Sunteți pe pagina 1din 8

flrlarea,mp.

/acartg
daspregr
Prefafi

Salut! Sunt Mihaela. De curdnd a fost ziua mea, am implinit 3 ani. Mama mi-a spLts,
ca din septembrie voi incepe gradinila. Voi merge{i deja ta gradinila? Va mdrturisesc,
pe mine ma sperie ni{el. Dar mama ma tot linigte5te, sd nu-mi fac voi vedea in
ariji,
curAnd, ca gradinila e un loc super. Voi avea un semn de gradinild, numai gi numai al
meu, voi avea un cuier propriu, un patul propriu, unde dupa prAnz sa ma pot intinde
pulin. lar tata mi-a spLts, ca Ia gradinila nu md voi plictisi niciodata, pentru ca vor fi
acolo multe iucarii interesante, 5i voi avea prieteni, cu care sa ne dam pe tobogan gi sc
neiucam de-a prinseleain curte, cu care sd colorez, sd pictez, sa ne jucam cu plastilina,
5i cu care mai pot sa fac multe, multe lucruri interesante. $ivoi avea 5i doamne educa-
toare dragufe, care vor avea grija de mine, care md vor invala cdntece gi poezii, gi care
imivor citi multe povegti.Totulva fi excelent!
5i
$ti[i ce? Haideli sa aflam impreund, ce fel de loc e gradinila!
inso{i{i-ma, qi va promit ca va voi povesti totul in amanunt, incepand cu inscrierea
pAna h finalul grupei mari. De5i acesta este inca foarte departe,
1 . Vizitez grddinila
intr-o zi majucam cu cuburile mele colorate, cAnd deodati, mama a intrat in ca-
meri si s-a asezatlAngi mine.
Mihaela - mi se adresi ea, protocolar - astdzivom merge intr-un loc special: la
-
gridinifi. Acolo ne agteapta deja doamnele educatoare, ca sd ne arate ce distractiv e
la gridinifd!
Am devenit foarte curioasi.. Mama mi-a dat voie si-mi iau cea mai frumoasi ro-
chiq; cu voli.nage. M-a ajutat si mi imbrac Ei am pornit, finAndu-ne de mAni, spre
gridinifd. Gridinifa, chiar Ei vizuti de afari, p5.rea prietenoasi gi veseli. Pereqii cld-
dirii erau pictafi cu floricele 9i fluturagi. CAnd am pigit pe uga gridinifei, am strAns
pulin mai tare mAna mamei. ini"untru era deja multe lume, multe fetile gi bdiefei;
toli veniseri cu mimicile gi titicii lor. Nu mi agteptam sd fie aga de mulqi, de aceea,
speriati, m-am ascuns in spatele mamei gi de acolo mi uitam pe furig cdtre copii.
Mihaela - ingenunche mama lAngi mine - nu te speria! $i ceilalqi copilaEi tot ca
- joace au venit. Hai si gisim nigte jucirii drigufe!
si se
Mama md conduse intr-una dintre grupe, pe uga cdreia era pictat un minunat flu-
turas multicolor. Aici, m-am asezat pe covor si mi joc cu cuburile. Mama stia ci
acestea sunt juceriile mele preferate. In timp ce mi jucam, in secret, mi uitam de
jur-imprejur in grupi, peste tot fetite gi baielei se jucau cu pipusi, masinute si mingi
Si in timp ce copiii se distrau de minune, mimicile gi taticii ii priveau, zAmbind mAn-
dri, dupi care vorbeau intre ei, si cu doamnele educatoare.
Atunci, o doamni se asezi si lAnga mine, si incepu sd se joace cu mine, ajutAn-
du-mi la constructia unui turn inalt.
Sunt doamna educatoare Mariana - se prezentd ea. Pe tine cum te cheami?
- Sunt
Mihaela - i-am rispuns. Cuburile de construit sunt jucariile mele prefera-
-
te. igi plac si tie? - am intrebat-o.
Da - rd.spunse tanti Mariana gi imi zdmbi prietenoasi. Ia spune-mi te rog, ifi
-
piace la gradiniti?
Am dat din cap afirmativ si i-am mai povestit doamnei Mariana ce auzisem de Ia
mama, cum ci. incepAnd din toamni, voi veni zilnic la gridinita. Tanti Mariana se
mai jucd o vreme cu mine, dupa care isi lui rdmas-bun de la mine si se asezd sd se
joace si si povesteascd cu o altd fetifa.
in clipa aceea mama a venit la mine, si impreunS. am trecut gi pe Ia celelalte grupe,
dar dintre toate, cea cu fluturasul, pe care am vizitat-o prima, imi placu cel mai mult.
Apoi ne-am luat rimas-bun de la doamnele educatoare, si am pornit citre casd. A
fost o zifoarte palpitanta. Ardeam de neribdare sd-i povestesc totul tatei.

