Sunteți pe pagina 1din 22

Anexa nr.4 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5099/09.09.

2009

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

PROGRAME ŞCOLARE
CLASELE IX-XII

EDUCAŢIE FIZICĂ

Bucureşti – 2009

Educaţie fizică, clasele IX-XII


NOTĂ DE PREZENTARE

Ca parte a învăţământului preuniversitar, ciclul liceal trebuie să asigure pregătirea elevilor pe linia
competenţelor cheie europene, stabilite ca finalităţi ale sistemelor educaţionale şi de formare profesională
din ţările Comunităţii Europene, fiecare disciplină de învăţământ fiind chemată să-şi aducă contribuţia
specifică la realizarea acestora.
Obiectivul general al disciplinei Educaţie fizică constă în dezvoltarea aptitudinilor bio-psiho-
motrice şi formarea capacităţii elevilor de a acţiona asupra acestora, în vederea menţinerii permanente a
stării optime de sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice armonioase şi manifestării unei capacităţi
motrice favorabile inserţiei profesionale şi sociale.
Disciplina Educaţie fizică, la clasele IX-XII este prevăzută, conform planului de învăţământ, în
aria curriculară Educaţie fizică şi sport şi are menirea să-şi aducă contribuţia specifică la realizarea
dezvoltării complexe a personalităţii autonome şi creative a elevilor – finalitate prevăzută în Legea
învăţământului.
La baza revizuirii programelor de educaţie fizică pentru clasele IX-XII s-a avut în vedere
adaptarea acestora la prevederile planuri cadru în vigoare.
Programele şcolare au următoarea structură:
- nota de prezentare
- competenţele cheie europene
- competenţele generale
- valori şi atitudini
- competenţe specifice şi conţinuturi, pentru fiecare clasă
- sugestii metodologice
- normativ de dotare minimală/ unitate de învăţământ
În afara orelor prevăzute pe săptămână, în trunchiul comun, pentru Educaţie fizică, există
posibilitatea alocării încă unei ore, prin CDŞ, destinate extinderii/ aprofundării conţinuturilor prevăzute
de programă.
În spiritul aspectelor mai sus menţionate şi pentru a putea asigura un proces didactic modern,
bazat pe o ofertă educaţională optimă, cât şi pe instruirea diferenţiată a elevilor, pe baza unor trasee
particulare de învăţare, individuale sau de grup, este necesar, corespunzător realităţii practice, ca în
clasele IX-XII să se asigure dobândirea de către elevi a cunoştinţelor necesare acţionării asupra
dezvoltării fizice şi a calităţilor motrice, cât şi iniţierea/ consolidarea în practicarea unor discipline/ probe
sportive, astfel:
în clasa a IX-a:
- două probe atletice, de preferat din grupe diferite
- elemente acrobatice statice şi dinamice din gimnastica acrobatică (din cele făcute în clasele
V-VIII) şi variante de legări de elemente
- o săritură la aparatul de gimnastică, la alegerea elevilor, din cele prevăzute de programă
- două jocuri sportive, la alegerea elevilor, din cele prevăzute de programă
în clasa a X-a:
- cele două probe atletice făcute în clasa a IX-a
- gimnastică acrobatică
- săritura la aparatul de gimnastică prevăzută de programă
- două jocuri sportive, la alegerea elevilor, din cele prevăzute de programă
în clasa a XI-a:
- trei probe atletice, din grupe diferite, dintre cele ofertate de către profesor, conform programei
- gimnastică acrobatică
- o săritură la aparatul de gimnastică, la alegerea elevilor, din cele învăţate
- un joc sportiv, la alegerea elevilor, din cele prevăzute de programă

Educaţie fizică, clasele IX-XII 2


în clasa a XII-a:
- trei probe atletice, din grupe diferite, dintre cele ofertate de către profesor, conform programei
- gimnastică, la alegere: aerobică, ritmică sportivă, artistică sportivă
- un joc sportiv, la alegerea elevilor, din cele prevăzute de programă

Disciplinele sportive alternative sunt predate, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, pe


perioade precizate, numai în situaţii speciale determinate de factorii de mediu şi de baza tehnico-
materială, cu condiţia existenţei materialelor didactice necesare pentru toţi elevii clasei şi abilitarea
profesională a cadrului didactic în disciplina sportivă respectivă. Conţinuturile şi criteriile de evaluare
aferente fiecărei discipline sportive alternative se elaborează de către profesorul clasei şi se avizează de
către inspectorul şcolar de specialitate.
Programa de educaţie fizică, document reglator al procesului de învăţământ, stabileşte şi permite
fiecărui cadru didactic formarea competenţelor specifice, utilizând, ca mijloace, categoriile de conţinuturi
pe care le consideră eficiente, corespunzător particularităţilor clasei şi condiţiilor concrete de activitate.
Ea are un caracter concentric, în sensul reluării conţinuturilor pentru întărirea deprinderilor şi
pentru a preciza fenomenul de transfer în învăţarea noilor deprinderi, în dezvoltarea capacităţilor,
contribuind astfel la formarea competenţelor.
Ca urmare, conţinuturile predate într-un an de studiu vor fi reluate în anul de studiu ulterior, ca
elemente de bază în predarea noilor conţinuturi.
Conţinuturile marcate cu asterisc (*) se predau în cadrul orelor de extindere/ aprofundare. În
abordarea diferenţiată a instruirii, în cadrul orelor din trunchiul comun, profesorul poate utiliza aceste
conţinuturi în cazul elevilor cu nivel de pregătire superior.
Conţinuturile marcate cu dublu asterisc (**) se constituie într-o alternativă oferită elevilor
nevăzători cu cecitate totală sau foarte slab văzători.
Este obligatorie prezenţa profesorului de educaţie fizică şi sport la orele de educaţie fizică în
echipament sportiv.

Educaţie fizică, clasele IX-XII 3


COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea limbajului de specialitate în relaţiile de comunicare

2. Valorificarea informaţiilor, metodelor şi mijloacelor specifice


educaţiei fizice şi sportului, în vederea optimizării stării de sănătate
şi a dezvoltării fizice armonioase

3. Utilizarea cunoştinţelor, metodelor şi mijloacelor specifice educaţiei


fizice şi sportului, în vederea dezvoltării capacităţii motrice

4. Aplicarea sistemului de reguli specifice organizării şi practicării


activităţilor de educaţie fizică şi sport şi adoptarea unui
comportament adecvat în cadrul relaţiilor interpersonale şi de grup

5. Valorificarea limbajului corporal pentru exprimarea şi înţelegerea


ideilor, stărilor afective şi a esteticului

VALORI ŞI ATITUDINI

• Interes pentru îmbogăţirea vocabularului cu terminologia de


specialitate
• Disponibilitate pentru colaborare în relaţiile cu profesorul şi colegii
• Preocupare pentru dezvoltarea capacităţii motrice proprii
• Respect faţă de regulile impuse de organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de educaţie fizică şi sport
• Opţiune pentru o viaţă sănătoasă şi echilibrată, prin adoptarea
unui regim de activitate care să îmbine armonios efortul fizic cu
cel intelectual, solicitarea cu refacerea, timpul ocupat cu timpul
liber
• Disponibilitate pentru practicarea independentă a exerciţiilor
fizice
• Spirit competitiv şi fair-play
• Interes constant pentru fenomenul sportiv
• Simţ estetic, deschidere pentru frumos

