Sunteți pe pagina 1din 6

Aplicații IV & CAS 2020

Notaţii utilizate
Vsbr= venitul salarial brut lunar;
CSI = contribuţiile sociale individuale suportate de salariat;
Dp= deducerea personală (dacă este cazul);
Cots= cotizaţia la organizaţia sindicală din organizaţia angajatoare (dacă este cazul);
CSO = contribuţii sociale obligatorii;
CllFPF= contribuţia lunară limitată la fondurile de pensii facultative (dacă este cazul);
CIAS= contribuţia individuală la asigurările sociale de stat;
CIASS= contribuţia individuală la asigurările sociale de sănătate;
CIBAŞ= contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
CAS = contribuţia angajatorului la asigurările sociale de stat;
CASS = contribuţia angajatorului la asigurările sociale de sănătate;
CABAŞ = contribuţia angajatorului la bugetul asigurărilor pentru şomaj;
CAAMPB = contribuţia de asigurare pentru acceidente de muncă şi boli profesionale

Aplicaţia nr. 1 Prelevări salariale 2017 (studii superioare)


Să se determine impozitul pe veniturile salariale datorat de profesorul universitar A.X., în vârstă de 48
de ani, angajat cu norma de bază la Universitatea de stat BY din municipiul Bucureşti, precum şi contribuţiile
sociale individuale aferente veniturilor salariale pe lunile ianuarie şi februarie din anul 2017, cunoscându-se
următoarele date:
- salariul de bază (Sb) este în sumă de 7.105 lei, iar retribuţia de bază efectivă (Rbef) este egală cu salariul de
bază;
-veniturile obţinute în fiecare din lunile considerate, pentru activităţile didactice la plata cu ora (VPlo), au însumat
câte 1.200 lei;
- pentru activitatea din cele 2 proiecte de cercetare științifică şi cele 2 proiecte POSDRU (Programul Operaţional
Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane) la care profesorul este Director de proiect şi Expert, veniturile pe
fiecare din lunile considerate (VPr) au însumat câte 14.700 lei;
- profesorul nu este membru al sindicatului din universitate, are în întreţinere doi copii minori, iar contribuţia la
Fondul de Pensii Facultative este în sumă de 250 de lei pe lună, potrivit contractului încheiat;
- cotele aferente contribuţiilor sociale individuale datorate, în vigoare în anul financiar 2017, sunt următoarele:
- pentru contribuţia individuală la asigurările sociale de stat (CIAS) = 10,5%;
- pentru contribuţia individuală la asigurările sociale de sănătate (CIASS) = 5,5%;
- pentru contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj (CIBAŞ) = 0,5%.

În final, determinaţi presiunea medie a prelevărilor obligatorii suportată de profesorul universitar


contribuabil şi asigurat pentru fiecare din lunile considerate, precum şi venitul salarial net (Vsn).
Cursul de schimb valutar (leu/euro) este egal cu cel publicat de BNR (4,55 lei/euro, în cazul aplicaţiei
considerate).
Salariul mediu brut de referinţă (Sbr) pentru anul 2017, înscris în Legea bugetului asigurărilor sociale de
stat, este egal cu 3.131 lei.

Soluţie:
Pasul 1. Se determină mărimea venitului salarial brut( Vsbr) pe fiecare din cele două luni considerate:
Vsbr=Sb(Rbef)+VPlo+VPr=7.105+1.200+14.700=23.005lei
Pasul 2. Se determină cuantumul contribuţiilor sociale individuale suportate de salariatul asigurat:
- pentru luna ianuarie 2017:
2.1. pentru contribuţia individuală la asigurările sociale de stat (CIAS) şi pentru contribuţia individuală la
asigurările sociale de sănătate (CIASS), baza de calcul trebuia să se încadreze în plafonul maxim stabilit anual
prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adică:
Plafon maxim ianuarie 2017 = Sbr x 5 = 3.131 x 5 = 15.655

Cum venitul salarial brut calculat anterior, în sumă de 23.005 lei, depăşeşte plafonul maxim, înseamnă
că vom calcula cuantumul CIAS şi CIASS luând în considerare acest plafon.

CIAS = 15.655 x 10,5% = 1.643,775 = 1.644 lei


CIASS = 15.655 x 5,5% = 861,025 = 861 lei

2.2. pentru contribuţia individuală la bugetul asigurărilor de şomaj, baza de calcul este reprezentată de
venitul salarial brut, iar calculul este următorul:

CSI = CIAS + CIASS + CIBAŞ = 1.644 + 861 + 115 = 2.260 lei.

