamentare din mai 1918 în judeţele Buzău şi Râmnicu Sărat ... 127

Viorel FRÎNCU
„Adevărul" despre moartea lui Alexandru Marghiloman (Studiu de caz) .... 131

Marius Gabriel NECULAE


Bugetul oraşului Râmnicu Sărat sub ocupaţia germană (191711918) .......... 147

Valeriu NICOLESCU
Se întâmpla acum 100 de ani .......................................................................... 161
6

Conf. univ. dr. Mihaela Denisia LIUŞNEA


Armata română angajată intr-un război cu o nouă configuraţie
şi dinamică - Bătălia pentru Galaţi, în ianuarie 1918 .................................. 187

Valeria BĂLESCU
Consolidarea unităţii naţionale româneşti prin campania din 1919; de la
Nistru şi dincolo de Tisa împotriva „ nebuniei roşii a bolşevismului" .... ... „ .. 199

Daniel DRUŢU - DANCIU


Aspecte economice ale comunei Şarânga, judeţul Buzău .. „ .......................... 231
CUVÂNT ÎNAINTE

Galeria publicaţiilor ştiinţifice de specialitate s-a îmbogăţit în ultimii ani


cu un nou anuar, ANALELE BUZĂULUI, editat de Muzeul Judeţean Buzău.
Al X-lea număr al acestui buletin marchează, desigur, un jubileu care coincide
fericit cu Centenarul Marii Uniri de la 1918. El cuprinde în cea mai mare parte
contributii, dedicate acestui eveniment care a făcut subiectul Sesiunii Nationale
,
de Comunicări Ştiinţifice: 1918 - Sfârşit şi început de epocă.
Apărută din dorinţa firească de a valorifica realizările istoriografice ale
cercetătorilor, muzeografilor, cadrelor didactice din Buzău şi alte colţuri ale
ţării, publicaţia şi-a propus să aducă în atenţia specialiştilor şi a publicului larg,
studii, articole, comunicări de istorie medie, modernă şi contemporană, de artă,
etnografie şi de restaurare a patrimoniului. În paginile sale au apărut cu
precădere materiale referitoare la istoria meleagurilor buzoiene şi râmnicene,
fiind, totodată, incluse şi foarte multe contribuţii referitoare la istoria naţională.
În primul rând ne-a preocupat să realizăm un nivel ridicat al studiilor şi
articolelor ştiinţifice propuse spre publicare. Am tipărit, de regulă, materiale
bazate pe cercetarea unor fonduri de arhivă, colecţii de documente, apărute în
ţară sau peste hotare, ori valorificând presa buzoiană sau cea naţională. Au fost
selectate spre publicare acele cercetări care întruneau rigorile ştiinţifice şi
metodologice impuse de normele academice.
Considerăm că ceea ce am realizat până în prezent este doar un început,
urmârind să continuăm linia impusă de profesionalismul şi rigurozitatea,
specifice unui standard ridicat din punct de vedere ştiinţific şi metodologic.
În spaţiul istoriografic buzoian, revista se plasează pe un loc de frunte
prin diversitatea tematicii abordate şi a numărului apreciabil de colaboratori,
recunoscuţi pentru contribuţiile aduse la dezvoltarea ştiinţei istorice.
Intenţionăm să o facem cunoscută pe plan internaţional prin realizarea unor
schimburi de publicaţii ale muzeelor şi altor instituţii de cercetare europene.
Orice sugestie şi observaţie din parte Dvs., cititorii, este binevenită.

REDACŢIA
BUGETUL ORAŞULUI RÂMNICU SĂRAT
SUB OCUPAŢIA GERMANĂ (1917-1918)

Marius Gabriel NECULAE

ABSTRACT

RÂMNICU SĂRA T'S BUDGET


UNDER THE GERMAN OCCUPATION (1917 -1918)

Linked with the participation of Râmnicu Sărat city in the 1st World War, over
the years, but most recently - with the occasion of the Centenary of the Great Union -
local history researchers have presented issues related to the Battle of Christmas (2/22
- 14/27 December 1916), the destructions caused by the Germans in the city and the
fate of the Germans' monument in Racoviteni.
Regarding the financial issues during the German occupation of Râmnicu Sărat,
we have information in documents written in Romanian and German, in the files
related to the „Râmnicu Sărat City Hali" fonds from 1917 - 1918 („The structure and
functioning of the public administration", „Financial issues", „Decisions of the
Communal Council"), located at the Buzau County Service of National Archives. We
mention that, in February 2018, only a small part ofinformation from these documents
was published by the historian Valeriu Nicolescu, in the „Opinia" newspaper.
Therefore, through this approach, we intend to analyze the composition of the
„General budget of the Râmnicu Sărat Commune", during the years 1917 - 1918,
starting with the conception, to rectification and execution. At the same time, we will
have some considerations regarding expenditures, including salaries, reporting of
communal expenses to the Stage 225 Command, making comparisons with previous
and subsequent financial years.

Cuvinte cheie: Râmnicu Sărat, primărie, buget, ocupaţie germană, Primul Război
Mondial
Keywords: Râmnicu Sărat, city hali, budget, German occupation, First World War

Referitor la istoria Râmnicului Sărat în perioada Primului Război


Mondial, de-a lungul timpului, însă mai cu seamă în ultimii ani - cu prilejul
Centenarului Marii Uniri - cercetătorii istoriei locale au prezentat aspecte
legate de Bătălia de Crăciun (2/22 - 14/27 decembrie 1916), distrugerile

Analele Buzăului X, Buzău, 2018, p. 147 - 160.