Educaţie fizică, clasele IX-XII 4


CLASA a IX-a
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1.Operarea corectă cu noţiunile STAREA DE SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ
specifice domeniului • Măsurători specifice: înălţime, greutate, perimetre, diametre, anvergură
2.1. Utilizarea mijloacelor • Indicatori specifici: de nutriţie, de proporţionalitate
electronice pentru selectarea • Indicii funcţionali şi determinarea acestora
informaţiilor privind elementele • * Modelul dezvoltării fizice armonioase
• Atitudini corporale deficiente: cifoze, lordoze, scolioze, asimetrii,
definitorii ale dezvoltării fizice picior plat
2.2. Utilizarea mijloacelor reco- • Profilaxia şi *corectarea fiecărei atitudini corporale deficiente
mandate pentru dezvoltare fizică • Complexe de dezvoltare fizică: cu exerciţii libere, cu obiecte
5.1. Exprimarea estetică a portative, pe fond muzical etc.
atitudinii corporale • * Programe adaptate de: culturism, fitness, sport aerobic, stretching

2.1. Utilizarea mijloacelor


electronice pentru selectarea PROTECŢIA INDIVIDUALĂ
informaţiilor privind elementele tehnici de reechilibrare
definitorii ale dezvoltării fizice modalităţi de atenuare a şocurilor
2.2. Utilizarea mijloacelor reco- cunoştinţe teoretice despre:
mandate pentru dezvoltare fizică - importanţa „încălzirii”
4.3. Rezolvarea diferitelor sarcini - rolul respiraţiei în efort şi refacere
în cadrul acţiunilor tactice de tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
atac şi apărare

4.1. Integrarea activă în grupuri DEZVOLTAREA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE


diferite activităţi practice cu specific de conducere, de subordonare şi de
4.3. Rezolvarea diferitelor sarcini colaborare
în cadrul acţiunilor tactice de situaţiile „conflictuale” care pot interveni în activităţile practice
atac şi apărare modalităţile de prevenire si aplanare/ rezolvare a situaţiilor conflictuale
5.1. Exprimarea estetică a comportamentele integrate în noţiunea de fair-play
atitudinii corporale regulamentele disciplinelor sportive

1.2. Utilizarea terminologiei de


CULTURALITATE
specialitate în transmiterea mesajelor
• Criterii de evaluare a valorilor sportive, în diferite ramuri de sport
5.2. Selectarea modelelor de
• Valori sportive etalon în diferite discipline sportive
reuşită din lumea sportului

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI

1.2. Utilizarea terminologiei de


specialitate în transmiterea
mesajelor
3.1. Aplicarea mijloacelor specifice
dezvoltării calităţilor motrice CALITĂŢI MOTRICE
3.2. Utilizarea deprinderilor motrice • Probe de determinare a nivelului calităţilor motrice
în acţiuni motrice complexe • Procedee metodice specifice dezvoltării fiecărei calităţi motrice
3.3. Aplicarea procedeelor • Procedee şi mijloace de dezvoltare specifică şi combinată a
tehnice de bază în forme adaptate calităţilor motrice
de întrecere/concurs DEPRINDERI MOTRICE
4.2. Aplicarea prevederilor • deprinderile motrice de locomotie
regulamentare ale disciplinelor • deprinderile motrice de stabilitate
sportive practicate în forme • deprinderi motrice de manipulare
adaptate de întrecere/concurs
4.3. Rezolvarea diferitelor sarcini
în cadrul acţiunilor tactice de
atac şi apărare

Educaţie fizică, clasele IX-XII 5


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
DISCIPLINE SPORTIVE
A. ATLETISM
Probe de alergare:
• alergarea de viteză
• alergarea de rezistenţă
• *alergarea peste obstacole
• alergarea de ştafetă
Probe de sărituri:
• săritura în lungime cu elan
• *săritura în înălţime
• *triplu salt cu elan redus
Probe de aruncări:
• aruncarea greutăţii
B. GIMNASTICĂ
1.2. Utilizarea terminologiei de a) gimnastică acrobatică
specialitate în transmiterea • elemente acrobatice statice şi dinamice
mesajelor • variante de legări de elemente şi *linii acrobatice
3.1. Aplicarea mijloacelor • *modele de exerciţii liber alese, la sol
specifice dezvoltării calităţilor b)sărituri la aparate
motrice • sărituri la capră: săritură în sprijin depărtat, în sprijin ghemuit
3.2. Utilizarea deprinderilor printre braţe, *în sprijin depărtat cu întoarcere
motrice în acţiuni motrice • sărituri la lada de gimnastică: cu rostogolire pe lada situată
complexe longitudinal; cu sprijin (în depărtat, ghemuit) pe lada situată
3.3. Aplicarea procedeelor transversal urmată de săritură cu extensie
tehnice de bază în forme adaptate • * sărituri la cal: în sprijin ghemuit printre braţe, în sprijin
de întrecere/concurs ghemuit urmat de săritură cu extensie
4.1. Relaţionarea optimă în c) * programe de gimnastică de tip aerobic
grupuri diferite, preconstituite C. JOCURI SPORTIVE
sau constituite spontan 1. Baschet
4.2. Aplicarea prevederilor Procedee tehnice folosite în atac:
regulamentare ale disciplinelor • pasare şi prindere
sportive practicate în forme • driblingul alternativ cu înălţimi şi ritmuri variate
adaptate de întrecere/concurs • procedee de aruncare la coş de pe loc şi din deplasare
4.3. Rezolvarea diferitelor sarcini • oprirea şi pivotarea
în cadrul acţiunilor tactice de Procedee tehnice folosite în apărare:
atac şi apărare • poziţii şi deplasări specifice
5.1. Exprimarea estetică a • *scoaterea mingii din dribling
atitudinii corporale Acţiuni tactice folosite în atac:
5.2. Selectarea modelelor de • demarcajul
reuşită din lumea sportului • pătrunderea
• depăşirea
• recuperarea
• „dă şi du-te”
• contraatacul
• *atacul „în potcoavă”
Acţiuni tactice folosite în apărare
• marcajul adversarului cu şi fără minge
• urmărirea la panou
• intercepţia
• apărare „om la om” în propria jumătate de teren
Joc bilateral:
• la un panou şi la două panouri
Regulile jocului:
• paşi, dublu dribling, fault, semnalizările arbitrilor
Informaţii din baschet

Educaţie fizică, clasele IX-XII 6


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
2. Fotbal
Procedee tehnice folosite în atac:
• lovirea mingii cu laba piciorului şi cu capul, de pe loc şi din
deplasare
• preluarea mingii cu piciorul şi pe piept
• oprirea mingii (stopul)
• conducerea mingii, liber şi în prezenţa adversarului
Procedee tehnice folosite în apărare:
• deposedarea din faţă şi *din lateral
• respingerea mingii cu capul şi cu piciorul
Acţiuni tactice folosite în atac:
• demarcajul
• pătrunderea
[1.2. Utilizarea terminologiei de • depăşirea
specialitate în transmiterea • „un-doi”-ul
mesajelor • *încrucişarea
3.1. Aplicarea mijloacelor • *aşezarea pe posturi în atac
specifice dezvoltării calităţilor Acţiuni tactice folosite în apărare:
motrice • marcajul adversarului cu şi fără minge
3.2. Utilizarea deprinderilor • intercepţia
motrice în acţiuni motrice • sistem de apărare om la om
complexe Joc bilateral
3.3. Aplicarea procedeelor • pe teren redus şi/sau normal
tehnice de bază în forme Regulile jocului: fault, henţ, auturile laterale şi de poartă, repunerea
adaptate de întrecere/concurs mingii în joc, semnalizările arbitrilor
4.1. Relaţionarea optimă în Informaţii din fotbal
grupuri diferite, preconstituite 3. Handbal
sau constituite spontan Procedee tehnice folosite în atac:
4.2. Aplicarea prevederilor • prinderea şi pasarea mingii de pe loc şi din deplasare
regulamentare ale disciplinelor • driblingul simplu şi multiplu, cu variaţii de ritm şi schimbări
sportive practicate în forme de direcţie
adaptate de întrecere/concurs • aruncarea la poartă de pe loc şi din deplasare
4.3. Rezolvarea diferitelor • *structuri tehnice complexe
sarcini în cadrul acţiunilor
Procedee tehnice folosite în apărare:
tactice de atac şi apărare
• poziţiile şi deplasările specifice pe semicerc
5.1. Exprimarea estetică a
• blocarea mingii aruncate de adversar
atitudinii corporale
• culegerea mingii de pe sol
5.2. Selectarea modelelor de
Acţiuni tactice folosite în atac:
reuşită din lumea sportului]
• demarcajul
• pătrunderea
• depăşirea
• contraatacul direct şi * cu intermediar
• sistemul de atac cu un jucător pivot
Acţiuni tactice folosite în apărare:
• replierea
• marcajul adversarului cu şi fără minge
• intercepţia
• sistemul de apărare 5 + 1
Joc bilateral
Regulile jocului: fault, paşi, călcarea semicercului, schimbarea de
jucători, repunerea mingii în joc, semnalizările arbitrilor
Informaţii din handbal

