Sunteți pe pagina 1din 2

Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale 

Termenele de plată a taxei şi de prezentare


Unitatea de măsură
Denumirea taxei Baza impozabilă a obiectului impunerii a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii
a cotei
impunerii şi organele împuternicite
1 2 3 4
Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor
şi, suplimentar:
Lei anual pentru fiecare salariat
– în cazul întreprinderilor individuale şi
şi/sau fondator al întreprinderii
gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
individuale, al gospodăriei
a) Taxă pentru
ţărăneşti (de fermier), de asemenea Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
amenajarea – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul
membrii acesteia şi/sau pentru următoare trimestrului gestionar
teritoriului şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);
fiecare persoană ce desfăşoară
activitate profesională în sectorul
– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate
justiţiei
profesională în sectorul justiţiei – numărul de
persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea
activităţii profesionale în sectorul justiţiei
b) Taxă de
organizare a
licitaţiilor şi
Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
loteriilor pe %
licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise următoare trimestrului gestionar
teritoriul unităţii
administrativ-
teritoriale
Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau
difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul
c) Taxă de plasare serviciilor cinematografice, video, prin reţelele
(amplasare) a telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
%
publicităţii transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, următoare trimestrului gestionar
(reclamei) internetului, radioului, presei periodice,
tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii
exterioare
d) Taxă de
Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
aplicare a %
li se aplică simbolica locală următoare trimestrului gestionar
simbolicii locale
e) Taxă pentru
unităţile Unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii care
Lei anual pentru fiecare unitate de Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
comerciale şi/sau corespund activităţilor expuse în anexa nr.1 la
comerţ şi/sau de prestări servicii următoare trimestrului gestionar
de prestări Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior
servicii
Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor,
Lei anual pentru fiecare metru Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
f) Taxă de piaţă construcţiilor a căror strămutare este imposibilă
pătrat următoare trimestrului gestionar
fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor
g) Taxă pentru Venitul din vînzări ale serviciilor de cazare Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
%
cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare următoare trimestrului gestionar
Venitul din vînzări ale biletelor de odihnă şi Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
h) Taxă balneară %
tratament următoare trimestrului gestionar
i) Taxă pentru
prestarea
serviciilor de
transport auto de Lei lunar pentru fiecare unitate de
Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
călători pe Numărul de unităţi de transport transport, în funcţie de numărul de
următoare trimestrului gestionar
teritoriul locuri
municipiilor,
oraşelor şi satelor
(comunelor)
j) Taxă pentru Lei anual pentru fiecare metru Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
Suprafaţa parcării
parcare pătrat următoare trimestrului gestionar
Lei anual pentru fiecare cîine, în
k) Taxă de la Numărul de cîini aflaţi în posesiune pe parcursul Conform condiţiilor stabilite de autoritatea
funcţie de numărul de cîini aflaţi
posesorii de cîini unui an administraţiei publice locale
în posesiune
n) Taxă pentru Conform condiţiilor stabilite de autoritatea
Locul de parcaj Lei pentru fiecare loc de parcaj
parcaj administraţiei publice locale
Numărul de persoane fizice înscrise la adresa
p) Taxă pentru Lei lunar pentru fiecare domiciliat Conform condiţiilor stabilite de autoritatea
declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi
salubrizare înscris la adresa respectivă administraţiei publice locale
bloc sau casă la sol
q) Taxă pentru
Lei anual pentru fiecare metru Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat
dispozitivele Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar
pătrat următoare trimestrului gestionar
publicitare