148 M. G. Neculae

cauzate de germani şi soarta monumentului de la Racoviţeni. Alte aspecte,


precum cele financiare şi administrative, au fost mai puţin cercetate.
Referitor la chestiunile financiare din timpul ocupaţiei germane la
Râmnicu Sărat avem informaţii în documente redactate în limbile română şi
germană, aflate în dosarele aferente fondului „Primăria oraşului Râmnicu
Sărat" din anii 1917 - 1918 („Alcătuirea şi funcţionarea administraţiei
comunale", „Chestiuni financiare", „Convocare şi decisiunile Consiliului
Comunal"), aflate la Serviciul Judeţean Buzău al Arhivelor Naţionale.
Menţionăm că, pe această problematică, singurul cercetător interesat a fost
istoricul Valeriu Nicolescu, care a publicat doar o mică parte a informaţiilor
vizate, în monografia dedicată fostului judeţ Râmnicu Sărat 1 şi în cadrul unui
articol general de popularizare, în cotidianul „Opinia" 2 .
Aşadar, prin acest demers, ne propunem să analizăm alcătuirea
„Bugetului general de venituri şi cheltuieli al comunei Râmnicu Sărat", pe
exerciţiul 1917 - 1918, pornind de la alcătuire, până la rectificări şi execuţie.
Totodată, avem unele consideraţii cu privire la cheltuieli, inclusiv salarii,
raportarea cheltuielilor comunale către Comandamentul Etapei 225, făcând şi
comparaţii cu exerciţii financiare anterioare şi ulterioare.
Documentul original, bilingv, „Bugetul general de venituri şi cheltuieli
pe exerciţiul 1917 - 1918 I Haupt - Praliminare liber Einnahmen und
Ausgabeben pro 1917 - 1918", a fost identificat în două dosare la Serviciul
Judeţean Buzău al Arhivelor Naţionale şi conţine: „Raportul Primăriei R. -
3

Sărat No. 5183 către Comandantul Etapei No. 225", adresa comandantului
Etapei 225 către Inspecţia etapelor şi răspunsul acesteia, „Detalierea
veniturilor", „Detalierea cheltuielilor", o „Recapitulaţie" şi „State desvoltătoare
de lefuri".
În „Raportul Primăriei R. - Sărat No. 5183 '', semnat de primarul numit de
către germani - Constantin G. David şi secretarul - contabil N. Şt. Vemescu, se
reliefează că, pentru bugetul 1917 - 1918, se prevăd 351.170 lei venituri şi
350.244 lei cheltuieli, rezultând un excedent de 926 de lei. Din totalul
chelruielilor, se stipula un fond de rezervă de 70.000 lei, iar personalul era
redus, însă cu lefurile păstrate ca în trecut (cu excepţia personalului bisericesc),
fiind introdus şi un nou articol, 12, la cheltuieli, unde se prevedeau 15.000 lei
pentru plata lucrătorilor cu ziua, necesari trebuinţelor germanilor.

1
Valeriu Nicolescu. Constantin Marafet. Un colţ de Ţară Româneascâ: judeţul Stam Râmnic.
voi. I. Ed. Rafet. Râmnicu Sărat, 2008. p. 124.
Valeriu Nicolescu. Rtimnicu Sărat 1i1 anii Primului Râ:boi ."v!ondial (IJJ. 8 februarie 2018,
http: oriniah:.c1~1.n1 ramnicl!-sarar-in-anii-;iri111ului-rnzboi-mon<.k1!-ii. accesat în luna
februarie 2018.
S.J.A.N. Buzău, fond Primăria oraşului Râmnicu Sărat. dosar 4 (7) / 1917. f. 103 - 108.
respectiv. dosar 3 (6) I 1917, f. 61 - 63. într-o formă simplificată, cu corecturi.
Bugetul oraşului Râmnicu Sărat. .. 149

Din adresa comandantului Etapei 225 (maior Radtke) către Inspecţia


etapelor, privind proiectul de buget, aflăm că, în momentul cucenm
Râmnicului (2 7 decembrie 1916), în casa de bani a oraşului se găseau
47.575,75 lei4 , care au fost lăsaţi administraţiei, pentru întâmpinarea
cheltuielilor, sub supravegherea Comandamentului Etapelor. De atunci
veniturile au sporit cu 8.117 lei, din impozitul pe câini şi 4.321,30 lei, prin
impunerea obligativităţii biletelor de identitate. Bugetul transmis inspecţiei este
cel proiectat de Primărie, specificându-se că: oraşul are mari proprietăţi rurale,
care aduc pe timp de pace o arendă de 97. 700 lei, veniturile actuale (1917)
fiind estimate la 95.000 lei, la care se adaugă un drept la plata unei rente anuale
de 18.170 lei, pentru pământuri trecute la stat, dar că, plata arendei se va putea
încasa abia după 2 - 3 luni de la strângerea recoltei. Mai aflăm că administraţia
oraşului plănuieşte contractarea unui împrumut de 25.000 lei, dobânda fiind
plătită din veniturile curente, iar amortizarea urmând să aibă loc după război.
În răspunsul Inspecţiei Etapelor 15, condusă de maior von Aweiden,
nr. 18352117, către Etapa 225 găsim următoarele specificaţii (venituri):
cf. articolului 2 din buget, un impozit asupra venitului din proprietăţi nu poate
fi doar de 1% şi că va fi problematică achitarea unor datorii ale statului, suma
urmând să se scadă. Referitor la cheltuieli, se specifică că, la lefuri, trebuie să
se aplice curbele (scăderea), conform art. VI din decizia comandamentului
suprem nr. 31/5/1917. Prin urmare, proiectarea bugetului pe exerciţiul 1917 -
1918 (venituri), este făcută pe două capitole, 37 de artiCole, rezultând încasări
evaluate la 333.000 lei, astfel:
Nr. Subcapitol Articole Evaluare I lei
capitol continute
I. Impozite ŞI 1. Impozite 1 - 12 114.000
taxe 2. Taxe 13 - 24 37.600
II. Venituri 3. Veniturile bunurilor comunale 25 - 31 103.800
speciale (arenzi şi chirii)
4. Intreprinderi de interes 32 - 34 50.000
general