Educaţie fizică, clasele IX-XII 7


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
4. Volei
Procedee tehnice folosite în atac:
• poziţii şi deplasări specifice
• pasarea mingii înainte şi * peste cap
• ridicarea mingii pentru atac
• lovitura de atac procedeu drept
• serviciu de jos şi de sus, din faţă
Procedee tehnice folosite în apărare:
• poziţii şi deplasări specifice
• preluarea cu două mâini de sus, cu două mâini de jos
• *plonjonul înapoi şi lateral
Acţiuni tactice folosite în atac:
• aşezarea pe teren pentru primirea mingii din serviciu
• * combinaţii în atac cu 2-3 loviri ale mingii, din două zone
[1.2. Utilizarea terminologiei de
specialitate în transmiterea apropiate
mesajelor Acţiuni tactice folosite în apărare:
3.1. Aplicarea mijloacelor • sistemul de apărare cu jucătorul din zona 6 avansat
specifice dezvoltării calităţilor • * blocajul individual
motrice Joc bilateral:
3.2. Utilizarea deprinderilor • 3 x 3, 4 x 4 pe terenuri de dimensiuni reduse
motrice în acţiuni motrice • 6 x 6 pe teren normal
complexe Regulile jocului: atingerea fileului, călcarea liniei de centru şi la
3.3. Aplicarea procedeelor serviciu, spaţiul de serviciu, minge ţinută, dublă sau condusă, rotaţia
tehnice de bază în forme jucătorilor, punct realizat, încheierea setului şi a jocului
adaptate de întrecere/concurs Informaţii din volei.
4.1. Relaţionarea optimă în
grupuri diferite, preconstituite 5. ** Torball – Goalbal
sau constituite spontan Procedee tehnice în atac:
4.2. Aplicarea prevederilor • lovitura de atac de pe loc
regulamentare ale disciplinelor • lovitura de atac din deplasare
sportive practicate în forme • lovitura de atac pe centru şi diagonală
adaptate de întrecere/concurs • lovitura de atac paralelă cu linia de margine
4.3. Rezolvarea diferitelor • aruncare din poziţii fixe (lovituri de pedeapsă)
sarcini în cadrul acţiunilor Procedee tehnice în apărare:
tactice de atac şi apărare • plonjonul spre stânga/ dreapta cu braţele
5.1. Exprimarea estetică a • plonjon stânga/ dreapta cu picioarele
atitudinii corporale • plonjon cu dublarea la distanţă optimă între apărători
5.2. Selectarea modelelor de Acţiuni tactice în atac:
reuşită din lumea sportului] • atac prin surprindere din poziţie fundamentală
• pasarea mingii spre dreapta/ stânga la cei 2 coechipieri,
ultimul atacă
• pasare la coechipier, reprimire şi atac
• ieşire cu mingea (fără zgomot) spre partea opusă locului
stabil şi atac
Acţiuni tactice în apărare:
• poziţionare corectă în poziţie fundamentală, cu aşezare pe
covoarele de poziţionare (torbal) (jucătorul central retras)
• poziţionare cu jucătorul central avansat
• schimbarea locului jucătorului central
• schimbarea locului jucătorilor de margine
Regulamentul de joc.
Joc bilateral cu aplicarea regulamentului.
Informaţii locale, naţionale, internaţionale din jocurile de Torball-
Goalbal.

Educaţie fizică, clasele IX-XII 8


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
[1.2. Utilizarea terminologiei de
specialitate în transmiterea
mesajelor
3.1. Aplicarea mijloacelor
specifice dezvoltării calităţilor
D. Discipline sportive alternative
motrice
1. BADMINTON
3.2. Utilizarea deprinderilor
2. CICLOTURISM
motrice în acţiuni motrice
3. DANS SPORTIV
complexe
4. DANS FOLCLORIC SPECIFIC ZONEI
3.3. Aplicarea procedeelor
5. GIMNASTICĂ RITMICĂ
tehnice de bază în forme
6. ÎNOT
adaptate de întrecere/concurs
7. KORFBALL
4.1. Relaţionarea optimă în
8. OINĂ
grupuri diferite, preconstituite
9. ORIENTARE SPORTIVĂ
sau constituite spontan
10. PATINAJ PE GHEAŢĂ/PATINAJ CU ROLE
4.2. Aplicarea prevederilor
11. SANIE (obişnuită sau de concurs)
regulamentare ale disciplinelor
12. SCHI ALPIN
sportive practicate în forme
13. SCHI FOND
adaptate de întrecere/concurs
14. SPORT AEROBIC
4.3. Rezolvarea diferitelor
15. ŞAH
sarcini în cadrul acţiunilor
16. RUGBY
tactice de atac şi apărare
17. TENIS DE MASĂ
5.1. Exprimarea estetică a
18. TRÂNTA
atitudinii corporale
5.2. Selectarea modelelor de
reuşită din lumea sportului]

Educaţie fizică, clasele IX-XII 9


CLASA a X-a

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI


STAREA DE SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ
• Determinările specifice dezvoltării fizice şi tehnologia
realizării acestora
• Modelul dezvoltării fizice specifice vârstei şi sexului
• Atitudini corporale deficiente, segmentare şi globale
1.1.Operarea corectă cu noţiunile • Indicatori specifici: de nutriţie, de proporţionalitate
specifice domeniului • Metode şi mijloace specifice pentru prevenirea instalării şi
2.1. Utilizarea mijloacelor corectarea atitudinilor corporale deficiente, de grad uşor şi
electronice pentru selectarea mediu
informaţiilor de specialitate • Variante de programe cu exerciţii analitice pentru segmentele
2.2. Examinarea evoluţiei propriilor corpului
indici morfofuncţionali • Variante de complexe de dezvoltare fizică, pentru activităţi
5.1. Exprimarea estetică a atitudinii desfăşurate în interior şi în aer liber, în cadrul lecţiilor şi
corporale independent, în timpul liber
• Metode specifice culturismului şi * programe adaptate pentru
principalele lanţuri musculare
• Caracteristicile exerciţiilor şi ale programelor de gimnastică
tip aerobic
• * Caracteristicile exerciţiilor şi ale complexelor de stretching

2.1. Utilizarea mijloacelor


PROTECŢIA INDIVIDUALĂ
electronice pentru selectarea
 tehnici de reechilibrare
informaţiilor de specialitate
 modalităţi de atenuare a şocurilor
2.2. Examinarea evoluţiei propriilor
 cunoştinţe teoretice despre:
indici morfofuncţionali
- importanţa „încălzirii”
4.3. Rezolvarea sarcinilor metodice
- rolul respiraţiei în efort şi refacere
şi organizatorice din cadrul
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în
activităţilor de educaţie fizică şi
execuţii
sport