:-:: .,1t
tl '''.1...:),/tL1il
:it t!t,r1N.'

l.t
I
I
2. Uroo, am semn de gradinifa!
Am gi uitat de gridiniti, atunci cAnd mama, peste cAteva siptimAni, in timpul
micului dejun, m-a intrebat daci ag vrea si vtzitez din nou gridinifa. Credeam cd
iar ne vom juca pufin, dar mama mi-a explicat ci de aceasti dati doar vom vorbi cu
doamnele educatoare si vom completa nigte formulare. Asta m-a intristat pulin, dar
in acelagi timp eram pulin curioasi, si vid daci gi de aceasta dati va fi, acolo acea
doamni educatoare drAguli, care s*a jucat data trecuti cu mine.
Pe dinafara, grS.dinila era la fel de drigufi saptimAni. Am admirat
ca acum cAteva
din nou floricelele si fluturagii pictali pe perefi. Apoi am intrat; iniuntru eram deja
aEteptate de tanti Mariana, cea drigufi, Ei de incd o doamni. Mai tdrziu am aflat ci
ea era directoarea gridinifei, tanti Angela.
Tanti Mariana ne conduse pe mine gi pe mama la o masi. Doamna directoare ne
anunli bucuroasd cI am fost admisi in grupa Fluturagilor, si ci doamna Mariana va
fi educatoarea mea. Auzind asta, mama era Ia fel de incAntati ca mine.
Mihaela - mi se adresS. doamna educatoare Mariana - poli si alegi care si fie
-
semnul tiu la gridinifi. $tii, poli si-!i desenezi semnul pe ghiozddnelul de grddinifi,
pe peturica ta, va aperea si pe cuierul tiu
si chiar gi pe picturile tale.
Tanti Mariana agezd.pe masA mai multe cartonase, printre ele erau un melc, soare,
inimioari, pisicutd, floricici, bircutd, mir, umbrela gi chiar gi o casufi. N-am stat
prea mult pe gAnduri, am inhaqat repede cartonasul ce reprezenta floricica, si l-am
strAns la piept.
Mi-ar plecea floricica! - am spus eu. imi plac foarte mult florile.
-
Tanti Mariana notd pe hArtie ci am ales floaricica, dupd care o mai intreba pe
mama cAteva lucruri importante. Nu intelegeam, de ce o intereseazd.pe tanti Mari-
ana ce-mi place si minAnc, daci dorm mult, care e jucaria mea preferati. Nu i-am
acordat, insi prea multd atentie, deoarece am gasit pe masd citeva creioane cerate cu
care cu care mi-am colorat frumos floricica de pe cartonas.
Tanti Mariana si tanti Angela isi mai notard cAteva lucruri pe fisele 1or, mai vor-
biri pulin cu mama, dupi care isi 1uar5. rimas-bun. Iar noi am plecat acasd. Si acasi
imi strAngeam in brafe cartonasul cu floricici, Ei peste tot desenam numai floricele.
CAnd tata s-a intors seara de la serviciu gi pe el l-am intAmpinat cu bucurie:
Floricica va fi semnul meu de la gradinifa! - sarii in bratele tatei, care se bucuri
-
impreuni cu mine.
3. Prima meo zi de gradinila
Ma plimbam cu mama spre gridinifa. Eu imi imbrafigam fericiti iepurasul de plus,
pe Codiqa, in timp ce mama cira doui genli mari. Acasd, inci de ieri am impachetat
impreuni cu mama in cele doui genfi cele necesare pentru gradinit6.: geantd pentru
hiinute, pantofi sport, tricou, pantaloni si gosete de schimb.
Mami, 9i noua mea periuli de dinli roz e in geanta? $i pieptenele meuroz? -
-
mi-am amintit brusc.
Mama dedu din cap, gi tocmai atunci am ajuns la poarta gradinifei. Mama a des-
chis poarta, iar apoi usa clidirii unde era grddinifa, gi am intrat. Eu nu-mi mai amin-
team in care grupi trebuie sd intru, dar mama stia, aga ci am pornit spre grupa cu
fluturas. Tanti Mariana, educatoarea, tocmai atunci a iegit pe ugd si ne-a observat.
Ne-a primit si acum la fel de calduros, ca la ultima noastrd intAlnire.
Bund dimineafa, Mihaela! - ne-a intAmpinat tanti Mariana. Hai Mihaela, ifi
-
arit unde e cuierul tau! Acolo poli si-!i lasi lucrurile.
Semnui meu e floricica - am spus eu.
-Tanti
Mariana dedu aprobator din cap si mi conduse Ia cuierul cu floricici. Mama
puse genlile lAngi cuier, si incepu sd despacheteze. Gentuta cu haine o agili in cu-
ier, puse in ea hainele mele de schimb, si tot acolo puse geanta de sport. in schimb,
paharul si periula de dingi le-am dus chiar eu la locul lor, deoarece tanti Mariana m-a
chemat si-mi arate unde este acesta. Mama a desenat semnul meu cu floricicd inclu-
siv pe pahar si pe periuta de dinfi, ca sd le pot deosebi de cele ale altor copii. Atat de