4
În urma schimbării primarului, în martie 1917, din procesul verbal de preluare a funcţiei de
primar de către Constantin G. David, din 8 martie 1917, aflăm că „Asupra Casierului
Comunal am găsit un sold de 50.177,40 lei, constând din: - Lei 29.177,80 rest din soldul
aflat în Casă în ziua ocupaţiunii armatei Germane şi restituit în urmă pentru cheltuielile
comunale; 4.655,50 încasări făcute din venitul iluminatului electric; 1.566 prinşi din
vânzarea porumbului procurat de Primărie pentru îndestularea publică şi depozitat în
magazia din strada C. Brâncoveanu; 14. 778, 10 realizaţi din măcinatul grâului (I O vagoane)
cumpărat de primărie de la C. Iorgulescu şi depozitat în magazia de la Dărâmaţi.
Vânzându-se făina brutarilor din oraş pentru îndestularea publică". S.J.A.N. Buzău, fond
Primăria oraşului Râmnicu Sărat, dosar 3 (6) I 1917, f. 2 - 3.
150 M. G. Neculae

5. Subvenţii (de la stat, pentru 35 2.600


întretinerea drumului)
6. Diverse (venituri neprevăzute 36 - 37 25.000
si rămăşite din exerciţii închise)
To tal general 333.000

· nI or se f:ace pe cmc1 cap1to


Detal"ierea c he 1tme . 1e, 40 d e art1co e, ast fie 1:
Nr. Subcapitol Articole Alocare/ lei
capitol conţinute
I. Cheltuieli 1. Serviciul Central l -8 40.470
administrative 2. Casieria 9 - 10 12.630
3. Pompieri şi salubritate 11 - 15 60.330
4. Politia 16 31.620
5. Serviciul sanitar şi Spital 17 - 19 26.280
6. Cultul 20 - 21 15.772
7. Instrucţiunea publică 22 - 24 2.300
8. Serviciul verificării măsurilor 25 2.000
II. Cheltuieli Orfani, baia comunală, 26 - 29 7.500
de interes ajutorarea săracilor,
public incendiaţilor, inundaţilor

III. Diferite Restituiri sume greşit percepute, 30 - 31 1.200


cheltuieli neprevăzute

IV. Serviciul - 32 - 39 77.010


de lucrări ŞI

întreţineri
V. Credite - 40 53.962
disponibile
Total general 332.074'

Excedentul bugetar era calculat la 926 de lei.


Ultima parte a documentului respectiv, „State desvoltătoare de lefuri"
este dedicat salariilor funcţionarilor, în şapte state, cu lefurile lunare: până la 1
. . 1917 de 1a 1.mme
IUille . ş1. tota 1u 1 anua,1 dupa cu urmeaza:
'
Statul Nr. funcţionari/angajaţi Total anual
I. Serviciul central 13 26.570
II. Casieria şi perceperile 7 l l.l 30

Din calcularea sumelor alocate pentru cheltuieli, nouă ne ies 331.074 lei, apărând astfel o
diferenţă de I.OOO de lei. posibil o scăpare a celor care au întocmit bugetul, poate o
stratagemă de a încărca bugetul de cheltuieli. de mirare fiind faptul cum a scăpat acest lucru
minuozităţii germanilor.
Bugetul oraşului Râmnicu Sărat. .. 151

III. Pompieri şi salubritate 43 27.330


IV. Politia 40 31.620
V. Serviciul sanitar şi spitalul 10 10.280
VI. Clerul 17 15.572
VII. Serviciul de lucrări şi întretineri 15 19.510
Total 145 142.012

Din acelaşi document, aflăm că, de la 1 iunie 1917, aplicându-se scăderea


salariilor, conform art. VI din decizia comandamentului suprem nr. 31/5/1917,
au scăzut lefurile funcţionarilor, cu procente cuprinse între 1O şi 25 %, puţini
rămânând cei cu salarii neschimbate (traducătorul de limbă germană, tălmaci,
aprod, lucrători la pompieri). Astfel, primarul primeşte cu 150 de lei mai puţin
- 450 (- 25%), ajutorul de primar are salariul diminuat de la 500 la 390 lei,
preotul de la biserica Bagdat de la 132, la 118,80 lei şi şeful de la uzina
electrică de la 200 la 180 lei.
Deşi cheltuielile erau atent monitorizate, trimiţându-se · săptămânal
rapoarte către Comandamentul Etapei 225, în curând, apare nevoia unui
împrumut de 60.000 lei 6 , unele sume neputând fi realizate ca venituri (impozite
asupra distracţiilor, taxa pe decalitru, controlul covrigăriilor, taxe pentru
cântăritul mărfurilor, venitul băii comunale, sume de la Stat etc. - 128.900 lei),
iar unele fiind incomplete (taxa asupra biletelor de identitate, asupra
materialelor de construcţii, arenzile moşiilor etc.). Apar şi cheltuieli
neprevăzute, datorate, în mare parte, germanilor (corvezi ce trebuiau plătite tot
de primărie), deficitul fiind de 111.382,9 lei. Astfel, prin ordinul
Comandamentului Etapei 225 7 , a fost autorizat un împrumut de 60.000 lei la
„Marmorosch Blank:". Restul de 51.372,9 lei, deficit, a fost acoperit prin
transferul făcut de Comandamentul etapei 225, dintr-un împrumut de 60.000 lei
făcut de consiliul judeţean 8 • Consiliul Comunal l-a autorizat pe primarul
Constantin G. David să contracteze împrumutul de 60.000 lei, în următoarele
condiţii 9 : termenul de achitare să nu depăşească trei ani, dobânda să nu
depăşească 5% anual, fiind trei rate anuale.
Din darea de seamă a Consiliului Comunal (şedinţă extraordinară) din 6
decembrie 1917 10 aflăm că, pe 1917 bugetul a fost modificat, înregistrându-se

