Sunteți pe pagina 1din 7

Portofoliu la cursul de Managementul clasei

Nume Bandi Raluca Specializare Geografia turismului

1.Scrieţi 2 caracteristici pozitive şi 2 caracteristici negative pentru fiecare stil al profesorului.


Stilul profesorului Caracteristici pozitive Caracteristici negative
Autocrat  Fixează sarcini pentru fiecare membru al  Îi lipsește spiritul de inițiativă
grupului , precum și secvențele ce  Elevul, fără a avea posibilitatea, formulării unor
trebuie parcurse, fără ca acesta să le opinii personale
cunoască dinainte
 Formulează clar cerințele

Autoritar  Impune respect  Tipul autoritar favorizează din partea elevilor reacții
 Are experiență de ezitare, șovăială, instabilitate, uneori închiderea în
sine, anxietate, neîncredere în sine
 elevul este doar obiect al educației care trebuie să se
conformeze necondiționat

Permisiv sau  Leader-ship-ul de tip laissez-fair adoptă,  Se caracterizează prin faptul că liderul lasă ca
laissez-faire de regulă, o atitudine prietenoasă lucrurile să se desfășoare de la sine
 Inspiră încredere  devine pasiv, limitându-și participare ala maximum,
lăsând copiilor libertatea inițiativelor

Democrat  Se caracterizează în principal prin spirit  Profesorul nu se implică uneori direct în acțiunile
de colaborare, de cooperare întreprinse de elevi
 Lasă elevii să se descurce de capul lor
 Se bazează pe existența unor interese
comune. Va induce o motivație
superioară care va înlătura tensiunea și
agresivitatea și va asigura eficiența
grupului

2.Profesorii au stiluri diferite. Precizaţi cel puţin 3 acţiuni pe care le face profesorul în clasă, în funcţie de stilul său caracteristic.
Stil Acţiuni specifice pe care le face profesorul în clasă, în funcţie de stilul său
Autocrat - formulează cerința exercițiului 
- fixează sarcinile de lucru pentru fiecare membru
- formulează sevcențele propuse

Autoritar - se face ascultat


- vorbește liber, experiența își spune cuvântul
- face schițe la tablă

Permisiv sau - transmite informația predată într-un mod prietenos


laissez-faire - face mici glume
- inspiră încredere

Democrat - imparte elevii în echipe de lucru, punând accentu pe colaborare


- înlătura tensiunea, incurajând elevii să vorbească liber
- nu ridică tonul, nu este agresiv

3.Un profesor îndeplineşte mai multe funcţii sau roluri manageriale. Reflectaţi la aceste roluri pe care le exercită în timpul unei
lecţii. Completaţi în tabel cel puţin 3 acţiuni efectuate de profesor în lecţie pentru a exercita un anumit rol.
Funcţie/rol Acţiunile efectuate de profesor în lecţie pentru a exercita acest rol
Proiectează: - organizarea lecției
- stabilirea de scopuri, obiective, moduri de acțiune
- identificarea resurselor
Planifică: - elaborarea planului anual
- elaborarea programelor de îndrumare
- elaborarea programelor de perfecționare

Organizează: - desemnarea persoanelor care vor conduce fiecare activitate


- stabilirea modalităților de comunicare
- organizarea activităților cu părinții

Conduce : - coordonarea situației


- luarea unei decizii concrete
- controlul asupra situației

Controlează : - supravegherea elevilor


- prevenirea situațiilor de criză educațională
- măsurarea rezultatului

Îndrumă/consiliază : - îndeplinirea programelor stabilite


- prevenirea unor neajunsuri și înlăturarea celor apărute deja
- discuții individuale

