Sunteți pe pagina 1din 4

FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR

FINANȚAREA DE BAZĂ este asigurată de către MINISTERUL EDUCAȚIEI

Statul asigură finanțarea de bază pentru toți elevii din învățământul obligatoriu.
Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, după o metodologie
elaborată de Ministerul Educației.
Finanțarea de bază a unei unități școlare rezultă prin multiplicarea costului standard
per elev cu coeficienți specifici unității școlare și cu numărul de elevi și se aprobă anual prin
hotărâre a Guvernului. Costul standard diferă ușor în funcție de nivelul de învățământ
(preșcolar, primar, gimnaziu, liceu), filieră, profil (teoretic, vocațional, tehnologic, militar),
specializare și mediu (urban vs. rural).
Ce acoperă costul standard?
 cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani,
stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;
 cheltuielile cu formarea continuă și evaluarea personalului;
 cheltuielile cu evaluarea periodică internă a elevilor;
 cheltuielile materiale și pentru servicii;
 cheltuielile cu întreținerea curentă.
FINANȚARE COMPLEMENTARĂ – DE LA BUGETUL LOCAL
Aceasta vine de la bugetul local și acoperă costuri ce nu sunt incluse în finanțarea de
bază:
 investiții și reparații majore în clădiri;
 burse;
 naveta elevilor și a profesorilor;
 concursuri școlare sau participarea la proiecte europene;
Foarte puține primării anunță clar cuantumul finanțării complementare per elev pentru
bunuri și servicii, cum ar fi:
1. investitii, reparatii capitale, consolidări;
2. subvețtii pentru internate și cantine;
3. cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor;
4. cheltuieli cu bursele elevilor;
5. cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1);
6. cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, conform legii;
7. cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din
învățământul preuniversitar, cu excepția celor care, potrivit legii, se efectuează gratuit;
8. cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în
cadrul sistemului de învățământ;
9. cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, pentru personalul angajat,
preșcolari și elevi;
10. gestionarea situațiilor de urgență;
11. cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educației
și formării profesionale.

FINANȚARE SUPLIMENTARĂ – CONSILIUL LOCAL, MINISTERUL EDUCAȚIEI

Aceasta reprezintă un premiu pentru școlile cu performanțe academice sau rezultate în


domeniul incluziunii și vine de la Ministerul Educației sau de la consiliul local.
Art. 107. – (1) Finanțarea suplimentară se acordă ca sumă fixă din bugetul Ministerului
Educației pentru premierea unităților de învățământ cu rezultate deosebite în domeniul
incluziunii sau în domeniul performanțelor școlare.
(2) Consiliile locale contribuie la finanțarea suplimentară, acordând granturi/subvenții
unităților de învățământ, în baza unei metodologii proprii.
Art. 108. – (1) Unitățile de învățământ pot obține venituri proprii din activități specifice,
conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.
(2) Veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și
sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administrație. La sfârșitul anului bugetar,
sumele necheltuite rămân în contul unității de învățământ care le-a realizat și se reportează
pentru bugetul anual următor.

 Școala Gimnazială ,,Nedelcu Chercea” își asigură o parte din finanțare din venituri
proprii, deoarece dispune de cantină, pentru învățământul preșcolar cu program
prelungit – 100.000 lei.
 Școala Gimnazială ,,Nedelcu Chercea”, Brăila are un efectiv de 526 de elevi, dispuși
astfel: 146 – nivel preșcolar, 212 – nivel primar și 168 – nivel gimnazial. În total are
25 de formațiuni de studiu cu o medie de 21 elevi/clasă.

 Personal didactic, auxiliar și nedidactic – 53.


 Total cheltuieli de personal alocate prin costul standard per elev cu tot cu sporuri
și indemnizații – 2.840.000 lei (finanțare de bază).

 Școala dispune de 9 corpuri de clădire + o sală de sport ceea ce o face extrem de greu
de administrat din punct de vedere financiar (200.000 lei/an doar utilitățile)

 Total cheltuieli curente – 43600 lei/an (finanțare complementară).

 În urma analizei bugetului pe anul 2019, a cheltuielilor cu salariile și a cheltuielilor


curente, putem spune că Școala Gimnazială ,,Nedelcu Chercea” nu dispune de fonduri
suficiente pentru a-și acoperi nevoile.

 De asemenea, din cauza reglementărilor în vigoare școlile sunt lipsite de resurse


financiare pentru a demara lucrări de investiții sau fondurile de investiții sunt
insuficiente.

Lista cu indicatorii specifici care au stat la baza fundamentării proiectului de


buget pe anul 2019:

Număr norme cadre didactice: 36,15


Număr norme personal auxiliar: 5
Număr norme personal nedidactic: 15,5
Număr elevi total: preșcolar- 146, primar – 212, gimnaziu - 526
168
Număr elevi total cu CES: preșcolar-4, primar -16, 42
gimnaziu - 22
Număr clase - 25, 2 săli de sport, 5 laboratoare, 1 bucătărie 32
Suprafața de curățenie: 3150 mp
Număr clădiri: 9
Număr elevi bursieri: 45