1.2. Utilizarea terminologiei de


specialitate în relaţionarea cu
partenerii de activitate
4.1. Relaţionarea optimă în grupuri
diferite, preconstituite sau constituite DEZVOLTAREA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE
spontan activităţi practice cu specific de conducere, de subordonare şi de
4.2. Aplicarea prevederilor colaborare
regulamentare ale disciplinelor situaţiile „conflictuale” care pot interveni în activităţile practice
sportive practicate în forme adaptate modalităţile de aplanare/ rezolvare a situaţiilor conflictuale
de întrecere/concurs comportamentele integrate în noţiunea de fair-play
4.3. Rezolvarea sarcinilor metodice exemple deosebite de comportamente în spiritul fair-play – lui
şi organizatorice din cadrul regulamentele disciplinelor sportive
activităţilor de educaţie fizică şi
sport
5.1. Exprimarea estetică a atitudinii
corporale

Educaţie fizică, clasele IX-XII 10


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.2. Utilizarea terminologiei de
CULTURALITATE
specialitate în relaţionarea cu
• Criterii de evaluare a valorilor sportive, în diferite ramuri de
partenerii de activitate
sport
5.2. Selectarea modelelor de reuşită
• Valori sportive etalon în diferite discipline sportive.
din lumea sportului

1.2. Utilizarea terminologiei de


specialitate în relaţionarea cu
partenerii de activitate
2.1. Utilizarea mijloacelor CALITĂŢI MOTRICE
electronice pentru selectarea • Structuri motrice variate cuprinzând variante de combinare a
informaţiilor de specialitate deprinderilor motrice, în condiţii diferite de solicitare la efort
3.1. Aplicarea mijloacelor specifice • * Valorile medii pe ţară ale calităţilor motrice specifice
dezvoltării calităţilor motrice vârstei şi sexului
3.2. Utilizarea deprinderilor motrice • Probe specifice de determinare a valorii fiecărei calităţi
în acţiuni motrice complexe motrice
3.3. Aplicarea procedeelor tehnice • Procedee şi mijloace de dezvoltare a:
de bază în forme adaptate de - vitezei de deplasare,
întrecere/concurs - îndemânării (coordonării), în condiţii de viteză şi precizie
4.1. Relaţionarea optimă în grupuri - forţei explozive,
diferite, preconstituite sau constituite - rezistenţei musculare locale,
spontan - rezistenţei la eforturi uniforme şi * variabile.
4.2. Aplicarea prevederilor DEPRINDERI MOTRICE
regulamentare ale disciplinelor • deprinderile motrice de locomoţie
sportive practicate în forme adaptate • deprinderile motrice de stabilitate
de întrecere/concurs • deprinderi motrice de manipulare
4.3. Rezolvarea sarcinilor metodice
şi organizatorice din cadrul activită-
ţilor de educaţie fizică şi sport

1.2. Utilizarea terminologiei de


specialitate în relaţionarea cu
partenerii de activitate
3.1. Aplicarea mijloacelor specifice
dezvoltării calităţilor motrice
3.2. Utilizarea deprinderilor motrice
în acţiuni motrice complexe DISCIPLINE SPORTIVE
3.3. Aplicarea procedeelor tehnice A. ATLETISM
de bază în forme adaptate de Probe de alergare:
întrecere/concurs • alergarea de viteză cu start de jos
4.1. Relaţionarea optimă în grupuri • alergarea de rezistenţă
diferite, preconstituite sau constituite Probe de sărituri:
spontan • săritura în lungime cu elan
4.2. Aplicarea prevederilor • *săritura în înălţime
regulamentare ale disciplinelor • *triplu salt
sportive practicate în forme adaptate Probe de aruncări:
de întrecere/concurs • aruncarea greutăţii
4.3. Rezolvarea sarcinilor metodice Regulamentele de concurs specifice fiecărei probe
şi organizatorice din cadrul Informaţii din activitatea atletică locală, naţională şi internaţională
activităţilor de educaţie fizică şi
sport
5.1. Exprimarea estetică a atitudinii
corporale
5.2. Selectarea modelelor de reuşită
din lumea sportului

Educaţie fizică, clasele IX-XII 11


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
B. GIMNASTICĂ
a) gimnastică acrobatică
• combinaţii de elemente acrobatice statice şi dinamice
• modele de linii acrobatice şi de exerciţii integrale
• structuri care pot fi exersate pe fond muzical
b) sărituri la aparate
• la capră: în sprijin depărtat cu întoarcere 180º (fete); în sprijin
ghemuit printre braţe (băieţi)*la lada de gimnastică: cu
rostogolire pe lada situată longitudinal (fete); în sprijin
depărtat pe lada situată longitudinal (băieţi)
• * sărituri la cal: în sprijin ghemuit, urmat de săritură cu
extensie (fete); în sprijin ghemuit cu picioarele printre braţe
(băieţi)
c) gimnastică ritmică sportivă (opţional):
[1.2. Utilizarea terminologiei de • combinaţii de elemente libere sau cu aparat portativ
specialitate în relaţionarea cu • modele de exerciţii integrale libere sau cu obiect portativ,
partenerii de activitate individual sau pentru ansamblu
3.1. Aplicarea mijloacelor • structuri care pot fi exersate pe fond muzical
specifice dezvoltării calităţilor d) sport aerobic (opţional):
motrice • modele de combinaţii de elemente ritmice
3.2. Utilizarea deprinderilor • modele de exerciţii integrale individual, în perechi şi în grup
motrice în acţiuni motrice • structuri care pot fi exersate pe fond muzical
complexe Regulamentele specifice fiecărui domeniu al gimnasticii
3.3. Aplicarea procedeelor * Informaţii din activitatea competiţională locală, naţională şi
tehnice de bază în forme internaţională, specifice gimnasticii
adaptate de întrecere/concurs C. JOCURI SPORTIVE
4.1. Relaţionarea optimă în 1. Baschet
grupuri diferite, preconstituite • Procedee tehnice folosite în atac
sau constituite spontan • Procedee tehnice folosite în apărare
4.2. Aplicarea prevederilor • Acţiuni tactice individuale şi colective simple, folosite în atac
regulamentare ale disciplinelor • Acţiuni tactice individuale şi între doi jucători, folosite în
sportive practicate în forme apărare
adaptate de întrecere/concurs • Un sistem de joc în atac
4.3. Rezolvarea sarcinilor • Un sistem de joc în apărare
metodice şi organizatorice din • Regulamentul de joc
cadrul activităţilor de educaţie • * Informaţii locale, naţionale şi internaţionale, din baschet.
fizică şi sport 2. Fotbal
5.1. Exprimarea estetică a • Procedee tehnice folosite în atac
atitudinii corporale • Procedee tehnice folosite în apărare
5.2. Selectarea modelelor de • Acţiuni tactice individuale şi colective simple, folosite în atac
reuşită din lumea sportului] • Acţiuni tactice individuale şi între doi jucători, folosite în apărare
• Un sistem de joc în atac
• Un sistem de joc în apărare
• Regulamentul de joc
• * Informaţii locale, naţionale şi internaţionale, din fotbal.
3. Handbal
• Procedee tehnice folosite în atac
• Procedee tehnice folosite în apărare
• Acţiuni tactice individuale şi colective simple, folosite în atac
• Acţiuni tactice individuale şi între doi jucători, folosite în
apărare
• Un sistem de joc în atac
• Un sistem de joc în apărare
• Regulamentul de joc
• * Informaţii locale, naţionale şi internaţionale, din handbal