Evaluează : - identificarea și selecționarea datelor


- analiza unor documente scrise ale elevilor
- elaborarea aprecierilor

Decide : - elaborarea variantelor


- organizarea și prelucrarea informațiilor
- feedback-ul solicitat

4.Completaţi tabelul
Ce vă place să facă un profesor în clasă în timpul lecţiei, în Ce nu vă place să facă un profesor în clasă în timpul lecţiei, în
prezenţa elevilor (din perspectiva elevului) prezenţa elevilor (din perspectiva elevului)
1.Să fie cu zâmbetul pe buze, atitudine pozitivă 1.Să mestece gumă
2.Să fie serios 2.Să înjure elevul/să îi vorbească urât
3.Să vorbească clar și pe înțelesul tuturor 3.Să vorbească la telefon (cu excepția unei urgențe)
4.Să aducă imagini 4.Să lovească elevul
5.Să implice și elevii în discuții 5.Să nu asculte elevul dacă are o problemă

5.Cum procedaţi în clasa în care sunteţi profesor, în timpul lecţiei dvs., dacă un elev …
… înjură?
Mă opresc din predat sau orice fac și îi vorbesc frumos și îi spun că nu este frumos să înjure

… vorbeşte simultan cu profesorul sau cu colegii?


Fac liniște captându-le atenția cu o activitate

… are îmbrăcăminte inadecvată pentru şcoală?


Vorbesc separat cu el și îi explic frumos cum trebuie să venim îmbrăcați

… vorbeşte indecent?
Îl încurajez să vorbească mai tare cu calm

… vă insultă?
Îi explic că nu este bine să insulți pentru că nici lui nu i-ar plăcea să fie insultat la rândul său

… aruncă cretă, hârtii sau alte obiecte în clasă?


Îl opresc și îi spun frumos că dacă nu se potolește ne supărăm și îl voi sancționa

… loveşte un alt elev?


Propun scăderea notei la purtare, un advertisment și să își ceară scuze de la elevul lovit

… întârzie frecvent la oră?


Îl iert o dată, dar dacă se tot repetă atunci îi explic că nu este în regulă și că nu îl voi mai primii la ore

… nu îşi face frecvent temele?


Îl încurajez să o facă explicându-i că o face pentru el

… refuză să răspundă?
Nu îl voi obliga, în schimb voi vorbii cu el separat să văd care este motivul

… refuză să ia notiţe?
Nu îl voi obliga îi voi spune că o face pentru el nu pentru mine, și eu am structurat deja lecția și îi va fi mai ușor de învățat

… a consumat alcool înainte de oră?


Anunț directorul și imediat părintele și propun scăderea notei la purtare

… a consumat droguri?
Anunț directorul și imediat părintele și propun scăderea notei la purtare

… minte?
Explic că nu este bine să minți, că și tu la rândul tău poți fi mințit și cu minciuna nu ajungi nicăieri, mai bine spui adevărul tot
timpul

… fură?
Îi anunț părinții și propun scăderea notei la purtare

… mânâncă seminţe în clasă?


Dacă nu face mizerie este în regulă, însă îi voi explica mai bine să le țină până acasă, deoarece la școală mâncatul semințelor nu este
tocmai un gest frumos

6.Enumerati alte 3 comportamente inadecvate ale elevilor cu care v-ați confruntat în clasă ca elevi sau la practică pedagogică.
-elevul fuge de la ore
-elevul ascultă muzică în căști la ore
-elevul fotografiază profesorul

7.Elevii au diverse caracteristici.Completaţi în tabelul următor minimum 3 informaţii în fiecare căsuţă.


Evitatorul/plictisitul Împăciuitorul/timidul Controlorul/şeful Trăgătorul/atotştiutorul
Caracteristici ale 1.plictiseala 1.refuză să răspundă 1.le știe pe toate 1.enervant
elevului care are acest 2.neinteresat de subiect 2.stă cuminte în banca 2.este dur 2.le știe pe toate
tip de comportament 3.nu este atent lui 3.îi place organizarea 3.egoist
3.nu se implică prea
mult

Recomandări 1.să îi reducă plictiseala 1.îl încurajează să 1.îl instruește să nu fie 1.vorbește frumos cu el
Cum ar trebui să se cu ceva care să îl răspundă prea exagerat cu faptul 2. îl instruește să nu fie
comporte profesorul implice 2.îl face să iasă la tablă că le știe pe toate prea exagerat cu faptul
faţă de acest elev? 2.să îl facă să fie pentru a-și învinge frica 2.îi explică să nu că le știe pe toate
interesat de subiect 3.îl încurajează să se exagereze cu duritatea 3. îi ține puțină teorie și
3. îl face să fie atent cu implice în activități 3.îl încurajează pe îl face să înțeleagă că nu
ceva interesant partea de organizare este bine să fie egoist

