Sunteți pe pagina 1din 3

CURSUL VII

1. Care este rolul aplicatorilor pentru electroni?


2. De ce radioterapia cu fascicule de electroni este utilizată pentru tratamentul tumorilor
superficiale?
3. Câte fascicule sunt de obicei utilizate în radioterapia convenţională cu electroni?
4. Ce forme şi dimensiuni au câmpurile de electroni utilizate în radioterapia
convenţională? Cum se obţin câmpurile de formă neregulată?
5. Enumeraţi cel puţin patru tehnici specializate de radioterapie cu fascicule de electroni!
Din ce motive aceste tehnici nu sunt disponibile în toate centrele de radioterapie?
6. Ce se înţelege prin sursă virtuală de electroni?
7. Cum se defineşte SSDeff?
8. Descrieţi metoda cea mai utilizată pentru determinarea valorii SSDeff.
9. Cum se clasifică procesele colizionale de interacţiune ale electronilor cu substanţa?
10. Ce valoare aproximativă are rata de pierdere a energiei electronilor la interacţiunea cu
ţesutul prin procese colizionale? De cine depinde aceasta?
11. De cine depinde rata de pierdere a energiei prin interacţiuni radiative?
12. Ce se întâmplă când un fascicul de electroni traversează pacientul/fantomul?
13. De cine depinde (şi în ce mod) puterea de împrăştiere a electronilor?
14. Ce se înţelege prin csda?
15. Definiţi parcursul csda  ! Cum depinde acesta de energia electronilor?
16. Definiţi parametrii energetici ai fasciculelor de electroni!
17. Comparaţi distribuţiile de doză pentru fasciculele de electroni cu cele pentru fotoni!
18. Ce se înţelege prin Bremsstrahlung tail? Explicaţi originea acestuia !
19. Ce se înţelege prin degradarea spectrului? Cum afectează aceste fenomen forma
spectrelor electronilor din componenţa unui fascicul utilizat în radioterapia cu
electroni?
20. Ce se înţelege prin doză procentuală în profunzime pentru fascicule de electroni?
21. Ce se înţelege prin regiune de acumulare? Explicaţi prezenţa aceastei regiuni pe curba
de distribuţie a dozelor în profunzime!
22. Desenaţi (calitativ) o curbă de distribuţie a dozelor procentuale în profunzime pentru
un fascicul de electroni cu energie dată şi explicaţi forma acesteia.
23. Desenaţi (calitativ) o curbă de distribuţie a dozelor procentuale în profunzime pentru un
fascicul de electroni şi indicaţi pe aceasta parametrii ce o carcaterizează!
24. Definiţi parcursul maxim, Rmax. Cum se determină acest parametru din curba de
distribuţie a dozelor în profunzime?
25. Cum se determină parcursul practic Rp din curba de distribuţie a dozelor în
profunzime?
26. Definiţi R90 şi R50. Cum se determină aceşti parametri din curba de distribuţie a dozelor
în profunzime?
27. Cum se determină parametrul Rq din curba de distribuţie a dozelor în profunzime?
28. Definiţi parcursul terapeutic, Rt. Cum se determină acest parametru din curba de
distribuţie a dozelor în profunzime?
29. Definiţi gradientul dozei, G.
30. Cum variază parametrii Ds şi zmax când creşte energia fasciculului de fotoni?
31. Ce influenţă are dimensiunea câmpului asupra formei distribuţiilor de doză în
profunzime?
32. Ce influenţă are incidenţa oblică a fasciculului asupra formei distribuţiilor de doză în
profunzime? Ce parametri sunt afectaţi şi în ce mod?
33. Definiţi factorul de ieşire, OF.
34. Cât este, cu aproximaţie, parcursul terapeutic pentru un fascicul de electroni cu energia
de 20 MeV?
35. Care sunt parametrii utilizaţi pentru specificarea energiei fasciculelor de electroni?
Definiţi aceşti parametri!
36. Care este energia cea mai probabilă a unui fascicul de electroni, la suprafaţa
fantomului, dacă parcursul practic pentru acest fascicul deste 4,5 cm?
37. Care este energia medie a unui fascicul de electroni, la suprafaţa fantomului, dacă
profunzimea de înjumătăţire este 2 cm?
38. Cum se calculează profunzimea R50 din curbele de distribuţie în profunzime a ionizării?
39. Care este ecuaţia Harder şi ce se poate calcula cu aceasta?
40. Ce se înţelege prin profilul dozei? Care este forma tipică a acestuia la profunzimea zmax?
41. Care sunt recomandările IEC pentru specificarea planeităţii fasciculelor de electroni?
42. Care este recomandarea IEC pentru specificarea simetriei fasciculelor de electroni?
43. Ce se înţelege prin curbe izodoze?
44. Cum se defineşte, conform ICRU, indicele de uniformitate? Ce valori poate avea
acesta?
45. Care sunt recomandările AAPM în ceea ce priveşte uniformitatea şi simetria
câmpurilor în radioterapia cu fascicule de elecroni?

29.04.2015
Lect. dr. Dan Mihăilescu