Educaţie fizică, clasele IX-XII 12


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
4. Volei
• Procedee tehnice folosite în atac
• Procedee tehnice folosite în apărare
• Acţiuni tactice individuale şi colective simple, folosite în atac
• Acţiuni tactice individuale şi între doi jucători, folosite în
apărare
• Un sistem de joc în atac
• Un sistem de joc în apărare
• Regulamentul de joc
• * Informaţii locale, naţionale şi internaţionale, din volei.
5. ** Torball – Goalbal
Procedee tehnice în atac:
• lovitura de atac de pe loc
• lovitura de atac din deplasare
[1.2. Utilizarea terminologiei de • lovitura de atac pe centru şi diagonală
specialitate în relaţionarea cu • lovitura de atac paralelă cu linia de margine
partenerii de activitate • aruncare din poziţii fixe (lovituri de pedeapsă)
3.1. Aplicarea mijloacelor Procedee tehnice în apărare:
specifice dezvoltării calităţilor • plonjonul spre stânga/ dreapta cu braţele
motrice • plonjon stânga/ dreapta cu picioarele
3.2. Utilizarea deprinderilor • plonjon cu dublarea la distanţă optimă între apărători
motrice în acţiuni motrice Acţiuni tactice în atac:
complexe • atac prin surprindere din poziţie fundamentală
3.3. Aplicarea procedeelor • pasarea mingii spre dreapta/ stânga la cei 2 coechipieri,
tehnice de bază în forme ultimul atacă
adaptate de întrecere/concurs • pasare la coechipier, reprimire şi atac
4.1. Relaţionarea optimă în • ieşire cu mingea (fără zgomot) spre partea opusă locului
grupuri diferite, preconstituite stabil şi atac
sau constituite spontan Acţiuni tactice în apărare:
4.2. Aplicarea prevederilor • poziţionare corectă în poziţie fundamentală, cu aşezare pe
regulamentare ale disciplinelor covoarele de poziţionare (torbal) (jucătorul central retras)
sportive practicate în forme • poziţionare cu jucătorul central avansat
adaptate de întrecere/concurs • schimbarea locului jucătorului central
4.3. Rezolvarea sarcinilor • schimbarea locului jucătorilor de margine
metodice şi organizatorice din Regulamentul de joc.
cadrul activităţilor de educaţie Joc bilateral cu aplicarea regulamentului.
fizică şi sport • Informaţii locale, naţionale, internaţionale din jocurile de
5.1. Exprimarea estetică a Torball-Goalbal.
atitudinii corporale D. DISCIPLINE SPORTIVE ALTERNATIVE
5.2. Selectarea modelelor de 1. BADMINTON
reuşită din lumea sportului] 2. CICLOTURISM
3. DANS SPORTIV
4. DANS FOLCLORIC SPECIFIC ZONEI
5. GIMNASTICĂ RITMICĂ
6. ÎNOT
7. KORFBALL
8. OINĂ
9. ORIENTARE SPORTIVĂ
10. PATINAJ PE GHEAŢĂ/PATINAJ CU ROLE
11. SANIE (obişnuită sau de concurs)
12. SCHI ALPIN
13. SCHI FOND
14. SPORT AEROBIC
15. ŞAH
16. RUGBY
17. TENIS DE MASĂ
18. TRÂNTA

Educaţie fizică, clasele IX-XII 13


CLASA A XI-A

COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI


STAREA DE SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ
• Obiecte, aparate şi instalaţii utilizate în dezvoltarea fizică
• Procedee de exersare cu îngreuieri mici
• Variante de programe:
1.1.Operarea eficienta cu noţiunile - de culturism
specifice domeniului - de gimnastică (tip aerobic)
2.1. Compararea evoluţiei - de stretching
propriilor indici morfofuncţionali cu • Variante de programe de întreţinere realizabile în timpul liber
date de referinţă selectate cu ajutorul • Valorile funcţionale medii specifice vârstei şi sexului
mijloacelor electronice (frecvenţă cardiacă, frecvenţă respiratorie, tensiune arterială,
2.2. Dozarea activităţii motrice în timp de revenire), în repaus şi după efort
funcţie de reacţiile propriului • Principalele atitudini corporale deficiente la nivelul coloanei
organism la efort vertebrale
5.1. Selectarea modelelor de reuşită • * Determinări antropometrice
din lumea sportului • Modelul dezvoltării fizice specific vârstei şi sexului
• Influenţele activităţilor specifice profilului/specializării asupra
dezvoltării fizice
• Sisteme de acţionare pentru corectarea cifozelor, lordozelor şi
scoliozelor

2.2. Dozarea activităţii motrice în


funcţie de reacţiile propriului
organism la efort
4.1. Relaţionarea optimă în grupuri PROTECŢIA INDIVIDUALĂ
diferite, preconstituite sau constituite tehnici de reechilibrare si modalităţi de atenuare a şocurilor
spontan cunoştinţe teoretice despre:
4.2. Aplicarea prevederilor - importanţa „încălzirii”
regulamentare ale disciplinelor - rolul respiraţiei în efort şi refacere
sportive practicate tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în
4.3. Rezolvarea sarcinilor metodice execuţii
şi organizatorice din cadrul
activităţilor de educaţie fizică şi
sport

1.2. Utilizarea terminologiei de


specialitate în relaţionarea cu
partenerii de activitate
4.1. Relaţionarea optimă în grupuri
DEZVOLTAREA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE
diferite, preconstituite sau constituite
 activităţi practice cu specific de conducere, de subordonare şi de
spontan
colaborare
4.2. Aplicarea prevederilor
 situaţiile „conflictuale” care pot interveni în activităţile practice
regulamentare ale disciplinelor
 modalităţile de aplanare/ rezolvare a situaţiilor conflictuale
sportive practicate
 comportamentele integrate în noţiunea de fair-play
4.3. Rezolvarea sarcinilor metodice
 exemple deosebite de comportamente în spiritul fair-play – lui
şi organizatorice din cadrul
 regulamentele disciplinelor sportive
activităţilor de educaţie fizică şi
sport
5.1. Selectarea modelelor de reuşită
din lumea sportului

Educaţie fizică, clasele IX-XII 14


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
5.1. Selectarea modelelor de reuşită
din lumea sportului CULTURALITATE
5.2. Aprecierea obiectivă a nivelului • Criterii de evaluare a valorilor sportive, în diferite ramuri de
estetic si valoric al unor competiţii la sport
care participă sau asistă ca spectator, • Criterii de apreciere a rezultatelor în concursuri/competiţii
al comportamentului sportivilor, al oficiale
antrenorilor, al arbitrilor şi al • Valori sportive etalon în diferite discipline sportive
spectatorilor

1.2. Utilizarea terminologiei de


specialitate în relaţionarea cu
partenerii de activitate
2.1. Compararea evoluţiei CALITĂŢI ŞI DEPRINDERI MOTRICE
propriilor indici morfofuncţionali cu • Poziţii, deprinderi şi calităţi motrice specifice
date de referinţă selectate cu ajutorul profilului/specializării
mijloacelor electronice • Variante de parcursuri aplicativ-utilitare care să cuprindă
2.2. Dozarea activităţii motrice în acţiuni motrice necesare adaptării la mediul natural şi
funcţie de reacţiile propriului specifice profilului/specializării
organism la efort
• Programe de dezvoltare izolată şi combinată a calităţilor
3.1. Gestionarea dezvoltării
motrice
propriului nivel al calităţilor motrice
• Valorile medii pe ţară ale calităţilor motrice specifice vârstei şi
3.2. Utilizarea deprinderilor motrice
sexului
şi a procedeelor tehnice în acţiuni
motrice complexe şi în forme • Probe standard de evaluare a calităţilor motrice de bază
adaptate de întrecere/concurs • * Dinamica obiectivă a evoluţiei calităţilor motrice, specifică
4.1. Relaţionarea optimă în grupuri vârstei şi sexului
diferite, preconstituite sau constituite • * Cerinţele activităţii de exersare în sălile de culturism şi
spontan fitness
4.3. Rezolvarea sarcinilor metodice
şi organizatorice din cadrul activită-
ţilor de educaţie fizică şi sport