6
S.J.A.N. Buzău, fond Primăria oraşului Râmnicu Sărat, dosar 4 (7)/1917, f. 157 - 158,
„Referat" nr. l 54 l din 11 septembrie 1917 este primul document care pomeneşte de această
necesitate.
7
Ibidem, f. 167, adresa nr. 544 7 I 21.11.1917.
8
Ibidem, f. 194.
9
Ibidem, dosar 3( 6) I 1917, f. 76.
10
Ibidem, dosar 3(6) I 1917, f. 77.
152 M. G. Neculae

344.369,50 lei venituri, 455.752,40 lei cheltuieli, înregistrându-se un deficit de


111.382,9 lei, acoperit cum am arătat mai sus.
Pentru a face o comparaţie, în „Bugetul General de veniturile şi
cheltuielile Comunei de Reşedinţă Râmnicu - Sărat pe Exerciţiul 191 O -
1911" 11 , avem previzionate venituri de 527.332,85 lei, cheltuieli de 522.966.71
lei, cu un excedent de 4.366, 16 lei.
12
Pentru exerciţiul 191811919 fusese previzionat un buget de 3 77 .069 ,50
lei la venituri, 3 76.431,60 lei cheltuieli, cu un excedent de 63 7,90 lei, rectificat,
chiar a doua zi 13 , la 499.196,50 lei (venituri şi cheltuieli), conform ordinului
Etapei 235.
Concluzionăm, prin a spune că funcţionarii numiţi de autorităţile
germane de ocupaţie au avut doar rolul de a pune în practică, „dezbătând şi
aprobând'' formal instrucţiunile primite de la germani. Aceştia din urmă au
găsit metode directe (corvezi plătite de primărie, rechiziţii), dar şi ingenioase
de a scoate bani de la autorităţile locale şi populaţia civilă (vindeau câini
poliţiei, închiriau clădiri publice şi particulare, semnau fals) • La acestea se
14

adaugă devastarea oraşului, de către trupele „centralilor", după Pacea de la


Buftea, din 1918, comisia de evaluare stabilind, în 1921, pagube produse de
ocupatori în valoare de 14. 990.066 lei 15 .
Din documentele existente în fondurile enumerate putem afla şi deduce
16

şi alte informaţii inedite despre chestiuni financiare şi administrative privind


oraşul Râmnicu Sărat, precum: nivelurile taxelor şi impozitelor stabilite la
nivel local, precum şi gradul de colectare efectivă a acestora, motivaţiile şi
problemele celor care solicitau scutiri de la plata taxelor, numărul şi lefurile
angajaţilor, pe domenii, precum şi cheltuielile săptămânale de funcţionare ale
administraţiei râmnicene.
Astfel, pe baza acestor date, demersul nostru poate fi continuat, cu
statistici pe perioade mai mari, eventual, studii comparative între diverse
perioade sau zone.

11
Muzeul Municipal Râmnicu Sărat, Secţia de istorie, fond istorico - documentar, inv. 150,
Tipografia „Leon Svorene", Râmnicu Sărat, 1910, 6 p„ 32.7 x 21 cm. Votat de Consiliul
Comunal la 21 martie 191 O, semnat de primar Sava M. Gherghiceanu şi contabil Christian
Constantinescu.
12
S.J.A.N. Buzău, fond Primăria oraşului Râmnicu Sărat, dosar 3 (6) I 1918, f. 2, Darea de
seamă nr. 2 a Consiliului Comunal, din 29 ianuarie 1918.
1.1 Ibidem. f. 3 - 4, Darea de seamă nr. 3 a Consiliului Comunal, din 30 ianuarie 1918.
14
Romulus Ioachim, Expunerea situafiuneijuderului Rîmnirn Sărat pe anul 1919, Institutul de
Arte Grafice „Unirea", Bucureşti, 1920, pp. 3 - 9, Muzeul Municipal Râmnicu Sărat, Secţia
de istorie, fond istorico - documentar, inv. 1416.
15
S.J .A.N. Buzău, fond Primăria oraşului Râmnicu Sărat. dosar 511920 - 1921, f. 183.
16
S.J.A.N. Buzău, fond Primăria oraşului Râmnicu Sărat, respectiv Muzeul Municipal
Râmnicu Sărat, Secţia de istorie. fond istorico - documentar.
Bugetul oraşului Râmnicu Sărat. .. 153

Pagină referitoare la banii aflaţi în Casieria Comunală (8 martie 1917)


154 M. G. Neculae

BC- RGF. R.M F. l TERAM'f RAM . IC ARAT

l ' IU~ .\I I. c m1 "NEI n M.i..\TICl > ARAT

J-1 .\ U P T = P R L ff M a N A RE
OBER
Einnahmen_und Ausgaben
PlilO

1917-1918

BUGETUL GENERAL
O E

~ENITtlRI ŞI C?}iE6TtlE61
PE

Etercifiul 1911'-191~

FONDUL ORDINAR

Arhivele Na ionale - BUzău


Bugetul Râmnicului Sărat 191711918 (foaia de titlu)
Bugetul oraşului Râmnicu Sărat. .. 155