- pentru luna februarie 2017:


Contribuţiile individuale datorate de salariat pentru asigurările sociale şi asigurările sociale de sănătate
nu mai sunt plafonate, baza de calcul a acestora fiind egală cu venitul salarial brut efectiv, în sumă de 23.005 lei.
În acest caz se poate calcula direct totalul contribuţiilor individuale sociale, utilizând formula:
10,5+5,5+0,5 16,5
CIS=Vsbrx =23.005 x =3.795,825=3.796 lei
100 100
∆CIS (faţă de ianuarie 2017) = 3.796 - .620 = +1.176 lei

Pasul 3. Se determină baza de calcul a impozitului pe veniturile salariale şi impozitul pe venitul salarial datorat:
Bci= Vsbr–CSI –Dp–Cots–CllFPF
CSI ianuarie 2017 = 2.620 lei
CSI februarie 2017 = 3.796 lei

Dp nu se acordă, întrucât contribuabilul are un venit salarial brut care depăşeşte cu mult limita de3 .000
lei pe lună;
Cots este egală cu 0 (zero);
CllFPF trebuie calculată, având în vedere cursul de schimb valutar şi faptul că pentru 12 luni contribuţia
la Fondul de Pensii Facultative nu poate depăşi 400 de euro.
400 euro x 4,55 lei/euro = 1.820 lei; 1.820 : 12 = 151,67 = 152 lei.
Potrivit enunţului, profesorul virează o sumă de 250 lei pe lună la Fondul de Pensii Facultative, dar
limita deductibilă fiscal este egală cu numai 152 lei.

Pasul 4. Se determină totalul prelevărilor obligatorii (TPro) şi presiunea medie aferentă acestuia.

TPro = CSI + IVs


TPro ianuarie 2017 = 2.620 + 3.237 = 5.857 lei;
TPro februarie 2017 = 3.796 + 3.049 = 6.845 lei;
∆Tpro = 6.845 - 5.857 = 988 lei;
TPro 5.857
PPro ianuarie 2017= x 100= =25,46 %
Vsbr 23.0005
TPro 6.845
PPro februarie 2017= x 100= =29,75 %
Vsbr 23.0005
∆Tpro = 29,75 – 25,46 = 4,29 puncte procentuale.

Pasul 5. Se determină venitul salarial net: Vsn = Vsbr – Tpro.

Vsn ianuarie 2017 = 23.005 – 5.857 = 17.148 lei (3.768,8 euro) adică 74,54% din venitul salarial brut;
Vsn februarie 2017 = 23.005 – 6.845 = 16.160 lei (3.551,65 euro) adică 70,25% din venitul salarial brut;
∆ Vsn = 16.160 – 17.148 = 988 lei .
Abaterea este egală ci creşterea sumei totalului prelevărilor obligatorii.

Aplicaţia nr. 2 Prelevări salariale 2017 pentru muncitor necalificat (fără studii)
Să se determine impozitul pe veniturile salariale datorat de muncitorul necalificat C. Z., angajat la
Universitatea de Vest din Timişoara, precum şi contribuţiile sociale aferente veniturilor salariale pe lunile ianuarie
şi februarie din anul 2017, cunoscându-se următoarele date:
- salariul de bază (Sb) este în sumă de 1.250 lei în luna ianuarie şi de 1.450 lei în luna februarie (salariul minim
pe economie), iar retribuţia de bază efectivă (Rbef) este egală cu salariul de bază;
- cotizaţia de sindicat este egală cu 5% din salariul de bază;
- muncitorul are în întreţinere 3 copii minori, precum şi pe mama sa în vârstă de 76 de ani, care nu are venituri
proprii şi nici terenuri agricole sau/şi silvice în proprietate personală.
În final, determinaţi presiunea medie a prelevărilor obligatorii suportată de muncitorul contribuabil şi
asigurat pentru lunile ianuarie şi februarie considerate, precum şi venitul salarial net (Vsn).