Contraindicaţii 1.să nu îl ignore lăsând- 1.să nu îl încurajeze să 1.să nu îl lase încrezut 1. să nu ezite să îi spună
Ce nu ar trebui să facă l așa să se plictisească răspundă și elevul să creadă că le că este enervant,
profesorul faţă de acest 2.să nu îl facă curios 2.să nu îl bage în seamă știe pe toate explicându-i într-un
elev? față de subiect și să îl lase așa cuminte 2. să nu îl lase să fie dur mod plăcut fără să îl
3. să nu îl facă să fie în banca lui 3. să nu îi spună supere
atent 3. nu îl interesează că niciodată să lase partea 2. să îl lase încrezut și
nu se implică din cauză de a fi organizat elevul să creadă că le
că este timid știe pe toate
3. să nu îl lase să fie
egoist
8. Prezentaţi 3 comportamente (acţiuni) ale profesorului pentru educarea elevilor pentru a fi corecți.
 să le explice norme legate de bune maniere
 să le amintească cei 7 ani de acasă
 să le prezinte exemple așa da și așa nu
Prezentaţi 3 comportamente ale profesorului pentru ca elevii să devină responsabili pentru propriile acţiuni şi pentru propria
învăţare.
 să fie punctuali
 să fie responsabili
 să fie de încredere
Prezentaţi 3 comportamente ale profesorului pentru ca elevii să înveţe să înveţe.
 să explice lecția cum trebuie
 să explice că învață pentru ei
 să explice că îi va ajuta pe viitor dacă vor învăța, în viitoarele lor meserii
Prezentaţi 3 comportamente ale profesorului pentru ca elevii să facă un lucru BINE FĂCUT.
 să explice cum trebuie cerința, să o explice corect
 să arate un exemplu cum trebuie făcut
 să ajute elevul dacă nu se descurcă

9. În clasă pot exista diverse conflicte între elevi, între profesor şi elevi. Prezentaţi principii pe care ar trebui să le respecte
profesorul pentru a evita sau pentru a soluţiona conflictele.
 Profesorul ar trebui să cunoască tipul de conflict în care este implicat
 Profesorul ar trebui să conștientișeze cauzele, consecințele violenței și ale alternativelor la violență
 Profesorul ar trebui să înfrunte conflictul mai degrabă decât să-l evite
 Profesorul ar trebui să se respecte pe sine și interesele proprii, pe celălalt și interesele sale
 Profesorul ar trebui să evite etnocentrismul, va încerca să înțeleagă și să accepte diferențele culturale între oameni
 Profesorul ar trebui să facă diferența între poziții, care pot fi opuse și interese, care pot să nu fie opuse
 Profesorul ar trebui să definească interesele conflictuale drept o problemă reciprocă ce urmează a fi rezolvată prin cooperare
 Profesorul ar trebui să asculte atent și va vorbi în așa fel încât să fie înțeles
 Profesorul ar trebui să se transpună în locul celuilalt și va verifica dacă reușește să o facă cu succes
 Profesorul ar trebui să evite subiectivitatea, percepțiile eronate, judecățile greșite și gândirea stereotipă
 Profesorul ar trebui să își dezvolte abilitățile de a aborda conflictele dificile
 Profesorul ar trebui să își cunoască reacțiile tipice în diferite tipuri de conflict
 Profesorul ar trebui să rămână o persoană morală atentă și dreaptă
 Profesorul ar trebui să se concentreze pe problemă, nu pe persoană
 Profesorul ar trebui să fie conștient și să remedieze situația cu calm