1.2. Utilizarea terminologiei de


specialitate în relaţionarea cu DISCIPLINE SPORTIVE
partenerii de activitate A. ATLETISM
3.2. Utilizarea deprinderilor motrice • Probe de alergare (opţional):
şi a procedeelor tehnice în acţiuni • o probă din oferta profesorului
motrice complexe şi în forme • Probe de sărituri (opţional):
adaptate de întrecere/concurs • o probă din oferta profesorului
4.1. Relaţionarea optimă în grupuri • Probe de aruncări (opţional):
diferite, preconstituite sau constituite • o probă din oferta profesorului
spontan • Regulamentele de concurs specifice fiecărei probe
4.2. Aplicarea prevederilor • * Informaţii din activitatea atletică locală, naţională şi internaţională
regulamentare ale disciplinelor B. GIMNASTICĂ
sportive practicate • Gimnastică acrobatică (opţional):
4.3. Rezolvarea sarcinilor metodice • variante de linii acrobatice
şi organizatorice din cadrul activită- • Sărituri la aparate (opţional):
ţilor de educaţie fizică şi sport • variante de sărituri la aparatele existente în dotare
5.1. Selectarea modelelor de reuşită • Gimnastică ritmică sportivă (opţional):
din lumea sportului • variante de linii cu exerciţii şi cu obiecte portative
5.2. Aprecierea obiectivă a nivelului • Sport aerobic (opţional):
estetic si valoric al unor competiţii la • variante de combinaţii de exerciţii realizate pe fond muzical
care participă sau asistă ca spectator, • Regulamentele specifice fiecărui domeniu al gimnasticii
al comportamentului sportivilor, al • * Informaţii din activitatea competiţională locală, naţională şi
antrenorilor, al arbitrilor şi al internaţională, specifice gimnasticii
spectatorilor

Educaţie fizică, clasele IX-XII 15


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
C. JOCURI SPORTIVE
• Un joc la alegere din:
1. Baschet
• variante de procedee tehnice de finalizare
• variante de acţiuni tactice individuale şi colective, de atac
şi de apărare
• sistemul de apărare om la om
• variante de contraatac
• sistemul de atac cu un pivot
• regulamentul de joc
• * informaţii locale, naţionale şi internaţionale, din baschet
2. Fotbal
• variante de procedee tehnice de lovire a mingii şi de
finalizare
• variante de acţiuni tactice individuale şi colective, de atac
şi de apărare
[1.2. Utilizarea terminologiei de • sistemul de apărare om la om
specialitate în relaţionarea cu • sistemul de atac cu două vârfuri
• regulamentul de joc
partenerii de activitate
• * informaţii locale, naţionale şi internaţionale, din fotbal
3.2. Utilizarea deprinderilor motrice
3. Handbal
şi a procedeelor tehnice în acţiuni
• variante de procedee tehnice de finalizare
motrice complexe şi în forme • variante de acţiuni tactice individuale şi colective, de atac
adaptate de întrecere/concurs şi de apărare
4.1. Relaţionarea optimă în grupuri • sistemul de apărare 5 plus 1
diferite, preconstituite sau • variante de contraatac
constituite spontan • sistemul de atac cu un pivot
4.2. Aplicarea prevederilor • regulamentul de joc
regulamentare ale disciplinelor • * informaţii locale, naţionale şi internaţionale, din
sportive practicate handbal
4.3. Rezolvarea sarcinilor metodice 4. Volei
şi organizatorice din cadrul • variante de procedee tehnice de serviciu
activităţilor de educaţie fizică şi • variante de procedee tehnice ale loviturii de atac
sport • structuri tehnico-tactice care să cuprindă 2-3 procedee
tehnice de bază
5.1. Selectarea modelelor de reuşită
• sistemul de apărare cu jucătorul din zona 6 retras
din lumea sportului • sistemul de atac cu jucătorul-ridicător în zona 2
5.2. Aprecierea obiectivă a nivelului • regulamentul de joc
estetic si valoric al unor competiţii • * informaţii locale, naţionale şi internaţionale, din volei
la care participă sau asistă ca 5. ** Toorball - Goalbal
spectator, al comportamentului Procedee tehnice în atac:
sportivilor, al antrenorilor, al • lovitura de atac de pe loc
arbitrilor şi al spectatorilor] • lovitura de atac din deplasare
• lovitura de atac pe centru, diagonală, paralelă cu linia de margine
• lovitura de pedeapsă (la penalizarea echipei adverse)
Procedee tehnice în apărare:
- plonjonul spre stânga/ dreapta cu braţele
- plonjon stânga/ dreapta cu picioarele
- plonjon cu dublarea la distanţă optimă între apărători
- sincronizarea acţiunilor jucătorilor în apărare
Acţiuni tactice în atac:
- atac prin surprindere din poziţie fundamentală
- pasarea mingii spre dreapta/ stânga la cei 2 coechipieri, ultimul atacă
- pasare la coechipier, reprimire şi atac
- ieşire cu mingea (fără zgomot) spre partea opusă locului stabil şi atac
- ieşire cu mingea pe diagonală 3-5 paşi, atac pe diagonală sau
paralel cu linia de margine a părţii opuse cu locul stabil
- lovitura de pedeapsă cu fentarea adversarului

Educaţie fizică, clasele IX-XII 16


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
Acţiuni tactice în apărare:
- poziţionare corectă în poziţie fundamentală, cu aşezare pe covoarele
[1.2. Utilizarea terminologiei de
de poziţionale (Torball), (jucătorul central retras)
specialitate în relaţionarea cu
- poziţionare cu jucătorul central avansat
partenerii de activitate
- schimbarea locului jucătorului central
3.2. Utilizarea deprinderilor
- schimbarea locului jucătorului de margine
motrice şi a procedeelor tehnice
Regulamentul de joc.
în acţiuni motrice complexe şi în
Joc bilateral cu aplicarea regulamentului.
forme adaptate de
* Informaţii locale, naţionale, internaţionale din jocurile de Torball -
întrecere/concurs
Goalbal.
4.1. Relaţionarea optimă în
grupuri diferite, preconstituite
D. DISCIPLINE SPORTIVE ALTERNATIVE
sau constituite spontan
1. BADMINTON
4.2. Aplicarea prevederilor
2. CICLOTURISM
regulamentare ale disciplinelor
3. DANS SPORTIV
sportive practicate
4. DANS FOLCLORIC SPECIFIC ZONEI
4.3. Rezolvarea sarcinilor
5. GIMNASTICĂ RITMICĂ
metodice şi organizatorice din
6. ÎNOT
cadrul activităţilor de educaţie
7. KORFBALL
fizică şi sport
8. OINĂ
5.1. Selectarea modelelor de
9. ORIENTARE SPORTIVĂ
reuşită din lumea sportului
10. PATINAJ PE GHEAŢĂ/PATINAJ CU ROLE
5.2. Aprecierea obiectivă a
11. SANIE (obişnuită sau de concurs)
nivelului estetic si valoric al unor
12. SCHI ALPIN
competiţii la care participă sau
13. SCHI FOND
asistă ca spectator, al
14. SPORT AEROBIC
comportamentului sportivilor, al
15. ŞAH
antrenorilor, al arbitrilor şi al
16. RUGBY
spectatorilor]
17. TENIS DE MASĂ
18. TRÂNTA