Observaţii: Începând de la 1 mai 2016 (odată cu PAȘTELE - pentru salariații creștini ortodocși și, respectiv,
odată cu Ziua Muncii 2016 – pentru toți salariații), salariul minim a fost majorat cu 19%, ajungând la suma de
1.250 lei (circa 278 euro), iar de la 1 februarie 2017, salariul minim pe economie a crescut la suma de 1.450 lei
(fiind majorat cu 16%).
În anul 2019 , salariul minim pe economie a fost majorat la suma de 2.080 lei brut, iar pentru persoanele
cu facultate care au cel puțin un an vechime în muncă în domeniul studiilor universitare absolvite salariul minim
brut este în sumă de 2.350 lei.
În domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată în anul 2019, a fost
stabilit la suma de 3.000 lei lunar.

Soluţie
Pasul 1: Se determină cuantumul contribuţiilor sociale individuale obligatorii suportate de salariatul asigurat.
Întrucât retribuţia de bază efectivă coincide cu venitul salarial brut, baza de calcul pentru cele trei contribuţii
sociale individuale este aceeaşi. În acest caz, se poate calcula direct cuantumul celor trei contribuţii sociale
individuale obligatorii.

Separat, sumele aferente contribuţiilor sociale individuale sunt următoarele:


Luna ianuarie 2017
CIAS = 1.250 x 10,5% = 131,25 lei;
CIASS = 1.250 x 5,5% = 68,75 lei;
CIBAŞ = 1.250 x 0,5% =6,25 lei.
Luna februarie 2017
CIAS = 1.450 x 10,5% = 152,25 lei;
CIASS = 1.450 x 5,5% = 79,75 lei;
CIBAŞ = 1.450 x 0,5% =7,25 lei.

Pasul 2: Se determină baza de calcul a impozitului pe salariu şi impozitul pe salariu datorat:


Bci = Vsbr – CSI – Dp – Cots – CllFPF
CSI ianuarie 2017 = 206 lei;
CSI februarie 2017 = 239 lei;
Dp = 800 lei, aferentă celor 4 persoane aflate în întreţinere;
Cots ianuarie 2017 = 1.250 x 5% = 62,5 lei=63 lei;
Cots februarie 2017 = 1.450 x 5% = 72,5 lei=73 lei;
Bci ianuarie 2017 = 1.250 – 206 –800– 63 – 0 = 1.250 – 1.069 = 181 lei;
Bci februarie 2017 = 1.450 – 239 –800– 73 – 0 = 1.450 – 1.112 = 338 lei;
IVs ianuarie 2017 = 181 x 16% = 29 lei;
IVs februarie 2017 = 338 x 16% = 54 lei;
∆IVs = 54 – 29 = +25 lei.

Pasul 3: Se determină otalul prelevărilor obligatorii (TPro) şi presiunea medie aferentă acestuia.
TPro ianuarie 2017 = 206 + 29 = 235 lei;
TPro februarie 2017 = 239 + 54 = 293 lei;
∆TPro = 293 – 235 = +58 lei;

Aşa cum se observă, presiunea medie aferentă prelevărilor obligatorii (18,8% şi 20,21%) este cu 6,66
puncte procentuale şi, respectiv, cu 9,54 puncte procentuale mai mică în cazul muncitorului necalificat, faţă de
cea suportată de profesorul universitar luat în considerare în cazul aplicaţiei ipotetice nr. 1 (25,46% şi 29,75%).
Pasul 4: Se determină venitul salarial net (Vsn)
Vsn ianuarie 2017 = 1.250 – 235 = 1.015 lei (circa 223 euro);
Vsn februarie 2017 = 1.450 – 293 = 1.157 lei (circa 254,3 euro);
∆Vsn = 1.157 – 1.015 = +142 lei (circa 31,3 euro).

Aplicaţia nr. 3 – Impozitare venituri salariale 2018 (2020)


Determinaţi mărimea venitului salarial net (Vsn) ce revine profesorului universitar A.X., în vârstă de 49
de ani, angajat cu norma de bază la Universitatea de stat BY din municipiul Bucureşti, precum şi rata medie a
prelevărilor obligatorii (RPro) cunoscându-se următoarele date pentru luna ianuarie 2018:
- salariul de bază brut (Sbbr) este în sumă de 8.597 lei, iar retribuţia de bază brută efectivă (Rbbref) este egală
cu salariul de bază brut;
- veniturile brute obţinute pentru activităţile didactice la plata cu ora (VbrPlo), au însumat 1.452 lei;
- pentru activitatea din cele 2 proiecte de cercetare științifică şi cele 2 proiecte POSDRU (Programul Operaţional
Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane) la care profesorul este Director de proiect şi Expert, veniturile brute
ale lunii ianuarie 2018 (VbrPr) au însumat 17.787 lei;
- profesorul nu este membru al sindicatului din universitate, are în întreţinere doi copii minori, iar contribuţia la
Fondul de Pensii Facultative este în sumă de 250 de lei pe lună, potrivit contractului încheiat.
Soluţie
Pasul 1: Se determină mărimea venitului salarial brut (Vsbr) pe fiecare din cele două luni considerate:
Vsbbr = Sbbr (Rbbef) + VbrPlo + VbrPr = =8.597 + +1.452+17.787 = 27.836 lei