10.Există mai multe moduri de a aborda un conflict. Precizaţi 2 avantaje şi 2 dezavantaje pentru profesor când aplică acel mod
Moduri de a aborda un Avantaje Dezavantaje
conflict
Retragerea din conflict 1.amânarea responsabilităților 1. conflictul nu dispare
2. evitarea stresului și a presiunii 2. conflictul poate izbucni cu o intensitate
și mai mare
Aplanarea 1.calmarea situației 1.scade interesul
2. satisfacerea intereselor celorlalte părți 2.scade stima de sine
Forţarea 1.obținerea rezultatelor 1.nu ține cont de așteptările, nevoile și
2.forța reduce conflictul, însă nu pe termen lung, dar sentimentele celorlalți
poate fi un avantaj de moment, așadar nu forțăm prea 2.forța de constrângere este pe prim plan
tare
Confruntarea 1.rezolvarea definitivă a conflictului 1.confruntarea poate fi prea dură
2.cheia soluționării conflictului 2.riscul de ați pierde relația amicală
Renunţarea 1.se aplică pentru a calma persoanele 1.se evită persoana și problema
2. oamenii își pot controla impulsurile 2.se renunță la obiective și la relație

11.Formulaţi 5 reguli generale care se aplică în clasă (de exemplu, ridicaţi mâna pentru a vorbi). Specificaţi pentru fiecare pedepse şi
recompense care vor fi aplicate de profesor pentru care acea regulă să fie respectată.
Reguli generale Recompense Pedepse
Să fiți la locuri când sună de intrare Va felicita elevii pentru că au stat la Test de control
locurile lor și le va zâmbi
Fără dichiseli în timpul orelor Va felicita elevii că au fost cuminți și le va Le va face observație în fața tuturor
zâmbi
Nu vă schimbați locurile între voi Apreciere verbală Îi va pune la locul lor
Așteptați instrucțiunile fără să vorbiți (în O apreciere scrisă pe lucrarea de control Îi va da cuvântul celui ce vorbește
liniște)
Ochii în față când profesorul vorbește Le va explica frumos și cu drag, un cuvânt Se va opri din vorbit și îi va lasă să
încurajator înțeleagă singuri lecția fără să îi mai ajute

12. Formulaţi 5 reguli specifice unei clase. Specificaţi pentru fiecare pedepse şi recompense care vor fi aplicate de profesor pentru
care acea regulă să fie respectată.
Reguli specifice Recompense Pedepse
Urmăriți instrucțiunile când vă sunt date Îi va felicita că au fost atenți Îl va pune pe elev să explice ce a explicat
profesorul când el nu a fost atent
Ridicați mâna și așteptați permisiunea de Îi va felicita că au procedat corect Profesorul îi va face observație în fața
a vorbi tuturor
Stai la locul tău dacă nu ți s-a dat voie să Recompense cu puncte în plus Se va supăra pe el și nu îi va mai vorbi
faci altceva până nu își cere scuze elevul
Ține mâinile, picioarele și obiectele Felicitări pentru bunele manière de care a O să i se explice că i se invadează și lui
personale în spațiul tău (nu invada dat dovadă spațiul de alți colegi și nu îi va plăcea
spațiul vital al colegilor)
Fără înjurături sau ironii Felicitări că a dat dovadă de educație Se va propune scăderea notei la purtare
pentru limbajul neadecvat

13.Daţi 5 exemple de comportamente inadecvate ale elevilor. Stabiliţi consecinţe logice şi consecinţe ilogice.
Comportament inadecvat al elevului Consecinţele logice Consecinţele ilogice
Mestecarea gumei Aruncarea gumei Profesorul îl trimite pe elev la direcțiune
Lucrarea cu măzgălituri Reface lucrarea Profesorul nu acceptă lucrarea
Pășește zgomotos Intră din nou Profesorul scade 10 puncte
Întârzie Pierde instrucțiunile și suportă Profesorul ignoră comportamentul
consecințele
Nu-și aduce manualele Se descurcă fără ele pentru un timp Profesorul aduce mai multe manuale

14.Scrieți 5 reguli pentru ora de geografie după modelul regulilor clasei din suportul de curs.
- folosirea manualului și a hărților
-utilizarea lecturilor geografice
-folosirea tablei
-metoda de lucru cu harta și globul geografic, realizarea unor machete, planuri, hărți, grafice
- conversația și explicația

15.Formulaţi 10 întrebări despre managementul clasei de elevi.