=
.=

-=::

=
=:
ffi
w

=
Bravo Mihaela, te-ai descurcat foarte bine! Ca un adevirat prescolar!
-
Apoi m-a luat de mAnd si m-a condus in grupa. La inceput stiteam doar acolo,
nestiind unde sa mi duc, ci.ci erau asa de mulli copii! Peste tot se juca cineva, la
mese, pe covor, la bucataria de jucdrie. Tanti Mariana ii rugi pe copii si facd ordine.
Eu am rdmas surprinsi. cum toti copiii au pus repede juciriile la locuI1or. Dupa aceea,
tanti Mariana ii asezi pe toli pe covor si incepu si le vorbeasci:
Dragi copii, a sosit si azi la noi un nou copilas, o fetifi. O cheamd Mihaela. Mi-
-
haela, spune te rog, care este semnul tiu?
Floarea - am rispuns eu incet, si intre timp md uitam cu coada ochiului cdtre
-
mama, care stitea la una dintre mese. Ea imi zitmbiincurajator.
Dupa ce m-am prezentat, copiii m-au salutat in cor, dar eu eram atenti doar ]a
fetila blondi de lAnga mine, care isi spuse chiar si numele:

-AmBund, Mihaela! Pe mine mi cheami Olivia.


mai zdbovit o vreme pe covor; toti povestiri cAte ceva, apoi a urmat iar joaca.
Dupi ce m-am mai jucat pufin, am pornit cdtre casi. Mama mi-a spus cd venim si
mAine. La iesire din grupi, le-am fdcut cu mAna doamnei Mariana si feti*ei
care stdtuse lAngi mine.