Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar pentru examenul la disciplina

Dreptul Protecției Sociale

1. Noțiunea dreptului protecției sociale – ca ramură de drept și ca disciplină juridică.


2. Premisele istorice, evoluția sistemului de protecție socială din Moldova.
3. Tipologia riscurilor sociale: concept, conținut, clasificare.
4. Funcțiile protecției sociale.
5. Obiectul şi metoda de reglementare a dreptului protecţiei sociale.
6. Sistemul dreptului protecţiei sociale.
7. Delimitarea dreptului protecţiei sociale de alte ramuri de drept.
8. Noţiunea și specificul izvoarelor dreptului protecţiei sociale.
9. Noțiunea și caracterizarea principiilor generale ale dreptului protecției sociale.
10. Principiile ramurale ale dreptului protecției sociale.
11. Principiile intraramurale ale dreptului protecției sociale.
12. Noțiunea și particularitățile raporturilor juridice de protecție socială.
13. Subiecții raporturilor de protecție socială.
14. Clasificarea și caracterizarea raporturilor juridice de protecție socială.
15. Noţiunea asigurărilor sociale. Garantarea și exercitarea dreptului la asigurări sociale.
16. Categorii de persoane asigurate obligatoriu.
17. Principiile organizării și funcționării sistemului public de asigurări sociale.
18. Asigurarea socială pe bază de contract individual. Asigurarea socială în condițiile
acordurilor și convențiilor internaționale.
19. Bugetul asigurărilor sociale de stat.
20. Casa Națională de Asigurări Sociale.
21. Atribuțiile Casei Naționale de Asigurări Sociale.
22. Contribuțiile de asigurări sociale.
23. Noţiuni generale privind stagiul de cotizare.
24. Elementele stagiului de cotizare.
25. Noţiunea şi elementele vechimii în muncă
26. Dreptul la pensie. Categorii de pensii.
27. Stabilirea pensiei.
28. Plata pensiei.
29. Pensia pentru limită de vîrstă.
30. Pensia de dizabilitate.
31. Pensia de urmaş.
32. Pensie anticipată pentru limită de vîrstă. Pensia minimă.
33. Pensia specială.
34. Sistemul de asigurări în cazul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.
35. Elementele care se iau în consideraţie pentru stabilirea dreptului la concediul medical şi
indemnizaţiile în caz de accident de muncă sau boală profesională.
36. Considerațiuni generale cu privire la prestații de asigurare.
37. Prestații pentru reabilitare medicală.
38. Prestații pentru recuperarea capacității de muncă.
39. Prestații pentru reabilitarea profesională.
40. Considerațiuni generale privind îndemnizațiile de asigurare.
41. Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă.
42. Indemnizație pentru transferarea temporară la o altă muncă.
43. Indemnizația de dezabilitate.
44. Indemnizația de deces.
45. Termenul de prescripție pentru plata indemnizației de asigurări sociale.
46. Perioada de plată a indemnizaţiilor. Cuantumul indemnizaţiilor.
47. Definirea și clasificarea accidentului de muncă.
48. Comunicarea despre producerea accidentelor de muncă.
49. Cercetarea accidentelor de muncă.
50. Înregistrarea și evidența accidentelor de muncă.
51. Prestaţiile de sănătate. Persoanele asigurate. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.
52. Servicii medicale asigurate de către Casa Națională de Asigurări Sociale.
53. Îndemnizația pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau
accidente nelegate de muncă.
54. Îndemnizația pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină).
55. Noțiuni generale privind prestaţiile familiale.
56. Concediu și indemnizaţia de maternitate.
57. Indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de trei ani.
58. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav sau invalid.
59. Ajutorul de deces.
60. Considerațiuni generale privind sistemul de asistență socială.
61. Dreptul la asistenţă socială. Politica de asistență socială.
62. Principiile asistenței sociale. Beneficiarii asistenţei sociale.
63. Formele de asistență socială.
64. Organizarea și funcționarea sistemului de asistență socială.
65. Personalul din sistemul de asistență socială.
66. Dreptul la ajutor social. Beneficiarii de ajutor social. Cuantumul și modul de stabilire a
acestuia.
67. Modul de plată și de finanțare a ajutorului social.
68. Beneficiarii de ajutor pentru perioada rece a anului. Activitățile de interes comunitar.
69. Noțiuni generale privind șomajul. Măsuri de ocupare a forței de muncă.
70. Instituțiile implicate în implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de
muncă.
71. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Rolul acestei autorități în realizarea
politicii statului în domeniul ocupării forței de muncă.
72. Măsuri active de ocupare a forței de muncă.
73. Monitorizarea pieței muncii.
74. Statutul șomerului.
75. Asigurarea de șomaj. Cuantumul și perioada de plată a ajutorului de șomaj.
76. Modul de soluționare a litigiilor privind încălcarea legislației din domeniu.