Ra1 p rl de Biirgtrmei tetamtes R.-Sarat


l'-lr. ~183 lt•porlul }>riflltlri•i Jt.-St1rt1t
An No. ~183 '
di e Etappen mandantur 22f> . dtrc

lt/I /J1>eltr'
ri1118er
,,.;d 1tll••111fd daa
-LOOO
,,.-
Pr11J;,,,;,,.,.,
ltMll {11 r !Uu lallr 197119J mii 1i1Nr
8omo1ttlt1ntu/ €tt1J#lor
LO
./I•.
O
224

lirllnttilfJf(l!lmt r<1fl .15 1170 Lti Hd titMr foll- ÂM 0-TI li 1Tl„flt'! ţ>Ofllll~I-. J..,,,, /r1>
resa.sg11bl' CO fl .J.50244 Ui somil mii IÎll#T 1tctal th IJ11g1I fli llllM1ttulrfl/i.,,t 1 11e ~; l'ti
e'r.•parfl1 . .~ con 926 !Ai tor.tultgttt.
„ 1r111111 1111«1'1il ]Wlllra t11111l J!)J7./!J /
I der "''"'" der .A •agttbe„ ist titt î'ofld 111e/w1J c• lei fJ.i/J i O la rr11ilari 1 hi .'1)11.:41
•"'' .
r " 10000 C,,i 1o1tllr •rtikel 4{) mii ilt/J1gri/f1tt, la c/lelt11t li Cil .reerkttl 61191/ar th k 1 925.
111r i m Notltfa/11 fllr J .rlikLJ die abgelt1tt nr·
1rtlkif'I 1n rilen kutt, 1e111tlul/ filr 11rtiktl d1• fond de rtzlr" d1 l#t 70.(}()()
;,,. Prolimi11rir1 „;,·ltt ror.qt.'llrttt 1c11rdett.
„,,,., „_ /.
J" totalIII clulliulilor co11l#OI• fa llrl. 4fJ

fltetsilak ca put111 fi lllilillll fi# f#llll'• ' l"'rJ·


JJa 11·ir u1u i111 1i.·ri'!JSZ1ulanth befin<kn, •ttd rea ufl<!ra tli n art~/6 • tvlnr tU«9/illtu ""
,„,

im rtriralfllfl.'/~.llf'Oll!I slthtfl, so 1r11rtk "'" Pra· DOr fi sa;i'r1611te, fie pulnla # crn. 1r• 11l
Ji,,.ifl4rr im /..rrkeJ der Jfo.qlirlrk1it e1rfassl . orlicoltJ 11 · cerul# dt i111p"J,,,.,,,.i , i ,,,,,_.,.,_
.Das j>tr11Qn11/ 1r1mie 1111/ din ll(Jhgst.11 Stand 111 bugtt.
Mra/JgtJ.selz l """ dl.v stn Oe/1al1 im gleicllllf Dal4 jii:1d .• lartt1 dl rtll/Joia li sit..,,._ tll
JltJSM 111i8 fr1/l11r b1ibtlrnlle11 i11 ,f.lfb1trac/rl dis . ne u/fdm tocmai 111 il01"' dl OJllrll/iui ..Uilan
Sf'JI . da.ta die 1Ab1111s111ittel d11rzeit btdl'Ulend a tlaptlor, am /IU'11t tt:ji/ibt'fllY11 /JllfdWa I•
tJ,,,ar„r11i11d, 11·1trde beim A·irshtllfp1.rso11ale du limite/a 11lrict1 a p<>11/Ji/il4/1HJI' J, l'Nlil!vr.
Otlralt retJacirl, dadi111es Peraofl<1le Neb1n1i11· Am rtd111 per1011al11I 111 •ll'iellll llCNtll'
k•flflt ims r1/igios111 Fu„ctiofltn $tiletJS dis Pll· f111ând IP/11rik di11 lrtclll, I• l#tn ttl I• ,,a,

„„
blieums b111itrltt . traiul esl1 c• mult llllU ac-;>.
Eine gross1 .d.aalag1 bild#11. dii Sp1s~" jllr E.xctpfilUli ""' /lltlll 11Wi
die S i.ultr"·„;guttg, Jie A.rb11ltfl am Fnrdltaf•, biserictsc, caruia i-111/f rtrlu o ,.,..
e• a. J" t• W

4.KZaill co11 .Arbtiterfl 01r1r111<kt werth11.


„ ,,,_
ia ikfl KaurMtt dii B011pteinq1111rtitr1111g11" 11. rile ce llffa lflo1ii11 Jlllll,.,, d «ni , , , . . .
·'· r . z11 ir1/t:ltw111' Zirtck l1lglich 1i111 grosse realize111t1 11i allu111i11V.: 1/1
religioase ce lttthpliitac ţ;,f:&"·
~

· Zar Zaltlug obg11U1flflUr .A.rb1it.tt mii /JIU•


"°""'' O impolHJrdfaart t:lt1l /I.,._,.,. ,.....
dis p1r111aMlllt11 .t'1rsottah dlr Sladt- prima oara ln 11arcÎllO ca..,,.i ~ plllill .....
11,,,J LotriM11-JUillÎg•11g IÎ11f1.llrt1ge-,,. ..Ur ari. lor cari 11 8COI zil•ie III conttilll f-* _,.,
t J irarth ,;„ 1tt111r ari. 2 ""' d11• B1lr11g1 l/Ott ,,.mar p111tru d1feril1 IMl'tlri, r .,,..;. # ri-
L.'i()()() !Ai ti"!Jlltlet. milir1, t:llZ/Jr•i, tllllTtinri 1~ lk.
Burgermeister Const. G. David. tle ptrso11a/lll ptr-111111 fli .„_,,,,. •
P11llr• pUl/i th - - - """""· la . ,.,..
britale //Ucris ltl llrl.. 11, - em..tll1'--lfC>,~JI
Sterttar, .N. St. ftr1111ea to/ J2 Cii O 11/onţ- t# ISl'llfl iii.