Observaţie: Componentele venitului salarial brut sunt aceleaşi din lunile ianuarie şi februarie 2017, pe care le-am
luat în considerare în cazul Aplicaţiei practice nr. 1.
Pentru a se ajunge la mărimea brută a acestor venituri şi a nu se diminua venitul salarial net, valorile
date în aplicaţia practică precedentă au fost majorate, aplicându-se asupra fiecăreia din cele 3 valori coeficientul
de 1,21 (corespunzător celor 21 de puncte procentuale aferente contribuţiilor sociale care în anul 2017 au fost
suportate de angajator: de 15,8% pentru CAS şi de 5,2% pentru CASS).

Pasul 2: Se determină cuantumul contribuţiilor sociale suportate exclusiv de către salariat:


CAS = VSbr x 25% = 27.836 x 0,25 = 6.959 lei
CASS = VSbr x 10% = 27.836 x 0,10 = 2.784 lei
Total CS = CAS + CASS = 6.959 + 2.784 = 9.743 lei.

Pasul 3: Se determină baza de calcul a impozitului pe veniturile salariale şi impozitul pe venitul salarial datorat:
Bci = Vsbr – CAS – CASS – Dp
Observaţie: Întrucât venitul salarial brut depăşeşte cu mult limita aferentă deducerilor personale, salariatului din
aplicaţia noastră nu i se acordă deducere personală.
Bci = 27.836 – 9.743 = 18.093 lei
IVs = Bci x 10% = 18.093 x 0,10 = 1.809 lei.

Pasul 4: Se determină totalul prelevărilor obligatorii (TPro), rata medie a prelevărilor obligatorii şi mărimea
venitului salarial net (Vsn).
TPro = CS + IVs = 9.743 + 1.809 = 11.552 lei
¯ ) = TPro x 100= 11552 =41,5 %
( RPro
Vsbr 27.836
Vsn = Vsbr – TPro = 27.836 – 11.552 = 16.284 lei
Pasul 4: Se compară venitul salarial net din luna ianuarie 2018 cu venitul salarial net din luna februarie 2017.
Vsn ianuarie 2018 = 16.284 lei (3.517,06 euro, la cursul de schimb de 4,63 lei/euro)
Vsn februarie 2017 = 16.160 lei (3.551,65 euro, la cursul de schimb de 4,55 lei/euro)
∆ Vsn în lei = 16.284 – 16.160 = + 124 lei
∆ Vsn în euro = 3.517,06 – 3.551.65 = – 34,59 euro.

De la 1 ianuarie 2018, salariul brut minim pe economie va fi în sumă de 1.900 lei (410,08 euro, la cursul
de schimb de 4,63 lei/euro).
Salariul net va fi în sumă de 1.162 lei (250,8 euro), iar cheltuiala salarială totală a angajatorului va
însuma 1.943 lei (se adaugă contribuţia asiguratorie pentru muncă de 2,25% din salariul brut, adică 43 lei).
Contribuţiile sociale încasate de stat aferente salariului brut minim însumează 708 lei, având
următoarea structură:
CAS = 1.900 x 0,25 = 475 lei
CASS = 1.900 x 0,10 = 190 lei
CAM = 1.900 x 0,025 = 43 lei

În cazul în care salariatul nu are nicio persoană în întreţinere, deducerea personală este de 510 lei, iar
impozitul pe venitul salarial brut este în sumă de 73 lei.
Totalul prelevărilor obligatorii însumează 781 lei, adică 40,2% din suma brută de 1.943 lei.
Venitul salarial net din luna ianuarie 2018 este cu 5 lei mai mare decât venitul salarial net din luna
februarie 2017.
Abaterea absolută a venitului salarial net, calculată în euro, este însă negativă
∆ Vsn în euro = 250,8 – 254,3 = – 3,5 euro.