 Ce înseamnă managementul clasei de elevi ?
 De către cine este realizat managementul clasei de elevi ?
 La ce se referă managementul clasei de elevi ?
 Pentru ce utilizăm managementul clasei de elevi ?
 Ce fel de domeniu este managementul clasei de elevi ?
 Ce studiază managementul clasei de elevi ?
 Ce scopuri facilitează managementul clasei de elevi ?
 Ce fel de exerciții presupune managementul clasei de elevi ?
 Ce definește managementul clasei de elevi ?
 Managementul clasei de ocupă de educarea în condiții optime a copilor ?

16.Descrieți într-un scurt eseu ce fel de profesor ați dori să deveniți.


Profesorul care îmi doresc să ajung, îl caracterizez printr-o serie de aptitudini. Aș vrea să fiu optimistă, să înțeleg elevul și să îl
ajut, să fiu prietenoasă, să învăț elevul deoarece asta este menirea mea și în ultimul rând vreau să îmi câștig respectul în fața elevilor.
Vreau să fiu prietena elevilor, dar bine înțeles cu limite, nu să se ajungă prea departe. În ochii oamenilor de demult, un profesor
însemna acea persoană care are funcția de a preda o anumită materie generaților tinere. Însă, odată cu trecerea timpului, această
funcție s-a dezvoltat, simplul cadru didactic ajungând să devină un izvor de inspirație și o stea călăuzitoare în viața indivizilor aflați
la începutul drumului hărăzit.
Din păcate, puțini profesori știu cu adevărat ce este scopul meseriei lor. De aceea, ei tind să fie superficiali, lucru care
îngreunează și înnegrește existența școlarilor. Nu pun suflet în ceea ce fac și asta se vede. Nu vreau să fiu un cadru didactic care nu
pune pasiune în ceea ce face. Voi urma această meserie cu drag și voi arata asta prin modul în care îmi voi susține lecția la clasă,
implicându-mă și le voi explica până mă voi face înțeleasă. Nu voi lăsa elevul să meargă acasă să zică că el nu a înțeles nimic din ce
am predat. Voi pune pasiunea pe primul loc cu siguranță.
Adaptarea la nevoile clasei, nevoile elevului, pe structurarea materiei este deosebit de importantă. Tot aici putem vorbii de
crearea unei ambianțe plăcute, de cooperare și colaborare între membrii unei clase, ambianță pe care un profesor eficient știe să o
producă. În plus este important ca un profesor să fie un ghid nu doar prin materie, elevului, ci și prin viață. Prin faptul că predă
informațiile într-un mod, pe înțelesul elevilor, dar știe să transmită și un mesaj, un sens pentru ceea ce se învață, acest tip de profesor
se diferențiază de ceilalți. La fel de important este entuziasmul cu care are loc predarea materiei, a informațiilor. O atitudine
pozitivă, exaltată, un spirit cercetător, plin de intuiție, care să stârnească curiozitatea elevilor este foarte important, tocmai de aceea
acest tip de profesor vreau să devin și eu să nu îmi lipsească entuziasmul, atitudinea pozitivă și să fiu plină de intuiție.
Spre deosebire de profesorul comun, mecanic, profesorul care vreau eu să fiu este acel profesor conștient de faptul că elevii sunt
niște suflete în căutarea propriei valori care au nevoie de îndrumare, nu niște roboți programați să tocească o sumedenie de
informații. Din această cauză, voi preda într-un mod unic: învăț elevii să se informeze din materia în care s-a specializat și pe lângă
asta le mai dau posibilitatea să fie creativi respectiv logici, să gândească logic și constructiv. Manifestarea inteligenței proprii se
realizează prin exerciții interactive care prevăd etalarea autenticității.
O altă caracteristică a profesorului care vreau să devin are în vedere aspectul legat de așa-numitul instinct parental. El le este
tinerilor ca un al doilea părinte pe care se poate bizui în situații delicate și de necaz. Profesorul este în aceleași timp psiholog și
filozof, deoarece îți luminează mintea cu sfaturi înțelepte și o atitudine exemplară. El te mai consolează când ai căzut și te ajută să te
ridici ca să îți poți continua călătoria vieții. Persoană cultă și elevată așa vreau să fiu, să le inspir încredere în forțele lor proprii. Îi
voi face să aibă încredere în ei și îi voi ajuta nu doar le voi preda mecanic cum fac majoritatea profesorilor. Copilul trebuie îndrumat
cu blândețe, răbdare și profesionalism, până când reușește să-și dezvolte o gândire critică, până când se simte pregătit și capătă
curajul să-și găsească propriile soluții la problemele cu care se confruntă. La școală eu voi fi părintele lor și voi juca și rolul de
părinte în viața elevului la școală.
Așadar, consider că profesorul trebuie să reprezinte în ochii noștri un individ altruist și boem(autentic) care reușește să-și
determine elevii să își urmeze propria cale de la care să nu se abată niciodată. Tocmai de aceea vreau să fiu acest tip de profesor, aș
spune chiar că vreau să devin un profesor ideal. Profesorul oferă copiilor şi părinţilor un mediu educaţional prietenos, inclusiv, în
care sânt promovate valori precum respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, cinstea, toleranţa, acceptarea diversităţii culturale şi
lingvistice, asigurând tuturor copiilor accesul egal la o educaţie de calitate, bazată atât pe resurse umane performante, cât şi pe noile
tehnologii ale informaţiei şi comunicării, pentru a contribui la construirea societăţii sănătoase și conștiente.
Un profesor eficient este cel care știe să fie atât profesor la clasă, să își predea materia pe înțelesul elevilor, care cere în
permanență feedback și îl oferă de fiecare dată, dar care știe să devină respectat și iubit. Profesorii care în pauze discută despre
preferințele muzicale ale elevilor sau de altă natură, dar care în timpul orelor nu s-au sfiit să întrebe elevii din materie și să îi noteze
după cât știu în momentul respectiv, sunt iubiți de elevi și tratați cu respect. Prin urmare, așa vreau să fiu și eu, o profesoară iubită,
respectată , de la care elevul are ce învăța, parinte pentru elevi și prietena lor.
Lucrarea face parte din portofoliul pentru absolvire. Informaţiile le gasiţi în suportul de curs. Acesta are mai patru module:
Managementul clasei de elevi. Managementul conflictelor; Disciplinarea si planul disciplinar ; Psihologie educationala. Daca nu aveti
suportul de curs, il puteti prelua (lista) de la colegii care îl au deja.