1917, Iulie 2

Arhivele Na ional
Raportul asupra bugetului 1917/ 1918
156 M. G. Neculae

DF:TAlLIHUNG DEH J.~lNNAHMEN

---- - ---1
DETAL.lEtiEA VENITURILOR Enluiri

TllElL. 1':1:\NAllMEN Pt\HTEA J. VENlTURILF.


T. KAPTl!!I, CAPITOLUL l.
F.INKCNFTP. l 'ND TAXl!:N aLPOZLTE !?I TAXE
§ ~~ INNA.m!EN
§ I. IMPOZlT&:

Zvci zchntel der direktcn Stats. Ein· Doui zecimi asupra contribuţiuni
nahmcn directe către stat.
2 Stcuersatz 1· ., aus dcn Einnahmen Impozit I •~ ~supra venitului proprie
tăţ1lor cu clădm ş1 locuri virane.
<l.:r I laus-und G rund-Eigenthiimer
3 „ aus k~ulm ă nischen Firmen asupra firmelor comerciale.
• asupra chiriei hotelurilor bir
4 det.o aus Hotcls, Restaurationen
Bierhăusern , Schiinken, Clubs etc. '. !uri, berării, cluburi etc. '
5 d~lto aus Lohnkutschen und Lohn·
• asupra trăsurilor Ji druţelor d
speculă.
luhrwerken . .
• vânzătorilor ambulanţi.
6 detto von ambulanten
7 Hăndlern
• dotelor.
Preţul conversiunei în bani a zildo
S Eingczahlte Betriige fiir Strassenstener
de prestaţii .
9 Fiir Luxuspferde und Gebrauchspferde
fiir Handel und Industrie . . .
I .l~poz!t asupra cailor de lux 'i
u!thzaţ1 1n comerţ şi
industrie.
c:do
• distracţiilor :
baluri publice
10 fiir Vergniigungen, ăffentliche Băelle,
teatre, cinemategrafe, concerte etc:. '
Thcatre, Clnematografen, Concerte u.s.v
• Servitorilor mai mulţi de unu
11 fur mehrere Diener bei einem und
la acelaşi stăpân.
demselben Dienstherrn .
Cota parte: anuali din fondul
12 Beitrag aus den Gemeinde-fond der
munal şi taxa pe decalitru.
Taxe per Decaliter
§2. TAXEN §2 TAXE

13 Fiir das Aichen von Macsen und Taxa pentru verificarea mlsurilor
greutatilor.
Gewichten ' extraselor şi actelor stărei civil
14 fiir Extracte aus den Ackten des
Standesamtes biletelor de identit;ite
15 fiir Aufcnthaltscheine. • condicuţelor de servitori şi
16 • Dien5tboten-und G csundheitsbucher
manuale de sănătatt de.
biletele; de vântlri de vite
17 Viehverkaufs· C.:rtificate.
• materialelor de construcţii
IS • Baumaterialien
I9 die Controlle des Brodbackens • cont.rolului pâinei fabrcati în o
20 ' die Controlle J~r Bretzelbacker • covrigăriilor.
• cămei admisă în consumaţie.
21 • das A11sschroten von Fleisch.
22 • Nachmessen von Fussern • cotitului va..elor
~ de la serviciile salubrităţei
1. l • Ausful;r von Mi~t. Spulicht, und
latrinen-Rcinigung . . . noae. zoi, latrine etc.
• cllntiritul 'i mi~ratul mirf
24 Wiegen und Messcn von Waren
l< KAP 11 r;: r, CAPl1'0LUL 2

SPECI ~L El~:SAHMEN
VE!HTUHI SPECIALE
§ I. .\US \)E:\l STAGTEIGENTHUll, §2. VENITUL BUNUlllLOR CO

25 Aus der Verpachtung von Outem Arenzile motiilor

,____~ ____Arhivele Naţionale - Buzău

Detalierea veniturilor ( 1917 /1918)


Bugetul oraşului Râmnicu Sărat. .. 157

DE1'AILlRUNG DER El ·N N AHMEN

DETALIEHEA VENITURILOR

26 Mictzir.s far s tâdlische Oebande und


Orundstîicke . . . . ·
I Chirii dela propretăţi şi clădiri ~rb
27 Mietzins fiir Ziegeleien, Scholter und • locurilor de cărămidă, petriş ni-
28 Sandpl ă tze . . . . . sip, etc. . · . •
Stand-und Marktgeld fur vei schiedene Venitul târgurilor ş1 oboarelor dec
Waren fiir Standpliitze und Taxen aus riale şi diferite mă~uri . din : chirii d
dem Verka uf von Vich locuri ~ i taxr de van zăn de vite.
29 Fur dcn ' tadt f ricdh of v~ n it11 ! ci111itirului comunal.
30 Î , d1e Lr·it..: li1.: n- I3estattung!>Wat:!t ll a1111·eprizei carelor funebre
31 I •
die sta.Jtischen offent lichen
Badeanstalten.
, de la baia comunală populară.
§ ~- INTREPRrnDERI DE IN'.l'ERES
§2. AUS UNTERNEHNUNGEN GENERAL
FOR DIE STADTISCRE Din vânzarea apei care alimentea
32 Wasserleitung oraşul. .
Aus dem Abonement fîlr electrische Venitul abonamentului la iluminatu
33 Beleuchtu ng electric •
Perze1 te aus der Versorgung der Profit din aprovizionarea oraşului ca
34 Stadt mit Lebensmitteln. articole de prima necesitate.
~ :1 S UltVENTIONEN § 3. SUBVENŢlUNI
35
Aus der Erha!tung. der Staatsstrassen Dela Stat pentru · intretinerea
die durch 1! ' ? Stadt g~hen. naţionale care traversează ' oraşu.
.Ş 4. DIVERSE § 4. DIVERSE
36 Unvo.rhergEsehene Einahmen Ruck- Diferite venituri neprevăzute
37 slă , 1de aus verschiedenen Titeln Rămăşiţe din exerciţii închise
Haupt Sume Total General

