Sunteți pe pagina 1din 2

Varianta 4

Subiectul I

D. asemănări:
- Ambele unităţi de relief s-au format prin încreţirea scoarţei terestre în orogeneza alpină.
- Ambele unităţi de relief au roci metamorfice şi calcaroase.
-Ambele unitati montane au relief glaciar si carstic
deosebiri:
- Munţii Pirinei au înălţimi medii de peste 3000m, iar Munţii Alpi au înălţimi medii de
peste 4000m.
E - două cauze ale densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan European sunt :
Relief Inclinat , temperature sczute , mediu nefavorabil actvitatilor omensti
Subiectul II
D
-Deosebiri:
- Unitatea de relief B – Podişul Getic are înălţimi medii de 300-600m, iar unitatea de
relief G – Câmpia Bărăganului are înălţimi medii de 100m.
- Unitatea de relief B are relief de platforme, iar unitatea de relief G are relief specific
de câmpie.
asemănări:
- Ambele unităţi de relief au roci sedimentare (nisip, pietriş, argilă, loess)
E. 1. Un factor care favorizează construirea lacurilor hidroenergetice în regiunea montană este
debitul mare al râurilor.
2. Un factor care favorizează dezvoltarea industriei chimice în oraşele situate în Subcarpaţi
prezenţa resurselor de sare.

Sub III
D
1. 24,2‰ - 9,9‰ = 14,3‰
2. 10,0‰ - 11,9‰ = -1,9‰
3. Doi factori care au determinat sporul natural negativ în 1998 şi 2004 este mortalitatea
ridicată şi natalitatea scăzută.
E. Doi factori care determină valori mai mici ale densităţii populaţiei în Islanda comparativ cu
Olanda sunt relieful vulcanic şi climatul subpolar din Islanda.

Varianta 5

Sub I
E. Două cauze ale existenţei circurilor şi lacurilor glaciare în Alpii Scandinaviei sunt:
 calota glaciara din cuaternar (trecut)
 datorită latitudinii, la 1000m sunt gheţari actuali

Sub II
D. Deosebiri
- Unitatea de relief G – Câmpia de Vest are înălţimi medii de 100m. iar unitatea de
relief A – Podişul Sucevei are înălţimi medii de 300-600m.
- Unitatea de relief G are relief de câmpie, iar unitatea de relief A are relief de dealuri
joase.
asemănări:
- Ambele unităţi de relief s-au format prin depunere de sedimente.
E. 1. O cauză a scăderii numerice a populaţiei României după anul 1990 este scăerea natalităţii, plecarea tinerilor in state
dezvoltate
2. Un factor natural care favorizează dezvoltarea unor areale viticole extinse în regiunile deluroase îl reprezintă versantii
insoriti,

Sub III
. 1. Cauza prezenţei unui climat blând la această latitudine este curentul Atlanticului de Nord.
2. O activitate economică favorizată de acest climat este creşterea animalelor.
3. Norvegia, Marea Britanie
E. Două premise care determină o producţie însemnată de grâu în Franţa sunt climatul temperat oceanic şi relieful de
câmpie., solurile fertile ( molisoluri)

Varianta 6

Sub I
E. Două cauze care explică valorile reduse ale sporului natural în Ucraina:
 natalitatea scătută
 creşterea populaţiei vârstnice, mortalitate mare

Sub II

D - deosebiri:
 Unitatea de relief A – Munţii Banatului are înălţimi medii de 1000-1500m, iar
unitatea de relief D – Câmpia Transilvaniei, are înălţimi medii de 300-600m.

 Unitatea de relief A are relief carstic, iar unitatea de relief D are relief de dealuri.
 Unitatea de relief A are roci predominant cristaline şi calcaroase, iar unitatea de relief D are roci sedimentare.

E. 1. O cauză care determină repartiţia inegală a populaţiei pe teritoriul României este prezenţa reliefului muntos.
2. Un factor natural care favorizează creşterea ovinelor în Carpaţii Meridionali este prezenţa păşunilor alpine

Sib III

1. 9,6 - 6,2 = 3,4 (1992); 8,1 – 8,5 = -0,4 (2002)


2. O cauză care a determinat valoarea negativă a sporului natural în 2002 este natalitatea scăzută.
E. 1. Doi factori care au influenţat distribuţia spaţială inegală a populaţiei în regiunile europene
sunt relieful de munte şi climatul subpolar, care sunt nefavorabile aşezărilor umane.
2. Două exemple de state din UE cu densităţi ale populaţiei Olanda , Belgia