Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA ȘCOLARĂ ……

Nr……./………..

TEMA proiectului:
___________________________________________

___________________________________________

EXAMEN
DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR
PROFESIONALE PENTRU OBŢINEREA
CERTIFICATULUI DE CALIFICARE
PROFESIONALĂ NIVEL 4

Îndrumător de proiect Prof.


Candidat
Clasa
Ruta de pregătire profesională progresivă (dacă este cazul)
Forma de învăţământ zi / seral
Profil
Domeniu
Calificarea profesională
Anul absolvirii 2015
CUPRINS

Pag.
ARGUMENT
Capitolul I.

1.1.

1.2.

1.3.

Capitolul II.

2.1.

2.2.

2.3.
.
.
.

Capitolul III. NORME DE SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII ŞI P.S.I. LA …

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

2
STRUCTURA PROIECTULUI

o Pagina de titlu cu: datele de identificare ale şcolii, ale candidatului, ale
îndrumă torului de proiect, anul de absolvire, calificarea profesională , în conformitate cu
Nomenclatorul califică rilor profesionale pentru care se asigură pregă tirea prin învă ţă mâ ntul
preuniversitar în vigoare;
o Cuprinsul;
o Argumentul: 1-1 ½ pagini, care sintetizează aspectele teoretice şi pe cele practice
pe care le abordează , în relaţie directă cu utilitatea pentru calificarea respectivă ;
o Conţinutul propriu-zis, structurat astfel încâ t să pună în valoare scopul şi
obiectivele proiectului, problemele soluţionate, perspectiva personală a candidatului în
abordarea temei, precum şi utilitatea practic-aplicativă a soluţiilor gă site de că tre candidat;
o Bibliografia;
o Anexele: desene, schiţe, determină ri de laborator, experimente, observarea şi
analiza unor secvenţe din procesul tehnologic, mă sură ri, prelucră ri statistice, elemente de
proiectare, elaborarea documentaţiilor etc.

3
ARGUMENT

4
C A P I T O L E 1, 2….

5
BIBLIOGRAFIE

[1] Autori., Titlul lucră rii, publicației, editura, anul.


[2] www.qqq.ro/ secțiunea…..

6
ANEXE