Detalierea veniturilor ( 191711918)


158 M. G. Neculae


"'.! ::
"o~ .
d~·----- -- - - - --- --- --
D E T A IT.I R UNG D F. R AU S L.A GEN Betrag

0
"i
o D T~ T AL rE R Jt.: A C li E L T U F. L J L O R .&loca~ion.i
o .~
z 1:„

li Turm. i\CSLAOEN PAR'j'J<:A li. GlJF~LTUELI


l KA.l'l'rk:L lJAl'I'[OLUL I
VJ<;RWAL'l'UNG ' AUSLAOEN CHl~LTUELI ADM 1Nf8TRATIVE
,Ş I CENTRAL Dll-:NST § I. SER.VICIUL CENTRAL

I Gchiilter des Administrations und Retribuţiuni achmnistrato rilor şi func-

2 I Kanzlei-Beamten-Pcrsonalse laut Sta- ţionaril o r prim ă ri e i conf. stat No. 1. 26570


tul No I. llH.lcmnizaţi i de chirii funcţionarilor
Quartiergeld des Beam Ier Personales de c a rieră . . , . . 1000 -
3 Diă ten fUr T r~n sporte und Abladun- Diurn e, i ndtmnizări de trans port 'i I '
ge„ gelegen im Interes se cier Stadt, deplasări în orice de l egaţi u ni în inte-
oder wormit selbe beauftragt wurde resul sau in sarcina comu r.u . 3000'.
4 Kanzleianslagen inel der dem Biirger- Spese cancelariilor şi autoritălilor i
meisteramte anterstehenden amter dependintt: de comună . . ~ 20001
5 Fur Post, Telegrame, Telefon, Ver- · . Port poştal, telegrame, telefoan

6
pakung u. s w.
fiir Druksorten, Register, Zeit schrif-
ambalaj etc.
Imprimate, registre ziare ştampile etc 2500
2001
ten, Siegel etc. t
Combu tibilul pentrµ încălzitul loca-
7 Beheizung der Kanzleiery. lurilor . . . · soool ~
8 Abhaltungvon Festlichkeiten Serbări oficiale, solemnităţi etc. 200
~ ~ . li: · 3 .\ f':\"f1 'HE tlf. H..O f'l' \
9 G d 1ii lter r!~s Personales laut Statut
No 2.
§ 2. CASIERIA ŞI PERCEPERILE

Lefurile personalului conf. stat No. 2


I
I 11JO!
IO Procente fUr das Einkassiren von
Schuld-Reslert. Remisa din încasarea rămăşi!elor 1500 .
§ 3 FEUER\"c lrnR UND § S. POMPIER! Şf SALUBRITATE
STAOTTftEi g lGUNG
11
J 'J
I':>
IGchalter des Personals lau t Statut No 3.
Tagliihner im Oebrauc !1sfall~
Umtausch und Completarung von
Lefurile personalului · conf. stat. No
Lucrători cu zit!a la necesitate
Preschimbări şi complectări de cai
Pferden und Ochsen şi boi . . . . .
14 Erhaltung und Nachschafungvon lntreţinerea şi complectarea instru-
lnstrumenten u. s. v. , mentelor, obiecte etc . . ·
J5 f utter und andere Gebrauchs. artikel Furaje şi diferite necesare pen
zur guten Erhaltung der Viehstucke. hrana şi buna îngrijire a animalelor.
§ •. STADT POLIZEI § ~- POLIŢIA
1 • '
16 Oehălter des Personals la\lHi~t11t.f'io.4 Lefurile personalului conf. stat No
§ 5. SANLTATS UND SPITALS-DJENST § 3'. Sl!:R.V. SANITAR ŞI SPITAL
.·,
I 7 Gehaltcr des Personals ·lautStatut No'S
18 Verpflegung der kranken und des
Dienst personals in den Spitălern
19 Nicderdriikung von Epidemen, Ve-
rabfol~ung kostenloser, Medicamente,
Beerd1gung von. leichen, Vemichtun&
von ansteckenden Thieren

Detalierea cheltuielilor ( 1917/ 1918)


Bugetul oraşului Râmnicu Sărat. .. 159

l F. l' \ I L I H I ~ I; O ~: R A l' ' L t\ G f. N Belr•g

11t·'. T .\Lll·: 1 ~;.\ 'llELT EL I LOR


:...„....