Educaţie fizică, clasele IX-XII 17


CLASA A XII-A
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
STAREA DE SĂNĂTATE ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ
• Variante de programe de întreţinere realizabile în timpul liber
1.1.Operarea eficienta cu
• Valorile funcţionale medii specifice vârstei şi sexului (frecvenţă
noţiunile specifice domeniului cardiacă, frecvenţă respiratorie, tensiune arterială, timp de
2.1. Analiza evoluţiei propriilor revenire), în repaus şi după efort
indici morfofuncţionali • Atitudinile corporale deficiente la nivelul coloanei vertebrale
2.2. Dozarea activităţii motrice în • Influenţele activităţilor specifice profilului/specializării asupra
funcţie de reacţiile propriului dezvoltării fizice
organism la efort • Sisteme de acţionare pentru corectarea cifozelor, lordozelor şi scoliozelor
5.1. Abordarea permanentă a • Complexe variate de dezvoltare fizică
unei atitudini corporale corecte
• Programe de culturism
• Programe pentru corectarea atitudinilor deficiente

2.2. Dozarea activităţii motrice în


funcţie de reacţiile propriului
organism la efort
PROTECŢIA INDIVIDUALĂ
4.1. Relaţionarea optimă în
 tehnici de reechilibrare
grupuri diferite, preconstituite
 modalităţi de atenuare a şocurilor
sau constituite spontan
 cunoştinţe teoretice despre:
4.2. Aplicarea prevederilor
- importanţa „încălzirii”
regulamentare ale disciplinelor
- rolul respiraţiei în efort şi refacere
sportive practicate
- tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
4.3. Rezolvarea sarcinilor şi rolurilor
de orice tip din cadrul activităţilor de
educaţie fizică şi sport

1.2. Utilizarea terminologiei de


specialitate în diferite situaţii de
comunicare
DEZVOLTAREA TRĂSĂTURILOR DE PERSONALITATE
4.1. Relaţionarea optimă în
 activităţi practice cu specific de conducere, de subordonare şi de
grupuri diferite, preconstituite
colaborare
sau constituite spontan
 situaţiile „conflictuale” care pot interveni în activităţile practice
4.2. Aplicarea prevederilor
 modalităţile de aplanare/ rezolvare a situaţiilor conflictuale
regulamentare ale disciplinelor
 comportamentele integrate în noţiunea de fair-play
sportive practicate
 exemple deosebite de comportamente în spiritul fair-play – lui
4.3. Rezolvarea sarcinilor şi rolurilor
 regulamentele disciplinelor sportive
de orice tip din cadrul activităţilor de
educaţie fizică şi sport
5.1. Abordarea permanentă a
unei atitudini corporale corecte

5.1. Abordarea permanentă a


unei atitudini corporale corecte
5.2. Raportarea la modelele de
reuşită din lumea sportului CULTURALITATE
5.3. Aprecierea obiectivă a • Criterii de evaluare a valorilor sportive, în diferite ramuri de sport.
nivelului estetic si valoric al unor • *Criterii de apreciere a rezultatelor în concursuri/competiţii
competiţii la care participă sau oficiale.
asistă ca spectator, al • Valori sportive etalon în diferite discipline sportive.
comportamentului sportivilor, al
antrenorilor, al arbitrilor şi al
spectatorilor

Educaţie fizică, clasele IX-XII 18


COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI
1.1.Operarea eficienta cu noţiunile
specifice domeniului
1.2. Utilizarea terminologiei de
specialitate în diferite situaţii de
comunicare
2.1. Analiza evoluţiei propriilor CALITĂŢI MOTRICE
indici morfofuncţionali • dezvoltarea forţei în regim de rezistenţă prin „circuite”
2.2. Dozarea activităţii motrice în
• dezvoltarea rezistenţei prin eforturi continue
funcţie de reacţiile propriului
• dezvoltarea rezistenţei prin eforturi „cu intervale”
organism la efort
• dezvoltarea forţei prin eforturi izometrice
3.1. Gestionarea dezvoltării
propriului nivel al calităţilor motrice • dezvoltarea forţei prin eforturi cu îngreuieri
3.2. Utilizarea deprinderilor motrice • dezvoltarea vitezei şi a îndemânării prin metoda repetărilor
şi a procedeelor tehnice în acţiuni
motrice complexe şi în forme DEPRINDERI MOTRICE
adaptate de întrecere/concurs triatlon atletic cuprinzând probe din oferta şcolii (alergarea de viteză
4.1. Relaţionarea optimă în grupuri pe distanţe clasice, sărituri, aruncări, alergări de semifond şi * fond)
diferite, preconstituite sau constituite
spontan
4.3. Rezolvarea sarcinilor şi rolurilor
de orice tip din cadrul activităţilor de
educaţie fizică şi sport

1.2. Utilizarea terminologiei de DISCIPLINE SPORTIVE


specialitate în diferite situaţii de A. ATLETISM
comunicare • Probe de alergare (opţional):
2.2. Dozarea activităţii motrice în • o probă din oferta profesorului
funcţie de reacţiile propriului • Probe de sărituri (opţional):
organism la efort • o probă din oferta profesorului
3.2. Utilizarea deprinderilor • Probe de aruncări (opţional):
motrice şi a procedeelor tehnice • o probă din oferta profesorului
în acţiuni motrice complexe şi în • Regulamentele de concurs specifice fiecărei probe
forme adaptate de * Informaţii din activitatea atletică locală, naţională şi
întrecere/concurs internaţională.
4.1. Relaţionarea optimă în B. GIMNASTICĂ
grupuri diferite, preconstituite aerobică (individual, ansamblu)
sau constituite spontan ritmică sportivă (individual, ansamblu)
4.2. Aplicarea prevederilor artistică sportivă (sol, aparate, sărituri)
regulamentare ale disciplinelor C. JOCURI SPORTIVE
sportive practicate handbal
4.3. Rezolvarea sarcinilor şi rolurilor baschet
de orice tip din cadrul activităţilor de fotbal
educaţie fizică şi sport volei
5.1. Abordarea permanentă a badminton
unei atitudini corporale corecte tenis de masă
5.2. Raportarea la modelele de tenis de câmp
reuşită din lumea sportului rugby
5.3. Aprecierea obiectivă a * torball-goalbal
nivelului estetic si valoric al unor D. DISCIPLINE SPORTIVE ALTERNATIVE:
competiţii la care participă sau BADMINTON, CICLOTURISM, DANS SPORTIV, DANS FOLCLORIC
asistă ca spectator, al SPECIFIC ZONEI, GIMNASTICĂ RITMICĂ, ÎNOT, KORFBALL, OINĂ,
comportamentului sportivilor, al ORIENTARE SPORTIVĂ, PATINAJ PE GHEAŢĂ/PATINAJ CU ROLE,
antrenorilor, al arbitrilor şi al SANIE (obişnuită sau de concurs), SCHI ALPIN, SCHI FOND, SPORT
spectatorilor AEROBIC, ŞAH, RUGBY, TENIS DE MASĂ, TRÂNTĂ