14.Alegeţi o procedură care vizează comportamentul elevilor în clasă. Descrieţi cum îi învăţaţi pe elevi procedura parcurgând cei
trei paşi.
Pasul 1.

Pasul 2.

Pasul 3.

15.Prezentaţi comportamentul inadecvat al unui elev într-o situaţie concretă şi descrieţi cu exactitate cum a procedat profesorul
(adecvat sau greşit). (studiu de caz) Prezentaţi o strategie corectă de rezolvare a problemei.
a.

b.

c.

16.Prezentaţi comportamentul inadecvat al unui profesor şi cum au procedat elevii ca reacţie la acest comportament. (studiu de caz)
Prezentaţi cum ar trebui să-şi schimbe profesorul comportamentul.
a.

b.

c.

17.Comportamentul nepotrivit al unui elev poate să fie în deficit (de exemplu, nu scrie temele). Descrieţi două tehnici de accelerare
a comportamentului dorit (două rânduri la fiecare tehnică). opţional
a.Tehnica shaping (de întărire gradată) opţional

b. Tehnica lui Premark opţional

18. Comportamentul nepotrivit al unui elev poate să fie în exces (de exemplu, fuge de la ore, comportament agresiv). Descrieţi trei
tehnici de decelerare a comportamentului dorit (două rânduri la fiecare tehnică). opţional
a.Stingerea opţional

b.Time-out opţional

c.Penalizarea opţional

1.Sistemul de tichete de la Liceul Emanuel din Cluj/Napoca. Listaţi fişierul ataşat pentru a-l avea cu model de bună practică. Nu aveţi
voie să publicaţi acest document sau părţi din el decât cu aprobarea şcolii respective.