~ 7 l'~ r,;;r Rh' llT \ § i . lNSTRU Tl -Ni:; A P ' llLlCA

I
"') l HJL1l tt.~r d ~ ... I •n.tlnal h1r J ie Zeit th~s
~' '11 I L' · •l~• richlcs.
Sd111b11>I ~!! ·11 .
l Lefurile personalului de strviciu
timpul funcţionărci şco:ilelor
Cheltueli mârunte şcoaleJor
1500
300
l~ S -h ulhu~hc r und Bekleidung fiir Cârţi şi imbrăcămi nte şcolarilor hp-
.mnc ·hukinJer. I siţi de mijloa" 500
8. !IER.\. V.ERJHCAREI MA:oil ' fULOrti

,- E1hahungde - Oier · ... s fur das Aichen lnlre\ •nerea erviciuiu1 d verii.card
1 m~surilor. 2000
von MJ ·cn u Oe\, .:h tcn.
'APlTOL ' L 2.
li K \P ITEI,
Clielt11efi tfe inl~rP<1 pu(1/ic
O ; 1•11 //1dw I '11ter8l1111/z1111ge11
2o E1 :·Jltu ng v· n Findli11gen t. 1d Waisen l lngrijirea şi cr~şkrea copiilor găsiţ
J şi ·ortamlor sărac• fără lam1he. 1000
~ 1111.:crn 01 111~ fami lie.
_7 Erh:iltu·1g i.ifkn tlicher Gemeinde Ba- lntreţmerea. băei populare comunal 4000
Aju:oare pentru existenţă săraci . or 2000
l d ~ Jn >tJ l t.• n. incendia ilor şi munda~lor. 500
21 1 Un er . .'i tz11 11gcn an Stadtarme.
_9 ; U 1 :c1>t:.1 L' l!l ,," • :111 Ue rbe r;chwunt~
und A n ~ ·br:lll tc. CAl:'iTOLUL 4
!. KAPITEL .Difierile
ren;chiedeue A.11;1fage11
JO Rt1ckustate te aurichtige Einnahmen Restituirea sumelor rău percepute
31 Unoo;hergesehene auslagen Diferite cheltueli mici neprevăzute

I\" h'.!PlTEL C&P~TOLUL -Io

Er ,i d/11119 stadtiscl1er Anlagen Seruiciul de lucri1ri şi tntre(illlri


32 Geh<.1' er des Person_als laut Statut No 7 Lefurile personalului conf. stat No 1.
33 Erhal.L ! und Verbesserung der Locale . lnt~eţine~ea _Ş.~ imbună!Aţirea
und l.J rnau mungen rilor 1mpre1rnum eic.
34 Erhai. ~" d ~s Mobilars Idem mobili.·r
35 , c' .:;' 11 ne11 und Wasserleitung • făntânelor şi conductdor de
16 , '.;,t;assen. Pilasler Brucken • Pavaje, şo..ele podeţe, canale
I c~11ăie i{'nnsaule etc ..
17 . Mate~. al liir die S~hm1ede und Wag-
1n ·rei zur Reparatur von stădtischem
scurgere. etc. . ,
. Materiale p_entr.u reparaţiuni in
lierul de ferăne s1 lemnărie al comunei
*
E i~enthurn.
38 , \Jtcrial, Ersatzteile fur die Maschi- Materiale, piese de m:!fini, accesori.
11.:n im Ele tricitatswerk. etc. necesare la func~onarea uzinei e·i-.i,;,~;;.;&M
39 Tag\oiin~r und inonatliche Arbeit~r _Lucrători cu ziua sau cu luna la JJ.~lil!I
in d'!n We rk 'tătlen und im Stadtpark. tehcrul comunal fi la gridina pu
K~P1n:1,

Zur Verf11:1" 11g stehen1ie Credi/1


40 fond tur Eraffnung ordentlicher und
auser-o;d'!ntlicher Credite.

Detalierea cheltuielilor ( 1917 / 1918)


160 M. G. Neculae

.,,.
~ .i,-i,i..llln.:.i.ft ~·· 11 ,orâi<-l "'a"""'
_, en
1°11cw;:..'!.tuta...;, C'-"'1t...atce"1 .:k 0
J;.
c t"';;.~~,~~!l
..llcfni1.t'ltQ <O'Hl f'~•tl o' 1'1-,.'<1 fo..r·fu.f, Q .)~M«•1 octa.ifa ~u.• ''" ~Lf1i1.,J-J,.,,
t1.~ 1 ~, 1.\,e J, ft; J(99i3 ,c..iv· 111• ,.on1.1>L,t J, f„ ie"'/Tl, -1~· ."'~1i1Lf {„nbu.f.<•a..„.·~
' il 7(1 c ''l- 'U "'"' <°'/'""" f.,j'"""~
\" O.\'°. '),.. ~itl I'fi<'.;:>\.< ~"'"" • <IL • ·,' l' IH• J "CU I l'Utl • V:

C\\ "t..:t I"" ~t,,e_ r- 13S ~i( :i :.:1}I ' -


'9e11h„ <1e.cd.1""~ ~,u~tt„ i!.-~elt11J.-. vo~;to/ ,?'CI·{;.,,;, „ 1rri~ "'t-wr1.wa <>a '1u.i
1
:i.: t.• H• t•.i' eu..,..'.' 't.i .;"I,.'\>" ~~a"'~" d.t r·P-=ita', ~ „,•• o _i}..d ~ 1u ;i-/".(ct..-Y. c.a..u_, J< /llA 1'"1..,

i.n~v" . r-~-"'., 'Uc-t.:..rU:..'1.lJt..A. u hc,kL«f"c1.1ia' ~1:Y-f.Hf, . ;, .,.,; acv.>t? e..wJ „ -


Co1~ o~Ji AM~ f';· l~i,vtJt&batf 1.GJ~~IM ,c.:i'_.!t-t~·
r..,L~~ {'O. ecr~~ M!f,W...;.~cC\.ull / ;))oetv\„;:

1 (/\!\ v t l\.\.\
4 C\-'tţ •\1 ~O~-~ ec~ ~- .
0

,, " u ~~ L<M.1M:>„tJ••„ tPtcti.. !l 'UJ. OOO

""~ ~· Ml~ef~'
5 -000

etu~!-

Detalieri asupra execuţiei bugetare (Dare de seamă asupra şedinţei Consiliului


Comunal nr. 1O din 22 august 1918)