Educaţie fizică, clasele IX-XII 19


SUGESTII METODOLOGICE

În vederea valorizării competenţelor cheie şi a asigurării transferabilităţii la nivelul


activităţii educaţionale, se recomandă ca strategiile didactice utilizate în predarea disciplinei
educaţie fizică să pună accent pe: construcţia progresivă a cunoaşterii; flexibilitatea abordărilor
şi parcursul diferenţiat; coerenţă şi abordări inter- şi transdisciplinare.
Venind în completarea numeroaselor variabile oferite de programele şcolare, lecţia de
educaţie fizică rămâne o creaţie a fiecărui profesor, ce trebuie să reflecte cunoştinţele şi
competenţele sale profesionale, capacitatea, deosebit de importantă, de a se adapta condiţiilor
concrete de desfăşurare a activităţii didactice şi particularităţilor elevilor, ajutându-se de o serie
de îndrumări/ sugestii metodologice, oferite prin această programă, astfel:
 Necesitatea prezentării de către profesor a locului de desfăşurare, în interior şi în aer liber, a
cerinţelor privind echipamentul.
 Obligativitatea reglementării participării la orele de educaţie fizică, prin adeverinţa medicală,
a fiecăruia dintre elevi.
 Importanţa prezentării de către profesor a conţinuturilor care vor fi abordate, a cerinţelor şi
criteriilor de evaluare şi a repartizării acestor conţinuturi pe semestre.
 Realizarea evaluării predictive a nivelului de pregătire a elevilor.
 Eliminarea din relaţia profesor-elev a oricărei forme de agresare verbală sau fizică asupra
elevului.
 Parcurgerea ciclurilor de iniţiere/ consolidare a deprinderilor specifice practicării tuturor
probelor atletice prevăzute în programe, în perioadele de lucru în aer liber;
 Constituirea şi parcurgerea unor cicluri de iniţiere/ consolidare a deprinderilor specifice unui
joc sportiv dintre cele prevăzute în programa şcolară, pentru care există condiţii de practicare
în unitatea de învăţământ respectivă, atât în aer liber, cât şi în sală;
 Proiectarea unor cicluri de iniţiere/ consolidare a ramurilor gimnasticii, care pot fi practicate
în unitatea de învăţământ respectivă, dintre care nu vor lipsi gimnastica acrobatică şi săriturile.
Pe lângă abordarea conţinuturilor noi, vor fi valorificate şi cunoştinţele, deprinderile,
priceperile, capacităţile şi atitudinile dobândite în anii şcolari anteriori, în activităţi de învăţare
care să determine formarea competenţelor specifice prevăzute de programă.
Pentru formarea capacităţii de organizare, asigurarea dezvoltării fizice armonioase,
consolidarea şi extinderea fondului de deprinderi motrice de bază şi utilitar-aplicative, dezvoltarea
calităţilor motrice, se vor folosi conţinuturi specifice şi unitare pentru toţi elevii clasei.
Pe parcursul semestrului al II-lea, având la bază observaţiile şi datele înregistrate, se poate
acţiona diferenţiat, pe grupe de nivel valoric deschise, pentru dezvoltarea calităţilor motrice.
În finalul semestrului al II-lea, cadrul didactic va prezenta elevilor oferta sa de instruire
pentru clasa următoare şi va solicita elevilor precizarea opţiunilor.
În acest sens, profesorul va prezenta elevilor şi va realiza practic cu aceştia modele
variate de „încălzire”, de influenţare selectivă şi globală a aparatului locomotor, de dezvoltare a
calităţilor motrice (izolate şi combinate), de prevenire şi corectare a atitudinilor corporale
deficiente, angrenându-i şi pe elevii care le manifestă în conceperea, conducerea şi organizarea
exersării. Aceste componente ale instruirii se vor realiza cu întreaga clasă.
Pe baza opţiunilor exprimate de elevi, la finalul unei clase, cadrul didactic va organiza în
clasa ulterioară instruirea în probele/disciplinele sportive pe grupe de opţiuni, după caz, separate
după criteriul sexului sau mixte. La nivelul acestor grupe, instruirea va urmări aprofundarea şi
extinderea cunoştinţelor şi a componentelor pregătirii fizice şi tehnico-tactice, dându-se o
pondere crescută activităţilor de exersare globală, inclusiv sub formă de întrecere, în regim de
autoorganizare, cu îndeplinirea de către elevi (prin rotaţie) a rolurilor de arbitru, căpitan de
echipă, şef de grupă.

Educaţie fizică, clasele IX-XII 20


În aceste domenii de instruire opţională, cadrul didactic, spre deosebire de varianta de lucru
frontal cu întreaga clasă, va îndeplini rolul de organizator, mediator, consiliind alternativ fiecare
grupă şi pe componenţii acestora.
După caz, în cadrul fiecărei grupe opţionale, se pot constitui subgrupe de nivel valoric,
periodice şi deschise, pentru care se stabilesc trasee particulare de instruire.
Sub aspect organizatoric, lecţiile vor trebui să asigure cadrul necesar de desfăşurare a
activităţii, corespunzător opţiunilor elevilor, individuale şi de grup, nivelului diferenţiat de
pregătire, particularităţilor de sex, interesului şi motivaţiei acestora.
Ca urmare, în lecţii vor căpăta prioritate activităţile pe grupe valorice, pe grupe de opţiuni
şi particularităţi de sex, pe microgrupuri de afinitate şi interese comune şi exersările individuale.
Va fi mărită ponderea exersării şi a întrecerilor în regim de autoorganizare şi autoarbitrare,
cât şi organizarea clasei pe formaţii/echipe constante.
Pentru valorificarea optimă a timpului destinat instruirii, se impune acţionarea cu mijloace
a căror influenţă este polivalentă, realizând atât consolidarea structurilor tehnico-tactice, cât şi
dezvoltarea calităţilor motrice.
Privind calităţile motrice, va predomina, în funcţie de natura deprinderilor prin care se
exersează, solicitarea manifestării combinate a acestora.
Soluţia optimă pentru respectarea particularităţilor de sex o reprezintă organizarea exersării
demixtat, asigurându-se conţinuturi, volume şi intensităţi specifice ale efortului pentru fiecare
categorie de elevi.
Probele de evaluare a elevilor (minimum două semestrial) vor viza:
1. dezvoltarea forţei segmentare – exprimată printr-un cuplu de două probe, vizând două
segmente corporale diferite, altele decât probele susţinute în clasa anterioară;
2. o probă atletică aleasă dintre cele două practicate opţional;
3. un exerciţiu liber ales la una dintre ramurile gimnastici sau o săritură la un aparat de
gimnastică;
4. randamentul în jocul sportiv practicat opţional sau efectuarea unei structuri tehnico-tactice
stabilite de către profesor.

Educaţie fizică, clasele IX-XII 21


NORMATIV
DE DOTARE MINIMALĂ/ UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT,
LA DISCIPLINA EDUCAŢIE FIZICĂ

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU CLASELE IX-XII

Nr. Mijloace de învăţământ U.M. Titluri Cantitate/


crt. Titlu
APARATE, ECHIPAMENTE ŞI MATERIALE SPORTIVE
1. Aparate pentru dezvoltarea calităţilor motrice de bază Buc. 1 1
2. Bancă de gimnastică Buc 1 6
3. Bârnă echilibru Buc 1 1
4. Capră pentru sărituri Buc. 1 2
5. Ladă de gimnastică Buc. 1 2
6. Masă de tenis (palete şi fileu) Buc. 1 6
7. Palete Buc. 1 24
8. Fileu Buc. 1 6
9. Panouri de baschet cu stâlpi şi inele Buc. 1 4
10. Poartă de handbal Buc. 1 2
11. Spalier Buc. 1 10
12. Stâlpi pentru volei Set. 1 2
13. Saltea Buc. 1 10
14. G
Gantere Buc. 1 10
15. Trambulină dură Buc. 1 2
16. Instrumente de măsură - cronometru cu 10 timpi Buc. 1 4
17. Instrumente de măsură – ruletă de 10m Buc. 1 4
18. Joc de şah Buc. 1 14
19. Greutăţi 4 kg – 7 kg Buc. 1 3+3
20. Mingi pentru jocuri sportive - fotbal Buc. 1 14
21. Mingi pentru jocuri sportive - handbal Buc. 1 14
22. Mingi pentru jocuri sportive - volei Buc. 1 14
23. Mingi pentru jocuri sportive - baschet Buc. 1 14
24. Mingi de oină Buc. 1 14
25. Mingi medicinale - 1-2 kg Buc. 1 6
26. Plase pentru jocuri sportive - handbal Buc. 1 2
27. Plase pentru jocuri sportive - baschet Buc. 1 2
28. Filee pentru jocuri sportive - volei Buc. 1 1

Educaţie fizică, clasele IX-XII 22