Sunteți pe pagina 1din 1

ANUNŢ

Ministerul Transporturilor cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din aparatul propriu, în data de
16.03.2017, ora 10,00 proba scrisă.
Dosarele de concurs se depun la sediul Ministerului Transporturilor – Serviciul Resurse Umane, în
termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial Partea III din data de 07.02.2017.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0213196133, 0750032358, site-ul  - www.mt. ro.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu :


 Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. 611/2008, cu modificarile si completarile
ulterioare
 Copia actului de identitate
 Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 Copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice
 Cazierul judiciar
 Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate şi care conţine în clar, numele , data şi numele emitentului şi calitatea acestuia,
în format standard stabilită de Ministerul Sănătăţii Publice
 Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de
poliţie politică
 Declaraţia pe propria răspundere cf. art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere şi declaraţiile pe propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin
secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului
Transporturilor – www.mt.ro.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice conform art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi condiţiile specifice pentru postul solicitat, astfel:

Consilier juridic principal – 2 posturi


Serviciul contencios şi consultanţă juridică

Pregătirea de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi


completările ulterioare
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare
3. Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
4. Codul civil, Titlul VI – Proprietatea Publică, din Cartea a III-a – Despre Bunuri, și Cartea a V-a
„Despre obligații”, Titlul VI - Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor
5. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și
completările ulterioare;
7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
9. Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcţionarea Ministerului Transporturilor,
cu modificărle şi completările ulterioare;